Giáo án Hóa học 8 bài 44: Bài luyện tập 8

4 32 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 10:06

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP BÀI 44: BÀI LUYỆN TẬP I Mục tiêu Kiến thức Củng cố khái niệm về: - Dng dịch, dung môi, chất tan, độ tan - Nồng độ phần trăm, nồng độ mol dung dịch Kỹ năng: Vận dụng tính độ tan, nồng độ dung dịch đại lượng liên quan Thái độ : Tiếp tục gây hứng thú học tập cho HS II Chuẩn bị Giáo viên: - Hệ thống câu hỏi - Bảng phụ Học sinh: Chuẩn bị phần kiến thức cần nhớ III Tiến trình Ổn định tổ chức (30”) Bài a Vào (30”): Củng cố khái niệm dung dịch, nồng độ phần trăm, nồng độ mol dung dịch Làm quen với thao tác pha chế dung dịch Rèn kỹ tính tốn đại lượng liên quan b Hoạt động dạy học Hoạt động GV Hoạt động 1: Kiến thức Hoạt động HS Hoạt động 1: (20’) GV: Giao nhiệm vụ cho nhóm HS thảo HS: Làm nhiệm vụ GV giao luận .HS: Các nhóm thảo luận TaiLieu.VN Page Phiếu Phiếu 1 Độ tan chất nước : Độ tan chất nước số gam chất tan 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hoà nhiệt độ xác định Khi thay đổi nhiệt độ : + Độ tan chất rắn nước Phiếu Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan chất nước nhiệt độ (đối với chất khí độ tan phụ thuộc vào áp suất) Nồng độ dung dịch cho biết Ví dụ: SNaCl = 36 g 250C + Nồng độ phần trăm cho biết Phiếu Công thức: Nồng độ dung dịch cho biết lượng chất tan lượng thể tích dung dịch + Độ tan chất khí nước Ví dụ: + Nồng độ mol cho biết Cơng thức: Ví dụ: Phiếu Cách pha chế dung dịch nào? + Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan 100 gam dung dịch C% = m m ct dd x 100% Ví dụ: Dung dịch đường 20% cho biết 100 g dung dịch có 20 g đường .GV: Chia lớp thành nhóm, hai nhóm làm + Nồng độ mol cho biết số mol chất tan có nhiệm vụ Đại diện nhóm báo lít dung dịch n cáo, nhận xét, bổ sung CM = V Ví dụ: Dung dịch HCl 0,2 M cho biết lít dung dịch có hồ tan 0, mol HCl Phiếu Cách pha chế dung dịch: Để pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước ta thực theo hai bước sau: Bước 1: Tính đại lượng cần dùng Bước 2: Pha chế dung dịch theo đại lượng xác định Ví dụ: TaiLieu.VN Page 525 100  525 Pha chế 100 g dung dịch NaCl 10 % Bước 1: Tìm đại lượng liên quan Khối lượng NaCl cần dùng là: mNaCl = 100x10 = 10 (g) 100 Khối lượng nước cần dùng là: m H2O = mdd - mdm = 100 – 10 = 90 (g) Bước 2: Cách pha chế - Cân 10 g NaCl vào cốc - Đong 90 ml nước cho vào cốc khuấy đến NaCl tan hết Ta 100 g dung dịch NaCl 10 % .HS: Báo cáo, nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: (23’) HS: Làm tập Bài 1: Nồng độ phần trăm dung dịch AgNO3 bão hoà nhiệt độ là: B 84 % Nồng độ phần trăm dung dịch là: GV: Kết luận 525 525  100 C%= x 100 % = 84 % Hoạt động 2: Bài tập HS: Làm tập .GV: Giao cho HS làm tập 1: Bài 2: Nồng độ mol dung dịch là: A 0,25M Bài 1: Cho biết độ tan AgNO3 600C 525 g Nồng độ phần trăm dung dịch Đổi 800 cm = 0,8 l AgNO3 bão hoà nhiệt độ là: nNaOH = = 0,2 (mol) 40 A 84,5 % B 84 % Nồng độ mol dung dịch là: n V TaiLieu.VN 0,2 0,8 Page C 86 % D 60 % CM = Giải thích lựa chọn .HS: GV: Giao nhiệm vụ cho HS làm tập Bài 3: = = 0,25 M B 250 g Bài 2: Trong 800 cm3 dung dịch NaOH Khối lượng NaCl 500 g dung dịch NaCl có chứa g NaOH Nồng độ mol dung 12 % là: 12x500 dịch là: 100 = 60 (g) A 0,25M B 0,26M Khối lượng dung dịch NaCl nồng độ % là: C 0,27M D 0,28M 60x100 = 750 (g) Khối lượng nước8 cần thêm vào: 750 – 500 = 250 (g) GV: Bài tập Cần lấy g nước vào 500 g dung dịch NaCl 12% để có dung dịch NaCl % A 294 g B 250 g C 252 g D 300 g GV: Củng cố lại cách giải dạng tập luyện tập TaiLieu.VN Page ... HS: Làm tập Bài 1: Nồng độ phần trăm dung dịch AgNO3 bão hoà nhiệt độ là: B 84 % Nồng độ phần trăm dung dịch là: GV: Kết luận 525 525  100 C%= x 100 % = 84 % Hoạt động 2: Bài tập HS: Làm tập .GV:... 84 ,5 % B 84 % Nồng độ mol dung dịch là: n V TaiLieu.VN 0,2 0 ,8 Page C 86 % D 60 % CM = Giải thích lựa chọn .HS: GV: Giao nhiệm vụ cho HS làm tập Bài 3: = = 0,25 M B 250 g Bài 2: Trong 80 0 cm3... làm tập 1: Bài 2: Nồng độ mol dung dịch là: A 0,25M Bài 1: Cho biết độ tan AgNO3 600C 525 g Nồng độ phần trăm dung dịch Đổi 80 0 cm = 0 ,8 l AgNO3 bão hoà nhiệt độ là: nNaOH = = 0,2 (mol) 40 A 84 ,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 44: Bài luyện tập 8, Giáo án Hóa học 8 bài 44: Bài luyện tập 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay