KHẢO sát hệ THỐNG bôi TRƠN TRÊN ĐỘNG cơ MAZDA WL TURBO

21 93 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2018, 01:10

ĐAI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA KHÍ GIAO THƠNG -*** - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI : KHẢO SÁT HỆ THỐNG BÔI TRƠN TRÊN ĐỘNG MAZDA WL TURBO Sinh viên thực Lớp Giáo viên hướng dẫn Giáo viên duyệt : NGUYỄN VĂN TÂM : 02C4 : KS NGUYỄN XUÂN TUYẾN : TS HUỲNH VĂN HỒNG MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA ĐỀ TÀI    Củng cố kiến thức phương án bôi trơn cho động đốt Khảo sát hệ thống bơi trơn động MAZDA WL TURBO Tính tốn kiểm nghiệm hệ thống bơi trơn 2.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG MAZDA WL TURBO Động MAZDA WL TURBO : - xylanh thẳng hàng - Thứ tự làm việc 1- 3- -2 - Động dùng nhiên liệu điêzen - Buồng cháy ngăn cách, tác dụng xốy lốc - xupáp xylanh (2 nạp, thải) - Hai trục cân tác dụng giảm dao động theo phương thẳng đứng MÀÛ T CÀÕ T NÀÕ P MAÏY ÂÄÜ NG CÅ THÁN MẠY CÅ CÁÚ U TRỦ C KHUY ÍU THANH TRUY ÃƯ N ÂÄƯ ẠN TÄÚ T NGHIÃÛ P K HO SẠT HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO Nh.vủ Hvtãn Thiãú t kãú Ng.V Tám Hg.dáù n Ng.X Tuyãú n Duyãû t H.V Hoaìng Kyï Ngaìy TÄØ NG QUAN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO Tèlãû : Tåìsäú :1 Säútåì: K hoa Cå khêGiao thäng Låïp 02C4 3.TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÔI TRƠN ĐỘNG ĐỐT TRONG 3.1 NHIỆM VỤ CỦA HỆ THỐNG BƠI TRƠN - Bơi trơn bề mặt ma sát, làm giảm tổn thất ma sát - Làm mát ổ trục - Tẩy rửa bề mặt ma sát - Bao kín buồng cháy cháy 3.2.CÁC PHƯƠNG ÁN BƠI TRƠN TRÊN ĐỘNG ÔTÔ * Yêu cầu - Cung cấp đủ dầu nhờn cách liên tục đến bề mặt ma sát chi tiết máy làm việc chuyển động tương đối động BÄI TRÅN VUNG TẸTRONG ÂÄÜ NG CÅ NÀỊ M HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN HÄÙ N HÅÜ P BÄI TRÅN VUNG TEÏTRONG ÂÄÜ NG CÅ ÂỈÏNG 17 13 10 11 18 18 19 9 HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN CACTE ỈÅÏT HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN CACTE KHÄ 10 14 19 Thán maïy 18 Thanh truyóử n coùthỗa t dỏử u 14 17 Piston Håü p kim nhäm 16 Nụt thạo dáư u 15 Båm dáư u nhåìn u l c thä 14 Van an ton ca báư 13 13 12 10 16 11 12 15 11 13 Báư u l c thä 12 Van an ton ca båmdáư u 11 Båm dáư u nhåìn 10 Phao hụt dáư u Mạng dáư u Âäư ng häưnhiãû t âäüdáư u nhåìn Van khäú ng chãúdáư u qua k t lmmạt K ẹt lm mạt GHI CHỤ Âỉåìng dáù n dáư u vãưcạcte Âỉåìng dáù n dáö u âi bäi trån Båm chuyãø n Báư u l c tinh Trủ c khuu Âỉåìng dáư u lãn chäú t khuu Âỉåìng dáư u chênh Âäư ng häưạp sú t Tãn goü i STT SL Váû t liãû u Ghi chuï ÂÄƯ ẠN TÄÚ T NGHIÃÛ P K HO SẠT HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO Nh.vủ Hvtãn Thiãú t kãú Ng.vàn Tám Hg.dáù n Ng X Tuú n Duû t H.V.Hong K Ngy Tlãû : SÅ ÂÄƯ CẠC PHỈÅNG ẠN BÄI TRÅN Tåìsäú :2 Säútåì: Khoa: Cå khêGiao thäng Låïp: 02C4 KHẢO SÁT HỆ THỐNG BÔI TRƠN TRÊN ĐỘNG MAZDA WL TURBO 4.1 NGUYÊN LÝ LÀM ViỆC SÅ ÂÄÖ HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO 11 10 12 13 13 12 11 10 Báö u loü c dáö u Kẹt lm mạt Âäư ng häưạp sú t Âỉåìng dáư u lãn chäú t khuu Trủ c cam Trủ c tuabin Âỉåìng dáư u chênh Trủ c khuu Trủ c cán bàò ng Håü p kimnhäm Van an ton Båmdáư u Cạc te dáư u Lỉåïi l c TT SL Tãn g i Thẹp Båmbạnh ràng Váû t liãû u Ghi chụ ÂÄƯ ẠN TÄÚ T NGHIÃÛ P KHO SẠT HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MADAZ WL TURBO Nh.vủ Hvtãn Th.kãú Ng V.Tám Hg.dáù n Ng.X.Tuú n Duû t Hunh.V.Hong K Tlãû : Ngy SÅ ÂÄÖHÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄNG CÅ MAZDA WL TURBO Tåìsäú :4 Säútåì: Khoa Cå khêGiao thäng Låïp 02C4 * Bôi trơn trục khuỷu Kết cấu trục khuỷu lỗ dẫn dầu - Puly; - Bánh răng; - Cổ trục khuỷu; - Chốt khuỷu; - Má khuỷu; - Bánh đà * Bơi trơn nhóm pittơng - truyền Nhóm pittơng - truyền 1- Xécmăng khí; - Pittông; 3- Chốt pittông; 4- Xécmăng dầu; 5- Đầu nhỏ; 6- Bulông; 7- Nắp đầu to * Bôi trơn cấu phân phối khí Trục cam cách bố trí đường dầu bơi trơn 1-Bạc ; 2- Đường dầu; 3- Bulông; 4- Cam; 5- Cổ trục * Bôi trơn tuabin tăng áp 10 11 Kết cấu tuabin tăng áp khoang dầu bôi trơn 1- Bánh nén; 2- Phớt dầu; 3,5 - Bạc; 4- Khoang dầu bôi trơn; - Trục tuabin; 7- Bánh tuabin; 8- Vỏ tuabin; - Khoang nước làm mát; 10 - Vỏ giữa; 11- Vỏ máy nén Kết cấu loại bơm dầu lọc dầu KÃÚ T CÁÚ U BÅM BAÏNH RÀNG KÃÚ T CÁÚ U BÅM TRUÛ C VÊT a b 11 10 12 13 BÁÖ U L C THÄ DNG TÁÚ M KIM LOẢ I TẢ O KHE HÅÍL C BÁƯ U L C THÁÚ M DNG LI L C BÀỊ NG DẢ 25 26 20 17 18 24 21 16 15 22 23 26 14 19 Táú m kimloả i 25 Cáư n xoay 24 Táú m gả t 23 Trủli l c Thẹp 45 22 Âỉåìng dáư u vo Thẹp 21 Van an ton Thẹp 20 K hoang dáư u sả ch Thẹp 19 ÄÚ ng dáù n dáö u âi bäi trån 18 Trủ c báư u l c 17 Vbáư u l c Dả 16 Li l c bàò ng dả 15 Âäư ng häưạp sú t 14 ÄÚ ng dáù n dáư u vo Thẹp Gang 13 Vbåm 12 Trủ c bëâäü ng Thẹp 45 11 Trủ c châäü ng Gang 10 Bạnh ràng bëâäü ng ca pháư n trãn Thẹp Nàõ p trung gian ca båm Bạnh ràng bëâäü ng ca pháư n dỉåïi Thẹp 45 Âinh äú c Thẹp Bạnh ràng ch âäü ng ca pháư n dỉåïi Thẹp 45 Chäú t Thẹp håü p kim Vng hm Bạnh ràng ch âäü ng ca pháư n trãn Vca pháư n trãn Trủ c båm Thẹp 45 Gang Thẹp 45 S.lg Tãn goü i STT Váû t liãû u Ghi chuï ÂÄƯ ẠN TÄÚ T NGHIÃÛ P K HO SẠT HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO Nh.vủ Hvtãn Thiãú t kãú Ng.V Tám n Hg.dáù n Ng.X Tuyãú Duyãû t H.V Hoaìng Ngaìy Kyï Tèlãû K ÃÚ T CÁÚ U CẠC LOẢ I BÅM DÁƯ U V Tåìsäú: L C DÁƯ U SỈÍDỦ NG TRONG HÃÛ K hoa THÄÚ NG BÄI TRÅN Låïp Säútåì: Cå khêGiao thäng 02C4 4.2 Kết cấu phận hệ thống bơi trơn Nỉåïc vo Nỉåïc 12 13 11 Dáư u Dáư u vo 10 KẸT LM MẠT DÁƯ U NHÅÌN BÀỊ NG NỈÅÏC L C DÁƯ U 108 ∅15 2x450 34 17 39 ∅15 ∅65 ∅42 Läùdáù n dáö u 13 10 12 2x450 BÅM DÁƯ U 1x450 Nàõ p báư u l c 11 Vbáư u l c 10 Trủ c báư u l c Bạnh ràng dáù n âäü ng Cỉía hụt Bạnh ràng bëâäü ng Cỉía âáø y Bạnh ràng châäü ng Van an ton 4 ÄÚ ng dáù n dáư u Vạch ngàn Bn âạy STT S.lg Tãn g i Váû t liãû u Ghi chụ ÂÄƯ ẠN TÄÚ T NGHIÃÛ P K HO SẠT HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO Nh vủ Hvtãn Thiãú t kãú Ng V Tám Hg.dáù n Ng.X.Tuyãú n Duyãû t H.V.Hong Ngy K SÅ ÂÄƯ KÃÚ T CÁÚ U CẠC CHI TIÃÚ T CUÍA HÃÛ THÄÚ NG BÄI TRÅN Tèlãû: Tåìsäú: Säútåì: Khoa Cå khêGiao thäng Låïp 02C4 TÍNH TỐN NHIỆT, ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC 5.1 TÍNH TỐN NHIỆT ĐỘNG - Q trình nạp - Quá trình nén - Quá trình cháy - Quá trình giãn nở - Các thơng số thị - Các thơng số ích - Vẽ đồ thị cơng P(MN/m) P(MN/mm) ĐÄÖ THËBRICK o o' 18 17 16 ÂÄÖ THËKHAI TRIÃØ N 15 ÂÄƯ THËLỈÛ C TẠC DỦ NG LÃN ÂÁƯ U TO THANH TRUY ÃƯ N ÂÄƯ THËLỈÛ C TẠC DỦ NG LÃN CHÄÚ T KHUY ÍU 14 13 z P kt 12 11 10 72 57 56 58 59 22 23 60 14 25 15 54 55 21 20 19 18 17 16 14 12 11 10 27 28 32 319 63 30 64 65 729 10 68 67 46 43 18 19 16 10 40 20 27 34 21 22 23 19 20 21 22 23 26 27 28 63 34 T 24 45 25 64 28 17 18 14 1532 66 31 33 65 30 29 41 ÂÄÖ THËCÄNG 67 13 42 17 12 11 45 44 66 33 T 47 13 11 62 49 69 48 15 12 13 24 µΤ =µΖ = 0.0715[MN/m2.mm] 69 68 70 52 51 50 61 26 16 53 72 71 70 µΤ =µΖ = 0.0715[MN/m2.mm] 71 29 10 4243 62 11 41 26 44 61 12 25 45 13 14 24 2322 16 15 46 60 20 40 47 58 50 48 33 56 54 52 34 30 31 32 35 35 39 35 39 µp =0.0715[MN/m2.mm] µα =2[âäü /mm] µp =0.0715[MN/m2.mm] µv =0.0039[lêt/mm] P c' 36 38 38 36 P J B r' A r" b a 10 11 12 α 13 15 14 F 16 17 b C a 19,8 19 18 V 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 α 72 D o 37 Z V 37 ÂÄÖ THËCHUY ÃØ N VËVÁÛ N TÄÚ C S(α) Q T 20 V(α) 40 Z Z N 60 80 100 120 140 µα = âäü /mm 160 µv = 0.57 m/s.mm ÂÄƯ THË KHAI TRIÃØ N Q- a 180 µp =0.0715[MN/m.mm ] µα = âäü /mm S MAX ÂÄÖ THË T-Z-N 7 µT=µZ=0.0715[MN/m2.mm] µN=0.003575[MN/m2.mm] Z 18 17 tb Q Q T N 16 15 14 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 α o 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 α 13 12 11 10 ∑T 13 12 11 14 10 15 C 16 17 18 µJ =120 m/s2.mm 19 E B 20 ∑Ttb A 21 22 ÂÄÖ THËGIA TÄÚ C D F 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 ÂÄÖ THË ∑ T 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 α o 23 ÂÄƯ THË MI MN CHÄÚ T KHUY ÍU ÂÄƯ AÏN TÄÚ T NGHIÃÛ P K HAÍO SAÏT HÃÛTHÄÚ NG BÄI TR ON ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO Nh.vuû Hoüvaìtãn Th.Kãú Ng V Tám Hg.dáù n Ng X Tuyãú n Duû t H.V.Hong K Ngy ÂÄƯ THËCÄNG ÂÄÜ NG H C ÂÄÜ NG LỈÛ C H C Tèlãû : Tåìsäú :6 Säútåì: Khoa: Co khêGiao thäng Låïp: 02C4 TÍNH TỐN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG BƠI TRƠN 6.1.TÍNH TỐN Ổ TRƯỢT * Các thơng số ổ trượt hình trụ Vị trí trục ổ trục phân bố áp suất thuỷ động lực học màng dầu * Điều kiện hình thành màng dầu chịu tải * Tính kiểm tra màng dầu hmin hth + hp hth = ∆ o + ∆ t K= hmin Vậy chiều dày nhỏ màng dầu h = hmin ≥ 1,5 hth = δ − e = δ − δ χ = δ (1 − χ ) = 0,5.10 −3.55 (1 − 0,3) =0,009 (mm) hth = K= 0,009 = 6,42 > 1,5 (thỏa mãn điều kiện) 0,0014 Vậy màng dầu bôi trơn mãn Quan hệ biến thiên hàm số χ = f(φ) a) Đối với độ lệch tâm tương đối trung bình b) Đối với độ lệch tâm tương đối lớn hmin thoả 6.2 TÍNH TỐN BƠM DẦU Lưu lượng cần thiết dầu bôi trơn cung cấp cho mặt ma sát Vd = Qd ρ Cd ∆t Vb, = ( ÷ 3,5)Vd Vd = 550 (lít / h) Vb, = 3,0.Vd = 3,0.550 = 1650 (lít / h) Nếu xét đến hiệu suất bơm, lưu lượng lý thuyết bơm dầu xác định theo công thức: V 'b Vb = ηb (lít / h) Vb = 2357 (lít / h) Căn vào thơng số kích thước bánh bơm dầu Vb = π d h.b.nb 60.10 −6 Vb = 3,14.34.10.39.1200.60.10 −6 = 2997,8 (lít/h) 6.3 TÍNH TỐN KÉT LÀM MÁT Diện tích tản nhiệt cần thiết két làm mát dầu xácđịnh theo công thức: Fk = Fk = Qd (m ) K d td − tk ( ) 19377,48 = 0,12(m ) 2924,6.55 6.4 TÍNH LƯỢNG DẦU TRONG CÁCTE Vct = 0,12 85 = 10,2 (lít) KẾT LUẬN Qua đề tài ” Khảo sát hệ thống bơi trơn động MAZDA WL TURBO Em nhận xét sau:  Bơm dầu sử dụng động MAZDA WL TURBO loại bơm bánh cấp, dẫn động trục khuỷu với ưu điểm sau: kết cấu bơm gọn nhẹ, lưu lượng lớn, độ an toàn cao  Bầu lọc sử dụng động loại bầu lọc tổ hợp, lõi lọc giấy ưu điểm lọc cặn bẩn, vừa làm nhiệm vụ lọc thô lọc tinh EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN Q THẦY VÀ CÁC BẠN QUAN TÂM THEO DÕI SÅ ÂÄƯ BÃÛTHỈÍBÅM DÁƯ U 10 11 12 12 Van thạo dáư u 11 Van thaùo dỏử u 10 Bỗnh chổ ùa dỏử u Van gáy ti Âäư ng häưâo ạp sú t Bäütruyãö n âäü ng Âäü ng cå âiãû n Báö u loü c ly tám Båm bạnh ràng cáư n thỉí Båmdáư u Thng trãn Thng dỉåïi Tãn g i Vëtrê Säú lỉåü ng Váû t liãû u Ghi chụ ÂÄƯ ẠN TÄÚ T NGHIÃÛ P KHO SẠT HÃÛ THÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO Nh vủ Hvtãn Thiãú t kãú Ng.V Tám Hg dáù n Ng.X.Tuyãú n Duû t H.V.Hong K Ngy Tlãû : SÅ ÂÄƯ BÃÛTHỈÍBÅM DÁƯ U Tåìsäú :7 Säútåì: Khoa Cå khêGiao thäng Låïp 02C4 ... phương án bôi trơn cho động đốt Khảo sát hệ thống bôi trơn động MAZDA WL TURBO Tính tốn kiểm nghiệm hệ thống bôi trơn 2.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ MAZDA WL TURBO Động MAZDA WL TURBO : -... 10,2 (lít) KẾT LUẬN Qua đề tài ” Khảo sát hệ thống bôi trơn động MAZDA WL TURBO Em có nhận xét sau:  Bơm dầu sử dụng động MAZDA WL TURBO loại bơm bánh cấp, dẫn động trục khuỷu với ưu điểm sau:... Cå khêGiao thäng Låïp: 02C4 KHẢO SÁT HỆ THỐNG BÔI TRƠN TRÊN ĐỘNG CƠ MAZDA WL TURBO 4.1 NGUYÊN LÝ LÀM ViỆC SÅ ÂÄÖ HÃÛTHÄÚ NG BÄI TRÅN TRÃN ÂÄÜ NG CÅ MAZDA WL TURBO 11 10 12 13 13 12 11 10 Báư u
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát hệ THỐNG bôi TRƠN TRÊN ĐỘNG cơ MAZDA WL TURBO , KHẢO sát hệ THỐNG bôi TRƠN TRÊN ĐỘNG cơ MAZDA WL TURBO , GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ MAZDA WL TURBO.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay