skkn nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCSTHPT thống nhất bằng việc xây dựng phong trào sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 14:01

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRƯỜNG THCS&THPT THỐNG NHẤT BẰNG VIỆC XÂY DỰNG PHONG TRÀO SỬ DỤNG THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NGƯỜI THỰC HIỆN: LƯU VĨNH TUẤN
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCSTHPT thống nhất bằng việc xây dựng phong trào sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học , skkn nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCSTHPT thống nhất bằng việc xây dựng phong trào sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay