Tinh huong dau thau quy i nam 2018 (1)

29 55 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2018, 08:07

MỘI SỐ TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU QUÝ I – II NĂM 2018 (các tình lấy từ nguồn Báo đấu thầu, trang web chinhphu.vn, cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch Đầu tư) Việc tiết kiệm chi phí đấu thầu: Hỏi: Dự tốn gói thầu lập tuân thủ theo quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Tuy nhiên, phê duyệt dự tốn, chủ đầu tư định giảm trừ 5% giá trị dự toán với lý để bảo đảm cạnh tranh tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước Việc chủ đầu tư phê duyệt dự tốn gói thầu có phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu hành hay không? Trả lời: Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 35 Khoản 2) quy định giá gói thầu xác định sở tổng mức đầu tư dự tốn (nếu có) dự án; dự toán mua sắm mua sắm thường xun Giá gói thầu tính đúng, tính đủ tồn chi phí để thực gói thầu, kể chi phí dự phòng, phí, lệ phí thuế Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 117 Khoản 2) quy định trường hợp dự tốn phê duyệt gói thầu cao thấp giá gói thầu ghi kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt dự tốn thay giá gói thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu Như vậy, theo quy định nêu trên, dự tốn gói thầu phải tính đúng, tính đủ tồn chi phí để thực gói thầu, kể chi phí dự phòng, phí, lệ phí thuế Do đó, việc giảm trừ 5% giá trị dự tốn sau tính đúng, tính đủ chưa phù hợp với quy định nêu Tiết kiệm chi phí đấu thầu chủ trương đắn, cần thiết phù hợp với mục tiêu công tác đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu kinh tế, song phải bảo đảm không trái với quy định pháp luật đấu thầu Để đạt mục tiêu tiết kiệm chi phí đấu thầu quan trọng phải xem xét, kiểm sốt từ bước lập thiết kế, dự tốn gói thầu Nếu dự tốn lập xác, đầy đủ, sát với thiết kế, phù hợp với giá thị trường giúp tiết kiệm chi phí mà bảo đảm tính khả thi việc thực gói thầu Ngồi ra, quan trọng phải tạo mơi trường đấu thầu rộng rãi, cạnh tranh, bình đẳng nhà thầu, từ lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu với giá cạnh tranh Chỉ định thầu di dời cơng trình hạ tầng kỹ thuật Hỏi: Đối với gói thầu di dời cơng trình hạ tầng kỹ thuật định thầu cho đơn vị không trực tiếp quản lý cơng trình đáp ứng điều kiện lực, kinh nghiệm hay không? Trả lời: Một trường hợp áp dụng định thầu quy định Khoản Điều 22 Luật Đấu thầu gói thầu di dời cơng trình hạ tầng kỹ thuật đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ cơng tác giải phóng mặt Việc định thầu trường hợp không cần hạn mức định thầu quy định Điểm e Khoản Theo quy định Điểm b Khoản Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, nhà thầu xác định để nhận hồ sơ yêu cầu có tư cách hợp lệ theo quy định điểm a, b, c, d, e h Khoản Điều Luật Đấu thầu có đủ lực, kinh nghiệm thực gói thầu Đối với câu hỏi trên, đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật (gọi tắt đơn vị chuyên ngành) có đủ lực, kinh nghiệm để thực gói thầu di dời cơng trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt phép áp dụng hình thức định thầu Trong đó, đơn vị chuyên ngành cần hiểu đơn vị quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật, đồng thời giao quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến cơng trình, từ bảo đảm tính thống đấu nối hạ tầng, hạn chế gián đoạn cung cấp sản phẩm, dịch vụ Trong trường hợp này, việc giao cho đơn vị khác thực không khả thi đơn vị không đủ thông tin để thực di dời cơng trình sở bảo đảm tính thống đấu nối hạ tầng liên tục cung cấp sản phẩm, dịch vụ có liên quan Trường hợp đơn vị chuyên ngành không đủ lực, kinh nghiệm, đồng thời có nhiều doanh nghiệp khác đủ lực thực công việc di dời cơng trình sau chủ đầu tư cơng bố hồ sơ, tài liệu kỹ thuật khơng áp dụng hình thức định thầu, mà phải áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định pháp luật đấu thầu cho phù hợp Tóm lại, gói thầu di dời cơng trình hạ tầng kỹ thuật việc định thầu phải đầy đủ hai yếu tố: Thứ nhất, định thầu cho đơn vị chun ngành trực tiếp quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật; thứ hai, đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý cơng trình hạ tầng kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu lực, kinh nghiệm gói thầu Phương án thay HSDT Ngày 25/5/2017, nhà thầu gửi fax cho Nhà máy đề nghị cho phép chào hai loại máy khác ý tưởng thiết kế, đáp ứng tính yêu cầu kỹ thuật in nêu HSMT hai chào riêng Hỏi: Với tình Nhà máy nên xử lý nào? Trả lời: Đây tình liên quan đến phương án thay hồ sơ dự thầu (HSDT) Về nguyên tắc, trường hợp HSMT yêu cầu nhà thầu đề xuất phương án thay nhà thầu đề xuất phương án thay Bên cạnh đó, nhà thầu phải chuẩn bị HSDT theo phương án đáp ứng yêu cầu HSMT Khi đề xuất phương án phải nêu rõ phương án phương án chính, phương án phương án thay Nếu HSMT không yêu cầu nhà thầu đề xuất phương án thay thế, việc đề xuất phương án thay HSDT cho phương án nêu HSMT không xem xét, mà xem xét phương án Tuy nhiên, tình nêu trên, thời điểm đóng thầu ngày 24/6/2017, bên mời thầu nhận thông báo đề xuất phương án thay nhà thầu vào ngày 25/5/2017 (chưa đến ngày đóng thầu) nên chủ đầu tư hồn tồn xem xét đề xuất nhà thầu Nếu chủ đầu tư xét thấy đề xuất nhà thầu hợp lý, đem lại hiệu kinh tế cao cho gói thầu cần đề nghị người phê duyệt HSMT xem xét việc sửa đổi HSMT theo hướng cho phép nhà thầu chào phương án thay Phương án thay xem xét trường hợp nhà thầu xếp hạng thứ mời vào thương thảo, bước thương thảo xem xét đến phương án thay Trường hợp phương án thay chấp nhận bên mời thầu khơng sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch HSMT mà lấy giá chào theo phương án thay nhà thầu chào Như vậy, trường hợp nói chủ đầu tư cần khách quan xem xét đề nghị nhà thầu, trường hợp cần thiết sửa đổi lại nội dung HSMT theo hướng cho phép chào phương án thay để đảm bảo hoạt động đấu thầu cạnh tranh, công hiệu kinh tế Tự gửi tài liệu để làm rõ lực: Tình huống: Có nhà thầu sau xem lại hồ sơ dự thầu (HSDT) nộp cho Bên mời thầu phát HSDT thiếu lực kinh nghiệm theo yêu cầu hồ sơ mời thầu (HSMT) Chẳng hạn có cấp, chứng đại học công nhân chưa đủ năm (thiếu tháng) theo yêu cầu HSMT (ngày cấp 20/8/2014, ngày đóng thầu 12/7/2017, thiếu tháng so với yêu cầu năm HSMT nên chưa đạt), có hợp đồng tương tự thiếu giá trị theo yêu cầu HSMT Hỏi: Bên mời thầu có phép đánh giá nhà thầu không đạt lực kinh nghiệm theo yêu cầu HSMT hay phải gửi văn yêu cầu nhà thầu làm rõ bổ sung lực kinh nghiệm? Nhà thầu có phép thay bổ sung làm rõ hợp đồng tương tự nhân lao động khác không? Trả lời: Theo quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 2) sau mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu bên mời thầu, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Đối với nội dung đề xuất kỹ thuật, tài nêu HSDT nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung HSDT nộp, không thay đổi giá dự thầu Trường hợp sau đóng thầu, nhà thầu phát HSDT thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu làm rõ nhà thầu để xem xét, đánh giá; tài liệu bổ sung, làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm coi phần HSDT Trao đổi với Báo Đấu thầu, chuyên gia đấu thầu cho rằng, trình đánh giá HSDT, thấy nhà thầu không đạt lực kinh nghiệm theo yêu cầu HSMT bên mời thầu cần gửi văn yêu cầu nhà thầu làm rõ lực kinh nghiệm Nhà thầu phép bổ sung, thay hợp đồng tương tự để chứng minh lực điều khơng làm thay đổi chất nhà thầu Còn vấn đề nhân nhà thầu phép bổ sung, làm rõ lực, kinh nghiệm nhân đề xuất không thay đổi nhân tham gia đấu thầu Về vấn đề nhân tham gia đấu thầu có cấp, chứng đại học thiếu tháng theo yêu cầu HSMT (ngày cấp 20/8/2014, ngày đóng thầu 12/7/2017 thiếu tháng so với yêu cầu năm HSMT) có cách tính: cách tính tương đối cách tính tuyệt đối Nếu tính tương đối từ năm 2014 – 2017 xem năm; tính tuyệt đối năm phải tròn 36 tháng (đối với trường hợp HSMT cần phải nói rõ cấp, chứng nhân có thời hạn đủ năm kinh nghiệm, tính đến thời điểm đóng thầu) Làm rõ HSDT sau thời hạn bên mời thầu yêu cầu: Tình huống: Nhà thầu X tham dự gói thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện A làm bên mời thầu Trong trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Nhà thầu X, ngày 5/9/2017, Bên mời thầu phát hành văn yêu cầu Nhà thầu X làm rõ HSDT Văn nêu rõ: “Trong vòng ngày làm việc (từ ngày 5/9/2017 đến hết ngày 7/9/2017), Nhà thầu X phải có văn gửi Bên mời thầu để làm rõ HSDT Nếu sau ngày nêu trên, Nhà thầu X khơng có cơng văn phản hồi HSDT Nhà thầu X coi không đáp ứng yêu cầu HSMT bị loại” Do thời hạn ngày làm việc nêu Nhà thầu X chưa chuẩn bị kịp nội dung làm rõ HSDT nên nộp phần tài liệu làm rõ HSDT, đến ngày thứ nhà thầu nộp đủ tài liệu làm rõ HSDT theo yêu cầu Bên mời thầu Bên mời thầu nhận văn làm rõ HSDT kèm theo tài liệu cần thiết để làm rõ HSDT Nhà thầu X vào ngày 8/9/2017 thời điểm trình đánh giá HSDT gói thầu Hỏi: Bên mời thầu phải tiếp nhận xử lý tài liệu làm rõ HSDT Nhà thầu X để phù hợp quy định pháp luật đấu thầu? Trả lời: Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, sau mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu bên mời thầu Trường hợp HSDT nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Đối với nội dung đề xuất kỹ thuật, tài nêu HSDT nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung HSDT nộp, không thay đổi giá dự thầu Theo hướng dẫn Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch Đầu tư, việc làm rõ HSDT thực bên mời thầu nhà thầu có HSDT cần làm rõ Nội dung làm rõ HSDT bên mời thầu bảo quản phần HSDT Đối với nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, lực, kinh nghiệm yêu cầu kỹ thuật, tài thời hạn làm rõ mà nhà thầu khơng có văn làm rõ có văn làm rõ khơng đáp ứng yêu cầu làm rõ bên mời thầu bên mời thầu đánh giá HSDT nhà thầu theo HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu Bên mời thầu cần lưu ý quy định thời gian dành cho nhà thầu làm rõ HSDT phù hợp, tránh tình trạng quy định thời gian làm rõ HSDT ngắn, không phù hợp, dẫn đến nhà thầu thu thập, chuẩn bị đủ tài liệu để làm rõ HSDT theo thời hạn bên mời thầu yêu cầu Trường hợp nhà thầu nộp bổ sung tài liệu làm rõ HSDT sau thời hạn mà bên mời thầu yêu cầu trình đánh giá HSDT bên mời thầu phải tiếp nhận, xem xét đánh giá tài liệu nhà thầu bổ sung, làm rõ để tăng tính cạnh tranh đấu thầu Trường hợp cần thiết, bên mời thầu gửi văn yêu cầu nhà thầu có khả trúng thầu đến làm việc trực tiếp với bên mời thầu để làm rõ HSDT Nội dung làm rõ HSDT phải ghi cụ thể thành biên Việc làm rõ HSDT trường hợp phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch Trong trường hợp nêu trên, Nhà thầu X nộp bổ sung tài liệu làm rõ HSDT sau thời hạn mà Bên mời thầu yêu cầu trình đánh giá HSDT Bên mời thầu phải tiếp nhận, xem xét đánh giá để tăng tính cạnh tranh đấu thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu thuê tư vấn Tình huống: Ơng Ngơ Văn Trường (Điện Biên) đề nghị quan chức hướng dẫn xác định định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trường hợp phải thuê tư vấn đấu thầu Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật có chi phí lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu tính 0,1% giá gói thầu UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mức chi phí mà Sở Xây dựng thẩm định Nhưng theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định mức chi phí lập HSMT, hồ sơ u cầu tính 0,1% giá gói thầu điều áp dụng trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện, bên cơng trình đơn vị ơng (dưới 10 tỷ đồng) thuê tư vấn đấu thầu theo Quyết định 79/QĐ-BXD Bộ Xây dựng chi phí 0,432% Hỏi: Ông Trường hỏi, ký hợp đồng tư vấn đơn vị theo mức 0,1% UBND tỉnh phê duyệt hay theo mức 0,432%? Trường hợp theo 0,432% (khác với định phê duyệt UBND tỉnh) sau tốn nào? Ông cần thực thủ tục nào? Có cần phải làm phụ lục hợp đồng tốn hay khơng? Trả lời: Theo quy định Điểm a, Khoản 3, Điều Nghị định số 63/2014/NĐCP Chính phủ, chi phí lập HSMT, hồ sơ yêu cầu tính 0,1% giá gói thầu tối thiểu 1.000.000 đồng tối đa 50.000.000 đồng Theo quy định Khoản 7, Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ, chi phí quy định Khoản 2, 3, 4, Điều áp dụng trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực Đối với trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực công việc nêu Khoản 2, 3, 4, Điều này, việc xác định chi phí dựa nội dung phạm vi công việc, thời gian thực hiện, lực kinh nghiệm chuyên gia tư vấn yếu tố khác Đối với trường hợp ông Trường, chi phí lập hồ sơ yêu cầu thực theo quy định nêu Các tiêu chí đánh giá hợp đồng tương tự hồ sơ thầu Tình huống: Ơng Tuấn Anh (Hà Nội) đề nghị quan chức hướng dẫn chủ đầu tư xử lý tình đánh giá hợp đồng tương tự gói thầu mua sắm hàng hóa Cụ thể, hồ sơ mời thầu nêu quy định đánh giá hợp đồng tương tự: Số lượng tối thiểu hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị y tế mà nhà thầu hoàn thành toàn hoàn thành phần lớn với tư cách nhà thầu (độc lập thành viên liên danh) nhà thầu phụ vòng năm trở lại (từ 2014 đến thời điểm đóng thầu): - Số lượng tối thiểu hợp đồng tương tự hợp đồng (hợp đồng, biên bàn giao nghiệm thu lý hợp đồng cơng chứng), có hợp đồng có giá trị ≥ 4,1 tỷ đồng - Hợp đồng hồn thành phần lớn hiểu hồn thành 80% khối lượng cơng việc hợp đồng (có tài liệu chứng minh) Tổ thẩm định có yêu cầu, hợp đồng tương tự theo quy định Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch Đầu tư Nhưng tổ chuyên gia dẫn chứng tham khảo theo Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ Tổ thẩm định không chấp nhận, yêu cầu tổ chuyên gia thực đánh giá hồ sơ dự thầu phải thực theo yêu cầu tổ thẩm định, tức tương tự chủng loại, tính chất quy mô (theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT yêu cầu) không quy định hồ sơ mời thầu Hỏi: Ông Tuấn Anh hỏi, trường hợp chủ đầu tư phải thực theo ý kiến nào? Trả lời: Theo hướng dẫn ghi số 11 Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hợp đồng hàng hóa cung cấp tương tự với hàng hóa gói thầu xét hồn thành, bao gồm: - Tương tự chủng loại, tính chất: Có chủng loại, tương tự đặc tính kỹ thuật tính sử dụng với hàng hóa gói thầu xét - Tương tự quy mơ: Có giá trị hợp đồng lớn 70% giá trị gói thầu xét Theo đó, chủ đầu tư, bên mời thầu vào quy mô, tính chất gói thầu để đưa u cầu cụ thể hồ sơ mời thầu cho phù hợp với hướng dẫn nêu Đánh giá tính hợp lệ liên danh nào? Tình huống: Ơng Nguyễn Văn Rin (TPHCM), kỹ sư chuyên làm công tác tư vấn đấu thầu cho Ban quản lý dự án quận, huyện, đề nghị quan chức hướng dẫn tình sau: Một gói thầu thi cơng xây lắp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi giai đoạn hai túi hồ sơ Nhà thầu X có thỏa thuận liên danh công ty A công ty B (theo tỷ lệ liên danh sau: Công ty A đảm nhiệm 30% cơng việc gói thầu, cơng ty B đảm nhiệm 70% cơng việc gói thầu) Kết đánh giá kỹ thuật nhà thầu X đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mời mở túi tài Sau mở tài đơn vị tư vấn đấu thầu tiến hành đánh giá sửa lỗi hiệu chỉnh giá dự thầu nhà thầu X Kết có sai sót số học hiệu chỉnh sai lệch làm thay đổi tỷ lệ liên danh công ty A công ty B (tỷ lệ liên danh sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch công ty A 50% công ty B 50%) Nếu xét theo tỷ lệ liên danh công ty A 50% cơng ty A khơng đáp ứng u cầu lực kinh nghiệm, dẫn đến nhà thầu X khơng đáp ứng u cầu kỹ thuật Hỏi: Ơng Rin hỏi, tình nêu bên mời thầu xử lý nào? Trả lời: Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu khác hồ sơ mời thầu, vào hồ sơ dự thầu nộp, tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu để bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực gói thầu Theo quy định điểm g Mục 1.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, thỏa thuận liên danh hợp lệ thỏa thuận liên danh đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung cơng việc cụ thể ước tính tỷ lệ % giá trị tương ứng mà thành viên liên danh thực theo Mẫu số 03 Chương IV – Biểu mẫu dự thầu Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ liên danh phải tuân thủ theo quy định nêu thuộc trách nhiệm tổ chuyên gia, bên mời thầu Gói thầu thuộc dịch vụ phi tư vấn hay mua sắm hàng hóa? Hỏi: Đơn vị bà Nguyễn Bích Ngọc (Yên Bái) chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp phục vụ công tác khám, chữa bệnh trung tâm Bà Ngọc hỏi, hồ sơ mời thầu lập theo gói thầu phi tư vấn hay gói thầu cung cấp hàng hóa? Trả lời: Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Tại Khoản Khoản 25 Điều 4Luật Đấu thầu quy định, dịch vụ phi tư vấn hoạt động bao gồm: Logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt không thuộc quy định Khoản 45, Điều Luật Đấu thầu, nghiệm thu chạy thử, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ đồ hoạt động khác dịch vụ tư vấn quy định Khoản 8, Điều Luật Đấu thầu Hàng hố gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho sở y tế Đối với trường hợp bà Ngọc, dịch vụ vệ sinh công nghiệp bệnh viện coi dịch vụ phi tư vấn theo định nghĩa nêu 10 Có tên Hệ thống đấu thầu quốc gia đáp ứng yêu cầu? Tình huống: a) Tình 1: Bà Lê Thị Thanh Thủy (Đà Nẵng) đề nghị quan chức hướng dẫn tình sau: - Về tính hợp lệ nhà thầu tham gia đấu thầu: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu đăng ký tên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu phải đạt lực tương ứng với hạng II theo quy định Điều 65, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 (Kèm theo tài liệu chứng minh) chứng minh lực kinh nghiệm thi cơng cơng trình có quy mơ, tính chất tương tự gói thầu xét Nhà thầu X có chứng lực xây dựng dân dụng hạng I Giấy đăng ký hoạt động doanh nghiệp nhà thầu X đăng ký năm 2009 đăng ký hoạt động xây dựng mã ngành nghề 4290 xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành xây dựng cơng trình cơng nghiệp, trừ nhà cửa) chi tiết rõ tên ngành giấy phép kinh doanh bao gồm “Xây dựng: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, cầu đường, thủy lợi (Đập dâng, hồ chứa, xây lắp kè công, kênh mương, đào đắp kè); Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp có điện áp từ 35KV trở xuống, xây lắp cấp nước; Xây dựng cơng trình văn hóa”; Hồ sơ dự thầu nhà thầu X chứng minh lực kinh nghiệm thực cơng trình dân dụng cấp II xây dựng từ tháng 11/2012 hồn thành năm 1/2015 (Hợp đồng có giá trị 127 tỉ đồng, biên nghiệm thu đưa vào sử dụng, hóa đơn thuế giá trị gia tăng cho tồn giá trị cơng trình cơng trình toán năm 2015) Từ yếu tố Tổ chuyên gia chấm thầu chủ đầu tư có quan điểm trái chiều: Quan điểm I: Mặc dù có thi công thực tế lực kinh nghiệm nhà thầu khơng chấp nhận thực xây dựng cơng trình khơng ngành nghề đăng ký hoạt động (vi phạm pháp luật) dẫn đến kết luận lực nhà thầu không hợp lệ Quan điểm II: Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu có đăng ký Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia kinh nghiệm thực tế thi công công cơng trình tương tự quy mơ, tính chất phức tạp đáp ứng yêu cầu cầu hồ sơ mời thầu, bên cạnh điều Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 có quy định quyền doanh nghiệp “Tự kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm;Tự chủ kinh doanh lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mơ ngành, nghề kinh doanh”và Điều 29 Luật Doanh nghiệp bỏ nội dung ghi mã ngành nghề giấy đăng ký hoạt động doanh nghiệp nhằm mở rộng thơng thống mơi trường kinh doanh cho nhà thầu Nhà thầu cấp chứng lực hạng I dân dụng Như vậy, lực kinh nghiệm nhà thầu X hoàn toàn hợp lệ Bà Thủy đề nghị quan có thẩm quyền hướng dẫn tính hợp lệ nhà thầu b) Tình 2: Về tư cách hợp lệ nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu chấm thầu: Nhà thầu tư vấn chủ đầu tư định thầu với giá trị thực cho việc lập hồ sơ mời thầu chấm thầu gói thầu xây lắp thiết bị 130 triệu đồng (Nhà thầu có cung cấp lực kinh nghiệm, giấy phép kinh doanh đăng ký tên Hệ thống mạng đấu thầu vào ngày 31/7/2014 đến chủ đầu tư) nhiên thời điểm định thầu nhà thầu chưa nộp phí trì hoạt động Hệ thống Được biết ngành nghề kinh doanh không điều kiện lực lực chuyên gia tư vấn, Điều 31 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 có nêu “Nhà thầu, nhà đầu tư khơng nộp chi phí trì tên liệu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo thời hạn sau nhắc nhở khơng nộp việc đăng ký Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị xem hết hiệu lực, đó, nhà thầu, nhà đầu tư không in xác nhận đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định Khoản Điều Thông tư này”chứ không quy định hủy bỏ tư cách đăng ký Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đến Nhà thầu tư vấn nộp phí trì hoạt động gia hạn (Q trình nộp phí nhà thầu cần chuyển tiền cho tài khoản Hệ thống mạng tự động gia hạn, nhà thầu thực việc đăng ký lại lực mình) Hỏi: Bà Thủy hỏi, có hiểu rằng“Việc có tên đăng ký Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bị xem hết hiệu lực”không ràng buộc tính hợp lệ lực nhà thầu? Nhà thầu có lực hợp lệ thực cơng việc tư vấn khơng? Trả lời: Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Theo quy định Điểm d, Khoản 1, Điều Luật Đấu thầu, điều kiện tư cách hợp lệ nhà thầu tham dự thầu đăng ký Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) Theo quy định Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐTBTC ngày 8/9/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài quy định ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu ngày làm việc, nhà thầu chưa có xác nhận đăng ký thông tin Hệ thống không tham dự thầu gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 Luật Đấu thầu Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu khác hồ sơ mời thầu, vào hồ sơ dự thầu nộp, tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu để bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực gói thầu Theo hướng dẫn ghi số 10 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp giai đoạn hai túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, hợp đồng tương tự hợp đồng thực tồn bộ, cơng việc xây lắp có tính chất tương tự với gói thầu xét, bao gồm: - Tương tự chất độ phức tạp: Có loại cấp cơng trình tương tự cao cấp cơng trình u cầu cho gói thầu theo quy định pháp luật xây dựng Đối với công việc đặc thù, yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi cơng tương tự chất độ phức tạp hạng mục gói thầu; - Tương tự quy mơ cơng việc: Có giá trị cơng việc xây lắp lớn 70% giá trị công việc xây lắp gói thầu xét (hai cơng trình có cấp thấp liền kề với cấp cơng trình xét, quy mơ cơng trình cấp thấp liền kề lớn 70% giá trị công việc xây lắp gói thầu xét đánh giá hợp đồng xây lắp tương tự) Đối với trường hợp bà Thủy, việc đánh giá lực, kinh nghiệm (trong có nội dung hợp đồng tương tự) nhà thầu thực theo tiêu chuẩn đánh giá quy định hồ sơ mời thầu sở quy định Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT nêu thuộc trách nhiệm tổ chuyên gia, bên mời thầu Liên quan đến tư cách nhà thầu, trường hợp nhà thầu có tên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia coi đáp ứng yêu cầu tư cách hợp lệ nêu Điểm d, Khoản 1, Điều Luật Đấu thầu 11 Lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất: Tình huống: Theo phản ánh ông Trung, địa bàn tỉnh Phú Yên thực tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 Bộ Kế hoạch Đầu tư Trong quy định Nghị định số 30/2015/NĐ-CP Thơng tư số 16/2016/TTBKHĐT có quy định việc đánh giá tiêu chuẩn hiệu đầu tư (B) = M2+M3 Trong đó: - M2 giá trị bồi thường giải phóng mặt nhà đầu tư đề xuất - M3 giá trị nộp ngân sách Nhà nước nhà đầu tư đề xuất Tuy nhiên, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT không quy định việc xác định giá trị M3 dựa tiêu chí bao gồm khoản phải nộp ngân sách Nhà nước khoản để bên mời thầu có sở xác định cho quy định Hỏi: Ông Nguyễn Duy Trung hỏi, giá trị M3 gồm khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước để bên mời thầu có sở xác định lập hồ sơ mời thầu nhà đầu tư giá trị M3 có bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không? Trả lời: Vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Tại Mục 5, Chương III bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 Bộ Kế hoạch Đầu tư, phương pháp lợi ích xã hội, lợi ích Nhà nước sử dụng để đánh giá nhà đầu tư đề xuất phương án thực dự án có hiệu đầu tư lớn Hiệu đầu tư đánh giá thông qua tiêu chí sau: - Nhà đầu tư có giá đề xuất (A) khơng thấp giá sàn; - Giá trị bồi thường, giải phóng mặt (M2) không thấp m2; - Giá trị đề xuất nộp ngân sách Nhà nước (M3) không thấp m3; - Hiệu đầu tư (B) lớn xếp thứ mời vào đàm phán sơ hợp đồng Theo bảng Chỉ dẫn nhà đầu tư (Chương II, Mục 1.2) Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT ngày 16/12/2016 Bộ Kế hoạch Đầu tư, giá trị đề xuất nộp ngân sách Nhà nước tối thiểu (m3) bên mời thầu xác định lợi thương mại khu đất, quỹ đất thực dự án tương lai thống kê giá trị khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực dự án Trong đó, m3 giá trị tối thiểu nhà đầu tư phải cam kết nộp ngân sách Nhà nước không điều kiện Giá trị độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp (được xác định thời điểm giao đất, cho thuê đất thực tế) theo quy định pháp luật đất đai Việc xác định m3 theo quy định nêu tham vấn ý kiến hướng dẫn quan quản lý Nhà nước tài để vận dụng xác định hệ số điều chỉnh giá đất khu đất thuộc đô thị, đầu mối giao thơng, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả sinh lợi đấu giá đất (tại Điều Khoản Thông tư số332/2016/TT- BTCngày 26/12/2016 Bộ Tài chính) Nội dung đặc biệt cần thiết áp dụng hình thức định thầu để lựa chọn nhà đầu tư Khi đó, quan tham mưu lĩnh vực tài đất đai dự kiến giá trị lợi khu đất trường hợp có nhà đầu tư tham gia q trình lựa chọn, khơng có cạnh tranh, nhằm tránh thất cho ngân sách Nhà nước - Hợp đồng 3: Giá trị hợp đồng 1.700.000.000 phần giá trị hàng hóa giống với yêu cầu bên Chủ đầu tư 794.970.000, phần hàng hóa lại khác với hàng hóa mà bên Chủ đầu tư yêu cầu Trong trình xét thầu, bên Chủ đầu tư đánh rớt nhà thầu với lý do: Năng lực kinh nghiệm không đạt tổng giá trị hạng mục cơng việc tương đương không đáp ứng Hỏi: Trong trường hợp bên Chủ đầu tư hay sai Vì áp dụng "cách hiểu hợp đồng tương tự giá trị hợp đồng tương tự" bên Chủ Đầu tư máy móc hạn chế nhiều đến khả cung cấp hàng hóa Nhà Thầu Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Khoản Điều Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu yêu cầu khác hồ sơ mời thầu, vào hồ sơ dự thầu nộp, tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu để bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực gói thầu Theo ghi số 11 Mục 2.1 Chương III Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hợp đồng hàng hóa cung cấp tương tự với hàng hóa gói thầu xét hồn thành, bao gồm: (i) tương tự chủng loại, tính chất: có chủng loại, tương tự đặc tính kỹ thuật tính sử dụng với hàng hóa gói thầu xét; (ii) tương tự quy mơ: có giá trị hợp đồng lớn 70% giá trị gói thầu xét Trường hợp HSMT yêu cầu nhà thầu thực từ hai hợp đồng tương tự trở lên nhà thầu phải đáp ứng tối thiếu hợp đồng với quy mơ, tính chất tương tự gói thầu xét Quy mơ hợp đồng tương tự xác định cách cộng hợp đồng có quy mơ nhỏ phải bảo đảm hợp đồng có tính chất tương tự với hạng mục gói thầu xét Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu (trong bao gồm việc đánh giá lực, kinh nghiệm) phải tuân thủ theo quy định nêu thuộc trách nhiệm tổ chuyên gia, bên mời thầu 17 Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời hạn chứng hành nghề? Tình huống: Cơng ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP đơn vị tư vấn đấu thầu gói thầu A (1 giai đoạn túi hồ sơ) Trong trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật nhà thầu A nhân chủ chốt, cán kỹ thuật phụ trách phần xây dựng có yêu cầu phải có chứng hành nghề giám sát cơng trình dân dụng hiệu lực tối thiểu năm kể từ thời điểm đóng thầu Nhà thầu A có bố trí nhân B có chứng hành nghề giám sát cơng trình dân dụng hiệu lực hiệu lực chứng năm kể từ thời điểm đóng thầu Bên mời thầu làm rõ nhân B nhà thầu A, nhà thầu A có văn trả lời nhà thầu cam kết xin cấp chứng hành nghề giám sát xây dựng hồn thiện cơng trình dân dụng cơng nghiệp cho nhân B chứng cũ hết hạn sử dụng theo quy định hành Hỏi: Việc tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu A đáp ứng lực kinh nghiệm có quy định không? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Khoản 2, Điều 12 Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định hồ sơ mời thầu (HSMT) không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng; việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT yêu cầu khác HSMT, vào HSDT nộp, tài liệu giải thích, làm rõ HSDT nhà thầu để bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực gói thầu Đối với vấn đề nêu Cơng ty CP Xây dựng Thương mại Dịch vụ TPP, việc lập HSMT, đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu thuộc trách nhiệm tổ chuyên gia, bên mời thầu Theo đó, việc HSMT yêu cầu cán kỹ thuật phải có chứng hành nghề giám sát hiệu lực tối thiểu năm dẫn đến làm hạn chế tham gia nhà thầu, vi phạm quy định Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu Do đó, trường hợp này, thời điểm đóng thầu, nhân nhà thầu đề xuất đảm nhiệm vị trí cán kỹ thuật có chứng hành nghề giám sát hiệu lực nhân đánh giá đáp ứng yêu cầu HSMT nội dung chứng hành nghề giám sát 18 Yêu cầu mức doanh thu trung bình hồ sơ mời thầu Hỏi: Đối với gói thầu quy có mơ 20 tỷ đồng, bên mời thầu có đưa u cầu hệ số k cơng thức tính mức doanh thu trung bình hàng năm khơng? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Theo hướng dẫn Chương III, mục 2.1, ghi số 6, Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, cách tính tốn thơng thường mức u cầu doanh thu bình quân hàng năm: Yêu cầu tối thiểu mức doanh thu bình quân hàng năm = (Giá gói thầu/thời gian thực hợp đồng theo năm) x k Thông thường yêu cầu hệ số “k” công thức từ 1,5 đến Trường hợp thời gian thực hợp đồng năm cách tính doanh thu sau: Yêu cầu tối thiểu mức doanh thu trung bình hàng năm = Giá gói thầu x k Thơng thường u cầu hệ số “k” công thức 1,5 Đối với trường hợp ông Khánh, việc đưa yêu cầu doanh thu trung bình hàng năm hồ sơ mời thầu phải tuân thủ theo quy định nêu 19 Tiêu chí đánh giá tính hợp lệ đơn dự thầu Hỏi: Trường hợp giá dự thầu ghi đơn dự thầu khác với giá dự thầu ghi bảng tổng hợp giá dự thầu hồ sơ dự thầu nhà thầu có bị loại khơng? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định đơn dự thầu hợp lệ đơn dự thầu đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu hồ sơ mời thầu; thời gian thực gói thầu nêu đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất kỹ thuật; giá dự thầu ghi đơn dự thầu phải cụ thể, cố định số, chữ phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi biểu giá tổng hợp, không đề xuất giá dự thầu khác có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ đơn dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên, vi phạm tiêu chí nói đơn dự thầu coi không hợp lệ hồ sơ dự thầu nhà thầu bị loại 20 Nhà thầu có cần chứng minh khả huy động nhân Tình huống: Cơng ty CP Tư vấn Đơ thị Việt Nam - Vinacity tham gia tư vấn lựa chọn nhà thầu cho chủ đầu tư Tại Điểm a Mục Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 Thủ tướng Chính phủ việc chấn chỉnh cơng tác đấu thầu dự án đầu tư phát triển hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước quy định: “Không đưa điều kiện để hạn chế tham dự thầu nhà thầu như: Yêu cầu nhân thực gói thầu phải đóng BHXH, phải nhân đăng ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu nhà thầu mà không thuê, thực hợp đồng tương tự địa bàn cụ thể quy định lực, kinh nghiệm nhà thầu cao mức yêu cầu gói thầu” Tuy nhiên, Điều 18 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 quy định nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động sau: “1 Trước nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi, việc giao kết hợp đồng lao động phải đồng ý người đại diện theo pháp luật người lao động Đối với công việc theo mùa vụ, cơng việc định có thời hạn 12 tháng nhóm người lao động ủy quyền cho người lao động nhóm để giao kết hợp đồng lao động văn bản; trường hợp hợp đồng lao động có hiệu lực giao kết với người Hợp đồng lao động người ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa thường trú, nghề nghiệp chữ ký người lao động” Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định đối tượng áp dụng đóng BHXH: “a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ theo cơng việc định có thời hạn từ đủ tháng đến 12 tháng, kể hợp đồng lao động ký kết người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật người 15 tuổi theo quy định pháp luật lao động; b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ tháng đến tháng” Tại Điểm a, Mục 4, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định nhân lập hồ sơ mời thầu: “Năng lực kỹ thuật: Số lượng, trình độ cán chuyên môn chủ chốt, công nhân kỹ thuật trực tiếp thực gói thầu số lượng thiết bị thi cơng sẵn có, khả huy động thiết bị thi cơng để thực gói thầu” Hỏi: Căn quy định nêu trên, trường hợp hồ sơ mời thầu Công ty không yêu cầu xác nhận đóng BHXH khơng u cầu có hợp đồng lao động với nhà thầu, nhiên trình đánh giá hồ sơ dự thầutình Cơng ty nghi ngờ tính xác thực việc huy động nhân nhà thầu (kể nhân th có) Cơng ty có quyền u cầu nhà thầu cung cấp hợp đồng lao động (kể hợp đồng lao động bên cung cấp nhân có) xác nhận BHXH để chứng minh khơng? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Khoản 12, Điều Luật Đấu thầu quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định hồ sơ mời thầu không nêu điều kiện hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng Theo hướng dẫn Điểm a Mục 2.2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp giai đoạn túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, nhà thầu phải chứng minh có đầy đủ nhân cho vị trí chủ chốt để thực gói thầu Theo hướng dẫn Mẫu số 15 – Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên, nhà thầu phải kê khai nhân chủ chốt có lực phù hợp đáp ứng yêu cầu quy định tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu sẵn sàng huy động cho gói thầu; khơng kê khai nhân huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực gói thầu Trường hợp kê khai khơng trung thực nhà thầu bị đánh giá gian lận Đối với trường hợp Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity, việc đưa yêu cầu nhân sư chủ chốt hồ sơ mời thầu thực theo hướng dẫn nêu Pháp luật đấu thầu khơng có quy định hồ sơ dự thầu nhà thầu phải cung cấp tài liệu liên quan đến việc đóng BHXH cho người lao động Doanh nghiệp người lao động phải có trách nhiệm đóng BHXH theo quy định pháp luật liên quan Tuy nhiên, trường hợp cần thiết, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ khả huy động lực, kinh nghiệm nhân chủ chốt mà nhà thầu kê khai hồ sơ dự thầu Trong trường hợp này, nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan để chứng minh khả huy động nhân đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu 21 Quy định hợp đồng tương tự với gói thầu vật tư y tế Tình huống: Cơng ty TNHH Dược phẩm quốc tế tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho sở y tế công lập tỉnh năm 2017 – 2018 Sở Y tế Bình Dương Trong hồ sơ mời thầu, Sở Y tế Bình Dương có u cầu “kinh nghiệm thực hợp đồng cung cấp hàng hố tương tự” cho gói thầu xét theo Thơng tư số 05/2015/TT-BKHĐT Theo đó, nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự cung cấp vật tư y tế tiêu hao mà nhà thầu hoàn thành toàn (kèm hợp đồng biên lý hợp đồng) từ năm 2014 đến thời điểm đóng thầu (8/11/2017) Về giá trị, hợp đồng tương tự có giá trị lớn 70% giá trị gói thầu xét có hợp đồng tương tự có giá trị lớn 70% giá trị gói thầu xét hợp đồng tương tự xác định cách cộng hợp đồng có quy mô nhỏ phải bảo đảm giá trị lớn 70% giá trị gói thầu xét Tuy nhiên, chủ đầu tư nhà thầu có mâu thuẫn cách hiểu “kinh nghiệm thực hợp đồng cung cấp hàng hoá tương tự” Thông tư số 05/2015/TTBKHĐT Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị doanh nghiệp, Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế đề nghị giải đáp: - Giá trị hợp đồng xét Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT giá trị dự thầu nhà thầu hay giá trị kế hoạch chủ đầu tư xây dựng? - Đặc thù ngành y tế thường đấu thầu tập trung Sở Y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh, kết thầu tập trung phân bổ cho sở y tế sở y tế ký kết hợp đồng với nhà thầu (mỗi hợp đồng nhỏ so với kết nhà thầu trúng thầu Sở Bệnh viện đa khoa tỉnh) Hỏi: Cơng ty sử dụng giá trị kết trúng thầu Sở Y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh kèm hợp đồng lý sở y tế để chứng minh quy mô hợp đồng trường hợp không? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Theo hướng dẫn Mục 2.1 Chương II Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm Thơng tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự hợp đồng hàng hóa cung cấp tương tự với hàng hố gói thầu xét hồn thành, bao gồm: (i) Tương tự chủng loại, tính chất: Có chủng loại, tương tự đặc tính kỹ thuật tính sử dụng với hàng hóa gói thầu xét (ii) Tương tự quy mơ: Có giá trị hợp đồng lớn 70% giá trị gói thầu xét Theo quy định Khoản 3, Điều 44 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, mua sắm tập trung thực theo hai cách sau: (i) Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu lựa chọn cung cấp hàng hóa, dịch vụ (ii) Đơn vị mua sắm tập trung tập hợp nhu cầu mua sắm, tiến hành lựa chọn nhà thầu, ký văn thỏa thuận khung với nhiều nhà thầu lựa chọn làm sở để đơn vị có nhu cầu mua sắm trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu lựa chọn cung cấp hàng hoá, dịch vụ Đối với trường hợp Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế, giá trị hợp đồng tương tự quy định hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn Mẫu hồ sơ mời thầu nêu tính sở giá gói thầu xét mà khơng giá dự thầu nhà thầu Đối với trường hợp đấu thầu tập trung, việc đấu thầu tập trung hình thành gói thầu, tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu ký kết thỏa thuận khung nên nhà thầu phép sử dụng thỏa thuận khung để chứng minh hợp đồng tương tự mình; nhiên, việc thực thỏa thuận khung phụ thuộc đơn vị trực tiếp sử dụng hàng hóa nên nhà thầu cần cung cấp thêm hợp đồng, biên nghiệm thu hợp đồng ký kết với đơn vị trực tiếp sử dụng hàng hóa để chứng minh mức độ hồn thành thỏa thuận khung phạm vi công việc thực tế thực 22 Chưa nộp phí trì mạng đấu thầu có dự thầu Hỏi: Sau thời điểm đóng thầu mà nhà thầu chưa nộp phí trì phí tham gia Hệ thống tài khoản khơng có hiệu lực thơng báo Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, nhà thầu có coi không đủ tư cách hợp lệ tham gia dự thầu không? Trả lời: Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời vấn đề sau: Điểm d, Khoản 1, Điều Luật Đấu thầu quy định điều kiện tư cách hợp lệ mà nhà thầu phải đáp ứng đăng ký Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia Theo quy định Khoản 1, Điều 37 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐTBTC ngày 8/9/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu ngày làm việc, nhà thầu chưa có xác nhận đăng ký thơng tin Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không tham dự thầu gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 26 Luật Đấu thầu Đối với trường hợp nêu trên, nhà thầu thực đăng ký thông tin Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia trước thời điểm đóng thầu ngày làm việc đánh giá đáp ứng quy định pháp luật đấu thầu nêu Trường hợp nhà thầu chưa nộp phí trì phải thực nộp phí theo quy định 23 Hồ sơ dự thầu khơng có giấy phép bán hàng có bị loại? Tình huống: Cơng ty ơng Phan Nhật Thành (Đà Nẵng) tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi nước, phương thức giai đoạn túi hồ sơ Số lượng nhà thầu tham dự nhà thầu Kết xét thầu, cụ thể sau: - Nhà thầu A không đáp ứng lực kinh nghiệm - Nhà thầu B khơng đạt kỹ thuật nhà sản xuất (ở nước ngồi) khơng cấp giấy phép bán hàng - Nhà thầu C đạt kỹ thuật có giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch vượt giá gói thầu Nhưng hai nhà thầu B C chào hàng hóa nhà sản xuất: Nhà thầu C đạt kỹ thuật (vì nhà sản xuất cấp giấy phép bán hàng) nhà thầu B khơng đạt kỹ thuật (vì nhà sản xuất không cấp giấy phép) Sau bên mời thầu yêu cầu, nhà thầu B làm rõ bổ sung không chấp nhận Đồng thời giá chào nhà thầu B thấp giá gói thầu tỷ đồng, giá chào nhà thầu C vượt giá gói thầu tỷ đồng Hỏi: Ơng Thành hỏi, chủ đầu tư có quyền định hủy thầu để tổ chức lại, mà không cần phải áp dụng xử lý tình đấu thầu theo Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP vượt giá gói thầu khơng? Nếu phải xử lý tình chủ đầu tư có quyền đề xuất giá sau đàm phán với nhà thầu C (phải nhỏ giá chào thầu nhà thầu B) hay không? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Tại Khoản 2, Điều Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định hàng hóa đặc thù, phức tạp cần gắn với trách nhiệm nhà sản xuất việc cung cấp dịch vụ sau bán hàng bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay dịch vụ liên quan khác hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng nhà sản xuất giấy chứng nhận quan hệ đối tác tài liệu khác có giá trị tương đương Trường hợp hồ sơ dự thầu, nhà thầu khơng đóng kèm giấy phép bán hàng nhà sản xuất giấy chứng nhận quan hệ đối tác tài liệu khác có giá trị tương đương nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổ sung trình đánh giá hồ sơ dự thầu Bên mời thầu phải có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu bổ sung nhà thầu gửi đến để đánh giá Nhà thầu trao hợp đồng sau đệ trình cho chủ đầu tư giấy phép bán hàng nhà sản xuất giấy chứng nhận quan hệ đối tác tài liệu khác có giá trị tương đương Đối với trường hợp ông Thành, trường hợp hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng nhà sản xuất nhà thầu chưa cung cấp giấy phép khơng loại bỏ hồ sơ dự thầu Trường hợp hàng hóa mà nhà thầu chào hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu hồ sơ mời thầu (về thông số kỹ thuật, tính năng, hiệu năng, chất lượng…) nhà thầu tiếp tục xem xét, đánh giá xét duyệt trúng thầu Tuy nhiên, nhà thầu phải bổ sung giấy phép bán hàng nhà sản xuất giấy chứng nhận quan hệ đối tác tài liệu khác có giá trị tương đương trước nhà thầu trao hợp đồng 24 Công ty mẹ sử dụng lực cơng ty dự thầu Tình huống: Công ty A Công ty B hoạt động theo hình thức cơng ty mẹ-con hạch tốn độc lập tài Cơng ty A cơng ty mẹ Cơng ty B với vốn góp 60% tổng số cổ phần Hỏi: Khi Công ty A tham gia dự thầu lực nhân thiết bị khơng đủ lấy lực Công ty B không ngược lại? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Theo hướng dẫn Chương III, mục 2.2, ghi số Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, trường hợp nhà thầu tham dự thầu cơng ty mẹ có sử dụng cơng ty thực gói thầu nhà thầu phải kê khai cụ thể phần công việc dành cho công ty theo biểu mẫu tương ứng Chương IV, Biểu mẫu dự thầu Việc đánh giá kinh nghiệm, lực nhà thầu vào giá trị, khối lượng công ty mẹ, công ty đảm nhiệm gói thầu Đối với vấn đề nêu trên, trường hợp cơng ty mẹ tham dự thầu sử dụng lực, kinh nghiệm công ty tương ứng với phần công việc mà công ty mẹ huy động cơng ty thực 25 Có đưa u cầu nhân với gói thầu kiểm tốn? Tình huống: Ơng Phan Việt Hiếu (TPHCM) đề nghị quan chức hướng dẫn trường hợp sau: Hồ sơ mời thầu gói thầu kiểm tốn báo cáo tốn dự án hồn thành đưa u cầu kiểm tốn viên hành nghề phải có kỹ sư xây dựng phù hợp với loại cơng trình kiểm tốn Theo ông Hiếu tham khảo Điều 14, 15 Luật Kiểm tốn độc lập số 67/2011/QH12 khơng có quy định kiểm tốn viên hành nghề phải có kỹ sư xây dựng phù hợp với loại cơng trình kiểm tốn kiểm tốn báo cáo tốn dự án hồn thành Hỏi: Vậy hồ sơ mời thầu có vi phạm quy định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP "Trong hồ sơ mời thầu không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng" không? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Tại Khoản 1, Điều Luật Đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh Luật phải tuân thủ quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Theo Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định hồ sơ mời thầu không nêu điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng Đối với trường hợp ông Hiếu, việc lập hồ sơ mời thầu phải thực theo quy định nêu Việc đưa yêu cầu nhân gói thầu kiểm tốn thực theo quy định pháp luật kiểm toán Trường hợp pháp luật kiểm tốn khơng quy định khơng đưa yêu cầu làm hạn chế cạnh tranh 26 Có tốn chi phí dự phòng hợp đồng trọn gói? Tình huống: Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh (Phú Thọ) tham khảo Khoản 3, Điều Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính tốn phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu; khơng tách riêng phần chi phí dự phòng mà nhà thầu phân bổ giá dự thầu để xem xét, đánh giá trình đánh giá hồ sơ dự thầu tài chính, thương mại Theo đó, tham dự thầu nhà thầu phải nghiên cứu, tính tốn tất chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy trình thực hợp đồng phân bổ vào đơn giá đấu thầu Khi đơn vị ký hợp đồng giá trị hợp đồng bao gồm phần dự phòng Nhưng tốn khối lượng hoàn thành, kho bạc lại yêu cầu tách phần dự phòng khơng tốn phần dự phòng Hỏi: Bà Lan Anh hỏi, hay sai? Nếu phải tách phần dự phòng tốn số tiền dự phòng giá tham dự thầu toán trường hợp nào? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Theo quy định Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng trọn gói hợp đồng có giá cố định suốt thời gian thực toàn nội dung công việc hợp đồng Tổng số tiền mà nhà thầu toán hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng giá ghi hợp đồng Khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá gói thầu để làm xét duyệt trúng thầu phải bao gồm chi phí cho yếu tố rủi ro xảy q trình thực hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá Giá dự thầu phải bao gồm tất chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá (gọi chung chi phí dự phòng) xảy q trình thực hợp đồng Theo quy định Khoản 2, Điều Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 Bộ Kế hoạch Đầuquy định giá gói thầu xác định sở tổng mức đầu tư dự án Trường hợp dự toán phê duyệt trước lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự tốn để lập giá gói thầu Giá gói thầu tính đúng, tính đủ tồn chi phí để thực gói thầu, kể chi phí dự phòng, chi phí dự phòng trượt giá, chi phí dự phòng phát sinh khối lượng chi phí dự phòng cho khoản tạm tính (nếu có), phí, lệ phí thuế Đối với gói thầu có thời gian thực hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá chi phí dự phòng tính khơng Chi phí dự phòng chủ đầu tư xác định theo tính chất gói thầu khơng vượt mức tối đa pháp luật chuyên ngành quy định Giá gói thầu cập nhật thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu cần thiết Đối với trường hợp bà Lan Anh, chi phí dự phòng thực theo quy định nêu Khi áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu tốn giá ghi hợp đồng hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng Tuy nhiên, cần lưu ý việc tính tốn chi phí dự phòng cho gói thầu phải thực theo quy định nêu 27 Thời gian có hiệu lực hồ sơ đề xuất Tình huống: Cơ quan ơng Trịnh Ngọc Tân (Cà Mau) thực định thầu gói thầu xây lắp di dời hệ thống điện Trong hồ sơ yêu cầu quy định hiệu lực hồ sơ đề xuất 60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu ngày 25/9/2017 Tuy nhiên, nhà thầu làm xong hồ sơ đề xuất sớm gửi lại đơn đề xuất nhà thầu ghi hồ sơ đề xuất có hiệu lực 70 ngày kể từ ngày 20/9/2017 (hiệu lực hồ sơ đề xuất sớm ngày so với yêu cầu hồ sơ yêu cầu) Hỏi: Về tình Ơng Tân hỏi, hồ sơ đề xuất nhà thầu có hợp lệ khơng? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Theo Khoản 42, Điều Luật Đấu thầu quy định thời gian có hiệu lực hồ sơ đề xuất số ngày quy định hồ sơ yêu cầu tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối có hiệu lực theo quy định hồ sơ yêu cầu Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 ngày đóng thầu tính ngày Theo hướng dẫn Chương III, mục 1.2, Mẫu hồ sơ yêu cầu định thầu ban hành kèm Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, hồ sơ đề xuất hợp lệ phải có hiệu lực đáp ứng yêu cầu hồ sơ yêu cầu Đối với trường hợp ông Tân, hồ sơ yêu cầu quy định hồ sơ đề xuất phải có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày 25/9/2017 hồ sơ đề xuất có hiệu lực 70 ngày kể từ ngày 20/9/2017 coi đáp ứng yêu cầu hồ sơ yêu cầu Ngoài ra, theo Điểm a, Khoản 3, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định định thầu, trình đánh giá, bên mời thầu mời nhà thầu đến thương thảo, làm rõ sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin cần thiết hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh đáp ứng nhà thầu theo yêu cầu lực, kinh nghiệm, tiến độ, khối lượng, chất lượng, giải pháp kỹ thuật biện pháp tổ chức thực gói thầu 28 Chủ đầu tư có đổi tên, mã hàng hoá lựa chọn nhà thầu? Theo quy định, hợp đồng ký kết bên phải phù hợp với nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết thương thảo hợp đồng, định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu Hỏi: ông Trần Văn Cường, Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng đề nghị quan chức giải đáp, trình thương thảo hợp đồng trình ký hợp đồng, Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư có phép đổi tên thiết bị bảng giá hợp đồng theo thông số nhà thầu chào thực tế không (thay đổi so với tên tương ứng phạm vi cung cấp gói thầu)? Việc thay đổi có làm ảnh hưởng q trình thực hợp đồng toán dự án hay khơng? Có quan điểm cho ký hợp đồng phải giữ nguyên tên thiết bị phạm vi cung cấp hồ sơ mời thầu A để phù hợp với thiết kế tổng thể nhiều hạng mục công việc liên quan dự án Khi thực hợp đồng toán dự án, thiết bị sử dụng cho dự án thực tế B, tức "có sai khác so với phạm vi cung cấp Hợp đồng" không phép nghiệm thu hay tốn Quan điểm có hay khơng? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Khoản Điều 65 Luật Đấu thầu quy định hợp đồng ký kết bên phải phù hợp với nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, kết thương thảo hợp đồng, định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu Đối với trường hợp ông Trần Văn Cường, Cơng ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng hỏi, việc ký kết hợp đồng phải tuân thủ quy định nêu Theo đó, hợp đồng ký kết với nhà thầu trúng thầu phải mô tả rõ tên, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm đơn giá hàng hóa, thiết bị mà nhà thầu đề xuất, cung cấp cho gói thầu Bên cạnh đó, Cơng ty cần lưu ý, hồ sơ mời thầu không đưa điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu tạo lợi cho nhà thầu, gây cạnh tranh khơng bình đẳng nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể hàng hoá, kể việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây phân biệt đối xử Trường hợp mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế cơng nghệ, tiêu chuẩn cơng nghệ nêu nhãn hiệu, catalogue sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật hàng hóa phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalogue, đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đặc tính kỹ thuật, tính sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ nội dung khác (nếu có) mà khơng quy định tương đương xuất xứ (Điểm c Khoản Điều Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư) 29 Hành vi giả báo cáo tài có phải gian lận đấu thầu? Tình huống: ơng Nguyễn Đức Luân, Công ty CP Xây dựng Thương mại Phúc Hưng Lộc đề nghị quan chức hướng dẫn tình sau: Cơng ty ơng hoạt động lĩnh vực xây dựng Theo báo cáo tài năm gần tổng nguồn vốn (Xác định tổng tài sản bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) 20 tỷ đồng Nhưng qua xác định số lao động bình quân hàng năm doanh nghiệp số lao động bình quân hàng năm cơng ty 200 người Ơng Ln hỏi, Cơng ty có phải doanh nghiệp cấp nhỏ hay khơng? Trong q trình tham gia dự thầu gói thầu xây lắp có nhà thầu làm giả báo cáo tài (Báo cáo tài hồ sơ dự thầu khác với báo cáo tài nộp quan quản lý thuế Giá trị tổng tài sản bảng cân đối kế toán báo cáo tài hồ sơ dự thầu nhỏ 20 tỷ đồng Giá trị tổng tài sản bảng cân đối kế tốn báo cáo tài quan thuế 20 tỷ đồng) Hỏi: Trong trình lựa chọn nhà thầu nhà thầu làm giả báo cáo tài nhà thầu lựa chọn thực thi cơng gói thầu nói Vậy hành vi làm giả báo cáo tài nhà thầu nêu có phải hành vi gian lận đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết lựa chọn nhà thầu hay không? Nếu hành vi gian lận đấu thầu nhà thầu nêu vi phạm vào điều gì? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Khoản 1, Điều Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Chính phủ quy định doanh nghiệp nhỏ vừa sở kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản xác định bảng cân đối kế toán doanh nghiệp) số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn tiêu chí ưu tiên) Theo đó, doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực cơng nghiệp xây dựng doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống số lao động từ 10 người đến 200 người Theo đó, việc xác định doanh nghiệp nhỏ cần quy định nêu Nếu doanh nghiệp có tổng nguồn vốn 20 tỷ đồng có số lao động bình quân năm nhỏ 200 người coi doanh nghiệp nhỏ 30 Nhà thầu nộp bổ sung catalogue hàng hóa có bị vi phạm? Tình huống: Công ty Viễn thông điện lực công nghệ thơng tin có gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi Sau đóng thầu, có nhà thầu A nộp nổ sung giấy phép bán hàng Nhà sản xuất, kèm theo catalogue số hàng hóa hồ sơ dự thầu mà nhà thầu chưa cung cấp nộp hồ sơ Theo quy định hồ sơ mời thầu, khoảng thời gian theo quy định Bảng liệu đấu thầu, trường hợp nhà thầu phát hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm (trong bao gồm giấy phép bán hàng nhà sản xuất giấy chứng nhận quan hệ đối tác tài liệu khác có giá trị tương đương, hồ sơ mời thầuquy định) nhà thầu phép gửi tài liệu đến Bên mời thầu để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu làm rõ nhà thầu để xem xét, đánh giá; tài liệu làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm coi phần hồ sơ dự thầu Thời gian quy định Bảng liệu đấu thầu ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu Hỏi: Việc nhà thầu nộp bổ sung catalogue hàng hóa có vi phạm khơng (vì catalogue khơng thuộc tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm), bên mời thầu phải xử lý tình nào, tiếp nhận giấy phép bán hàng hay tiếp nhận đầy đủ tài liệu nhà thầu nộp? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Khoản Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp sau đóng thầu, nhà thầu phát hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu làm rõ nhà thầu để xem xét, đánh giá; tài liệu bổ sung, làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm coi phần hồ sơ dự thầu Đối với trường hợp nêu Công ty Viễn thông điện lực công nghệ thông tin, catalouge tài liệu chứng minh kỹ thuật hàng hóa khơng thuộc tài liệu chứng minh lực, kinh nghiệm Tuy nhiên, trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu thiếu tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa (catalogue) bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung theo quy định Khoản Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 31 Nhà thầu phép đặt cọc tiền mặt? Hình thức đặt cọc hiểu việc thực bảo đảm dự thầu tiền mặt séc (bảo chi) Tình huống: Đơn vị ơng Phùng Thành (Hà Nội) thực tư vấn cho đơn vị tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh (thơng thường) Ơng Thành tham khảo Mục 9, Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư thấy quy định bảo đảm dự thầu, sau: "Nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức: Đặt cọc thư bảo lãnh tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành " Hỏi: Ông Thành hỏi, từ "đặt cọc" nêu quy định hồ sơ yêu cầu tiền mặt có phù hợp với quy định hành không? Hay bắt buộc phải đặt cọc séc? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Theo hướng dẫn Khoản 1, Mục Chương I Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư, nhà thầu phải thực biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức: Đặt cọc thư bảo lãnh tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành Trường hợp sử dụng thư bảo lãnh phải áp dụng theo Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu độc lập Mẫu thư bảo lãnh dành cho nhà thầu liên danh theo quy định hồ sơ yêu cầu Mẫu thư bảo lãnh khác phải bao gồm đầy đủ nội dung bảo lãnh dự thầu Theo đó, hình thức đặt cọc hiểu việc thực bảo đảm dự thầu tiền mặt séc (bảo chi) 32 Nguyên tắc giới hạn việc làm rõ hồ sơ dự thầu Tình huống: Trường hợp nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh lực, kinh nghiệm (như hợp đồng tương tự, báo cáo tài chính, chứng nhân chủ chốt, tài liệu chứng minh khả huy động thiết bị) bên mời thầu có trách nhiệm u cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ Theo phản ánh bà Hồ Thị Vỹ Hà, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai thực xét gói thầu thi cơng, hình thức đấu thầu rộng rãi, với nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu Khi đơn vị xét đến gói thầu nhà thầu liên danh A, hồ sơ dự thầu thiếu loại sau đây: Báo cáo tài từ năm 2014-2016 để chứng minh tình hình tài lành mạnh cơng ty tiêu chuẩn đánh giá lực tài kinh nghiệm Việc làm rõ bổ sung phần lực tài theo quy định làm thay đổi kết chấm điểm phần lực tài hồ sơ dự thầu Về phần đánh giá lực kỹ thuật, thiếu chứng chỉ, chứng nhận để chứng minh nhân chủ chốt, thiếu giấy tờ chứng minh khả huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực gói thầu theo hồ sơ mời thầu Việc làm rõ bổ sung phần kỹ thuật theo quy định làm thay đổi kết chấm điểm phần lực kỹ thuật hồ sơ dự thầu Hỏi: bà Hà hỏi, nhà thầu có bổ sung làm rõ hay không làm thay đổi kết chấm thầu kết lựa chọn nhà thầu so với nhà thầu khác? Trường hợp cho bổ sung làm rõ việc thực cơng tác chấm điểm tài liệu làm rõ bổ sung nhà thầu thực nào? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư có ý kiến sau: Theo Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định sau mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu bên mời thầu Trường hợp hồ sơ dự thầu nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Đối với nội dung đề xuất kỹ thuật, tài nêu hồ sơ dự thầu nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu nộp, không thay đổi giá dự thầu Theo đó, trường hợp nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh lực, kinh nghiệm (như hợp đồng tương tự, báo cáo tài chính, chứng nhân chủ chốt, tài liệu chứng minh khả huy động thiết bị) bên mời thầu có trách nhiệm u cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ Trường hợp sau đóng thầu, nêu nhà thầu phát hồ sơ dự thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu làm rõ nhà thầu để xem xét, đánh giá; tài liệu bổ sung, làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm coi phần hồ sơ dự thầu (Khoản 2, Điều 16, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) 33 Đánh giá tính hợp lệ thư bảo lãnh dự thầu nào? Tình huống: Trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thư bảo lãnh phải đại diện hợp pháp tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang bên mời thầu, có phát hành Hồ sơ mời thầu xây lắp (1 giai đoạn túi hồ sơ theo mẫu số 01 kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKH) yêu cầu nhà thầu tham dự thầu phải thực bảo đảm dự thầu Ngân hàng X có phát hành thư bảo lãnh theo mẫu số 04 kèm theo hồ sơ mời thầu cho Công ty A tham dự thầu đáp ứng theo yêu cầu Thư bảo lãnh ngân hàng X làm tờ giấy A4 thường dùng gồm trang rời nhau, trang đầu chứa tất nội dung quan trọng, trang thứ hai chứa vài nội dung đại diện hợp pháp ngân hàng ký tên đóng dấu khơng có dấu giáp lai hai trang Hỏi: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện An Minh đề nghị giải đáp, thư bảo lãnh nêu có hợp lệ khơng? Nếu khơng hợp lệ có làm rõ, bổ sung không? Liên quan đến vấn đề thỏa thuận liên danh, liên danh Công ty A - Công ty B tham dự thầu, thỏa thuận liên danh ủy quyền cho Công ty A đứng đầu liên danh, đại diện liên danh làm công việc sau: Ký đơn dự thầu; sử dụng chữ ký hồ sơ dự thầu; sử dụng dấu hồ sơ dự thầu; thực tế, kê khai thông tin lực tài chính, lực kinh nghiệm, Cơng ty B sử dụng chữ ký dấu cơng ty mình, có khơng? Hồ sơ dự thầu có đánh giá tiếp không? Trả lời: Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch Đầu tư trả lời sau: Điểm d, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, nội dung đánh giá tính hợp lệ hồ sơ dự thầu có bảo đảm dự thầu với giá trị thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thư bảo lãnh phải đại diện hợp pháp tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu hồ sơ mời thầu Với vấn đề nêu câu hỏi, việc đánh giá tính hợp lệ bảo lãnh dự thầu thực theo quy định nêu Trường hợp nghi ngờ tính xác thực thư bảo lãnh dự thầu, bên mời thầu cần làm rõ thư bảo lãnh với nhà thầu ngân hàng phát hành thư bảo lãnh Ngoài ra, việc thành viên liên danh ký đóng dấu bảng kê khai thông tin lực kinh nghiệm khơng trái với quy định pháp luật đấu thầu ... HSDT thiếu t i liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép g i t i liệu đến bên m i thầu để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Bên m i thầu có trách nhiệm tiếp nhận t i liệu... thầu thiếu t i liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép g i t i liệu đến bên m i thầu để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Bên m i thầu có trách nhiệm tiếp nhận t i liệu... có hiệu lực giao kết v i ngư i Hợp đồng lao động ngư i ủy quy n giao kết ph i kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tu i, gi i tính, địa thường trú, nghề nghiệp chữ ký ngư i lao động” i m a, i m
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh huong dau thau quy i nam 2018 (1), Tinh huong dau thau quy i nam 2018 (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay