ĐỀ số 3

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2018, 08:36

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ - SỐ ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) I Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Hãy chọn chữ đứng trước phương án trả lời Câu Biểu thức xác định khi; 2−a A a ≠ B a > C a < D a ≤ Câu 2.Đường thẳng (d) : y = 0,5 x – song song với đường thẳng sau ? A 2y – x = B y + 0,5 x = - C y + 0,5 x = D 2y – x = - Câu : Giả sử x1, x2 nghiệm phương trình 2x2 + 3x – 10 = tích x1.x2 C D - 3 A B − 2 Câu Cho hàm số y = x có đồ thị (P) Đường thẳng qua hai điểm (P) có hồnh độ - A y = -x + B y = x + C y = - x – D y = x - 2 x − y = Câu 5: Nghiệm hệ phương trình  x + y = A (4 ; 5) B (2 ; 1) C (-2 ; 1) D (-1 ; -5) Câu Tam giác ABC vng A có AB = 6cm; BC = 10cm Ta có tanC 3 A B C D 5 Câu Cho đường tròn (O) có đường kính AB = 2R Lấy điểm C thuộc đường tròn (O) cho AC = R Số đo cung BC nhỏ A 300 B 600 C 1200 D 1500 Câu Một hình trụ có bán kính đáy chiều cao cm Diện tích xung quanh hình trụ A π (cm2) B 10 π (cm2) C 25 π (cm2) D 50 π (cm2) II- Phần tự luận: (8 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) 3+ 2+ 2 + ÷ ÷ 3+ +1   x y-y x x-y + =2 x 2) Chứng minh với x > 0; y> 0; x ≠ y xy x- y Câu 2: (1,5 điểm) Cho phương trình bậc với ẩn số x : x - 2(m -1)x + 2m - = 1) Giải phương trình với m = 2) Chứng minh phương trình ln có nghiệm phân biệt với m 3) Với giá trị m phương trình có nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1< < x2  x + y + xy = Câu 3: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau  2 x + y = Câu 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn (AC > AB) Đường tròn đường kính BC cắt AB, AC theo thứ tự E F Biết BF cắt CE H AH cắt BC D 1) Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp AH vng góc với BC 2) Chứng minh AE.AB = AF.AC OK 3) Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC K trung điểm BC Tính tỉ số BC tứ giác BHOC nội tiếp Câu (1,0 điểm) Cho x, y số dương thoả mãn : xy + 1 + x 1 + y  = 2011    Tính giá trị biểu thức : S = x + y + y + x 1) Rút gọn biểu thức A =  HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀO LỚP 10 NĂM 2016 I – Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án C A D C B B II- Phần tự luận: (8điểm) Câu Ý Nội dung trình bày 3+ 2+ 2 + ÷ +1 ÷   A =  = A ( + 2) ( + 1) + +1 Điểm 3+ − 1.( + 3) 0,5 = 3+2+ − 3− = 2 Với x > 0; y> 0; x ≠ y ta có xy = = ( x− y xy )+( C 0,25 x y−y x x+ y )( xy x− y + ) x− y x− y 0,5 x− y x− y+ x+ y =2 x 0,25 Với m = có phương trình : x - 2x - 1= 0,5 Giải phương trình có x1 =1+ x =1- nghiệm PT có Δ' = [ - (m - 1) ] - (2m -5) = m - 4m + = (m - 4m + 4) + = (m - 2) +2 0,5 :0,25đ Δ' >0 ∀m ⇒ phương trình ln có nghiệm phân biệt  x1 + x = 2(m − 1)  x1.x = 2m − Phương trình có nghiệm phân biệt x1 , x Theo hệ thức Viét có  x1 < < x ⇔ (x1 - 2)(x - 2) < ⇔ x 1x - 2(x + x ) +4 < 3 ⇔ 2m - - 4(m -1) + 4 Kết luận : với m > phương trình có x1 < < x 2  x + y + xy = x + y + xy = ⇔  2 x + y = (x + y ) − 2xy = u + v = Đặt x + y = u; xy = v hệ pt cho trở thành   u − 2v = Giải tìm u = 3, v = u = - 5, v = 10 Thay u, v vào tìm (x, y) = (1; 2); (x, y) = (2; 1) 0,5 0,5 0,5 Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp AH vng góc với BC Ta có ∠ BEC = ∠BFC = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đtròn đường kính BC) => tứ giác BEFC nội tiếp Ta có ∠BEC = ∠BFC = 900 => BF, CE hai đường cao tam giác ABC => H trực tâm cảu tam giác ABC => AH vng góc với BC 0,5 0.5 Chứng minh AE.AB = AF.AC Xét ∆ AEC ∆ AFB có ∠BAC chung ∠AEC = ∠AFB = 90 => ∆ AEC đồng dạng ∆ AFB 0,75 AE AC = = > AE.AB = AF.AC AF AB OK Tính tỉ số BC Khi tứ giác BHOC nội tiếp ta có ∠BOC = ∠BHC mà ∠BHC = ∠EHF (đối đỉnh) => =>∠BOC = ∠EHF ∠BAC + ∠EHF = 1800 (Vì tứ giác AEHF nội tiếp) => ∠BAC + ∠BOC = 1800 Mà ∠BOC = 2∠BAC => 3∠BAC = 1800 => ∠BAC = 600 => ∠BOC = 1200 Ta có K trung điểm BC, O tâm đường tròng ngoại tiếp tam giác ABC  OK vng góc với BC mà tam giác OBC cân O (OB = OC)  ∠KOC = Vậy ∠BOC = 600 OK OK = cot KOC = cot 600 = mà BC = 2KC nên = KC BC 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25   2     Với x, y > 0, ta có :  xy + 1 + x 1 + y   = 2011     Khai triển đưa dạng  x y + + y x +  + = 2011     ⇒  x y + + y x +  = 2010   ⇒ S = 2010 0.5 0.25 0.25 ... Câu Ý Nội dung trình bày 3+ 2+ 2 + ÷ +1 ÷   A =  = A ( + 2) ( + 1) + +1 Điểm 3+ − 1.( + 3) 0,5 = 3+ 2+ − 3 = 2 Với x > 0; y> 0; x ≠ y ta có xy = = ( x− y xy )+( C 0,25 x y−y x x+ y )( xy... CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VÀO LỚP 10 NĂM 2016 I – Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp án C A D C B B II- Phần tự luận: (8điểm) Câu Ý Nội dung trình bày 3+ 2+... Tính tỉ số BC Khi tứ giác BHOC nội tiếp ta có ∠BOC = ∠BHC mà ∠BHC = ∠EHF (đối đỉnh) => =>∠BOC = ∠EHF ∠BAC + ∠EHF = 1800 (Vì tứ giác AEHF nội tiếp) => ∠BAC + ∠BOC = 1800 Mà ∠BOC = 2∠BAC => 3 BAC
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ số 3 , ĐỀ số 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay