Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

63 19 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 08:57

Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội.Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội.Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội.Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội.Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội.Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội.Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ NĂNG Tên chuyên đề: “ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI SINH SẢN TẠI TRẠI BẢY TUÂN TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Thú y : Chăn ni Thú y : 2013- 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THẾ NĂNG Tên chun đề: “ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHỊNG, CHẨN ĐỐN ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI SINH SẢN TẠI TRẠI BẢY TUÂN TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Thú y : K45- TY - N02 : Chăn nuôi Thú y : 2013 - 2017 : TS.Dƣơng Thị Hồng Duyên Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập trƣờng thực tập sở, đến em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Qua đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Chăn nuôi Thú y, thầy giáo khoa, tận tình dìu dắt, giúp đỡ em thời gian học tập trƣờng Đặc biệt quan tâm, giúp đỡ cô giáo TS Dƣơng Thị Hồng Duyênđã bảo trực tiếp hƣớng dẫn em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn tới bác chủ trại, cán kỹ thuật công ty CP tồn thể cơng nhân viên làm việc trại, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực tập sở Em xin chúc thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt sống, có nhiều thành công giảng dạy nghiên cứu khoa học Trong q trình viết Khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em kính mong giúp đỡ, đóng góp ý kiến thầy để Khóa luận em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày Sinh viên Nguyễn Thế Năng tháng năm 2017 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Kết sản xuất sở năm gần Bảng 4.1 Kết tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn nái 36 Bảng 4.2 Kết tham gia công tác khác trại chăn nuôi 45 Bảng 4.3 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại .47 Bảng 4.4 Kết điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó, chậm động dục trở lại, bại liệt sau sinh 48 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT tr cs : cộng CP : Charoen Pokphand Nxb : Nhà xuất Kg : Kilogam TT : Thể trọng TS : Tiến sĩ : trang iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC .iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập 2.1.2 Đối tƣợng kết sản xuất sở 2.2 Tổng quan tài liệu kết nghiên cứu ngồi nƣớc có liên quan đến nội dung chuyên đề 2.2.1 Tổng quan tài liệu 2.2.2 Chẩn đoán lâm sàng số bệnh sinh sản lợn nái 19 2.2.3 Hiểu biết số thuốc điều trị bệnh sinh sản lợn nái 23 2.3 Tổng quan nghiên cứu nƣớc .25 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu giới 25 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 26 PHẦN ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 29 3.1 Đối tƣợng .29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung thực .29 3.4 Các tiêu phƣơng pháp theo dõi .29 3.4.1 Các tiêu theo dõi 29 v 3.4.2 Phƣơng pháp theo dõi thu thập thông tin 29 3.4.3 Các phƣơng pháp theo dõi, phát điều trị số bệnh cho lợn nái 30 3.4.4 Phƣơng pháp xử lý số liệu 35 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 Kết phòng bệnh vắc xin cho đàn lợn nái trại chăn nuôi 36 4.2 Kết phục vụ sản xuất .37 4.3 Kết điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó, chậm động dục trở lại, bại liệt sau sinh .45 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ .50 5.1 Kết luận 50 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 I Tài liệu tiếng Việt .52 II Tài liệu Tiếng Anh 53 III Tài liệu Internet 54 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, ngành chăn nuôi phát triển mạnh mẽ, ngành chăn ni lợn chiếm vị trí quan trọng đem lại nhiều lợi ích cho ngƣời, khơng cung cấp thực phẩm hàng ngày, có tỷ trọng cao chất lƣợng tốt cho ngƣời, mà nguồn cung cấp sản phẩm phụ nhƣ da, mỡ cho ngành công nghiệp chế biến, đồng thời với thực tế nƣớc ta nƣớc nơng nghiệp chăn ni lợn nguồn cung cấp phân bón lớn cho ngành trồng trọt hội ngày phát triển đòi hỏi đời sống ngƣời dân ngày cao Đặc biệt nhu cầu nguồn thực phẩm có chất lƣợng cao, an toàn cho sức khỏe hợp với giá thị trƣờng Trên thực tế thịt lợn mặt hàng có giá ổn định tƣơng đối cao đƣợc tiêu thụ toàn giới Điều chứng tỏ tính ƣu Việt cho ngành chăn ni lợn phát triển kinh tế ổn định thị trƣờng Vì nhiệm vụ đặt cho ngành chăn ni nói chung ngành chăn ni lợn nói riêng đầu tƣ phát triển đàn lợn để tăng chất lƣợng số lƣợng nhằm cung cấp cho thị trƣờng khối lƣợng sản phẩm lớn chất lƣợng cao Tuy nhiên việc phát triển đàn lợn gặp nhiều khó khăn điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt Chế độ chăm sóc nuôi dƣỡng không phù hợp, thiếu cán hay ngƣời có chun mơn điều trị khơng kịp thời Làm gia tăng dịch bệnh, thiệt hại lớn đến ngƣời chăn nuôi đặc biệt thiệt hại bệnh truyền nhiễm, kí sinh trùng gây ảnh hƣởng lớn bệnh sản khoa Các bệnh sảy phổ biến tất lứa đẻ làm giảm khả sinh sản tỷ lệ thụ thai, chết thai, lƣu thai, nặng làm khả sinh sản lợn Do ảnh hƣởng tới việc phát triển cấu đàn lợn, giảm phát triển ngành chăn ni lợn nói chung gây thiệt hại lớn cho ngƣời chăn nuôi Xuất phát từ thực tế trên, để góp phần giúp ngƣời chăn ni tìm hƣớng giải phù hợp vấn đề phòng trị số bệnh sinh sản cho đàn lợn nái cách có hiệu quả, tiến hành thực đề tài“Áp dụng biện pháp phòng,chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái ngoại sinh sản trạiBảy Tuân, Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Nội” 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề -Theo dõi đƣợc tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại điều trị bệnh hiệu -Theo dõi tình hình chăn ni lợn nái ngoại trại Bảy Tuân, Tiên Phƣơng, huyện Chƣơng Mỹ, Nội - Xác định đƣợc phác đồ điều trị bệnh sinh sản đạt hiệu cao PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, sở vật chất sở thực tập Trại chăn nuôi Bảy Tuân,nằm cánh đồng, xa khu dân cƣ, thuộc huyện Chƣơng Mỹ, Nội Đây trại có quy mơ lớn Trại có tổng diện tích khoảng ha, diện tích khu chăn ni tập trung cơng trình phụ cận gần trồng xanh ao hồ xung quanh Trại nằm cách quốc lộ khoảng 3km, điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển thức ăn, thuốc thú y, tiêu thụ sản phẩm nhƣ chuyển giao khoa học kỹ thuật Đƣợc thành lập vào sản xuất từ năm 2010 với số vốn đầu tƣ lên tới gần 40 tỷ đồng, trại chuyên nuôi lợn nái sinh sản Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi CP Việt Nam (một chi nhánh Tập đoàn CP Thái Lan) cung cấp 3giống lợn Landrace, Yorkshine Duroc Khu sản xuất gồm dãy chuồng đẻ dãy chuồng bầu, chuồng cách ly nuôi 1200 lợn nái, 10 lợn đực, 120 lợn hậu bị 2.500 lợn tách mẹ Lợn sau sinh 19 đến 23 ngày xuất chuồng Mỗi năm trại cho xuất thị trƣờng khoảng 20.000 25.000 lợn giống Trại áp dụng quy trình chăn ni lợn theo kỹ thuật cao từ khâu chọn giống đến kỹ thuật chăn nuôi Khu sản xuất đƣợc phân nhiều phân khu chuồng trại liên hồn để ni lợn theo giai đoạn riêng áp dụng chế độ nuôi dƣỡng phù hợp cho loại khác Thức ăn cho loại lợn có chế độ dinh dƣỡng khác Lợn đƣợc ni chuồng kín có hệ thống quạt thơng gió, hệ thống giàn mát tự động sƣởi ấm đủ yêu cầu 42 lắp ráp vào ô chuồng Tiến hành phun sát trùng thêm lần nữa, quét vôi tƣờng xả vôi gầm chuồng, để trống chuồng - ngày Chuyển lợn vào chuồng dành cho lợn nái đẻ theo thứ tự ngày đẻ xếp từ đầu quạt tới dàn mát Chuyển lợn nái chửa lên chuồng dành cho lợn nái đẻ trƣớc sinh tuần lợn nái thích nghi với chuồng mới, bảo vệ đƣợc lợn lợn mẹ đẻ sớm dự kiến, giảm thức ăn trƣớc đẻ, giai đoạn âm hộ mở vi khuẩn dễ xâm nhập nên cần đƣợc vệ sinh Để hạn chế dịch bệnh nên việc thực phun thuốc sát trùng xung quanh chuồng đƣợc tăng cƣờng Sát trùng: Sử dụng thuốc sát trùng CP novacide, ommicide Nguồn nƣớc uống: hệ thống nƣớc đƣợc lấy từ suối đầu nguồn bể lớn đƣợc xử lý chlorine với nồng độ khoảng – ppm Khi pha sát trùng phải ý pha tỷ lệ, khơng nên pha q thuốc sát trùng khơng đảm bảo tỷ lệ tiêu diệt vi khuẩn, mầm bệnh, không nên pha thuốc sát trùng đặc gây tổn hại niêm mạc, da lợn nái lợn con, gây lãng phí làm giảm suất chăn ni Phun sát trùng chuồng trại với tỷ lệ 1:200 phun tiến hành phun hành lang, đƣờng tra cám đƣờng lấy phân, không phun trực tiếp lên lợn nái lợn Nếu phun trực tiếp lên lợn nái lợn dẫn đến lợn nái bị tổn thƣơng da, lợn dễ bị bệnh tiêu chảy, viêm da nồng độ thuốc sát trùng đặc, thuốc sát trùng có mùi khó chịu, vào đƣờng hơ hấp gây tổn thƣơng đƣờng hơ hấp lợn Tỷ lệ pha sát trùng để lau mông lợn nái lau ô chuồng bẩn 1:3200 Khi pha sát trùng phải ý pha tỷ lệ, khơng nên pha q thuốc sát trùng không đảm bảo tỷ lệ tiêu diệt vi khuẩn, mầm bệnh, không nên pha thuốc sát trùng đặc gây tổn hại niêm mạc, da lợn nái lợn con, gây lãng phí làm giảm suất chăn nuôi 43 Thực phƣơng châm „„Phòng b ệnh chƣ̃a b ệnh‟‟‚ trại đặt khâu phòng b ệnh lên hà ng đầ u , nế u phòng b ệnh tố t có thể h ạn chế ho ặc ngăn chặn đƣợc dịch bệnh xảy Các biện pháp phòng bệnh tổng hợp đƣợc đƣa lên hàng đầu, xoay quanh các yế u tố môi trƣờng, mầ m bệnh, vât chủ ̣ Lịch sát trùng trại lợn nái Trong chuồng Thứ Chuồng nái Chuồng Chuồng chửa đẻ cách ly Chủ nhật Phun sát trùng Thứ Quét rắc Phun sát trùng rắc vôi Phun sát Phun sát trùng Trùng rắc vôi đƣờng Thứ Xả vôi gầm Phun sát trùng Thứ Phun ghẻ Thứ Thứ Phun sát Trùng Chuồng Ngồi khu vực chăn ni Phun sát trùng vơi đƣờng Thứ Ngồi Phun sát trung xả vôi, xút gầm Phun sát trùng +Rắc vôi Phun sát trùng Phun sát Phun sát trùng trùng toàn tồn khu khu vực vực Rắc vơi Rắc vôi Quét rắc vôi đƣờng Phun ghẻ Phun sát Phun sát trùng trùng Vệ sinh Vệ sinh tổng Vệ sinh Vệ sinh tổng chuồng chuồng tổng chuồng tổng khu Phun sát trùng 44 Trong tháng thực tập trại Bảy Tn, ngồi việc chăm sóc, ni dƣỡng, vệ sinh thú ý, phòng trị cho lợn nái, tơi tham gia số cơng việc khác sau: - Tơi đƣợc tham gia vào cơng tác xuất lợn trại Lợn trại sau 23 ngày đƣợc tách mẹ nuôi thêm 2-3 ngày xuất bán Lợn thƣờng đƣợc xuất vào thứ chủ nhật hàng tuần thƣờng xuất vào buổi chiều Trƣớc xuất lợn, kỹ sƣ trại đánh dấu lợn khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn xuất bán mực xanh để thuận tiện cho công nhân lúc bắt Công nhân bắt lợn đƣợc đánh dấu thả ô chuồng, sau tất lợn đủ tiêu chuẩn đƣợc đuổi chạy theo đƣờng hành lang khu chuồng nuôi khu vực xuất lợn bên ngồi cách xa khu chuồng ni đây, công nhân trại bắt lợn lên xe với số lƣợng lợn 1200 qua nhiều lần xuất bán Mỗi lần xuất bán đƣợc kỹ thật quản lý trại ghi chép số lƣợng đầy đủ - Tiêm sắt cho lợn con: Tiêm bắp cho lợn ngày tuổi 2ml MD - FeB12 Chúng tơi tham gia tiêm sắt cho 450 con, an tồn 450 con, đạt 100% - Thiến lợn: lợn đực sau đẻ đƣợc ngày tiến hành thiến, tơi tham gia thiến 300 con, an tồn 300 con, đạt 100% - Truyền nƣớc sinh lý: Nái sau đẻ mệt mỏi, bỏ ăn ăn tiến hành truyền lít dung dịch đƣờng Glucoza 5% /con Chúng tơi tham gia truyền cho 90 con, an tồn 90 con, đạt 100% - Thụ tinh nhân tạo cho lợn: đƣợc trực tiếp tham gia thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn nái trại 145 con, tỷ lệ đậu thai đạt 91,72% Kết công tác khác đƣợc trình bày bảng 4.2 45 Bảng 4.2 Kết tham gia công tác sản xuất trại chăn nuôi STT Nội dung công việc Số lƣợng (con) Kết (an toàn) Số lƣợng (con) Tỷ lệ (%) Đỡ lợn đẻ 132 132 100 Truyền nƣớc sinh lý 90 90 100 Xuất lợn 1200 1200 100 Tiêm Fe cho lợn 450 450 100 Thiến lợn đực 300 300 100 Thụ tinh nhân tạo cho lợn nái 145 133 91,72 4.3 Kết điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó, chậm động dụctrở lại, bại liệt sau sinh 4.3.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản Trong thời gian tháng thực tập trại em đƣợc tham gia vào công tác chẩn đoán điều trị bệnh cho đàn lợn nái với kỹ sƣ trại Qua chúng em đƣợc trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm chẩn đoán số bệnh thƣờng gặp, nguyên nhân gây bệnh cách khắc phục, điều trị bệnh Sau kết cơng tác chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái trại * Bệnh sót - Triệu chứng lợn nái bị sót nhau: vật đứng nằm khơng n, nhiệt độ tăng, thích uống nƣớc, sản dịch chảy màu nâu * Bệnh viêm tử cung - Triệu chứng: lợn đẻ - ngày, sốt nhẹ, giảm ăn hay bỏ ăn, có dịch nhầy chảy từ âm hộ, màu trắng đục màu phớt vàng Lợn nái bỏ ăn, mệt mỏi, sốt 40,5 - 42ºC 46 * Bệnh viêm vú - Triệu chứng: bệnh xảy sau đẻ - - 10 ngày, có đến tháng Viêm vú thƣờng xuất vài vú nhƣng lan tồn vú, vú có màu hồng, sƣng đỏ, sờ vào thấy nóng, cứng, ấn vào lợn nái có phản ứng đau Lợn nái giảm ăn, bị nặng bỏ ăn, nằm chỗ, sốt cao 40,5ºC 42ºC kéo dài suốt thời gian viêm Sản lƣợng sữa giảm, lợn nái thƣờng nằm úp đầu vú xuống sàn, cho bú Vắt sữa vú bị viêm thấy sữa loãng, sữa có cặn cục sữa vón lại, xuất cục casein màu vàng, xanh lợn cợn có mủ đơi có máu Lợn thiếu sữa kêu la, chạy vòng quanh mẹ đòi bú, lợn ỉa chảy, xù lông, gầy nhanh, tỷ lệ chết cao từ 30 đến 100% * Bệnh bại liệt sau đẻ - Triệu chứng: lợn lại khó khăn, sau khơng đứng lên đƣợc mà nằm bẹp chỗ Sau thời gian dài, vùng da tiếp xúc với chuồng bị thối loét * Bệnh chậm động dục sau cai sữa - Triệu chứng: lợn mẹ không động dục trở lại sau cai sữa Kết theo dõi tình hình mắc bệnh đƣợc trình bày bảng 4.3 Bảng 4.3 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Chỉ tiêu theo dõi Số nái Số nái theo dõi mắc bệnh (con) (con) Bệnh đẻ khó 450 37 8,22 Bệnh viêm vú 450 32 7,11 Bệnh viêm tử cung 450 46 10,22 Bệnh bại liệt sau sinh 450 1,11 Hiện tƣợng lợn nái chậm động dục trở lại 450 20 4,44 Tên bệnh Tỷ lệ (%) 47 Bảng 4.3 Cho thấy, 450 lợn nái chăm sóc ni dƣỡng có 37 mắc bệnh đẻ khó, 46 mắc bệnh viêm tử cung, 32 mắc bệnh viêm vú, mắc bệnh bại liệt sau sinh 20 có tƣợng chậm động dục trở lại sau cai sữa Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại cao chiếm 10,22% đàn lợn nái thuộc dòng nái giống ngoại có suất sinh sản cao, nhƣng lại chƣa thích nghi với điều kiện nhƣ ni dƣỡng, chăm sóc thời tiết không thuận lợi Mặt khác, trình phối giống cho lợn nái phƣơng pháp thụ tinh nhân tạo không kỹ thuật làm sây sát niêm mạc tử cung, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập phát triển gây bệnh Do trình can thiệp lợn đẻ khó phải sử dụng thủ thuật để móc lấy thai làm cho vi khuẩn từ bên dễ dàng xâm nhập vào gây viêm.Tỷ lệ mắc viêm vú 7,11%, lợn mắc viêm vú thƣờng kế phát viêm tử cung, chuồng bẩn, vú bị tổn thƣơng… Số lợn nái mắc bệnh đẻ khó 37 chiếm 8,22%, nguyên nhân gây nên bệnh cho ăn nhiều giai đoạn chửa kỳ làm thai to, khó đẻ, thao tác đỡ đẻ không Bệnh bại liệt sau sinh có tỉ lệ mắc thấp 1,11% q trình chăm sóc cung cấp đủ chất khoáng lợn nái sau sinh thƣờng xuyên đƣợc gọi dậy cho ăn lần/ngày, lấy phân nên tránh đƣợc tƣợng bại liệt sau sinh Số lợn nái có tƣợng chậm động dục trở lại sau cai sữa 20 chiếm 4,44% 48 4.3.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Bảng 4.4 Kết điều trị bệnh viêm tử cung, viêm vú, đẻ khó, chậm động dục trở lại, bại liệt sau sinh Tên bệnh Tên thuốc, liều lƣợng - Tiêm oxytoxin: - ml/lần/ngày - Hitamox LA: 1ml/ 10 kg TT/1 lần/2 ngày Analgin: 1ml/10kg Viêm tử cung TT/1lần/ngày - Vitamin B1: 5ml/30kg TT - Thuốc tím 1/1000 pha lỗng với nƣớc + penicillin thụt rửa 2lần/ngày, ngày liên tục - Oxytetracycline 200 LA: 1ml/ 10 kg TT - Tiêm analgin: 1ml/10 kgTT/ 1lần/ngày Viêm vú -Tiêm hitamox LA: 1ml/ 10 kg TT/1lần/2 ngày Mỗi ngày vắt cạn vú viêm - lần - Oxytocin : - ml/con/ngày -Tiêm hitamox LA: 1ml/10 Đẻ khó kg TT/1lần/2 ngày Số điều trị Số khỏi Tỷ lệ khỏi (%) Thời gian điều trị (ngày) 46 40 86,95 32 30 93,75 37 34 91,90 Can thiệp trực tiếp thủ thuật - Mg - Calcium: 60 ml/con 80,00 2-3 Hiện tƣợng lợn - Lytalyse: 1,7 - 1,8 ml nái chậm động - ADE.B-complex: - ml dục trở lại 20 18 90,00 Bại liệt sau sinh 49 Qua bảng 4.4Ta thấy: Dùng thuốc Hitamox LA: 1ml/ 10 kg TT, điều trị bệnh viêm tử cung cho 46 lợn nái, khỏi 40 con, hiệu điều trị thuốc đạt 86,95%; thời gian điều trị trung bình ngày Điều trị bệnh viêm vú đạt tỷ lệ cao 93,75% thấp bệnh bại liêt sau sinh 80,00% Trong 37 lợn mắc bệnh khó đẻ, điều trị khỏi 34 con, tỷ lệ khỏi 91,9%, 46 mắc bệnh viêm tử cung điều trị có 40 khỏi đạt 86,95%, 32 mắc bệnh viêm vú điều trị có 30 khỏi đạt 93,75%, mắc bệnh bại liệt điều trị có khỏi đạt 80% 20 có tƣợng chậm động dục sau cai sữa có 18 động dục trở lại sau điều trị đạt 90% Các bệnh hay gặp lợn nái sinh sản có tỉ lệ khỏi cao, cao bệnh viêm vú có tỉ lệ khỏi lên tới 93,75 % thấp bệnh bại liệt sau sinh 80% Bệnh viêm tử cung có tỷ lệ khỏi 86,95% việc chẩn đốn bệnh thƣờng khó khăn hơn, phát bệnh bệnh thể viêm nặng điều trị khó khăn Bệnh bại liệt có tỉ lệ khỏi thấp lợn mắc bệnh khả phục hồi xƣơng khó, khả lại, vận động khó khăn, bị bại liệt thƣờng bị loét vùng nằm sàn chuồng, để lâu lợn mẹ gầy yếu dẫn đến chết Những nái sau q trình điều trị nhƣng khơng có kết tốt trại thƣờng loại thải theo lịch loại thải, bị chết đƣợc xử lý nhiệt, sau cho xuống ao cá sấu, cá trê lai để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trƣờng tránh lây lan mầm bệnh Qua đợt thời gian thực tập tháng trại giúp chúng tơi tích lũy đƣợc kinh nghiệm thực tế củng cố thêm vào kiến thức ngành học Giúp tơi nắm bắt đƣợc tình hình dịch bệnh, quy trình tiêm phòng vắc xin cho lợn giai đoạn, cách chẩn đoán bệnh điều trị cho lợn nái 50 PHẦN KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Qua tháng thực tập tốt nghiệp trại lợn Bảy Tuân - Chƣơng Mỹ Nội, em có số kết luận trại nhƣ sau: - Về cơng tác thú y trại: + Quy trình phòng bệnh cho đàn lợn trang trại sản xuất lợn giống thực nghiêm ngặt, với thực giám sát chặt chẽ kỹ thuật viên công ty chăn ni CP Việt Nam + Cơng tác phòng bệnh: Trong khu vực chăn nuôi, hạn chế lại giữ chuồng, hành lang chuồng bên ngồi chuồng đƣợc rắc vơi bột, phƣơng tiện vào trại sát trùng cách nghiêm ngặt cổng vào Với phƣơng châm phòng bệnh nên tất lợn trại đƣợc cho uống thuốc, tiêm phòng vắc xin đầy đủ Quy trình phòng bệnh vắc xin đƣợc trại thực nghiêm túc, đầy đủ kỹ thuật Đối với loại lợn có quy trình tiêm riêng, từ lợn nái, lợn hậu bị, lợn đực lợn Lợn đƣợc tiêm vắc xin trạng thái khỏe mạnh, đƣợc chăm sóc ni dƣỡng tốt, không mắc bênh truyền nhiễm bệnh mãn tính khác để tạo đƣợc trạng thái miễn dịch tốt cho đàn lợn + Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh sinh sản cao Qua trình theo dõi 450 lợn nái phát điều trị bệnh cho 46 mắc bệnh viêm tử cung, điều trị khỏi bệnh 40 đạt tỷ lệ 86,95%; có 32 mắc bệnh viêm vú, điều trị đƣợc 30 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 93,75%, có 37 mắc bệnh đẻ khó, điều trị khỏi bệnh 34 đạt tỷ lệ 91,90% có 20 chậm động dục trở lại sau sinh, điều trị khỏi bệnh 18 đạt tỷ lệ 90% + Sử dụng thuốc: Hitamox LA, Oxytetracyline, Oxytocine để điều trị bệnh sinh sản cho lợn nái đạt kết khỏi bệnh cao 51 5.2 Đề nghị Qua theo dõi cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh sản khoa đàn lợn nái cao Điều ảnh hƣởng tới khả sinh sản lợn nái, ảnh hƣởng chất lƣợng số lƣợng lợn cai sữa Cần tiếp tục theo dõi, nghiên cứu với số lƣợng nhiều phạm vi rộng để thu đƣợc kết cao Đề nghị Nhà trƣờng - khoa Chăn nuôi Thú y cử sinh viên sở thực tập tiếp tục theo dõi bệnh sản khoa đàn nái Trại lợn phải tuân thủ nghiêm ngặt cơng tác tiêm phòng cho đàn lợnnái để giảm tý lệ mắc bệnh sinh sản chăn nuôi Cần nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ thuật trại nhƣ công nhân trại nhằm nâng cao chất lƣợng phục vụ sản xuất Tăng cƣờng cơng tác chăm sóc ni dƣỡng quản lý, thực tốt công tác vệ sinh thú y trƣớc, sau đẻ để giảm bớt tỷ lệ mắc bệnh đƣờng sinh sản lợn nái Phải điều trị bệnh triệt để tránh bệnh kế phát 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt A.V.Trekaxova, L.M Daniko, M.I Ponomareva, N.P Gladon (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản (ngƣời dịch Nguyễn Đình Chí), Nxb Nơng Nghiệp, Nội Nguyễn Xn Bình (2000), Kinh nghiệm chăn ni lợn thịt, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Nội Dixensivi Ridep (1997), Điều trị bệnh sản khoa, Nxb Nông nghiệp, Nội Phạm Hữu Doanh, Lƣu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Nội Đoàn Thị Kim Dung, Lê Thị Tài (2002) Phòng trị lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu để xuất khẩu, Nxb Nông nghiệp, Nội Trần Tiến Dũng, Dƣơng Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Giáo trình sinhsản gia súc, Nxb Nơng nghiệp, Nội Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình truyền thống nhân tạo, Nxb Nông nghiệp, Nội Hội chăn nuôi Việt Nam (2006), Cẩm nang chăn nuôi lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 35 – 64 10 Lê Tuấn Hùng, Phạm Chí Thanh (1997), điều trị bệnh sản khoa gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội Phạm Sỹ Lăng, Phạm Địch Lân, Trƣơng Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp trị, Nxb Nông nghiệp, Nội 11 Nguyễn Đức Lƣu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 53 12 Đặng Quang Nam, Phạm Đức Chƣơng (2002), Giáo trình giải phẫu vật ni,Nxb Nơng nghiệp 13 Lê Văn Năm (1997), Phòng trị bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 14 Nguyễn Đức Lƣu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội, tr 165 – 169 15 Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong (1994), Bệnh sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Nội 16 Nguyễn Hữu Phƣớc (1982) Một số bệnh lợn, Nxb Nông nghiệp, Nội 17 Piere Branillet, Bernand Faralt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Nội 18.Popkov (1999), Điều trị viêm tử cung, Tạp chí khoa học Thú y, số 19 Nguyễn Khánh Quắc, Từ Quang Hiển, Nguyễn Quang Tuyên, Trần Văn Phùng (1995), Giáo trình chăn nuôi lợn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 20 Nguyễn Văn Thanh (2007), Khảo sát tỷ lệ mắc thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung đàn nái ngoại nuôi số trang trại vùng đồng bắc 21 Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn (2006), Giáo trình sinh lý học động vậtni, Nxb Nơng nghiệp, Nội 22 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “ Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thúy, tập 17 23 Đỗ Quốc Tuấn (2005), Bài giảng sản khoa bệnh sản khoa gia súc, Trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên II Tài liệu tiếng anh 24 Andrew Gresham (2003), Infectious reproductive disease in pigs, in practice (2003) 25 : 466-473 doi:10.1136/inpract.25.8.466 54 25 Smith, B.B Martineau, G., Bisaillon, A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine,7thedition, Iowa state university press, pp 40- 57 26 Taylor D.J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university, U.K.Urban V.P, Schnur V.I, Grechukhin A.N (1983), “The metritis mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel,skhozyaistvennoinauki III Tài liệu Internet 27 Phạm Cơng Khải (2012), Bệnh đẻ khó lợn, http://www.vuonsinhthaitrungviet.com/home/detail.asp?iData=1014 28 Nguyễn Thị Tuyết (2015), Nguyên nhân cách chữa trị bệnh viêm tử cung lợn nái,http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/tu-van-hoi-dap/nguyennhan-va-cach-chua-tri-benh-viem-tu-cung-o-lon-nai_t114c48n12726 29.Chu Đức Thắng, Hồ Văn Nam, Phạm Ngọc Thạch (2007), Chẩn đoán bệnh gia suc.129242.html súc,http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giao-trinh-chan-doan-benh-gia- PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI Ảnh 1: HITAMOX LA Ảnh 2: MD Oxytocin Ảnh 3: ADE – B complex Ảnh 4,5: Lợn nái bị viêm tử cung Ảnh 6: Công tác tiêm phòng Ảnh 7: Lợn nái bị viêm vú cho lợn nái, hậu bị ... phòng trị số bệnh sinh sản cho đàn lợn nái cách có hiệu quả, tiến hành thực đề tài Áp dụng biện pháp phòng ,chẩn đốn điều trị bệnh đàn lợn nái ngoại sinh sản trạiBảy Tuân, xã Tiên Phương, huyện Chương. .. NĂNG Tên chuyên đề: ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH Ở ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI SINH SẢN TẠI TRẠI BẢY TUÂN XÃ TIÊN PHƢƠNG, HUYỆN CHƢƠNG MỸ, HÀ NỘI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ... Chương Mỹ, Hà Nội 1.2 Mục tiêu yêu cầu chuyên đề -Theo dõi đƣợc tình hình mắc bệnh sinh sản đàn lợn nái ngoại điều trị bệnh hiệu -Theo dõi tình hình chăn nuôi lợn nái ngoại trại Bảy Tuân, xã Tiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Áp dụng biện pháp phòng, chẩn đoán và điều trị bệnh ở đàn lợn nái ngoại sinh sản tại trại Bảy Tuân, xã Tiên Phương huyện Chương Mỹ Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay