ẢNH HƯỞNG LƯỢNG PHÂN NPK ðẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CA CAO (Theobroma cacao L.) TRONG GIAI ðOẠN KINH DOANH TRÊN VÙNG ðẤT ðỎ BAZAN DI LINH – LÂM ðỒNG

39 26 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2018, 07:20

ẢNH HƯỞNG LƯỢNG PHÂN NPK ðẾN SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA CÂY CA CAO (Theobroma cacao L.) TRONG GIAI ðOẠN KINH DOANH TRÊN VÙNG ðẤT ðỎ BAZAN DI LINH LÂM ðỒNG Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Văn Dũ Ts Phạm Hồng ðức Phước Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Hạnh NỘI DUNG BÁO CÁO Giới thiệu Vật liệu phương pháp Kết thảo luận Kết luận ñề nghị Phần GIỚI THIỆU ðặt vấn ñề Sự phát triển ca cao nước ta Những nghiên cứu liên quan Phân bón yếu tố ñể tăng suất Nhu cầu phân bón ca cao Bón với liều lượng để tăng suất lại khơng lãng phí vấn đề cần quan tâm Mục đích u cầu đề tài Mục đích Xác định lượng hỗn hợp phân NPK thích hợp cho ca cao giai ñoạn kinh doanh vùng ñất ñỏ bazan Di Linh Yêu cầu Theo dõi số tiêu sinh trưởng suất ca cao năm tuổi qua hỗn hợp phân ure + super lân + KCl có tỉ lệ 1:3:2 theo trọng lượng với liều lượng khác nghiệm thức ñối chứng Cơ sở Bảng 1.1: Lượng dinh dưỡng (kg) lấy ñi ñể tạo 1000kg hạt ca cao khô Dinh dưỡng N P K Hạt 21,3 4,0 9,5 Vỏ 14,5 1,8 63,0 Tổng số 35,8 5,8 72,5 Nguồn: Wood & Lass (2001); Trích từ: Phạm Hồng ðức Phước (2005) Phạm vi nghiên cứu - Chỉ sử dụng loại phân ñơn phổ biến urê, super lân, KCl - ðối tượng nghiên cứu: vườn ca cao năm tuổi vùng ñất ñỏ bazan Di Linh - Giới hạn: nghiên cứu lượng phân NPK cho ca cao năm tuổi Thời gian thực ñề tài ngắn Phần VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP Thời gian ñịa ñiểm Thời gian: Tháng 6/2009 ðịa ñiểm: Trại phong Gia Lành, thôn 5b, xã Gia Hiệp, Di Linh, Lâm ðồng 10 Bảng 3.6: ðộng thái trái cấp II ðơn vị tính: Trái/cây Nghiệm thức A B C D E Prob CV (%) 12/3/09 12,3 10,2 11,4 10,4 10,9 0,89 ns 25,48 Ngày theo dõi 15/4/09 14/5/09 16,0 18,2 12,0 13,1 14,5 16,6 13,6 16,0 13,4 15,7 0,77 ns 0,69 ns 27,53 26,44 12/6/09 22,6 16,3 20,8 19,5 20,8 0,68 ns 26,52 25 Bảng 3.7: Tốc ñộ trái cấp II ðơn vị tính: Trái/cây/tháng Giai đoạn theo dõi Nghiệm Trung thức Tháng Tháng Tháng bình A B C D E Prob CV (%) 3,7 1,8 3,2 3,3 2,5 0,94 ns 60,08 2,2 1,1 2,0 2,4 2,3 0,57 ns 48,85 4,4 3,2 4,2 3,5 5,1 0,75 ns 47,61 3,4 2,0 3,1 3,0 3,3 0,87 ns 41,98 26 (%) 35.0 32.6 32.1 28.1 30.0 28.6 26.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 A B C D E NT Biểu ñồ 1: Tỉ lệ ñậu trái cấp II 27 Trọng lượng trái tươi, trọng lượng hạt tươi/trái, trọng lượng hạt khô/trái, cỡ hạt Bảng 3.8: Trọng lượng trái tươi ðơn vị tính: gram/trái Nghiệm thức A B C D E Prob CV (%) Thời gian theo dõi Tháng Tháng Tháng Tháng 257,5 232,6 235,8 240,0 295,3 288,4 283,5 290,0 257,7 236,6 238,0 242,5 285,8 263,8 255,2 261,5 265,6 258,3 257,1 255,8 0,43 ns 0,73 ns 0,87 ns 0,22 ns 8,01 16,5 14,95 16,31 Trung bình 245,9 290,6 247,5 272,7 261,7 0,58 ns 11,11 28 Bảng 3.9: Trọng lượng hạt tươi/trái ðơn vị tính: g/trái Thời gian theo dõi Nghiệm Trung thức Tháng Tháng Tháng Tháng bình A B C D E Prob CV (%) 70,6 60,8 62,5 63,5 61,8 0,55 ns 11,85 55,7 58,4 55,3 49,2 54,0 0,70 ns 14,42 56,0 58,1 58,4 52,6 56,5 0,98 ns 22,35 56,6 67,9 61,6 55,4 50,0 0,56 ns 22,43 59,7 61,3 59,5 55,2 55,6 0,90 ns 16,28 29 Bảng 3.10: Trọng lượng hạt khô/trái ðơn vị tính: g/trái Thời gian theo dõi Nghiệm Trung thức Tháng Tháng Tháng Tháng bình A 25,8 19,5 19,0 17,6 20,5 B 21,2 20,7 18,6 27,2 21,9 C 22,4 18,4 19,4 19,2 19,8 D 23,6 17,7 17,2 16,1 18,6 E 21,3 18,3 18,6 16,0 18,6 Prob 0,47 ns 0,84 ns 0,98 ns 0,43 ns 0,70 ns CV (%) 14,87 18,21 23,79 40,42 16,33 30 Bảng 3.12: Kích cỡ hạt (số hạt/100 gram) ðơn vị tính: Hạt/100g Thời gian theo dõi Nghiệm thức Tháng Tháng Tháng Tháng A 98,7 118,6 123,0 108,9 B 104,3 122,5 119,1 95,9 C 109,1 126,3 130,6 117,5 D 115,2 148,6 154,8 142,6 E 114,6 134,0 130,7 119,6 Prob 0,48 ns 0,56 ns 0,19 ns 0,18ns CV (%) 11,45 17,63 12,89 17,6 Trung bình 112,3 110,4 120,9 140,3 124,7 0,24 ns 12,89 31 Bảng 3.13: Số hạt/100 g theo thời gian nghiệm thức ðơn vị: Hạt/100 g Nghiệm thức ðợt theo dõi A B C D E 104,3 bc 109,2 115,2 114,6 c Tháng 98,7 c Tháng 118,6 ab 122,5 a 126,3 148,6 134,0 ab Tháng 123,0 a 119,1 a 130,5 154,8 130,7 a Tháng 108,9 bc 95,9 c 117,5 142,6 119,6 ab 0,0176* 0,0155* 0,0528 ns 0,1373 ns 0,0402* 6,02 6,92 6,09 Prob CV (%) 12,07 5,36 32 Năng suất hiệu kinh tế thu ñược 4.1 Năng suất kg/ha/4 tháng 391.7 372.4 400.0 346.7 333.4 350.0 301.8 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 A B C D E NT Biểu đồ 2: Năng suất hạt khơ trung bình thời gian theo dõi 33 Bảng 3.14: Hiệu kinh tế Chi phí phân bón (*) Nghiệm thức Năng suất (kg) Tổng thu (triệu ñồng) A 391,7 3,30 14,89 11,59 B 333,4 4,95 12,67 8,28 C 372,4 6,60 14,15 7,55 D 346,7 8,25 13,17 4,92 E 301,8 1,76 11,47 9,71 Lợi nhuận (triệu đồng) Chú thích (*): Triệu đồng/ha/4 tháng 34 Phần KẾT LUẬN ðỀ NGHỊ 35 Kết luận Ảnh hưởng lượng phân nghiệm thức D (2,5 kg/cây/năm) lên tiêu sinh trưởng, tỉ lệ đậu trái cấp II ca cao có xu hướng tốt lượng phân nghiệm thức lại Lượng phân nghiệm thức B (1,5 kg/cây/năm) ảnh hưởng ñến tiêu suất ca cao tốt nghiệm thức lại Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê 36 Kết luận (tt) Hiệu kinh tế: Lượng phân nghiệm thức A (1 kg/cây/năm) cho hiệu kinh tế cao nghiệm thức lại 37 ðề nghị Cần tiếp tục theo dõi ñánh giá thời gian tới Tiến hành với hỗn hợp nhiều loại phân ñơn khác 38 CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ CÁC BẠN 39
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG LƯỢNG PHÂN NPK ðẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CA CAO (Theobroma cacao L.) TRONG GIAI ðOẠN KINH DOANH TRÊN VÙNG ðẤT ðỎ BAZAN DI LINH – LÂM ðỒNG, ẢNH HƯỞNG LƯỢNG PHÂN NPK ðẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY CA CAO (Theobroma cacao L.) TRONG GIAI ðOẠN KINH DOANH TRÊN VÙNG ðẤT ðỎ BAZAN DI LINH – LÂM ðỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay