Giáo án môn Thể dục lớp 9

197 31 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 10:56

Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp 9A: Lớp 9B: Tiết: MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BIÊN CHẾ TỔ TẬP LUYỆN VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHI HỌC BỘ MÔN Mục tiêu: a Kiến thức: - Mục tiêu, nội dung chương trình TD lớp 9, biên chế tổ tập luyện số quy định học tập mơn b Kỹ năng: - Có hiểu biết cần thiết mục tiêu, nội dung chương trình, số quy định học môn nhằm đảm bảo thể lực nâng cao sức khoẻ c Thái độ: - Có thái độ đắn với mơn, tự giác học tập có tinh thần kỷ luật cao tập luyện thi đấu Chuẩn bi: a GV: Giáo án, sách giáo viên, tài liệu liên quan b HS: Sách bút Tiến trình dạy: a Kiểm tra cũ: kông * Giới thiệu b Nội dung I Mục tiêu: (13’) Mục tiêu TD lớp gì? mục tiêu nào? - Biết số kiến thức,kĩ để tập luyện giữ gìn sức khoẻ nâng cao thể lực - Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh,tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật thói quen tập luyện thể dục thể thao,giữ gìn vệ sinh - Có tăng tiến thể lực ,thi đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể thể khả thân TDTT - Biết vận dụng mức định đIều học vào nếp sinh hoạt ngồi nhà trường II Chương trình TD (10’) - SGV Trang 4,5 ? Khi bước vào thể dục trang phục HS phát biểu GV bổ sung chốt lại III Một số quy định học tập môn(18’) - Trang phục luyện tập gồm mũ, giày vải, quần áo gọn gàng dễ hoạt động, đồng thời tránh chấn thương trình tập luyện - Yêu cầu nhanh nhẹn khẩn trương trình luyện tập - Nâng cao ý thức tự giác, kỉ luật ,giữ gìn trật tự ,đoàn kết với bạn bè c Củng cố: 3p Em tóm tắt nội dung chương trình d Hướng dẫn tập luyện nhà: 1p + Hoc cũ tập thể lực, sức nhanh, Tập sức bền + Tập tập phát triển sức mạnh, chuẩn bi trang phục, sân bãi cho tiết sau Nhận xét sau dạy Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp 9A: Lớp 9B: Tiết: - CHẠY NGẮN: TRÒ CHƠI “ DÀNH CỜ CHIẾN THẮNG’’ DỨNG MẶT, VAI, LƯNG HƯỚNG CHẠY XUẤT PHÁT - CHẠY BỀN : GIỚI THIỆU HIỆN TƯỢNG CỰC ĐIỂM, CÁCH KHẮC PHỤC CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TỰ NHIÊN 600M NAM, 400M NỮ Mục tiêu: a Kiến thức: - Biết cách thực trò chơi “ dành cờ chiến thắng” đứng vai, mặt, lưng hướng chạy xuất phát, biết tượng cực điểm cách khắc phục, luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên b Kỹ năng: - Thực trò chơi “ dành cờ chiến thắng” đứng vai, mặt, lưng hướng chạy xuất phát, biết tượng cực điểm cách khắc phục, luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên tích cực c Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện thân thể Chuẩn bị: a GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, sgv, an toàn b HS: Trang phục quy định Tiến trình dạy: a Kiểm tra cũ: Khơng thực * Giới thiệu b Nội dung Định lượng Phương pháp - Tổ chức I Phần mở đầu: 7p ĐH nhận lớp: Nhận lớp: 1p GV Nội dung - GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục     - Phổ biến nội dung yêu cầu học Khởi động: - Chay nhẹ nhàng vòng tròn - Xoay khớp cổ tay, cổ chân - Xoay khớp bả vai, cẳng tay * GV quan sát - Xoay khớp hông: tay chống hông xoay từ phải sang trái ngược lai h/s khởi động - Cúi người gập thân, vắt chéo chân tay II Phần bản: 31p Chạy ngắn 15p - Trò chơi “dành cờ chiến thắng” ĐHTC     -10m -  GV     -  - GV chia nhóm sau tổ chức cho hs chơi Giới thiệu tượng cực điểm cách khắc phục(SGV trang 38) - Chạy bền địa hình tự nhiên III Kết thúc: - Tập số động tác hồi tĩnh sau chạy 13p - Gv giới thiệu 600m - Hs thực theo nhóm nam, nữ riêng 400m ĐH KT: 3p GV - GV nhận xét kết học     c Củng cố: 3p Hiện tượng cực điểm cách khắc phục d Hướng dẫn tập luyện nhà: 1p:Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc độ tập sức bền, tập tập phát triển sức mạnh, chuẩn bị đồ dùng cho tiết sau Nhận xét sau dạy Nội dung Phương pháp Thời gian Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp 9A: Lớp 9B: Tiết: - CHẠY NGẮN: TRỊ CHƠI “ CHẠY DÍC DẮC TIẾP SỨC” TƯ THẾ SẴN SÀNG – XUẤT PHÁT - CHẠY BỀN: CHẠY BỀN TRÊN ĐỊA HÌNH TƯ NHIÊN 600M NAM, 400M NỮ GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỘNG TÁC HỒI TĨNH Mục tiêu: a Kiến thức: - Biết cách thực tư sẵn sàng - xuất phát, tham gia vào trò chơi nhiệt tình luyện chạy bền b Kỹ năng: - Thực tư sẵn sàng - xuất phát, tham gia vào trò chơi thực chạy bền địa hình tự nhiên thả lỏng hồi tĩnh c Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt yêu cầu gv tự tập, tự học ngồi khơng dùng chát kích thích Chuẩn bị: a GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, an toàn b HS: Trang phục quy định Tiến trình dạy: Định lượng Phương pháp tổ chức I Phần mở đầu: 7p - ĐH nhận lớp: Nhận lớp: 1p GV Nội dung - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu học     Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn 6p Lx8N - ĐH khởi động: - Tập động tác tay không khởi động GV - Xoay kết hợp khớp cổ chân, cổ tay, vai, hông, đầu gối - Ép dây trằng ngang - dọc - ĐH tập luyện: - vặn mịnh vắt chéo chân tay GV - Nâng cao đùi chỗ, bật cao chỗ, cúi người gập thân 15 - 30m  II Phần bản: 31p  Chạy nhanh: 15p  - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau CB XP - GV tổ chức cho HS tập luyện, 4x30m quan sát sửa sai cho học sinh - GV tổ chức cho hs chơi - chạy tốc độ - Thư sẵn sàng - xuất phát - ĐH chạy bền: - Trò chơi: Chạy díc dắc tiếp sức Chạy bền: - Chạy địa hình tự nhiên 13p - GV: Giới thiệu số động tác hồi tĩnh sau chạy bền 400 600 - Hs thực lớp quan sát cho ý kiến Thực động tác chạy nâng cao đùi, đạp sau? Củng cố: Thực động tác chạy bước nhỏ, chạy đạp sau 3p - ĐH KT: GV  III Phần kết thúc: - Tập số động tác thả lỏng, hồi tĩnh 3p   - Nhận xét kết tiết học  - Hướng dẫn tập luyện nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc độ + Tập sức bền + Tập tập phát triển sức mạnh Nhận xét sau dạy Nội dung Phương pháp Thời gian Ngày soạn: Ngày dạy: Lớp 9A: Lớp 9B: Tiết: - BÀI THỂ DỤC: HỌC TỪ NHỊP 1- 10 BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG NAM NỮ RIÊNG - CHẠY BỀN: LUYỆN TẬP CHẠY BỀN Mục tiêu: a Kiến thức: - Biết cánh thực từ nhịp1 đến 10 thể dục (nam, nữ riêng) luyện tập chạy bền địa hình tự nhiên b Kỹ năng: - Thực từ nhịp đến 10 thể dục (nam, nữ riêng) luyện tập chạy bền c Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn chấp hành tốt yêu cầu gv tự tập, tự học ngồi khơng dùng chát kích thích giữ gìn vệ sinh chung Chuẩn bị: a GV: Sân thể dục nhà trường, giáo án, còi, tranh ảnh có b HS: Trang phục quy định, vệ sinh sân tập Tiến trình dạy: Định lượng Phương pháp tổ chức I Phần mở đầu: 10p - ĐH nhận lớp: Nhận lớp: 1p Nội dung GV - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu học  6p    Lx8N Khởi động: - ĐH khởi động: - Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn  - Tập động tác tay không khởi động   - Xoay kết hợp khớp cổ chân, cổ tay, vai, hông, đầu gối   - Ép dây trằng ngang - dọc - vặn mịnh vắt chéo chân tay - Nâng cao đùi chỗ, bật cao chỗ, cúi người gập thân 3p Kiểm tra cũ: Động tác chạy đạp sau? - 1-2hs thực lớp ý quan sát cho ý kiến GV bổ sung nhận xét đánh giá cho điểm Đ: Yêu cầu xác, đều, nhịp nhàng CĐ: Các trường hợp lại II Phần bản: 31p Bài thê dục nam 20p *Nam từ nhịp – 10 (Nội dung sgv) TTCB - Gv làm động tác lớp quan sát, sau chia nhóm nam nữ riêng cho em thực hiện, tiếp sau cán điều khiển gv bao quát chung nhắc nhở em tập Nam      GV 10 *Nữ từ nhịp – 10 (Nội dung sgv) Nữ      TTCB 10 Chạy bền: - Chạy địa hình tự nhiên 8p 500 600 - ĐH chạy bền: - Lớp thực Củng cố: Thực thể dục từ nhịp đến nhịp 10 nam, nữ riêng III Phần kết thúc: - Tập số động tác thả lỏng, hồi tĩnh 3p 3p - Lớp thực gv nhận xét hệ thống lại kiến thức - ĐH KT: GV - Nhận xét kết tiết học  - Hướng dẫn tập luyện nhà: + Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc độ + Tập sức bền    + Tập tập phát triển sức mạnh ôn thể dục từ nhịp đến 10 Nhận xét sau dạy Nội dung Phương pháp Thời gian 10 - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện thân thể giữ vệ sinh chung không dùng chất kích thích tập luyện thi đấu Chuẩn bị GV,HS a GV: Sân thể dục nhà trường, an tồn, bóng ném b HS: Trang phục quy định, vệ sinh bóng ném Tiến trình dạy: Định lượng Phương pháp tổ chức I Phần mở đầu: 10p - ĐH nhận lớp: Nhận lớp: 1p GV Nội dung - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục    - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu học Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối 6p ĐH khởi động GV Lx8N  - Chạy chỗ, nâng cao đùi chỗ, bật cao chỗ  - Tập thể dục tay không  - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau  Kiểm tra cũ: Câu hỏi Chạy đà thực bước cuối sức cuối cùng? 3p - Hs thực Gv bổ sung đánh giá cho điểm (Không có bóng bóng) Đáp án: Đ: (phối hợp động tác nhịp dúng bước đà, bóng bay hướng có lực) CĐ: Các trường hợp lại II Phần bản: Ném bóng: - Tung bắt bóng hai tay, sau 32p - ĐH tập 183 lưng, qua khoeo - Tung bắt bóng theo nhóm hai người - Chia nhóm cho học thực trưởng nhóm điều khiển đồng thời Gv quan sát nhắc nhở sửa chữa sai lầm cho sinh - Đà bước cuối ném sức cuối ném bong xa (khơng bóng) - Phối hợp giai đoạn kỹ thuật ném bóng xa nhóm   - Đi thường thực bước đà chéo ném bong xa   6–8 lần   CB   GH nhóm     CB Củng cố - Đà bước ném bóng xa (khơng có bóng) 3p - Hs thực Gv hệ thống lại kiến thức III Phần kết thúc: - Tập số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh GH 3p - ĐHKT: - Nhận xét kết tiết học GV    Rút kinh nghiệm sau dạy Nội dung Phương pháp Thời gian 184 Ngày soạn: 20/04/2017 Ngày dạy: Lớp 9A: 21/04/2017 Lớp 9B: 21/04/2017 Tiết: 66 ƠN TẬP HỌC KÌ II - NÉM BĨNG: TIẾP TỤC HỒN THIỆN KĨ THUẬT NÉM BĨNG XA VÀ NÂNG CAO THÀNH TÍCH Mục tiêu: a Kiến thức: - Biết cách thực ôn đà bước cuối – sức cuối ném bóng xa (khơng có bóng) hồn thiện nâng cao thành tích b Kỹ năng: 185 - Thực ôn đà bước cuối – sức cuối ném bóng xa (khơng có bóng) hồn thiện nâng cao thành tích c Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện thân thể giữ vệ sinh chung khơng dùng chất kích thích tập luyện thi đấu Chuẩn bị GV,HS a GV: Sân thể dục nhà trường, an tồn, bóng ném b HS: Trang phục quy định, vệ sinh bóng ném Tiến trình dạy: Định lượng Phương pháp tổ chức I Phần mở đầu: 10p - ĐH nhận lớp: Nhận lớp: 1p GV Nội dung - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục    - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu học Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối 6p ĐH khởi động GV Lx8N  - Chạy chỗ, nâng cao đùi chỗ, bật cao chỗ  - Tập thể dục tay không  - Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau  Kiểm tra cũ: Câu hỏi 1: - Chạy đà thực bước cuối sức cuối cùng? (Khơng có bóng bóng) Đáp án: 3p - Hs thực Gv bổ sung đánh giá cho điểm Đ:(phối hợp động tác nhịp dúng bước đà, bóng bay hướng có lực) CĐ: Các trường hợp lại 186 II Phần bản: Ném bóng: 32p - Tung bắt bóng hai tay, sau lưng, qua khoeo - ĐH tập - Tung bắt bóng theo nhóm hai người - Chia nhóm cho học thực trưởng nhóm điều khiển đồng thời Gv quan sát nhắc nhở sửa chữa sai lầm cho sinh - Đà bước cuối ném sức cuối ném bong xa (khơng bóng) - Đi thường thực bước đà chéo ném bong xa - Phối hợp giai đoạn kỹ thuật ném bóng xa nhóm   6–8 lần     CB   GH nhóm     Củng cố: - Đà bước ném bóng xa (khơng có bóng) III Phần kết thúc: 3p 3p CB GH - Hs thực Gv hệ thống lại kiến thức - Tập số ĐT thả lỏng, hồi tĩnh - ĐHKT: - Nhận xét kết tiết học GV    Rút kinh nghiệm sau dạy Nội dung Phương pháp Thời gian 187 Ngày soạn: 23/04/2017 Ngày kiểm tra: Lớp 9A: 24;28/04/2017 Lớp 9B: 25;28/04/2017 Tiết: 67 - 68 KIỂM TRA HỌC KỲ II Kiểm tra theo lịch nhà trường 188 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II KHỐI NĂM HỌC: 2016-2017 MƠN: THỂ DỤC B THỰC HÀNH 90 phút, thực sân Kiểm tra kỹ thuật thành tích giai đoạn ném bóng ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM KHỐI NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: THỂ DỤC THỰC HÀNH Đánh giá mức Đ CĐ Kiểm tra kỹ thuật thành tích giai đoạn ném bóng Biểu điểm: *Điểm: Đ Thực bốn giai đoạn kỹ thuật, thành tích đạt: + Nam: Từ 35m trở lên + Nữ: Từ 25m trở lên *Điểm: CĐ Các trường hợp lại Ngày soạn: 23/04/2017 Ngày kiểm tra: Lớp 9A: 24;28/04/2017 Lớp 9B: 25;28/04/2017 Tiết: 67 - 68 KIỂM TRA HỌC KÌ II NÉM BĨNG XA (4 GIAI ĐOẠN KĨ THUẬT VÀ THÀNH TÍCH ) Lý thyuết thực hành Mục tiêu: a Kiến thức: - Biết cách thực ném bóng xa có đà (lý thuyết thực hành) 189 b Kỹ năng: - Thực giai đoạn kĩ thuật cách cầm bóng tư chuẩn bị, chạy đà, sức cuối thăng đạt yêu cầu kĩ thuật thành tích (lý thuyết thực hành) c Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện thân thể nghiêm túc kiểm tra Chuẩn bị GV,HS a GV: giáo án sách Gv thước dây b HS: Trang phục quy định vệ sinh sân tập bóng ném lưới chắn bóng, Giấy bút Nội dung kiểm tra a Lý thuyết: ( điểm ) 15’ Câu 1: Nếu có VĐV trở xuống tham dự thi đấu, người ném bóng lần? cách tính thành tích? Câu 2: Sân ném bóng hình phễu có góc độ? Khi ném, bóng rơi ngồi hình phễu có tính thành tích khơng? b Thực hành 75’ Ném bóng xa giai đoạn kĩ thuật thành tích (nếu điều kiện thành tích khơng thực tính điểm kĩ thuật) Đáp án a Lý thuyết Đánh giá với mức 2đ “ G”, 1đ “K”, 0,5đ “Tb” tương đương với mức Đ, CĐ trường hợp lại Câu 1: 1điểm - Nếu có VĐV trở xuống tham dự thi đấu người ném lần, tính thành tích cao lần Câu 2: 1điểm - Sân ném bóng hình phễu có góc độ: 29 ném, bóng rơi ngồi hình phễu khơng tính thành tích b Thực hành Định lượng Phương pháp tổ chức Phần mở đầu: 8p ĐH nhận lớp: a Nhận lớp: 1p GV Nội dung 190 - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục ********** * - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu kiểm tra ********** b Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối ********** 7p ĐH khởi động Lx8N GV - Đá lăng trước - Đá lăng sau, đá lăng ngang - Chạy chỗ, nâng cao đùi chỗ, bật cao chỗ - Tập thể dục tay không - Cán cho lớp khởi động - Đứng lên ngồi xuống Phần bản: a Kiểm tra kỹ thuật thành tíh ném bóng 60p - ĐH kiểm tra: * * * ** * * * * * * * * * * * * * * - Điểm: G * * * * * * * ** Thực bốn giai đoạn kỹ thuật, thành tích đạt: GV + Nam: 40m trở lên + Nữ: 25m trở lên - Điểm: K Có sai sót nhỏ thực bước đà chéo, tư sức cuối cùng, thành tích đạt: * ) + Nam: 30m trở lên + Nữ: 20m trở lên - Điểm: Tb Thực hai bước đà chéo, tư sức cuối cùng, thành tích đạt: + Nam: 25m trở lên + Nữ: 15m trở lên - Điểm: CĐ Các trường hợp lại - Gv cho hs vào vị trí chuẩn bị, hs vào thực Mỗi em ném thử lần lần ném thức tính số lần đạt thành kĩ thuật tốt Nếu lần thức đạt điểm cao không cần thực lần - Gv quan sát nhận xét đánh giá cho điểm 191 * Hướng dẫn tập luyện nhà:1p + Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc độ Tập sức bền, chuẩn bị kiểm tra RLTT Nhận xét sau kiểm tra Nội dung Phương pháp Thời gian Ngày soạn: /05/2015 Ngày dạy: Lớp 9A: Lớp 9B: /05/2015 /05/2015 Tiết: 69 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ (CHẠY 500M) Mục tiêu a Kiến thức: 192 - Biết cách thực chạy bền địa hình tự nhiên cự ly 500m b Kỹ năng: - Thực chạy bền địa hình tự nhiên cự ly 500m c Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện thân thể giữ vệ sinh chung khơng dùng chất kích thích tập luyện thi đấu, nghiêm túc kiêm tra Chuẩn bị: a GV: Sân thể dục nhà trường, an toàn, đồng hồ bấm b HS: Trang phục quy định, vệ sinh kẻ đường chạy Tiến trình kiểm tra: Định lượng Phương pháp tổ chức I Phần mở đầu: 8p - ĐH nhận lớp: a Nhận lớp: 1p GV Nội dung - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục    - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu học b Khởi động: - Xoay khớp cổ chân,cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối 7p ĐH khởi động GV Lx8N  - Chạy chỗ, nâng cao đùi chỗ, bật cao chỗ  - Tập thể dục tay không  - Đứng lên ngồi xuống 2x15m  - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy đạp sau - Chạy tốc độ II Phần bản: Kiểm tra kỹ thuật thành tích chạy 500m * Điểm: G 33p - ĐH kiểm tra:  193   + Phân phối sức hợp lí, phối hợp tay, bước chạy nhịp nhàng, thành tích đạt: + Nam: 1,35s + Nữ: 1,50s * Điểm: K XP Chạy hết cự li qui đinh, thành tích đạt: + Nam: 1,45s + Nữ: GV Đích 1,56s * Điểm: Đ Chạy hết cự li qui đinh, thành tích đạt: + Nam:1,55s + Nữ: 2,08s - Gv cho hs vào vị trí chuẩn bị, gọi hs vào thực (theo nhóm nam, nữ riêng theo nhóm sức khỏe) * Điểm: CĐ Các trường hợp lại - Lớp quan sát III Phần kết thúc: - Tập ĐT thả lỏng, hồi tĩnh 3p - Gv quan sát nhận xét cho điểm - Nhận xét kết kiểm tra - ĐHKT: - Hướng dẫn tập luyện nhà GV + Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc độ Tập sức bền chuẩn bị kiểm tra RLTT tiếp    Nhận xét sau dạy Nội dung Phương pháp Thời gian Ngày soạn: /05/2015 Ngày dạy: Lớp 9A: Lớp 9B: /05/2015 /05/2015 Tiết: 70 KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ (NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH) 194 Mục tiêu: a Kiến thức: - Biết cách thực ném bóng trúng đích b Kỹ năng: - Thực ném bóng trúng đích c Thái độ: - Giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, thói quen rèn luyện thân thể Chuẩn bị: a Gv: Giáo án nhắc nhở học chuẩn bị đồ dùng kiểm tra, b HS: Sân thể dục nhà trường, an tồn, bóng 150g, bàn, ghế giáo viên Trang phục quy định Tiến trình kiểm tra: Định lượng Phương pháp tổ chức I Phần mở đầu: 8p - ĐH nhận lớp: Nhận lớp: 1p GV Nội dung - Giáo viên kiểm tra sĩ số, sức khoẻ, trang phục    - Phổ biến nội dung, mục tiêu, yêu cầu học Khởi động: - Xoay khớp cổ chân, cổ tay, vai, khuỷu, hông, đầu gối 6p ĐH khởi động GV Lx8N - Đá lăng trước - Đá lăng sau, đá lăng ngang    - Chạy chỗ, nâng cao đùi chỗ, bật cao chỗ  - Tập thể dục tay không Đứng lên ngồi xuống II Phần bản: Kiểm tra ném trúng đích: * Loại giỏi: 33p - ĐH kiểm tra:  195 - Ném trúng đích bóng trở lên   Lần 5m * Loại khá:  - Ném trúng đích bóng GV * Loại Đ: - Gv cho học sinh vào vị trí chuẩn bị, học sinh vào vị trí ném bóng ( hs thực lần ném) - Ném trúng đích bóng * Loại chưa đạt: Các trờng hợp lại - Lớp quan sát - Gv quan sát kỹ thuật, Ghi lại kết III Phần kết thúc: - Tập số động tác thả lỏng, hồi tĩnh - Nhận xét kết kiểm tra - Hướng dẫn tập luyện nhà + Tập thể lực, sức nhanh, sức mạnh tốc độ Tập sức bền rèn luyện thêm hè - ĐH KT: 3p GV    Nhận xét sau dạy Nội dung Phương pháp Thời gian 196 197 ... pháp Thời gian 10 Ngày soạn: 6 /9/ 2015 Ngày dạy: Lớp 9A: 8 /9/ 2015 Lớp 9B: 10 /9/ 2015 Tiết: - CHẠY NGẮN: TRÒ CHƠI “ CHẠY ĐUỔI” NGỒI MẶT HƯỚNG CHẠY XUẤT... pháp Thời gian Ngày soạn: 8 /9/ 2015 10 /9/ 2015 Ngày dạy: Lớp 9A: Lớp 9B: 11 /9/ 2015 Tiết: - CHẠY NGẮN: ÔN ĐỘNG TÁC CHẠY BƯỚC NHỎ, CHẠY NÂNG CAO ĐÙI, CHẠY... 1- 19 nam Nhận xét sau dạy 16 Nội dung Phương pháp Thời gian Ngày soạn: 13/ 09/ 2015 Ngày dạy: Lớp 9A: 15 / 09/ 2015 Lớp 9B:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Thể dục lớp 9, Giáo án môn Thể dục lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay