bai thi do khong dam bao do

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2018, 05:32

Câu Các khái niệm tiếp cận theo sai số - Giá trị thực đại lượng : Giá trị đại lượng phù hợp với định nghĩa đại lượng - Kết đo : Giá trị quy cho đại lượng đo nhận từ phép đo - Độ xác phép đo : Mức độ gần kết đo giá trị thực đại lượng đo Độ xác khơng thể trị số Độ xác tỉ lệ nghịch với sai số hệ thống sai số ngẫu nhiên - Độ lặp lại (của kết đo) : Mức độ gần kết phép đo liên tiếp đại lượng đo tiến hành điều kiện đo Các điều kiện đo gọi điều kiện lặp lại Thể đặc trưng phân tán kết đo - Điều kiện lặp lại : Cùng thủ tục đo; Cùng người quan sát; Cùng phương tiện đo, sử dụng điều kiện; Cùng địa điểm; Sự lặp lại khoảng thời gian ngắn - Độ tái lập (của kết đo) : Mức độ gần kết phép đo đại lượng đo tiến hành điều kiện đo thay đổi Thể đặc trưng phân tán kết đo - Sai số phép đo : Hiệu giá trị nhận từ phép đo giá trị thực đại lượng đo Câu 2: Vẽ sơ đồ biểu diễn sai số trình bày sai số ngẫu nhiên sai số hệ thống Nguyên nhân cách loại trừ Giá trị trung bình tập hợp (m) Kết phép đo (y) Sai số hệ thống Sai số ngẫu nhiên Sai số Giá trị thực - Sai số ngẫu nhiên phép đo : Hiệu giá trị nhận từ phép đo trung bình số vơ hạn phép đo đại lượng đo điều kiện lặp lại SSNN phép đo sai số có độ lớn khơng thể xác định trước, phát sinh yếu tố ngẫu nhiên tác động SSNN loại trừ hồn tồn, đánh giá mức độ ảnh hưởng thơng qua số đại lượng tính tốn: - Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Độ không đảm bảo đo Sai số hệ thống phép đo : Hiệu trung bình số vô hạn phép đo lặp lại đại lượng đo điều kiện lặp lại giá trị thực đại lượng đo Nguyên nhân sai số hệ thống: - Cấu tạo, công nghệ sx PTĐ - Lắp đặt PTĐ không theo qui định - Điều kiện mơi trường q trình đo - Phương pháp đo - Người thực phép đo * Cách loại trừ Loại trừ : Loại trừ nguyên nhân gây sai số trước đo (kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ; lắp đặt PTĐ đúng; ổn định điều kiện môi trường đo); Loại trừ sai số hệ thống q trình đo (chọn phương pháp đo thích hợp); Hiệu kết đo (số hiệu chính, hệ số hiệu chính) Sai số hệ thống chưa phát chưa hiệu : Ln làm cho kết đo khơng Câu 3: Trình bày độ khơng đảm bảo đo Định nghĩa : Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB) thông số gắn với kết phép đo, đặc trưng cho phân tán giá trị cụ thể quy cho đại lượng đo cách hợp lý Thơng số độ lệch chuẩn, bội số độ lệch chuẩn nửa độ rộng khoảng có mức tin cậy (xác xuất tin cậy) xác định - Thước đo không đảm bảo đo - S – độ lệch chuẩn - Độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần: + Nảy sinh từ ảnh hưởng ngẫu nhiên + Nảy sinh từ ảnh hưởng hệ thống - Độ không đảm bảo đo cho biết phạm vi mà giá trị thực xuất Nguyên nhân - Đại lượng đo; lấy mẫu; - Ảnh hưởng điều kiện môi trường; - Sai lệch chủ quan người đo; - Sự hạn chế thiết bị; độ xác chuẩn , mẫu chuẩn; - Độ xác số, thông số sử dụng cho phép đo; - Các giá trị gần đúng, giả thiết dùng phương pháp, thủ tục đo; - Sự thay đổi quan trắc lặp lại Cách loại trừ Căn vào nguyên nhân dẫn đến độ không đảm bảo đo để loại trừ Câu 4: Trình bày cách kiểm sốt chất lượng kết TN/HC 1.Thử nghiệm thành thạo : Việc xác định chất lượng thực công việc thử nghiệm/hiệu chuẩn phòng thí nghiệm so sánh liên phòng 2.So sánh liên phòng : Việc tổ chức, thực đánh giá phép thử mẫu thử giống nhiều phòng thí nghiệm theo điều kiện định trước 3.So sánh liên phòng thử nghiệm : Bao gồm việc thử nghiệm mẫu đồng nhiều phòng thí nghiệm việc tính tốn giá trị chung từ tất kết bên tham gia 4.So sánh liên phòng hiệu chuẩn : Một mẫu hiệu chuẩn phân phối nhiều phòng thí nghiệm tham gia kết phòng thí nghiệm so sánh với giá trị chuẩn Đánh giá đo lường : Một mẫu hiệu chuẩn biết rõ đặc tính gửi tới phòng thí nghiệm để so sánh kết đo phòng thí nghiệm với giá trị chuẩn thường Viện đo lường quốc gia cung cấp Câu 5: Tính tốn kết xác định hàm ẩm - Do số liệu đề cân có sai số: ± 0,0001g, nên số liệu cho bảng không phù hợp - Khi số liệu bảng thêm cho tính hàm ẩm sau Trọng lượng cốc 34.6520 35.0270 Trọng lượng cốc + mẫu (g) Kết Sấy lần Sấy lần Sấy lần Ban đầu (%) (từ…… (từ…… (từ…… (g) đến………) đến………) đến………) 44.6560 44.5860 44.5650 44.5650 0.91 45.1270 45.0770 45.0750 45.0750 0.51 Trung bình (%) Cơng thức tính hàm ẩm: X1% = = = 0,91% X2% = = = 0,51% Do kết cốc song song theo phương pháp (06 TCN 839 - 2000 ) không vượt 0,1 % nên phải tiến hành TN lại Kết khơng dùng để tính giá trị trung bình Câu 6: Tính tốn cơng bố kết 80,2 oC; 80,1 oC; 80,1 oC; 80,1 oC;82 oC Nhiệt kế có vạch 0,1oC Tính giá trị trung bình = 80,5 oC = Độ lệch chuẩn s X 1 X  X  2 X    n X n X  n    X i X i 1  n = 0,839 di = d1 = 0,3; d2 = 0,3; d3 = 0,3; d4 = 0,3; d5 = 1,5 d5 >> s nên giá trị X5 sai số thô cần phải loại bỏ Lúc giá trị chấp nhận 80,2 oC; 80,1 oC; 80,1 oC; 80,1 oC = 80,125 oC = S = 0,158 Độ phân giải nhiệt kế số 0,1 oC Như khoảng 0,1 oC giới hạn nửa khoảng 1/2 0,1 oC Độ không đảm bảo chuẩn nhiệt kế số u= = 0.028868 Như giá trị nhiệt độ đông đặc thuốc nổ là: X= ± u = (80,125 ± 0.028868) oC ... - Sai lệch chủ quan người đo; - Sự hạn chế thi t bị; độ xác chuẩn , mẫu chuẩn; - Độ xác số, thông số sử dụng cho phép đo; - Các giá trị gần đúng, giả thi t dùng phương pháp, thủ tục đo; - Sự thay... mẫu thử giống nhiều phòng thí nghiệm theo điều kiện định trước 3.So sánh liên phòng thử nghiệm : Bao gồm việc thử nghiệm mẫu đồng nhiều phòng thí nghiệm việc tính tốn giá trị chung từ tất kết bên... với giá trị chuẩn thường Viện đo lường quốc gia cung cấp Câu 5: Tính tốn kết xác định hàm ẩm - Do số liệu đề cân có sai số: ± 0,0001g, nên số liệu cho bảng không phù hợp - Khi số liệu bảng thêm
- Xem thêm -

Xem thêm: bai thi do khong dam bao do, bai thi do khong dam bao do

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay