skkn nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp trong chạy cự ly ngắn 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường học trung học phổ thông thọ xuân 4

22 18 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 14:05

1 MỞ ĐẦU 1.1 chọn đề tài TDTT nhân tố xã hội chuyên môn nhằm tác động có chủ đích hợp đến q trình phát triển thể chất người mà quốc gia có quan tâm lớn đến vấn đề thể chất cho hệ trẻ Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước Đảng Nhà nước coi trọng vị trí người, xem động lực, nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển xã hội Điều đòi hỏi phải có sách chăm sóc, giáo dục cải tạo người phát triển hài hoà tất mặt Đức - Trí - Thể - Mỹ Nhận thức có ý nghĩa quan trọng tâm thực tiễn, thể rõ tính nhân văn cao xuyên suốt đường lối chủ trương Đảng Nhà nước nhiều năm qua, đặc biệt nghiệp CNH - HĐH đất nước cần nguồn nhân lực "Có phát triển cao trí tuệ, cường tráng thể chất, phong phú tinh thần, sáng đạo đức" Từ thực tế quan sát trình giảng dạy nội dung chạy cự ly ngắn 100m nữ học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Thọ Xuân 4, thấy em mắc phải nhiều sai lầm thực kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m Xong giáo viên thiếu nhiều khả tìm hiểu nguyên nhân việc đề biện pháp thích hợp nhằm sửa chữa sai lầm đó, q trình giảng dạy nhiều hạn chế Việc tìm sửa chữa sai lầm thường mắc trình giảng dạy chạy cự ly ngắn 100m góp phần nâng cao hịêu trình giảng dạy huấn luyện sở phân tích ý nghĩa tầm quan trọng vấn đề nêu mạnh dạn sâu nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn tập bổ trợ nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường học trung học phổ thông Thọ Xuân 4.” 1.2 Mục đích nghiên cứu: Qua nghiên cứu sở luận thực tiễn công tác giảng dạy nội dung chạy ngắn 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường trung học phổ thơng Thọ Xn tơi tìm hiểu sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp lựa chọn số tập có hiệu nhằm khắc phục sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho đối tượng nữ học sinh lớp 10 trường trung học phổ thơng Thọ Xn Qua góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy huấn luyện đáp ứng yêu cầu đào tạo giai đoạn 1.3 Đối tượng nghiên cứu Bao gồm 24 học sinh nữ lớp 10 trường THPT Thọ Xuân 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp vấn tọa đàm Mục đích: Là phương pháp chúng tơi sử dụng trình điều tra thực trạng việc giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp chạy 100m, việc lực chọn tập sử chữa sai lầm thường mắc việc sử dụng test đánh giá hiệu sửa chữa sai lầm thường mắc cho nữ học sinh lớp 10 trường THPT Thọ Xuân Cách tiến hành: Thơng qua hình thức dùng phiếu vấn Từng phiếu vấn thông qua câu hỏi trình bày có hệ thống, đảm bảo trả lời khách quan giúp tơi có thêm sở để lựa chọn tập chuyên môn, test nghiên cứu ứng dụng q trình nghiên cứu Ngồi trình triển khai thực đề tài vấn thông qua hỏi trực tiếp thầy cô giáo đồng nghiệp để bảo, hướng dẫn kịp thời Cách đánh giá: Căn vào kết vấn, lựa chọn nội dung có số phiếu tán thành từ 85% trở lên để sử dụng đề tài nghiên cứu Riêng làm tập sửa chữa sai lầm thường mắc xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường THPT Thọ Xuân chúng tơi sử dụng số phiếu có tỷ lệ tán thành từ 90% trở lên 1.4.2 Phương pháp kiểm tra sư phạm Mục đích: Trong q trình nghiên cứu, chúng tơi tiến hành tổ chức kiểm tra sư phạm Mục đích q trình nhằm kiểm nghiệm thực tiễn độ tin cậy, tính thơng báo hệ thống test đánh giá hiệu sửa chữa sai lầm thường mắc xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho sinh viên nữ trường THPT Thọ Xuân trước thực nghiệm sau thực nghiệm Cách tiến hành: Chúng lựa chọn 24 học sinh nữ lớp 10 trường THPT Thọ Xuân chia thành nhóm đối chứng thực nghiệm Qua tiến hành kiểm tra thành tích xuất phát thấp 30m, bật bước chạy 100m trước sau thực nghiệm để thấy hiệu tậplựa chọn nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc nâng cao thành tích chạy 100m cho đối tượng nghiên cứu Cách đánh giá: Qua kết kiểm tra xử thống kê đưa kết luận cần thiết phản ánh thực trạng sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp đối tượng trước sau thực nghiệm sư phạm 1.4.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm Mục đích: Là phương pháp sử dụng trình nghiên cứu đề tài để đánh giá hiệu hệ thống tập lựa chọn ứng dụng nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho học sinh nữ trường trung học phổ thông Thọ Xuân Cách tiến hành: Việc nghiên cứu ứng dụng tập để sửa chữa sai lầm thường mắc xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho học sinh nữ lớp 10 trường trung học phổ thông Thọ Xuân Trước tiến hành thực nghiệm kiểm tra thành tích ban đầu nhóm thực nghiệm nhóm đối chứng, nội dung với 24 học sinh nữ, 12 học sinh nữ - nhóm thực nghiệm, 12 học sinh nữ - nhóm đối chứng, đối tượng lựa chọn ngẫu nhiên Nhóm thực nghiệm: Bao gồm 12 học sinh nữ trường trung học phổ thông Thọ Xuân Nhóm áp dụng hệ thống tập chuyên môn đề tài lựa chọn hệ thống tập coi tập chính, xếp khoa học chương trình giảng dạy ứng dụng vào nhóm thực nghiệm Nhóm đối chứng: Bao gồm 12 học sinh nữ nhóm áp dụng hệ thống tập chuyên môn giáo viên áp dụng từ trước đến Trong trình thực nghiệm 06 tuần, tiến hành thực nghiệm, tiến hành kiểm tra ban đầu sau 06 tuần theo kế hoạch giảng dạy, lấy làm để đánh giá mức độ tác động tập lựa chọn Học sinh nhóm (đối chứng thực nghiệm) trước thực nghiệm sư phạm tiến hành kiểm tra sư phạm nhằm xác định mức độ đồng khả chạy 100m, 30m xuất phát thấp bật bước hai nhóm Căn vào kế hoạch giảng dạy nhà trường, xây dựng chương trình giảng dạy cho nhóm thực nghiệm Thời gian tập luyện 03 tiết/1 tuần, thời gian tập 90 phút , tổng số giáo án giảng dạy 18 giáo án Thời gian giảng dạy giáo viên quản chặt chẽ nhóm, loại trừ yếu tố khách quan ảnh hưởng đến giảng dạy, lại tác động tập tới nhóm nghiên cứu Sau xác định chương trình thực nghiệm cho nhóm thực nghiệm sở kế hoạch huấn luyện nhà trường khoa Để tổ chức thực nghiệm đảm bảo tính khách quan, trình nghiên cứu tổ chức thực nghiệm theo phương pháp thực nghiệm so sánh song song hai nhóm thực nghiệm đối chứng Nhóm thực nghiệm tập theo tập sửa chữa sai lầm thường mắc lựa chọn Số lượng tập loại tập buổi tập xếp luân phiên tương ứng với nhiệm vụ giảng dạy giáo án, đảm bảo nguyên tắc trình giáo dục thể chất huấn luyện thể thao Nhóm đối chứng tập tập trường trung học phổ thông Thọ Xuân Cách đánh giá: Sau kết thúc trình thực nghiệm sư phạm tiến hành kiểm tra test lựa chọn để đánh giá hiệu sửa chữa sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp chạy 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường trung học phổ thơng Thọ xn nhóm đối chúng nhóm thực nghiệm, từ làm rõ hiệu tập lựa chọn cho đối tượng nghiên cứu 1.4.4 Phương pháp toán học thống kê Phương pháp sử dụng việc phân tích xử số liệu thu thập trình nghiên cứu đề tài Trong trình xử số liệu đề tài, tham số cơng thức tốn thống kê truyền thống trình bày “Đo lường thể thao”, “Những sở toán học thống kê”, “Phương pháp thống kê TDTT Các công thức ứng dụng xử số liệu đề tài bao gồm : - S trung bình cộng: X= ∑x i n Trong ®ã : + xi : Là mẫu riêng rẽ + n: Kích thớc tập hợp mẫu + X : Số trung bình céng + ∑ : Ký hiƯu tỉng - Phương sai: δ ∑( x = i − x )2 n −1 - Độ lệch chuẩn: δ = δ2 - Tính t tính so sánh hai số trung bình quan sát: x A − xB t= Trong đó: δ c2 δ c2 + n A nB δc với n < 30 ∑ (x − x = A ) + ∑ ( x − xB ) n A + nB − NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Đặc điểm yếu lĩnh kỹ thuật giai đoạn xuất phát chạy cự ly ngắn 100m Chạy cự ly ngắn chia làm giai đoạn: xuất phát, chạy lao sau xuất phát, chạy quãng chạy đích Trong chạy ngắn, người ta thường áp dụng xuất phát thấp kỹ thuật giúp cho học sinh bắt đầu chạy nhanh sớm đạt tốc độ cực đại khoảng thời gian ngắn Để xuất phát nhanh người ta sử dụng bàn đạp xuất phát, ổn định đặt chân Có cách bố trí bàn đạp xuất phát Cách “thông thường” bàn đạp trước cách vạch xuất phát 1-1,5 bàn chân, bàn đạp sau cách bàn đạp trước khoảng độ dài cẳng chân (gần bàn chân) Cách “kéo dãn” học sinh rút ngắn khoảng cách hai bàn đạp xuống bàn chân Khoảng cách từ bàn đạp trước đến vạch xuất phát gần hai bàn chân (khoảng cách kéo dãn) Cách “làm gần” khoảng cách hai bàn đạp rút ngắn lại bàn chân nhỏ Song khoảng cách từ bàn đạp trước đến vạch xuất phát khoảng 1-1,5 bàn chân Việc đặt bàn đạp gần đảm bảo nỗ lực đồng thời chân bắt đầu chạy tạo cho người chạy tốc độ lớn bước đầu Song vị trí gần hai bàn chân việc chuyển đến đạp sau luân phiên chân bước Mặt tựa bàn đạp trước nghiêng với góc 45-50(độ); mặt tựa bàn đạp sau 60-80(độ) Góc nghiêng mặt tựa bàn đạp thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách đến vạch xuất phát Khi bàn đạp đặt gần đến vạch xuất phát góc nghiêng mặt tựa bàn đạp giảm đi, kéo xa khỏi vạch xuất phát góc nghiêng tăng lên Khoảng cách hai bàn đạp việc đặt bàn đạp xa hay gần vạch xuất phát tùy thuộc vào đặc điểm thể vận động viên, trình độ phát triển tố chất nhanh, mạnh tố chất khác họ Theo hiệu lệnh “vào chỗ’ vận động viên tiến trước bàn đạp, ngồi chống chống tay phía trước vạch xuất phát Từ tư học sinh chuyển chân từ phía trước phía sau, tỳ bàn chân lên mặt tựa bàn đạp trước đến bàn đạp sau Hai mũi giầy chạm mặt đường hai đinh giầy tỳ xuống mặt đường Sau hạ gối xuống sát sau vạch xuất phát Lúc ngón tách sang bên bên ngón lại sát chống đất tạo thành hình vòm Hai tay duỗi thẳng tự nhiên, chống tỳ lên đất độ rộng vai vai Thân thẳng đầu thẳng tự nhiên so với thân Trọng lượng thể phân hai tay,chân chống trước đầu gối chân sau Theo lệnh “sẵn sàng” vận động viên duỗi chân, gối chân sau tách khỏi mặt đường làm trọng tâm chuyển lên trước Lúc trọng lượng thể dồn hai tay chân chống trước song hình chiếu trọng tâm thể đất phải sau vạch xuất phát từ 15-20cm Hai đế giầy tỳ sát vào mặt tưạ bàn đạp, vùng hông nâng cao vai 10-20cm lúc hai cẳng chân gần song song với Trong tư “sẵn sàng’ góc đùi chân trước khoảng 19-23(độ) vận động viên không nên căng thẳng, gò Điều quan trọng lúc tập trung ý đợi tín hiệu xuất phát `Khi nghe tiếng súng nổ (hay tín hiệu xuất phát khác) phải đột ngột lao nhanh phía trước Động tác bắt đầu đạp mạnh hai chân đánh tay nhanh Đạp sau vào mặt tựa bàn đạp xuất phát thực đồng thời vằng hai chân nhằm tạo áp lực lớn mặt tựa để thể lao nhanh trước, song thời gian đạp hai chân ngắn chân sau duỗi sau nhanh chóng đưa đùi trước, chân trước đột ngột duỗi thẳng tất khớp 2.1.2 Một số quan điểm sử dụng tập sửa chữa sai lầm kỹ thuật giảng dạy kỹ thuật môn thể thao Trong giảng dạy huấn luyện môn thể thao, người thầy cần phải nắm vững phương pháp sử dụng tập sửa chữa sai lầm kỹ thuật để hoàn thiện kỹ thuật cho người học người tập Trong trình sử dụng tập sửa chữa sai lầm kỹ thuật có quan điểm sau: Thứ nhất: Là quan điểm lựa chọn tập để trừ khử nguyên nhân gây sai lầm kỹ thuật Những người có quan điểm Nơricốp Matveep (1978)cho rằng: Bất sai lầm kỹ thuật có nguyên nhân Những ngun nhân thường tố chất thể lực chưa đáp ứng cho kỹ thuật, người học chưa nắm hiểu cặn kẽ yếu lĩnh phương pháp thực kỹ thuật Hoặc trạng thái tâm vận động không tốt gây nên Đứng trước việc sửa chữa sai lầm kỹ thuật người thầy cần phân tích để tìm nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sai lầm kỹ thuật lựa chọn tập sửa chữa Chúng cho quan điểm khoa học cần sử dụng rộng rãi Thứ hai: Là quan điểm sửa chữa sai lầm trước, sai sót phụ sau, sai lầm lớn trước, sai lầm nhỏ sau Trong thực tiễn dạy học TDTT cho thấy lúc học sinh phạm nhiều sai lầm kỹ thuật.Trước tình người thầy cần phân tích tìm hiểu xem sai lầm kỹ thuật sai lầm phụ Để tiến hành sửa chữa sai lầm trước phụ sau Quan điểm cho hiệu sửa chữa sai lầm kỹ thuật, kỹ thuật nhanh hay chậm phụ thuộc vào thứ tự ưu tiên sửa chữa sai lầm kỹ thuật động tác Đôi sai lầm lớn lại nguyên nhân tạo sai lầm nhỏ Chúng tơi cho q trình ứng dụng tập sửa chữa sai lầm kỹ thuật cần quan tâm vận dụng quan điểm 2.2.Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Ngoài phong trào học tập mơn học, hoạt động ngoại khóa TDTT thầy trò nhà trường phát triển Hoạt động ngoại khóa TDTT điểm mạnh công tác giáo dục nay, thu hút đông đảo sinh viên tham gia tập luyện với mục đích rèn luyện thân thể nâng cao tích thể thao 2.2.1 Thực trạng nguyên nhân dẫn đến sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m Qua nghiên cứu tiến hành khảo sát đánh giá thông qua phương pháp sư phạm phương pháp vấn trực tiếp giáo viên học sinh đội tuyển điền kinh nhà trường nhận thấy thành tích kỹ thuật xuất phát thấp em hạn chế từ dẫn đến thành tích chạy 100m em chưa đạt kết cao Xuất phát từ chúng tơi tiến hành tiến hành tìm hiểu ngun nhân dẫn tới sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp thành tích chạy 100m nữ học sinh lớp 10trường THPT Thọ Xuân chưa cao Chúng tiến hành nghiên cứu khảo sát yếu tố ảnh hưởng tới kỹ thuật xuất phát thấp Bảng 1.2 Những ảnh hưởng trực tiếp tới kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m TT Nguyên nhân Tỷ lệ lựa chọn Kỹ thuật xuất phát thấp chưa tốt vì: sử dụng 100% tập bổ trợ có tác dụng sửa chữa sai lầm hoàn thiện kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp Kỹ thuật xuất phát thấp chưa tốt vì: khơng 42% có thời gian bồi dưỡng thêm Kỹ thuật xuất phát thấp chưa tốt vì: khơng 23% có khiếu Kỹ thuật xuất phát thấp chưa tốt : thời gian học q Kỹ thuật xuất phát thấp chưa tốt vì: thầy giáo giảng dạy chưa nhiệt tình Kỹ thuật xuất phát thấp chưa tốt vì: Chưa có đủ dụng cụ học tập 48% 30% 10% Kết bảng 1.2 Cho thấy nguyên nhân dẫn đến sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m nữ học sinh lớp 10 trường THPT Thọ Xuân sử dụng tập bổ trợ có tác dụng sửa chữa sai lầm hoàn thiện kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp Mặt khác cho thấy thực trạng việc sử dụng tập để sửa chữa sai lầm cho sinh viên nữ đội nhà trường chưa thầy cô quan tâm rào cản lớn để nâng cao thành tích chạy 100m cho nữ sinh viên nhà trường 2.2.2 Thực trạng sai lầm thường mắc học kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m nữ học sinh lớp 10 trường THPT Thọ Xuân Kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m kỹ thuật tương đối phức tạp Muốn hoàn thiện kỹ thuật cách xác đòi hỏi người tập phải thực tốt giai đoạn kỹ thuật Từ yếu lĩnh kỹ thuật động tác trên, nên tập học sinh mắc nhiều sai lầm khác nhau, giai đoạn kỹ thuật khác người tập thực mắc phải Sai lầm khác Để xác định sai lầm thường mắc thực kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m, tiến hành quan sát sư phạm phương pháp vấn 28 cán giáo viên từ rút sai lầm kỹ thuật xuất phát thấp cho đối tượng nghiên cứu Trên sở phân tích nguyên kỹ thuật thơng qua q trình tập luyện nữ học sinh lớp 10 trường THPT Thọ Xuân nhận thấy em thường mắc sai lầm thể cụ thể bảng 1.3 Bảng 1.3 Kết qủa điều tra thực trạng sai lấm thường mắc thực kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho nữ sinh viên trường ĐH Hải Phòng (n=28) STT Sai lầm thường măc Kết vân (n=28) n % Tư lên sẵn sàng bị gò 27 96 Xuất phát chậm nghe hiệu 26 93 lệnh Chân đạp vào bàn đạp không hết rời bàn đạp Hai tay chống gần Mông lên thấp Trọng lượng thể dồn nhiều lên tay Mũi giầy không tỳ vào bàn đạp 26 93 18 15 19 64 53 68 20 71 Từ kết bảng 1.3 cho thấy: Các ý kiến lựa chọn sai lầm thường mắc nữ sinh viên điền kinh sai lầm 1, 3, có số ý kiến lựa chọn từ 93% trở lên Như qua ý kiến nhà chuyên gia cho thấy sai lầm sau mà sinh viên nữ đội tuyển thường mắc Sai lầm 1: Tư lên sẵn sàng bị gò Sai lầm 2: Xuất phát chậm nghe hiệu lệnh Sai lầm 3: Chân đạp vào bàn đạp không hết rời bàn đạp 2.2.3 Xác định nguyên nhân sai lầm thường mắc học kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho nữ học sinh đội tuyển trường THPT Thọ Xuân Để tìm nguyên nhân dẫn đến sai lầm thường mắc học sinh tập luyện kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m , để từ có giải pháp tập để sửa chữa sai lầm thường mắc, tiến hành vấn chuyên gia lĩnh vực Điền kinh kết trình bày cụ thể bảng 1.4 Từ kết bảng 1.4 cho thấy có đến 12 nguyên nhân có ý kiến từ 79% số người lựa chọn cho nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m, sở để lựa chọn tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc trình giảng dạy huấn luyện cự ly ngắn 100m Bảng 1.4 Nguyên nhân sai lầm thường mắc học kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho học sinh nữ lớp 10 trường THPT Thọ Xuân (n=28) TT Sai lầm Nguyên nhân Kết lựa - Do chưa nắm yếu lĩnh kỹ thuật Tư lên sẵn - Khoảng cách hai bàn đạp chưa sàng bị gò hợp -Tay yếu nên tư sẵn sang không chống trọng lượng thể - Hướng tác động vào bàn đạp chưa Xuất phát chậm nghe hiệu - Thiếu tự tin, lo sợ thực kỹ lệnh thuật chọn(n=28) n % 26 93 25 89 24 86 25 89 22 79 - Các góc độ tay chân chưa 26 chưa có cảm giác xác kỹ thuật 93 - Phản xạ xuất phát chậm 23 82 27 96 22 79 26 93 Chân đạp vào - Khả phối hợp động tác chưa cao bàn đạp không - Do điều kiện thể lực không tốt hết rời bàn - Sức mạnh chân yếu đạp Để tiến hành trình giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp giúp cho học sinh nắm yếu lĩnh kỹ thuật động tác,đồng thời khắc phục sai lầm thường mắc sinh viên lựa chọn sử dụng phương pháp giảng dạy kỹ thuật cho mơn điền kinh,các phương pháp bao gồm: Phương pháp trực quan: Xem tranh ảnh, băng hình vận động viên có trình độ đẳng cấp,có kỹ thuật động tác xác Phương pháp giảng dạy: Gíao viên phân tích, giảng giải kết hợp với thị phạm động tác giúp cho người tập quan sát tỉ mỉ, hiểu, hình dung cấu trúc kỹ thuật động tác Từ hình thành kỹ kỹ xảo thực xác kỹ thuật, động tác, nội dung kỹ thuật có điểm sai chung ,sau có chỗ sai riêng biệt Đòi hỏi người giáo viên, huấn luyện viên phải nắm vững kỹ thuật động tác, mà phải có kinh nghiệm xác định sai lầm thuộc loại 10 Xác định nguyên nhân sinh từ có biện pháp sửa chữa đạt kết cao Phương pháp phân chia: Được áp dụng giai đoạn đầu kỹ thuật động tác Phân chia giai đoạn giảng dạy giúp cho học sinh nắm chi tiết, cấu trúc động tác Phương pháp giúp đỡ trực tiếp giáo viên: Thông qua động tác giáo viên tác động vào người tập có khái niệm đúng, có cảm giác bắp, không gian nhịp điệu động tác Như vậy: Việc tìm sai lầm thường mắc nguyên nhân dẫn đến sai lầm người tập học kỹ thuật xuất phát thấp quan trọng, việc lựa chọn biện pháp cụ thể nhằm khắc phục lại có ý nghĩa vô to lớn công tác giảng dạy huấn luyện điền kinh Đây sở tiền đề cho việc lựa chọn để khắc phục sai lầm để nâng cao hiệu cho kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho đối tượng nghiên cứu 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1 Cơ sở lựa chọn tập bổ trợ sửa chữa sai lầm thường mắc giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m: Phương pháp giảng dạy: Để tiến hành giảng dạy dạy kỹ thuật xuất phát thấp giúp học sinh nắm vững yếu lĩnh động tác đồng thời khắc phục sai lầm học sinh sử dụng phương pháp giảng dạy kỹ thuật chung cho môn điền kinh Phương pháp trực quan gián tiếp : Là phương pháp cho học sinh xem tranh ảnh hình mẫu VĐV có trình độ đẳng cấp cao Phương pháp trực quan trực tiếp: Giáo viên làm mẫu kỹ thuật đông tác qua giúp cho người học có khái niệm có cảm giác bắp khơng gian, nhịp điệu động tác Phương pháp giảng giải: Là Phương pháp kỹ thuật động tác phân tích chi tiết giúp cho người học hiểu hình dung nắm vững chi tiết cấu trúc kỹ thuật động tác Phương pháp giảng dạy phân chia: Được áp dụng giai đoạn đầu học kỹ thuật động tác việc phân chia giai đoạn kỹ thuật giảng dạy giúp học sinh nắm vững chi tiết cấu trúc động tác Phương pháp giảng dạy toàn bộ: Sử dụng phối hợp giai đoạn kỹ thuật với để hình thành kỹ thuật hồn chỉnh 11 Các phương pháp sư phạm trực quan, tổng hợp phân chia đối sử cá biệt sử dụng xuyên suốt trình nghiên cứu áp dụng vào việc sửa chữa cho toàn sai lầm tìm sinh viên như: Phương pháp quan sát sư phạm phương pháp vấn: Chúng xác định sai lầm chung mà người học thường mắc phải, sai lầm ảnh hưởng lớn đến kỹ thuật động tác thành tích học tập em sinh viên 2.3.2 Lựa chọn ứng dụng số tập sửa chữa sai lầm thường mắc giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m Từ kết bảng 1.3 bảng 1.4 trình bày chương đề tài xác định sai lầm thường mắc xuất phát từ 10 nguyên Để lựa chọn tập nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc tiến hành vấn 28 chuyên gia linh vực GDTC kết dược trình bày cụ thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Kết vấn lựa chọn ứng dụng tập bổ trợ sửa chữa sai lầm thường mắc học kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m ( n= 28) Tên sai lầm thường mắc Kết vấn (n=28) Bài tập sửa chữa Xây dựng lại khái niệm kỹ thuật Sai lầm 1: Tư lên sẵn sàng bị gò Tập cách đóng bàn đạp vào chỗ lên sẵn sàng Tập nằm sấp chống đẩy Tập co tay xà đơn Tập xuất phát cao tư lưng hướng chạy, vai hướng Sai lầm 2: Xuất chạy phát chậm nghe hiệu lệnh Tập xuất phát thấp theo tín hiệu khác Bật ơm gối 20 lần sân cỏ Đồng ý Không đồng ý n % n % 23 82 18 25 89 11 22 78 22 10 36 18 64 26 93 27 96 24 86 14 12 Xuất phát cao chạy 30m 26 93 Xuất phát thấp chạy 30m 27 96 23 82 18 26 93 25 89 11 24 86 14 13 46 Sai lầm 3: Chân Đạp sau nhanh 50m đạp vào bàn đạp Xuất phát có đồng đội giữ không hết rời vai bàn đạp Xuất phát với dây cao su quàng vai Bật cấp, cấp Chạy biến tốc 50m 54 Qua kết vấn bảng 3.1 lựa chọn 12 tập có tỷ lệ lựa chọn từ 78% trở lên nhằm sửa chữa sai lầm thường mác đoạn xuất phát phấp chạy cự ly ngắn 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường THPT Thọ Xuân Nội dung tập trình bày bảng 3.2 Bảng 3.2 Nội dung tập bổ trợ ứng dụng nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc học kỹ thuật giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho học sinh nữ lớp 10 trường THPT Thọ Xuân Quãng STT Bài tập Sô lần nghỉ Xây dựng lại khái niệm kỹ thuật 5-7’ Tập cách đóng bàn đạp vào chỗ lên sẵn lần sàng Tập nằm sấp chống đẩy 10 lần x tổ 2’ 5’ Tập xuất phát cao tư lưng hướng chạy, vai hướng chạy lần x tổ 4’ Tập xuất phát thấp theo tín hiệu khác lần x tổ 5’ Bật ôm gối sân cỏ 15 lần x tổ 3’ Xuất phát cao chạy 30m lần x tổ 6’ 13 Xuất phát thấp chạy 30m lần x tổ 5’ 10 11 12 Đạp sau nhanh 50m Xuất phát có đồng đội giữ vai Xuất phát với dây cao su quàng vai Bật cấp, cấp lần lần x tổ lần x tổ lần x tổ 7’ 3’ 2’ 3’ Từ bảng 3.1 3.2 lựa chọn 12 tập xây dựng khối lượng tập luyện cụ thể cho tập, dựa vào lịch giảng dạy môn TDTT trường THPT Thọ Xuân chúng tơi lập tiến trình giảng dạy thực nghiệm trình bày phụ lục khóa luận 2.3.3 Lựa chọn test đánh giá hiệu tập sửa chữa sai lầm thường mắc giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m Từ kết nghiên cứu thu qua tham khảo tài liệu chun mơn có liên quan đến vấn đề nghiên cứu tác giả nước như: Nguyễn Đại Dương (1995-1996), Hoàng Vĩnh Giang (1985-1997), Dương Nghiệp Chí (1981- 1985) đồng thời qua thực trạng công tác giảng dạy môn Điền kinh đề tài lựa chọn 03 nội dung test kiểm tra đánh giá hiệu sửa chữa sai lầm giai đoạn xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m cho đối tượng nghiên cứu Các test lựa chọn đáp ứng tiêu chuẩn góc độ sư phạm Các test cho phép xác định lực chung chuyên môn cần thiết Bao gồm test: Xuất phát thấp chạy 30m(S) Bật bước(Cm) Chạy 100m xuất phát thấp (S) Với mục đích lựa chọn test ứng dụng kiểm tra đánh giá hiệu tập sửa chữa sai lầm thường mắc giảng dạy giai đoạn xuất phát thấp phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường , đề tài xác định độ tin cậy tính thơng báo đề tài Xác định tính thơng báo: Nhằm đánh giá cách xác tính thơng báo hệ thống test lựa chọn ứng dụng đánh giá trình độ kỹ thuật cho đối tượng nghiên cứu, đề tài tiến hành xác định mối tương quan hệ thống test Kết thu trình bày bảng 3.3 14 Bảng 3.3 Mối tương quan test đối tượng nghiên cứu TT Test Hệ số tương quan (r) Chạy 30m xuất phát thấp (s) 0.832 Bật bước (Cm) 0.812 Chạy 100m xuất phát thấp (S) 0,825 Từ kết thu bảng 3.3 cho thấy 03 test lựa chọn đối tượng nghiên cứu thể mối tương quan mạnh, có đầy đủ tính thơng báo (|r| > |0.6| với p< 0.05) ứng dụng thực tiễn đánh giá hiệu tập sữa chữa sai lầm đối tượng nghiên cứu Từ kết nghiên cứu nêu trên, đề tài lựa chọn hệ thống test đủ giá trị thông báo để tiếp tục nghiên cứu độ tin cậy chúng, bao gồm test sau: Xuất phát thấp chạy 30m(S) Bật bước(Cm) Chạy 100m xuất phát thấp (S) Xác định độ tin cậy: Nhằm mục đích xác định độ tin cậy hệ thống test qua khảo nghiệm tính thơng báo để đánh giá hiệu tập sửa chữa sai lầm cho đối tượng nghiên cứu, đề tài tiến hành kiểm tra 02 lần điều kiện quy trình, quy phạm nhau, thời điểm Kết thu trình bày bảng 3.12 Bảng 3.4 Kết xác định độ tin cậy test đối tượng nghiên cứu TT Kết kiểm tra Các test kiểm tra Lần1( X +δ) Lần2( X +δ) Chạy 30m xuất phát thấp (s) Bật bước (Cm) Hệ số tương quan(r) 0.846 4’’69 + 0.25 605 + 0.55 4’’71 + 0.26 603 + 0.54 0.851 Chạy 100m xuất phát thấp 15’’01 + 4.08 15’’03 + 4.10 0.844 (S) Từ kết thu bảng 3.4 cho thấy: Cả 03 test qua kiểm tra tính thông báo thể độ tin cậy lần kiểm tra mức độ tin cậy cao(r > 0.800 với P < 0.05) Điều cho thấy hệ thống test thể mối tương 15 quan mạnh, có đủ tính thơng báo, đủ độ tin cậy, mang tính khả thi phù hợp với đối tượng nghiên cứu 2.3.4.Đánh giá hiệu việc ứng dụng số tập sửa chữa sai lầm thường mắc giảng dạy kỹ thuật xuất phát thấp chạy cự ly ngắn 100m Để đánh giá hiệu ứng dụng tập bổ trợ lựa chọn, tiến hành thực nghiệm học sinh trường THPT Thọ Xuân bao gồm: 12 học sinh (thực nghiệm), 12 học sinh (đối chứng) Nhóm đối chứng (A): tập theo tập, chương trình giảng dạy Nhóm thực nghiệm(B): tập theo tập biện pháp mà lựa chọn Để có kết thực nghiệm xác khách quan chúng tơi sử dụng nhóm học sinh, trạng, trình độ tương đương nhau, tiến hành tập luyện điều kiện nhau(cùng thời gian) Học sinh nhóm (đối chứng thực nghiệm) trước thực nghiệm sư phạm tiến hành kiểm tra sư phạm nhằm xác định mức độ đồng nhóm Kết trình bày bảng 3.5 3.6 Bảng 3.5 Kết sai lầm thường mắc nhóm thực nghiệm đối chiếu trước thực nghiệm Nhóm ĐC(n= 12) Nhóm TN(n= 12) STT Những sai lầm n % n % Sai lầm 1: Tư lên sẵn sàng 11 91 10 83 bị gò Sai lầm 2: Xuất phát chậm 66 75 nghe hiệu lệnh Sai lầm 3: Chân đạp vào bàn 75 10 83 đạp không hết rời bàn đạp Từ kết bảng 3.5 cho thấy mức độ mắc sai lầm nhóm đối chiếu 11 học sinh chiếm tỷ lệ 91%, nhóm thực nghiệm 10 học sinh chiếm tỷ lệ 83% Ngoài sai lầm nhóm đối chiếu có học sinh mắc sai lầm chiếm tỷ lệ 66% nhóm thực nghiệm có học sinh chiếm 75% Mặt khác so sánh sai lầm nhóm đối chiếu có học sinh mắc sai lầm chiếm 75% nhóm thực nghiệm có 10 học sinh chiếm tỷ lệ 83% Như từ kết cho thấy mức độ mắc sai lầm thường mắc học tập kỹ thuật giai đoạn xuất phát thâp chạy cự ly ngắn 100m hai nhóm đối chiếu thực nghiệm tương đương 16 Ngoài từ kết bảng 3.6 cho thấy trước thực nghiệm hai nhóm đối chiếu thực nghiệm có thành tích tương đương nhau, thơng qua số t tính< tbảng ngưỡng xác xuất P>0.05 Điều cho thấy khác biệt thành tích chạy 100m, chạy 30m bật bước hai nhóm đối chiếu thực nghiệm khơng có ý nghĩa Bảng 3.6 Kết kiểm tra trước thực nghiệm Kết kiểm tra ( X +δ) ST Test t P Nhóm ĐC Nhóm TN T (n= 12) (n= 12) Chạy 30m xuất phát thấp (s) 4’’78 + 0.13 4’’80 + 0.13 1.22 >0.05 Bật bước (Cm) 585 + 0.25 583 + 0.22 1.67 >0.05 Chạy 100m xuất phát thấp (S) 15’’05 + 2.08 15’’08 + 2.10 1.18 >0.05 Sau xác định thành tích ban đầu hai nhóm chúng tơi tiến hành thực nghiệm thời gian tuần với (15 giáo án) nhóm đối chiếu tập theo tập giáo viên trường, nhóm thực nghiệm tập theo tập mà đề tài lựa chọn Sau thời gian thực nghiệm tiến hành kiểm tra lần kết trình bày bảng 3.7 3.8 Bảng 3.7 Kết sai lầm thường mắc nhóm thực nghiệm đối chiếu sau thực nghiệm Nhóm ĐC(n= 12) Nhóm TN(n= 12) STT Những sai lầm n % n % Sai lầm 1: Tư lên sẵn sàng 10 83 25 bị gò Sai lầm 2: Xuất phát chậm 58 33 nghe hiệu lệnh Sai lầm 3: Chân đạp vào bàn 75 41 đạp không hết rời bàn đạp Từ kết bảng 3.7 cho thấy mức độ mắc sai lầm nhóm đối chiếu 10 học sinh chiếm tỷ lệ 83%, nhóm thực nghiệm học sinh chiếm tỷ lệ 25% Ngoài sai lầm nhóm đối chiếu có học sinh mắc sai lầm chiếm tỷ lệ 58% nhóm thực nghiệm có học sinh chiếm 33% Mặt khác so sánh sai lầm nhóm đối chiếu có học sinh mắc sai lầm chiếm 75% nhóm thực nghiệm có sinh viên chiếm tỷ lệ 41% Như từ kết cho thấy mức độ mắc sai lầm thường mắc học tập kỹ thuật giai đoạn xuất phát thâp chạy cự ly ngắn 100m hai nhóm đối chiếu thực nghiệm có khác 17 biệt rõ rệt nhóm thực nghiệm hoàn thiện tốt mặt kỹ thuật tỷ lệ sai lầm thường mắc giảm hẳn so với nhớm đối chiếu Từ kết bảng 3.8 cho thấy sau thực nghiệm nhóm thực nghiệm test có thành tích tốt hẳn so với nhóm đối chiếu, thơng qua số t tính > tbảng ngưỡng xác xuất P
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp trong chạy cự ly ngắn 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường học trung học phổ thông thọ xuân 4 , skkn nghiên cứu lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm sửa chữa sai lầm thường mắc giai đoạn xuất phát thấp trong chạy cự ly ngắn 100m cho nữ học sinh lớp 10 trường học trung học phổ thông thọ xuân 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay