Paraphrasing chu de city life ielts nguyenhuyen

1 35 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 15:29

Paraphrasing chủ đề City life Dưới số cụm từ hay mà Huyền thường sử dụng văn nói đề tài City life Đối với cụm từ, Huyền chia sẻ hay nhiều cụm đồng nghĩa để bạn paraphrase cách dễ dàng               urban dwellers = people who live in urban areas = people who live in (major/large) cities = people living in metropolitan areas: người sống khu vực thành thị country dwellers = people who live in rural areas = people living in the countryside: người sống khu vực nông thôn factories/ industrial zones = industrial complexes and sites: khu công nghiệp urbanisation = urban sprawl = the gradual increase in the proportion of people living in urban areas: đô thị hóa/ tăng dần tỷ lệ người sinh sống khu vực đô thị in search of work = to find a job: tìm kiếm cơng việc high unemployment rates = the increase in the proportion of unemployed people: tỷ lệ thất nghiệp cao/ gia tăng tỷ lệ người thất nghiệp in the hope of having a better life = hope that they will have a better future: hy vọng có sống/tương lai tốt đẹp urban migration = rural depopulation = the process of people moving from rural areas to cities: di cư từ nông thôn đô thị rising living costs = the rising cost of living = pay higher prices for food, accommodation and transportation: chi phí sống ngày tăng/ chi trả nhiều cho đồ ăn, nhà giao thông meet their daily needs = cover their basic needs: đáp ứng nhu cầu bản/hàng ngày họ traffic congestion, high crime and poverty rates, environmental degradation, lack of sufficient housing/open space = traffic jams, high crime and poverty levels, environmental damage, housing shortages: tắc nghẽn giao thơng,tỷ lệ tội phạm đói nghèo cao, suy thối mơi trường, thiếu nhà / khơng gian mở have an unhealthy lifestyle = lead a sedentary lifestyle: có lối sống khơng lành mạnh/ vận động provide more employment opportunities = offer more job opportunities: cung cấp nhiều hội việc làm often feel stressed = to be under constant pressure: thường cảm thấy căng thẳng/ áp lực PARAPHASING VỀ CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC Chủ đề Education: https://drive.google.com/open?id=108doWXVsrPbxSH3ME7r1GrAbNQadVUq2 Chủ đề Crime: https://drive.google.com/open?id=1pS-drRvn4N7-isJNATeF8qSFIAYHItnw Chủ đề Health: https://drive.google.com/open?id=1u9Q29gNi1ATSfjY2ChC7w0ymbwvCRr-T Chủ đề Environment: https://drive.google.com/open?id=10ofmwbbHxZVk0xL4kLma7zMOi4WymQbb
- Xem thêm -

Xem thêm: Paraphrasing chu de city life ielts nguyenhuyen , Paraphrasing chu de city life ielts nguyenhuyen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay