CHUONG I_ĐẠI SỐ 8_ 3 cột

58 67 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2018, 21:59

Giáo án Đại Số TUẦN: TIẾT: Ngày soạn: …/…/20… Ngày dạy: …/…/20… BÀI NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐƠN THỨC I MỤC TIÊU: 1.\Kiến thức: Học sinh nắm quy tắc nhân đơn thức với đa thức.( HĐ 1) 2.\Kĩ năng: Học sinh thực thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức 3.\Thái độ: Chính xác, khoa học II CHUẨN BỊ: 1.\GV: a.\Đ DDH: Bảng phụ, phấn màu b.\PP: Thuyết trình, thảo luận nhóm 2.\HS: - Ôn tập quy tắc nhân số với tổng, nhân hai đơn thức - Bảng nhóm, phấn viết III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Ổn định lớp: Giáo viên ổn định trật tự lớp kiểm danh Kiểm tra cũ: HS1: Thực phép sau: a) A.(B – C + D) b) (5 + 3) HS2: Thực phép nhân: a) b) x2 yx - x (- )x2 2 Dạy mới: - Giới thiệu chương trình đại số (gồm chương) - Nêu yêu cầu dụng đồ dùng học tập, ý thức phương pháp học tập mơn tốn HĐ 1: Quy tắc - Em nêu lại quy tắc nhân số với tổng? - Yêu cầu học sinh đọc thực theo yêu cầu ?1 (theo nhóm) - Mở mục lục để theo dõi BÀI NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐƠN THỨC - Ghi lại yêu cầu giáo viên để thực Quy tắc - Nêu lại quy tắc, lấy ví dụ minh Ví dụ: hoạ a) 5x(3x2 – 4x + 1) - Viết đơn thức đa =5x.3x2 – 5x.4x + 5x.1 thức tuỳ ý thực theo = 15x3 – 20x2 + 5x bước mà ?1 yêu cầu - Kiểm tra, thống kết b) (5x  x  ).x - Cho học sinh kiểm tra chéo ghi 2 lẫn = x 5x  x x  x - Một vài học sinh phát biểu quy - Từ ví dụ phát tắc = 5x  x  x biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức? - Học sinh so sánh đến kết - Em so sánh quy tắc nhân luận: Các quy tắc giống số với môt tổng quy tắc *) Quy tắc:(SGK) Giáo viên : Đỗ Quốc Thái Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG nhân đơn thức với đa thức? HĐ : Áp dụng Áp dụng - Đưa ví dụ a) hướng dẫn - Giải theo nhóm, hai HS đại Ví dụ: cách làm yêu cầu HS hoạt diện lên bảng trình bày, a) (2x ).(x  5x  ) động nhóm nhóm khác nhận xét - Cho HS làm việc cá nhân - Một HS lên bảng giải ?2, = (2x3 ).x2  (2x3).5x  (2x3) giải ?2/SGK lớp làm, n.xét = - 2x5 – 10x4 +x3 - Đưa yêu cầu ?3 - Nghiên cứu đề ?3 x  xy).6xy3 - Diện tích hình thang tính - Nêu cơng thức tính diện tích 4 3 theo cơng thức nào? hình thang: = 18x y  3x y  x y (a  b).h S= - Hãy viết biểu thức tính diện ?3 *) Biểu thức: - Viết biểu thức tích theo x y? [(5x  3)  (3x  y)].2y S= - Yêu cầu HS thu gọn biểu thức vừa viết - Tiến hành thu gọn biểu thức b) (3x y  = (8x + y + 3).y = 8xy + y2 + 3y - Nêu hai cách tính: + Thay giá trị x, y vào biểu thức - Với x = 3m, y = 2m tính tính diện tích mảnh vườn hình + Tính riêng đáy lớn, đáy nhỏ, *) Với x = 3m, y = 2m ta có: thang? chiều cao tính diện tích S = 8xy + y2 + 3y - Nên áp dụng theo cách = 8.3.2 + 22 + 3.2 - Trong hai cách trên, em nên =58 (m2) áp dụng theo cách nào? Vì sao? - Cho HS tính nhanh diện tích hình thang với kích thước cho Củng cố: a) Lý thuyết: - Phát biểu cách nhân đơn thức với đa thức ? - Phát biểu cách nhân đa thức đơn thức với ? - Cách nhân đơn thức với đa thức cách nhân đa thức thức đơn có khác khơng? Viết cơng thức tổng quát ? Dặn dò: -Học thuộc quy tắc nhân đơn - Tính kết quả: S =58m2 thức với đa thức - Giải tập: 3, 4, 5, 6/SGK- T5,6 IV/- Rút kinh nghiệm :…………………………………………………………………………… Giáo viên : Đỗ Quốc Thái Giáo án Đại Số TUẦN: TIẾT: Ngày soạn: …/…/20… Ngày dạy: …/…/20… Bài NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I MỤC TIÊU: 1.\Kiến thức: Học sinh nắm quy tắc nhân đa thức với đa thức, thực thành thạo phép nhân đa thức với đa thức, áp dụng giải số tập đơn giản ( HĐ 1,2) 2.\Kĩ năng: Học sinh biết trình bày phép nhân đa thức theo cách khác 3.\Thái độ: Rèn luyện tính xác, cẩn thận II CHUẨN BỊ: 1.\GV: a.\Đ DDH: Bảng phụ, phấn màu b.\PP: Thuyết trình, thảo luận nhóm 2.\HS: - Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức - Bảng nhóm, phấn viết III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Ổn định lớp: Giáo viên ổn định trật tự lớp kiểm danh Kiểm tra cũ: H1:- Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức - Thực phép nhân, rút gọn tính giá thị biểu thức: A = x(x – y) + y(x + y) x = - y = H2: Tìm x, biết: 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30 Lời giải: H1: A = x(x – y) + y(x + y) = x2 – xy + xy + y2 = x2 + y2 Tại x = - y = ta có A = (-6)2 + 82 = 100 H2:3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30 36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30 15x = 30 Dạy mới: Bài NHÂN ĐA THỨC VỚI x=2 ĐA THỨC HĐ : Quy tắc Quy tắc Ví dụ: - Làm để nhân đa thức (x – 2)(6x2 – 5x + 1) x – với đa thức 6x2- 5x +1? - Có nhu cầu tìm hiểu cách nhân = x.(6x2 – 5x + 1) - Gợi ý: đa thức với đa thức – (6x2 – 5x + 1) + Hãy nhân hạng tử đa = x.6x2 + x.(-5x) + x.1 thức x – với đa thức 6x - 5x - Theo dõi gợi ý giáo viên +(-2).6x2 +(-2).(-5x) +(-2).1 +1 tiến hành phép nhân = 6x3–5x2+x –12x2 +10x- = 6x3 – 17x2 + 11x - + Hãy cộng kết vừa tìm (chú ý dấu hạng tử) - Cho học sinh kiểm tra chéo lẫn Giáo viên : Đỗ Quốc Thái *) Quy tắc:(SGK/T7) (A + B)(C + D) Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Giới thiệu: Đa thức 6x3 - 17x2 + 11x – tích phép nhân hai đa thức HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Kiểm tra, thống kết = AC + AD + BC + BD ghi - Từ ví dụ trên, phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức - Một vài học sinh phát biểu quy tắc, viết cơng thức tổng qt – - Em có nhận xét tích ghi nhớ Nhận xét: Tích hai đa thức hai đa thức? đa thức - Tích hai đa thức đa thức xy  với đa thức x3  2x  - Tiến hành nhân theo quy tắc - Hãy nhân đa thức - Đưa bảng phụ chứa nội dung ý/SGK –T7 kết quả: *) Chú ý: Khi nhân đa thức x y  x2y  3xy  x3  2x  6một biến ta trình bày sau: - Để trình bày theo cách - Đọc tìm hiểu nội dung ý trước tiên ta cần làm gì? - Hướng dẫn HS bước thực - Trước tiên ta cần xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần SGK luỹ thừa tăng dần biến - Nắm bước trình bày theo ý 6x2  5x  x x  12x2  10x   6x3  5x2  x 6x3  17x2  11x  HĐ : Áp dụng Áp dụng - Đưa ?2a/SGK yêu cầu - Giải theo nhóm, nửa lớp ?2 HS hoạt động nhóm trình bày trình bày theo cách 1, nửa lớp a) (x  3).(x2  3x  5) giải theo hai cách trình bày theo cách thứ 2  x(x  3x  5)  3(x  3x  5)  x3  6x2  4x  15 - Cho HS nhận xét kết - Hai HS đại diện lên bảng trình Cách khác bạn bày, nhóm khác nhận xét x - Một HS lên bảng giải ?2b, - Cho HS làm việc cá nhân lớp làm, n.xét giải ?2b/SGK - Chữa sai (nếu có)- Ghi -Chữa cho HS, nêu lưu ý dấu thực phép nhân - Nêu ưu nhược điểm - Ưu điểm: Cách trình bày gần hai cách làm? giống với cách trình bày phép nhân số học nên giảm bớt nhầm lẫn, kết đa thức đa - Chú ý: Ta nên dùng cách thu gọn, xếp đa thức phép tính - Nhược điểm: Gặp khó khăn Giáo viên : Đỗ Quốc Thái x2  3x  x 3x2  9x  15  x  3x2  5x x3  6x2  4x  15 b) (xy – 1)(xy + 5) =xy(xy + 5) + (-1)(xy + 5) =x2y2 +5xy – xy – =x2y2 + 4xy - Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV đa thức biến HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG thực trình bày theo cách 2, phải thu gọn, xếp đa thức trước nhân - Đọc tìm hiểu đề - Đưa u cầu ?3 - Nêu cơng thức tính diện tích - Diện tích hình chữ nhật HCN: S = a.b tính theo cơng thức nào? - Hãy viết biểu thức tính diện - Viết biểu thức: tích theo x y? S = (2x + y)(2x – y) - Yêu cầu HS thu gọn biểu thức - Tiến hành thu gọn biểu thức vừa viết - Với x = 2,5m, y = 1m tính -Tính kết quả: S =24m2 diện tích HCN? Củng cố: a) Lý thuyết: - Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức ? Viết công thức tổng quát ? - Chú ý: Khi nhân đa thức với đa thức ta cần ý dấu hạng tử, để tránh nhầm lẫn ta nên thực nhân theo thứ tự b) Bài tập: - Bài 7/SGK-T8: Làm tính nhân a) ( x2 -2x+1) (x -1 ) b) ( x -2 x2 +x-1)(x-5) Từ câu b) suy kết phép nhân: ( x -2 x2 +x-1) (5-x) Gợi ý: So sánh (x - 5) với (5 x) suy kết phép nhân - Bài 9/ SGK-T8 Dặn dò: - Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức - Ôn lại hai quy tắc nhân để sau luyện tập - Làm tập: 10, 12, 13 (SGK – Tr 8) - Làm tập: 6a,b; 7c, 8a (SBT – Tr4) ?3 *) Biểu thức: S = (2x + y)(2x – y) = 2x (2x – y) + y(2x – y) =2x.2x+2x(-y)+y.2x+y(-y) =4x2 – 2xy + 2xy – y2 =4x2 – y2 *) Với x = 2,5 m, y = 2m ta có: S = 4.(2,5)2 – 12 = 25 – = 24 (m2) IV/- Rút kinh nghiệm :…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên : Đỗ Quốc Thái Giáo án Đại Số TUẦN: TIẾT: Ngày soạn: …/…/20… Ngày dạy: …/…./20… LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: 1.\Kiến thức: Học sinh củng cố quy tắc nhân đơn thức với đa thức, quy tắc nhân đa thức với đa thức.(HĐ ) 2.\Kĩ năng: Học sinh thực thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức, phép nhân đa thức với đa thức, biết trình bày phép nhân đa thức theo hai cách khác ( HĐ 2) 3.\Thái độ: Có thái độ hợp tác nhóm II CHUẨN BỊ: 1.\GV: a.\Đ DDH: - Bảng phụ, phấn màu b.\PP: Thuyết trình, thảo luận nhóm HS: - Ôn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức nhân đa thức với đa thức - Bảng nhóm, phấn viết III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Ổn định lớp: Giáo viên ổn định trật tự lớp kiểm danh Kiểm tra cũ: H1:- Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Tìm x, biết: x(5 – 2x) +2x(x – 1) = 15 H2: - Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức Làm tính nhân: (x2 – xy + y2)(x + y) Lời giải: H1: x(5 – 2x) +2x(x – 1) = 15 5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15 3x = 15 x=5 H2: (x2 – xy + y2)(x + y) = x(x2 – xy + y2) + y(x2 – xy + y2) Dạy mới: = x3 – x2y + xy2 + x2y – xy2 + y3 HĐ : Bài 10/sgk/8 = x3 + y3 - Đưa đề bài tập 10a/SGK – T8 - Ta áp dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức - Muốn thực phép tính ta làm nào? - Có cách trình bày LUYỆN TẬP Bài 10/SGK – T8 - Với tập ta có cách trình bày? 15 a) (x2 – 2x + 3)( x - 5) 2 = x – x2 + x - 5x2 + 10x – 2 = x (x2–2x+3)–5(x2–2x+3) = 23 x – 6x2 + x - 15 2 - Giải theo nhóm, nửa lớp trình bày theo cách 1, nửa lớp - Cho HS lên bảng thực t.bày theo cách Cách 2: phép tính theo hai cách trình bày Giáo viên : Đỗ Quốc Thái Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Nhận xét ghi x2  2x  x - Thống kết x5 - Nghiên cứu đề - Đưa đề bài tập 10b/SGK  - Hoạt động cá nhân giải phần b, nhận xét bạn, ghi - Cho HS lên giải phần b - Nghiên cứu đề - Đưa đề bài tập 11/SGK – T8  5x2  10x  15 3 x  x2  x 2 23 x  6x2  x  15 2 b) (x2 - 2xy + y2)(x – y) =x(x2 - 2xy + y2) - y(x2 - 2xy + y2) = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3 - Ta thực phép tính, khai triển biểu thức, rút gọn biểu thức Nếu biểu thức sau rút gọn không chứa biến x chứng - Làm để chứng minh tỏ biểu thức không phụ thuộc Bài 11/SGK – T8 biểu thức khơng phụ vào biến Ta có: thuộc vào giá trị biến x? (x-5)(2x+3)-2x(x-3)+x+7 HĐ : Bài 11/Sgk/8 =x(2x + 3) - 5(2x + 3) - 2x(x - Dưới lớp làm 3) + x + =2x2 + 3x - 10x – 15 - 2x2 + 6x + - Cho HS hoạt động nhóm giải x+7=-8 tập - Các nhóm nhận xét, thống Vậy biểu thức không phụ thuộc vào giá trị biến x toàn lớp ghi - Cho HS lên bảng giải tập - Đọc đề tìm hiểu cách làm - Yêu cầu HS giải tập 12/SGK-T8 - Ta nên thực phép tính, Bài 12/SGK – T8 thu gọn biểu thức thay Ta có:2 giá trị x vào để tính giá A=(x - 5)(x + 3) +(x + 4) (x - x2) trị biểu thức = x3 + 3x2 - 5x – 15 + x2 - Với tập ta nên làm - x3 + 4x - 4x2 nào? - Dưới lớp làm theo dõi = - x – 15 làm bạn a) Với x = ta có A = - – 15 = -15 - Cho HS đứng chỗ GV tiến hành thực phép tính, thu gọn biểu thức - Bốn HS lên bảng tính b) Với x = 15 ta có giá trị biểu thức A = - 15 – 15 = -30 - Với giá trị x tính Giáo viên : Đỗ Quốc Thái Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV giá trị biểu thức? HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG c) Với x = - 15 ta có - Nhận xét, chữa sai (nếu có), ghi A = - (- 15) – 15 = kết - Thống kết lớp d) Với x = 0,15 ta có A = - 0,15 – 15 = -15,15 - Nghiên cứu đề bài, tìm cách giải - Đọc đề - Biểu diễn số tự nhiên chẵn Bài 14/SGK – T9 liên tiếp 2a; 2a + 2; 2a + - Các số tự nhiên chẵn - Ta có: Gọi số tự nhiên chẵn liên biểu diễn nào? (2a+2)(2a+4)-2a(2a+2)=192 tiếp 2a; 2a+2; 2a+4, theo đầu - Tích hai số đầu thể ta có: biểu thức nào? - Tích hai số đầu là: x(x+1) - Tích hai số sau thể biểu thức nào? - Tích hai số sau là: (x+1)(x+2) - Theo ta có điều gì? -Tích hai số đầu nhỏ tích hai số sau 192 nên ta có: (x+1)(x+2) = x(x+1)+192 (2a+2)(2a+4)-a(2a+2)=192 4a2+ 12a + - 4a2- 4a=192 8a = 184 a = 23 -Tìm số: 46;48;50 Vậy ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là: 46; 48; 50 - Hãy tìm ba số đó? Củng cố: - Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức - Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức - Khi nhân nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức ta cần - ý dấu hạng tử Dặn dò: - Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức - Giải tập: 13, 15 /SGK- T9 IV/- Rút kinh nghiệm :…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Giáo viên : Đỗ Quốc Thái Giáo án Đại Số TUẦN:2 TIẾT: Ngày soạn:…/…/20… Ngày dạy: …/…/20… BÀI NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I MỤC TIÊU: 1.\Kiến thức: Học sinh nắm đẳng thức đáng nhớ: Bình phương tổng, bình phương hiệu, hiệu hai bình phương.( HĐ 1,2,3) 2.\Kĩ năng: Biết áp dụng đẳng thức để tính nhẩm, tính hợp lý 3.\Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận xác, khoa học II CHUẨN BỊ: 1.\GV: a.\Đ DDH: Bảng phụ vẽ sẵn hình 1/SGK – T9, phấn màu b.\PP: Thuyết trình, thảo luận nhóm 2.\HS: - Ơn tập quy tắc nhân đơn thức với đa thức nhân đa thức với đa thức - Bảng nhóm, phấn viết III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Ổn định lớp: Giáo viên ổn định trật tự lớp kiểm danh Kiểm tra cũ: HS1: - Giải tập 13/SGK – T9 HS2: - Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức, phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức Dạy mới: HĐ 1 Bình phương tổng - Nêu ứng dụng - Có nhu cầu tìm hiểu đẳng thức đáng nhớ đẳng thức đáng nhớ ứng Ta có: dụng (a + b)2 = (a + b)(a + b) = a2 + ab + ab + b2 = a2 + 2ab + b2 - Yêu cầu HS thực ?1 - Thực phép tính: (a + b)(a + b) Với A, B biểu thức tuỳ ý có: - Từ kết em có nhận - Ta có: xét gì? (A + B)2 = A2 + 2AB +B2 (A + B)2 = A2 + 2AB +B2 - Phát biểu đẳng thức - Giới thiệu tên gọi: Bình lời Áp dụng: phương tổng a) (a + 1)2 = a2 + 2a + - Một HS lên bảng giải, lớp - Hãy tính (a + 1)2? làm nhận xét b) x2 + 4x + = (x + 2)2 c) Tính nhanh: 512 = (50 + 1)2 - Hoạt động nhóm, đại diện = 502 + 2.50 + 12 - Hãy viết biểu thức x + nhóm trả lời = 2500 + 100 + = 2601 4x + dạng bình phương tổng 3012 = (300 + 1)2 Giáo viên : Đỗ Quốc Thái Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Ta tách 51 = 50 + tách = 90000 + 600 + - Làm để tính nhanh 301 = 300 + áp dụng = 90601 512 3012? đẳng thức vừa học - Tính kết 2601 - Cho HS làm bảng, lớp 90601 làm nhận xét HĐ - Áp dụng đẳng thức bình phương tổng tính [a + ( - Hãy tính [a + ( - b)]2? b)]2 - Ta có: (a – b)2 = a2 - 2ab + b2 - Từ kết phép tính em có nhận xét gì? - Ta có: (A - B)2 = A2 - 2AB +B2 - Với A B biểu thức ta có điều gì? - Phát biểu đẳng thức lời Bình phương hiệu Ta có: (a – b)2 = [a + ( - b)]2 = a2 - 2ab + b2 Với A, B biểu thức tuỳ ý có: (A - B)2 = A2 - 2AB +B2 - Giới thiệu tên gọi: Bình Áp dụng: phương hiệu - Chỉ giống khác 1 a) (x- )2=x2–2.x +( )2 hai đẳng thức - Hãy so sánh hai đẳng = x2 – x + thức vừa học? - Cùng GV thực tính (x - Hãy tính (x - 12 ) ? 2 12 ) b) (2x – 3y)2 = - Hoạt động cá nhân tính (2x= (2x)2 – 2.2x.3y + (3y)2 3y)2, báo cáo kết = 4x2 – 12xy + 9y2 - Tương tự tính: (2x-3y)2? - Viết được: 992 =(100–1)2 c) Tính nhanh: tính kết 9801 992 = (100 – 1)2 = 1002 – 2.100.1 +12 - Áp dụng đẳng thức bình =10000 – 200 + = 9801 phương hiệu tính - Hoạt động nhóm tính, phát biểu nhanh 992 thống kết Hiệu hai bình phương - Cho HS trình bày bảng HĐ - Yêu cầu HS thực ?5 làm tính nhân (a+b)(a–b)? Ta có: - Thực phép tính rút (a + b)(a – b) a2–b2=(a+b)(a–b) = a2 – ab + ab – b2= a2 – b2 Vậy a2 – b2 =(a + b)(a – b) - Ta viết: A2 - B2 = (A + B)(A – B) Với A, B biểu thức tuỳ ý - Với A, B biểu thức, ta có: có dạng tổng quát nào? - Phát biểu lời đẳng thức Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 10 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Quy tắc: (SGK) - Hãy thực chia: - Phát biểu quy tắc chia đa thức đơn thức Ví dụ: (30x y -25x y -3x y ):5x y 3 4 cho thực phép chia (30x y -25x2y3-3x4y4):5x2y3 - Quan sát học sinh làm bài, - Hoạt động nhóm: hướng dẫn học sinh yếu 3 =(30x4y3:5x2y3)+(-25x2y3: 5x2y3) (30x y -25x y -3x4y4 ): 5x2y3 +(-3x4y4:5x2y3) =(30x4y3: 5x2y3) 2 - Cho HS nhận xét làm = 6x -5xy bạn +(-25x2y3: 5x2y3)+(-3x4y4: 5x2y3) =6x2 -5- x2y GV: Nhận xét chung làm HS, Đưa ý - Treo bảng phụ có ghi ?2 - Học sinh nhận xét làm bạn qua làm bảng (sửa Chú ý (SGK) sai có) Hoạt động : Áp dụng - Đọc nắm ý - Bạn Hoa tiến hành phép tính nào? - HS đọc đề, tìm hiểu đề - Bạn Hoa giải hay sai? - HS thảo luận theo nhóm, nhóm trưởng báo cáo kết - Để chia đa thức cho - Bạn Hoa giải đa thức cho đơn thức, ngồi cách áp dụng quy tắc ta làm nào? - Ta phân tích đa thức thành nhân tử mà có chứa nhân tử đơn thức thực - Làm tính chia: tương tự chia tích cho 2 2 (20x y-25x y -3x y):5x y số - Cho HS nhận xét kết - Thực chia theo nhóm thống kết quả: 4x -5y- Áp dụng ?2 a) Bạn Hoa giải b) Làm tính chia: (20x4y-25x2y2 -3x2y):5x2y =4x2 -5y- - Thống nhất, ghi Củng cố: - HS nêu lại quy tắc chia đa thức cho đơn thức - HS giải tập: 64/SGK-T28: a) (-2x5+3x2 -4x3): 2x2 =-x3+ -2x Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 44 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG b) (x3-2x2y+3xy2):(- x) =-2x2 +4xy-6y2 - HS giải tập: 66/SGK-T28 Hướng dẫn nhà: - Xem lại quy tắc chia đa thức cho đa thức, đọc trước sau - Giải tập lại SGK IV/- Rút kinh nghiệm tiết dạy: Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 45 Giáo án Đại Số TUẦN: TIẾT: 17 Ngày soạn:…/…/20… Ngày dạy: …/…/20… BÀI 12 CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP I MỤC TIÊU: Kiến thức:- HS nắm phép chia hết, phép chia có dư ( HĐ 1,2) - Nắm cách chia đa thức biến xếp (HĐ 1,2) 2.Kĩ năng: - Vận dụng vào giải tốn Thái độ: Tính tốn cách xác II CHUẨN BỊ: 1.\GV: a.\ Đ DDH: Bảng phụ, thước thẳng b.\PP: Thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm 2.\ HS: Ơn tập bảy đẳng thức đáng nhớ, phép trừ, phép nhân đa thức III CÁC BƯỚC LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Ổn định lớp: Giáo viên ổn định trật tự lớp kiểm danh Kiểm tra cũ: HS1: Thực phép chia 353:15 suy 353=15 HS2: Thực phép trừ theo dạng cột: Dạy mới: HĐ1 (5x3-3x2 +7)-(5x3+5x) - Tìm hiểu hai đa thức - - Thực phép chia: Phép chia hết: 2x -13x +15x +11x-3 + Hai đa thức loại biến cho x - 4x - chúng xếp theo luỹ thừa giảm dần biến - 2x4 -13x3+15x2+11x-3 x2-4x-3 2x4 - 8x3 - 6x2 -5x3+12x2 +11x-3 2x2-5x+1 -5x3+20x2 +15x - Em có nhận xét hai đa x2 -4x -3 + Bậc cao đa thức bị thức cho? chia lớn bậc cao đa x2 -4x -3 thức chia - So sánh bậc cao - Biết cách đặt phép chia đa thức bị chia đa thức chia? Dư cuối ta gọi phép - Hướng dẫn cách đặt phép chia chia hết - Thực phép chia: 2 - Hãy chia hạng tử bậc cao x : x =2 x đa thức bị chia cho hạng tử bậc cao đa thức chia Ta có: - Lấy x2 nhân với đa thức - Thực phép nhân: x2 ( x2 -4x-3) chia = x - x3 - x2 (2x4-13x3+15x2+11x-3):(x2-4x-3) =2x2-5x+1 - Trừ đa thức bị chia trừ cho - Viết kết đa thức bị Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 46 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG tích vừa tìm chia, hạng tử đồng dạng viết cột thực hiệm phép trừ: x -13 x3 +15 x2 +11x-3 - Ta gọi đa thức x -8 x3 -6 x2 -5 x +21 x +11x-3 dư thứ -5 x3 +21 x2 +11x-3 - Hướng dẫn HS thực SGK - Cùng GV thực phép chia - Ta viết: (2x4-13x3+15x2 +11x-3):(x2-4x-3) - Ta viết: (2x -13x +15x +11x-3):(x -4x-3)=? =2x -5x+1 2 - Thế phép chia hết, phép - Phép chia hết phép chia có dư 0, phép chia có dự chia có dư? phép chia có dư khác - Ta viết: 2x4-13x3+15x2 +11x-3 = (x -4x-3)(2x2-5x +1) - Yêu cầu HS đọc ?1 trả lời: - Ta thực phép nhân đa thức Làm để kiểm tra với đa thức, rút gọn so sánh với đa thức: tích: (x2-4x-3)(2x2-5x +1) 2x4-13x3+15x2 +11x-3 hay khơng? HĐ2 2x -13x +15x +11x-3 - Tìm hiểu đề Phép chia có dư: - Tương tự thực phép Thực phép chia sau - Đa thức bị chia thiếu hạng tử chia: (5x3-3x2 +7):(x2 +1) bậc (5x3-3x2+7):(x2+1) 5x3- 3x2 +7 x2 +1 - Em có nhận xét đa thức 5x3 +5x - Viết theo yêu cầu, bị chia? 5x - thực phép chia nháp -3x2 - 5x +7 -3x2 -3 - Hướng dẫn HS để trống ô hạng tử bậc đặt - Thực phép chia -5x+10 phép chia Phép chia có đa thức dư là: - Cho HS lên bảng thực - Vì bậc đa thức dư nhỏ -5x+10 bậc đa thức chia phép chia Vậy ta có: 5x3-3x2 +7 - Tại đa thức -5x+10 không =(x2 +1)(3x-3)+(-5x+10) - Đa thức bị chia đa thức chia cho x +1? chia nhân với đa thức thương Chú ý: Với A, B hai đa thức cộng với đa thức dư biến tồn Q, R cho:A=B.Q+ R - Trong phép chia có dư đa thức - Đọc ghi nhớ ý Nếu: bị chia gì? Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 47 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV - Đưa ý bảng phụ Củng cố: - Nêu lại cách thực phép chia đa thức biến xếp - Giải tập 69/SGK-T31 Hướng dẫn học nhà: - Nắm vững bước thực chia hai đa thức xếp - Xem lại ví dụ tập chữa tiết học - Giải tập67, 68/SGKT31 48, 49, 50/SBT-T8 HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG + R=0 phép chia A cho B phép chia hết + R �0 phép chia A cho B phép chia có dư * Bậc R nhỏ bậc B IV/- Rút kinh nghiệm tiết dạy: Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 48 Giáo án Đại Số TUẦN: TIẾT 18 Ngày soạn: …/…/20… Ngày dạy: …/…/20… LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức:- HS rèn luyện kỹ chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức xếp.( HĐ 1) Kĩ : - Vận dụng đẳng thức phép chia đa thức cho đơn thức Tìm điều kiện tham số để phép chia đa thức cho đa thức (một biến xếp) phép chia hết.Vận dụng vào giải toán.(HĐ 2) Thái độ: Tính tốn cách xác II CHUẨN BỊ: 1.\GV: a.\ Đ DDH: Bảng phụ, phấn màu b.\ PP: Thuyết trình, thảo luận nhóm 2.\ HS: Ơn tập đẳng thức đáng nhớ, quy tắc chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức xếp III CÁC BƯỚC LÊN LỚP: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định lớp: Giáo viên ổn định trật tự lớp kiểm danh Kiểm tra cũ: HS1: Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức Viết hệ thức liên hệ đa thức bị chia A, đa thức chia B, đa thức thương Q đa thức dư Dạy mới: HĐ - Đưa đề bài tập 70/SGK - HS đọc đề - Làm để thực phép chia? - Ta chia hạng tử đa thức cho đơn thức - Yêu cầu hai HS lên bảng làm GV: Quan sát học sinh làm bài, hướng dẫn học sinh yếu NỘI DUNG Bài 70/SGK-T32 Thực phép chia a) (25x5-5x4 +10x2 ):5x2 =5x3-x2 +2 1 b) (x3y3- x2y3-x3y2 ): x2y2 3 - Cả lớp làm, nhận xét = 3xyy-3x làm bạn - Thống nhất, ghi - Đưa tập bảng phụ HĐ2 - Đa thức A có chia hết cho đơn thức B khơng? Vì sao? - Đọc đề bài, tìm hiểu đề Bài 71/SGK-T32 a) A =15x4 - 8x3+x2 B = x2 A chia hết cho B đơn thức đa thức A chia hết cho - Tương tự phần b, A có chia hết cho B khơng? Vì sao? - A chia hết cho B đơn đơn thức B thức đa thức A chia hết b) A =x2 -2x+1 - Gợi ý: Phân tích đa thức x cho đơn thức B B =1-x -2x +1 thành nhân tử Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 49 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Ta có: Ta có: 2 A =x -2x+1 =(x-1) =(1-x) A =x2 -2x+1 =(x-1)2 =(1-x)2 - Phát triển 2: đa thức A có (1-x)2 chia hết cho 1-x nên A (1-x)2 chia hết cho 1-x nên A chia hết cho đa thức -2(x-1) chia hết cho B chia hết cho B hay không? - Vậy đa thức A chia hết cho đa thức B? - Có chia hết Nhận xét: Đa thức A chia hết cho đa thức B đa thức A - Đa thức A chia hết cho đa thức phân tích thành nhân tử B đa thức A phân tích có nhân tử đa thức B thành nhân tử có nhân Bài 72/SGK-T32 - Các đa thức xếp tử đa thức B Làm tính chia: chưa? - Nghiên cứu đa thức tập 2x4+x3-3x2+5x-2 x2-x+1 2x4-2x3+2x2 2x2+3x-2 - Để thực phép chia 3x3-5x2+5x-2 ta tiến hành nào? - Các đa thức đa xếp 3x3-3x2+3x theo luỹ thừa giảm dần -2x2+2x-2 - Cho HS hoạt động nhóm - -2x2+2x-2 Giải tập - Nêu cách chia - Đưa đề bài tập 72 Phép chia phép chia hết Vì có dư - Đưa tập tính nhanh - Làm để tính nhanh? - Thảo luận thực phép chia, treo bảng, thống lớp, ghi Bài tập: Tính nhanh - Cho HS làm theo nhóm bàn Quan sát học sinh làm bài, a) (x2 +2xy+y2 ):(x+y) - Đọc đề bài, nghiên cứu đề hướng dẫn học sinh yếu =(x+y)2:(x+y)=x+y - Áp dụng phân tích đa thức b) (x2-3x+xy-3y):(x+y) thành nhân tử thực nhanh =x(x-3)+ y(x-3)]:(x+y) [ phép chia =(x-3)(x+y):(x+y) =x-3 - Học sinh nhận xét làm bạn qua làm bảng (sửa sai có) Củng cố: - Phát biểu quy tắc chia đơn thức cho đơn thức? Quy tắc chia đa thức cho đơn thức? - Xem lại cách thức thực phép chia đa thức biến xếp - GV chốt lại dạng tập chữa tiết Hướng dẫn học nhà: Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 50 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Xem lại tập chữa - Trả lời câu hỏi ôn tập chương I/SGK-T32 - Làm 75, 76, 78, 79, 80, 81/SGK-T33 IV/- Rút kinh nghiệm tiết dạy:: Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 51 Giáo án Đại Số Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 52 Giáo án Đại Số TUẦN: 10 TIẾT: 19 Ngày soạn: …/…/20… Ngày dạy: …/…/20… ÔN TẬP CHƯƠNG I I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hệ thống lại kiến thức phép nhân đơn, đa thức, đẳng thức đáng nhớ, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, quy tắc chia đơn đa thức.( HĐ 1) Kĩ năng: HS có kĩ vận dụng kiến thức vào giải số dạng tập thường gặp như: làm tính nhân, tính giá trị biểu thức, phân tích đa thức thành nhân tử 3.Thái độ: - Có thái độ tích cực học tập II CHUẨN BỊ: 1.\ GV: a.\ Đ DDH: Bảng phụ chứa tập, phấn màu b.\ PP: Thuyết trình, vấn đáp 2.\HS: Bảng nhóm, ơn tập quy tắc nhân đơn đa thức, đẳng thức đáng nhớ, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử III CÁC BƯỚC LÊN LỚP HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Ổn định lớp: Giáo viên ổn định trật tự lớp kiểm danh Kiểm tra cũ: HS1: Làm tính nhân: a) 3x(x2-7x+9) b) (x + 3y)(x2 - 2xy + y) Bài mới: HĐ A Lý thuyết: - Phát biểu quy tắc nhân đơn - Quy tắc nhân đơn thức với đa thức với đa thức? Viết công - Phát biểu quy tắc, viết thức: (SGK) thức tổng quát? công thức: A(B + C) = AB + AC A(B + C) = AB + AC - Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức? Viết công - Viết được: thức tổng quát? (A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD - Quy tắc nhân đa thức với đa thức: (SGK) (A+B)(C+D)=AC+AD+BC+BD - Hệ thống lại bảy đẳng thức đáng nhớ (từ phần kiểm - Chú ý, ghi nhớ - Bảy đẳng thức đáng nhớ: tra cũ) đẳng thức đáng nhớ A2+2AB+B2 =(A+B)2 (A-B)2=A2+2AB+B2 (A+B)(A-B)=A2-B2 - Nêu phương pháp phân A3-3A2B+3AB2-B3=(A-B)3 tích đa thức thành nhân tử? - Nêu tên phương pháp phân (A+B)3=A3+3A2B+3AB2+B3(Atích đa thức thành nhân tử B)(A2+AB+B2)=A3-B3 - Ngoài phương pháp A3+B3=(A+B)(A2-AB+B2) phân tích đa thức thành - Ta sử dụng phương pháp nhân tử ta sử dụng phương thêm, bớt hạng tử pháp nào? tách hạng tử thành nhiều - Các phương pháp phân tích đa hạng tử thức thành nhân tử: - Phát biểu quy tắc chia đơn + Đặt nhân tử chung thức cho đơn thức? - Phát biểu quy tắc + Dùng đẳng thức Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 53 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG + Nhóm hạng tử - Khi đơn thức A chia hết + Hỗn hợp (Phối hợp cho đơn thức B? - Khi biến B biến phương pháp trên) A với số mũ không lớn số mũ A - Phát biểu quy tắc chia đa thức - Quy tắc chia đơn thức cho đơn cho đơn thức? - Phát biểu quy tắc thức: (SGK) - Khi đa thức A chia hết - Khi hạng tử A chia cho đơn thức B? hết cho đơn thức B - Quy tắc chia đa thức cho đơn thức: (SGK) - Nêu cách chia hai đa thức - Nêu cách chia xếp? - Khi đa thức A chia hết - Khi phép chia có dư cho đa thức B? - Ghi tập - Chỉ tập phần kiểm tra cũ HS dạng làm tính nhân HĐ B Bài tập: Dạng 1: Làm tính nhân - Ra thêm tập phần c - HS lớp làm, HS a) 3x(x2-7x+9) lên trình bày = 3x3 - 21x2 + 27x b) (x + 3y)(x2 - 2xy + y) - Trong phần c ta sử dụng - Ta sử dụng đẳng thức =x3-2x2y+xy+3x2y-6xy2+3y2 đẳng thức để tính cho hiệu hai bình phương = x3+x2y+xy-6xy2+3y2 nhanh? 1 c) (x- )(x+ )(4x-1) 2 1 =(x2- )(4x-1)=4x3-x2-x+ 4 HĐ - Đọc đề bài, nghiên cứu cách B Bài tập: Dạng 2: Tính nhanh giá trị làm biểu thức: a) M = x2+4y2-4xy - Để tính giá trị biểu - Ta có cách làm: x=18 y=4 thức ta có cách + Thay trực tiếp giá trị x, Ta có: làm nào? y vào tính 2 + Rút gọn biểu thức thay x M=2 x +4y -4xy =x -2.x.2y+(2y) = (x-2y)2 y vào để tính (nên dùng) Thay x=18, y=4 vào ta có: - Ta nên sử dụng cách nào? M = (18-2.4)2 = 102 = 100 - Đưa tập theo bảng phụ - Ta sử dụng đẳng thức - Để rút gọn biểu thức bình phương hiệu lập b) N = 8x3-12x2y+6xy2-y3 ta làm nào? phương hiệu x=6 y=-8 - Hoạt động nhóm giải bài, treo Ta có N = 8x -12x2y+6xy2-y3 bảng nhóm, nhận xét =(2x)3-3.(2x)2.y+3.2x.y2-y3 - Cho HS hoạt động nhóm nửa = (2x-y)3 lớp giải phần a, nửa lớp giải Thay x=6 y=-8 vào ta có: phần b 3 - Đọc đề tìm cách rút gọn N = [2.6 -(-8)] =20 = 8000 biểu thức Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 54 Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Đưa tập 78 Dạng 3: Rút gọn biểu thức: - Vận dụng đẳng thức, nhân a) (x+2)(x-2)-(x-3)(x+1) đa thức với đa thức sau rút = x2-4-(x2+x-3x-3) - Ở phần a ta làm gọn biểu thức =x2-4-x2+2x+3 = 2x - nào? - Nó có dạng đẳng thức bình phương tổng - Em có nhận xét biểu thức phần b? - Dưới lớp làm nhận xét b) (2x+1)2+(3x-1)2 bạn +2(2x+1)(3x-1) =[(2x+1)+(3x-1)]2 - Gọi HS lên bảng giải - Nghiên cứu đề =(2x+1+3x-1)=(5x)2=25x2 - Đưa đề theo bảng phụ - Nắm cách giải phần - Hướng dẫn HS giải phần - Cho HS hoạt động nhóm - Hoạt động nhóm: + Nhóm 1,2 giải phần a) + Nhóm 3,4 giải phần b) + Nhóm 5,6 giải phần c) Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử a) x2-4+(x-2)2 = (x+2)(x-2)+(x-2)2 = (x-2)[(x+2)+(x-2)] = (x-2)(x+2+x-2)= 2x(x-2) b) x3 - 2x2 + x - xy2 = x(x2-2x+1-y2) - Chỉ phương pháp phân = x[(x-1)2-y2] tích đa thức thành nhân tử sử = x(x-1+y)(x-1-y) - Yêu cầu treo bảng nhóm, cho dụng tập nhóm nhận xét chéo Củng cố: - Hệ thống lại kiến thức vừa ôn tập - Hệ thống lại dạng tập chữa Hướng dẫn học nhà: - Xem lại kiến thức ơn tập, tập chữa - Ơn tập tiếp kiến thức phép chia đơn đa thức - Giải tập lại phần ôn tập chương I IV.\ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 55 Giáo án Đại Số Tuần : 10 Tiết : 20 Ngày soạn : …/…/20… Ngày dạy: …./…./20… Ôn Tập Chương I I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hệ thống lại kiến thức phép nhân đơn, đa thức, đẳng thức đáng nhớ, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, quy tắc chia đơn đa thức.( HĐ 1) Kĩ năng: HS có kĩ vận dụng kiến thức vào giải số dạng tập thường gặp như: làm tính nhân, tính giá trị biểu thức, phân tích đa thức thành nhân tử 3.Thái độ: - Có thái độ tích cực học tập II CHUẨN BỊ: 1.\ GV: a.\ Đ DDH: Bảng phụ chứa tập, phấn màu b.\ PP: Thuyết trình, vấn đáp 2.\HS: Bảng nhóm, ơn tập quy tắc nhân đơn đa thức, đẳng thức đáng nhớ, phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử III CÁC BƯỚC LÊN LỚP HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG 1.\Ổn định: KTSS 2.\Kiểm tra cũ Dạy mới: HĐ - Nêu cách thực phép chia Dạng 5: Làm tính chia - Đưa tập, yêu cầu HS nêu b) cách chia - Thảo luận nhóm, giải tập, _ x4 - x3 + x2 + 3x x2-2x+3 treo bảng nhóm, nhận xét, thống x4-2x3+3x2 x2+x lớp _ - x3 - 2x2 + 3x - Cho HS hoạt động nhóm giải - x3 - 2x2 + 3x tập - Đây phép chia hết dư 0 Vậy: (x4-x3+x2+3x):(x2-2x+3) = x2+x - Đây có phải phép chia hết khơng? Vì sao? - Ta phân tích đa thức bị chia thành nhân tử, nhân tử có đa thức chia c) (x2-y2+6x+9):(x+y+3) - Làm để thực =[(x+3)2-y2]:(x+y+3) phép chia phần c? - Một HS lên bảng giải bài, HS =(x+y+3)(x-y+3):(x+y+3) lớp cùn làm nhận xét =(x-y+3) HĐ - HS ghi nhớ dạng bài, nhớ lại - Cho HS hoạt động cá nhân giải cách giải cách trình bày Dạng 6: Tìm x tập tập a) x(x2-4)=0 - Phân tích x2-4 =(x+2)(x-2) tìm x=0 x=-2 � x(x+2)(x-2)=0 - Giới thiệu dạng tập tìm x x=2 � x=0 x=-2 x=2 - Hãy tìm x, biết: 2 x(x -4)=0 Giáo viên : Đỗ Quốc Thái - Ta phân tích vế trái thành nhân b) (x+2)2-(x-2)(x+2)=0 tử để đưa dang: A.B=0 � (x+2)[(x+2)-x-2)]=0 � 4(x+2)=0 56 Giáo án Đại Số - Một HS trình bày bảng, - Làm để tìm x lớp làm nhận xét phần b? - Đọc đề, nghiên cứu cách làm - Hướng dẫn HS phần b, yêu cầu - Suy nghĩ tìm cách làm HS lên bảng trình bày lời giải c) x+2 x2+2x3=0 � x(1+2 x+2x2)=0 � x(1+ x)2=0 � x=0 1+ x=0 � x =0 x = - HĐ - Đưa tập dạng � x+2=0 � x=-2 - Cùng GV thực phân tích Dạng 7: Tìm giá trị nhỏ được: A= (x-3)2+2 biểu thức A= x2- 6x + 11 - Làm để tìm - Trả lời gợi ý GV GTNN biểu thức? Ta có: A=x2-6x+11=x2-2.x.3+9+2 = (x-3)2+2 - HD HS phân tích dạng: - Nhớ dạng tập Vì (x-3)2 �0 với x nên [f(x)]2+a cách trình bày (x-3)2 +2 �2 với x Vậy A đạt giá trị nhỏ x-3=0 hay x=3 - Giá trị nhỏ biểu thức A bao nhiêu? - Lưu ý cách trình bày Củng cố: - Hệ thống lại kiến thức vừa ôn tập - Hệ thống lại dạng tập chữa Hướng dẫn học nhà: - Xem lại kiến thức ôn tập, tập chữa - Giải tập 54, 55, 56, 57, 58, 59/SBT-T9 - Tiết sau kiểm tra tiết IV/- Rút kinh nghiệm tiết dạy: Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 57 Giáo án Đại Số TUẦN: 11 TIẾT: 21 Ngày soạn: …… / …… / 20… Ngày dạy: …… / ……/ 20… KIỂM TRA CHƯƠNG I I MỤC TIÊU: 1.\ Kiến thức: Kiểm tra việc nắm kiến thức chương I HS 2.\ Kĩ năng: Kiểm tra kĩ nhân, chia đơn, đa thức, kĩ vận dụng đẳng thức đáng nhớ, kĩ phân tích đa thức thành nhân tử 3.\Thái độ: Rèn tính tự giác, tính xác làm kiểm tra II CHUẨN BỊ: 1.\ GV: Đề kiểm tra 2.\ HS: Ôn tập kiến thức chương I III TIẾN TRÌNH KIỂM TRA: Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung 1.\ Ổn định lớp: KTSS Lớp trưởng báo cáo 2.\ Kiểm tra 3.\ Bài Hoạt động 1: phát kiểm tra Gv phát kiểm tra Hoạt động 2: thu kiểm tra 4.\ Củng cố: 5.\Hướng dẫn nhà Xem trước chương II IV.\ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo viên : Đỗ Quốc Thái 58 ... - Gi i thiệu A2-AB+B2 bình - Nắm bình phương thiếu hiệu phương thiếu hiệu - Gi i thiệu đẳng thức: - Ghi nhớ tên đẳng thức Tổng hai lập phương Hãy phát Phát biểu đẳng thức Áp dụng: biểu l i đẳng... minh - Dư i lớp làm theo d i = a2 + 2ab + b2 = (a + b)2 phần Vế tr i vế ph i, biểu - Thống nhất, ghi thức chứng minh - Cho hai đ i diện nhóm lên b) Chứng minh rằng: bảng trình bày l i gi i (a –... phấn viết III TIẾN TRÌNH B I DẠY: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS N I DUNG Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: HS1: Viết phát biểu thành l i đẳng thức đáng nhớ Dạy m i: HĐ 1: B i 33 /SGK - T16 B i 33
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG I_ĐẠI SỐ 8_ 3 cột, CHUONG I_ĐẠI SỐ 8_ 3 cột

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay