Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên (NCKH)

108 36 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 21:34

Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên.Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ MÃ SỐ: B2010 - TN02 - 12 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN SỬ DỤNG BỘT CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 TRONG CHĂN NUÔI THỊT TẠI THÁI NGUYÊN Chủ trì đề tài : Thời gian thực hiện: Ths Hồ Thị Bích Ngọc Năm 2010 - 2011 Địa điểm thực : Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên THÁI NGUYÊN - 2012 BỐ CỤC CỦA TOÀN VĂN BÁO CÁO ĐỀ TÀI TT PHẦN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI TT Kết đạt Học viên Cao học Phạm Thị Gội Học viên Cao học Phạm Thị Thu Sinh viên thực đề tài tốt nghiệp ĐH Phạm Văn Lâm Sinh viên thực đề tài tốt nghiệp ĐH Nguyễn Thị Thắm Sinh viên thực đề tài tốt nghiệp ĐH Bùi Thị Mong Bài báo: Hồ Thị Bích Ngọc, Phan Đình Thắm, Nguyễn Ngọc Anh, Phan Xn Hảo (2011), “Ảnh hưởng tỷ lệ bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 khác phần đến suất chất lượng thịt”, Tạp chí Khoa học công nghệ chăn nuôi", số 32, tháng 10/2011, tr 51 - 58 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẦN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ MÃ SỐ: B2010 - TN02 - 12 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN SỬ DỤNG BỘT CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 TRONG CHĂN NUÔI THỊT TẠI THÁI NGUYÊN Chủ trì đề tài : Ths Hồ Thị Bích Ngọc Thời gian thực : Năm 2010 - 2011 Địa điểm thực : Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên THÁI NGUYÊN - 2012 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Thông tin chung Tên đề tài: “Nghiên cứu trồng, chế biến sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 chăn nuôi thịt Thái Nguyên” Mã số: B2010 - TN02 - 12 Chủ nhiệm đề tài: Ths Hồ Thị Bích Ngọc ĐT: 0989.257.238 Email: ngocchaucnty@gmail.com quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nơng Lâm - Đại học Thái Nguyên quan cá nhân phối hợp thực hiện: - quan: Viện Khoa học sống - Đại học Thái Nguyên - Cá nhân: PGS.TS Phan Đình Thắm, Ths Lê Minh Châu Thời gian thực hiện: Năm 2010 - 2011 Mục tiêu - Xác định cơng thức phân lân thích hợp cho cỏ Stylo CIAT 184 đạt hiệu kinh tế thành phần hóa học cỏ - Xác định ảnh hưởng phương pháp chế biến thời gian bảo quản khác tới hao hụt chất dinh dưỡng - Xác định tỷ lệ sử dụng bột cỏ Stylo CIAT 184 thích hợp phần cho thịt Nội dung Nghiên cứu sử dụng mức phân lân khác đến suất chất lượng cỏ Stylo CIAT 184 Nghiên cứu phương pháp chế biến khác tới hao hụt chất dinh dưỡng bột cỏ Stylo CIAT 184 Nghiên cứu mức bột cỏ Stylo CIAT 184 thích hợp phần nuôi thịt Kết đạt (khoa học, ứng dụng, đào tạo, kinh tế - xã hội …) 4.1 Kết mặt khoa học ứng dụng kết thực tiễn sản xuất Từ kết nội dung chính, tập thể tác giả đề tài kết luận được: Các mức phân lân khác ảnh hưởng đến suất chất lượng cỏ Trong đó, công thức CT2 cho suất chất xanh cao (98,03tấn/ha/2năm) Về hiệu kinh tế, công thức CT2 đạt cao cơng thức lại Các phương pháp chế biến khác nhau, thời gian để cỏ đạt độ ẩm 15% tỷ lệ hao hụt chất dinh dưỡng khác Phơi cỏ ánh nắng mặt trời (228,46mg/kg) dẫn đến hao hụt 30,54mg/kg caroten so với phơi mái tơn (259,0mg/kg), hiệu kinh tế cao Bảo quản bột cỏ túi nilon buộc kín tránh tổn hao chất dinh dưỡng Theo thời gian hàm lượng số chất, đặc biệt hàm lượng caroten bị giảm sút lớn từ 228,46mg/kg (bắt đầu bảo quản) xuống 195,17mg/kg (3 tháng); 162,43mg/kg (6 tháng); 89,22mg/kg (9 tháng) Do vậy, nên sử dụng bột cỏ từ ngày - tháng Sử dụng bột cỏ Stylo CIAT-184 phần nuôi thịt không ảnh hưởng đến sức khỏe tỷ lệ nuôi sống (95,56% trở lên) Tăng khối lượng giảm dần tăng mức bột cỏ Stylo CIAT 184 (2321,5g/con lô TN1 đến 2010,5g/con lô TN4) Tiêu tốn thức ăn tăng tăng tỷ lệ bột cỏ (2,56kg/kg tăng Khối lượng lô ĐC đến 2,74kg/kg tăng khối lượng lô TN4) Bột cỏ Stylo CIAT 184 khơng ảnh hưởng đến thành phần hóa học thịt Chất lượng thịt cải thiện đặc biệt màu sắc thịt (7,23 lô TN1 đến 10,67 lô TN4) Sử dụng - % bột cỏ Stylo CIAT 184 phần thích hợp 4.2 Kết mặt đào tạo - Đề tài góp phần hoàn thành đề tài cao học, đề tài thực tập tốt nghiệp - Kết đề tài tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học nghiên cứu sinh chuyên ngành chăn nuôi 4.3 Kết mặt kinh tế - xã hội Kết nghiên cứu thơng tin giá trị khoa học thực tiễn, làm sở để khuyến cáo cho người chăn nuôi nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi lựa chọn sử dụng nguyên liệu bột cỏ vào thức ăn cho vật nuôi nhằm đem lại hiệu mặt kinh tế, góp phần an tồn tăng chất lượng thực phẩm, hướng tới phát triển nơng nghiệp bền vững, an tồn sinh học SUMMARY Research tittle: Study on planting, processing and using flavor weed, namely Stylosanthes guianensis CIAT 184, as main feed for chicken raising in Thai Nguyen province/city Code No: B 2009 - TN 03 - 07 Research author: Ho Thi Bich Ngoc Tel: (84) 989 257 238 Email: ngocchaucnty@gmail.com Executing Agency: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF), Thai Nguyen, Viet Nam Corresponding authors: Dr Phan Dinh Tham - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry Msc Le Minh Chau - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry Duration period: from 2010 to 2011 Objectives: - Determine an optimal ratio of phosphate fertilizer application on Stylo CIAT 184 grass cultivation for high economic efficiency and nutrient optimization - Determine the impact of different processing methods and storage time on the depletion of nutrient components - Determine the appropriate rate of Stylo CIAT 184 food in the diets for broiler raising Main contents - Study on effect of different application of phosphate fertilizer on productivity and quality of Stylo CIAT 184 grassin Thai Nguyen - Study on impact of different processing methods on the depletion of nutrient value of Stylo CIAT 184 food - Conducting research on different rates of Stylo CIAT 184 component in the diets for broiler raising Main results of research 4.1 Results on scientific significance and applied prospect in practice Some main conclusions are drawn based on main results as follows The different application of phosphate fertilizer levels had an important impact on productivity and quality of the grass Specifically, fresh yield of Stylo grass in treatment No was highest with 98.03 tons/ha/2 years And economic efficiency in treatment No was higher than that in the remaining formulas too The application of different processing methods could have impact on time period that Stylo grass could reach humidity below 15% and the rate of nutrient value loss was not the same Dried grass under direct sunlight led to caroten loss of 228,46 mg per kg which is lower than 30,54 mg per kg in comparation with dried grass under tin roof, but conversely economic efficiency is higher Preserved grass in sealed plastic bags avoids the loss of nutrient component Over time, the levels of certain substances, particularly carotene content decreased greatly from 228.46 mg/kg at starting storage time to 195.17 mg/kg in months later, and this rate continued to decrease 162.43 mg/kg, 89.22 mg/kg after months, months respectively Therefore, the processed food should be in best use within - months Use of Stylo CIAT 184 as chicken feed in the diet for broiler raising did not have impact on chicken health and survival rate of chickens (95.56% up) More component of Stylo grass in diet of broiler raising are used, chicken weight growth would gradually reduce from 2321,5 grams in Treatment No1 to 2010,5 grams in Treatment Food spending would have a positive relationship with increasing proportion of grass food The use of Stylo CIAT 184 as chicken feed did not affect to chemical composition of chicken Chicken meat was improved on coloir (7,23 in Treatment No1 to 10,67 in Treatment No4) And appropriate usage of Stylo CIAT 184 in chicken diet varied from 2% to 4% 4.2 Educational impact - Three MSC dissertations and three theses of undergraduate were completed based on result of this research - The results of study will be good and high value references for student’s teachers, MSc and PhD candidates in the field of animal husbandry science 4.3 Eeconomic - society impact Result of this study has both scientific and practical significances, the important basic for farmers and animal food companies on using Stylo grass as one type of food in chicken diet This contributes to economic efficiency, food quality and safety as well as development of sustainable agriculture, bio-safety MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, ngành chăn nuôi gia cầm công nghiệp ngày phát triển Theo số liệu tổng cục thống kê đến tháng năm 2011 tổng đàn gia cầm nước đạt 293,7 triệu con, tăng 5,9%, thịt gia cầm đạt 386,3 nghìn tấn, tăng 16,8% Trong đó, chăn ni gia cầm theo hướng công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (Tổng cục thống kê, 2011) [45] Tuy nhiên, giá thành loại thức ăn truyền thống giàu protein sản xuất thức ăn hỗn hợp ngày tăng Giá thức ăn chăn nuôi thị trường Việt Nam cao giá sản phẩm loại nước khu vực khoảng - 12% Bình quân giai đoạn 2005 - 2010, tốc độ tăng trưởng ngành thức ăn chăn ni 14% năm (Hồng Ngân, 2011) [27] Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, công ty sản xuất thức ăn phải sử dụng bột màu thức ăn cho gia cầm, việc không làm cho giá thành thức ăn hỗn hợp tăng, mà gây hệ lụy khơng tốt cho sức khoẻ người Vì vậy, xu hướng tìm kiếm thức ăn vừa giàu protein lại giàu caroten xanthophylls đáp ứng nhu cầu gia cầm cải thiện chất lượng sản phẩm nhà khoa học quan tâm Trên giới số cơng trình nghiên cứu cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 (Stylo CIAT 184) nguồn protein chất tạo màu phần cho gia súc, gia cầm Các nghiên cứu cho thấy Stylo CIAT 184 trồng giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, β caroten, khống… Cỏ Stylo CIAT 184 protein thô dao động từ 12,1 - 18,1% thân (Sukkasem cs, 2002) [192], lên đến 21% (Huy cs, 2000) [111] Cỏ chứa β caroten chuyển đổi với hiệu khác thể động vật để thành vitamin A với xanthophylls, nguồn sắc tố tốt cho da chân Stylosanthes sử dụng nguồn protein thực vật cho lợn, vịt Trung Quốc (Guptan Singh, 1983) [107] Stylo CIAT 184 cho ăn dạng tươi khô, cỏ khô bột (Horne Stür, 1999) [110] Trong trình sử dụng cho thấy bột cỏ Stylosanthes tính đa dụng Nó giàu protein, vitamin dưỡng chất khác Phospho yếu tố ảnh hưởng đến trình cố định đạm với N, chất dinh dưỡng chủ yếu hạn chế suất trồng nhiều khu vực giới (Pereira P A A cs, 1989 [162]) Phospho cần thiết liên quan trực tiếp đến hình thành nốt sần cố định đạm (Pereira cs, 1989) [162], (Leung cs, 1987) [130] Đối với họ đậu nhu cầu khả hấp thu phospho cao so với cỏ hòa thảo Cây đậu mẫn cảm với thiếu phospho Khi phospho diện tích suất giảm (Rao cs., 1995, 1996, 1997) [168, 169, 170] Stylo CIAT 184 giống cỏ chọn tạo từ trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT), giống cỏ lâu năm, sinh trưởng nhanh, tiềm năng suất chất xanh cao, chịu chua, chịu khô hạn khá, hàm lượng protein cao Cỏ thu hoạch thân dùng làm thức ăn xanh cho đại gia súc, lợn; cỏ thể ủ chua với số thức ăn khác cho lợn, chế biến thành bột sử dụng cho lợn cho gia cầm Tại Việt Nam, số cơng trình nghiên cứu trồng sử dụng cỏ Stylo CIAT 184 cho bò sữa chế biến cho lợn Tuy nhiên, điều kiện khí hậu, đất đai Thái Ngun, chưa cơng trình khoa học nghiên cứu cách hệ thống từ kỹ thuật trồng, thu hoạch, chế biến bảo quản bột cỏ Đặc biệt, chưa cơng trình cơng bố sử dụng bột cỏ Stylo CIAT 184 cho thịt Để đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, suất chất xanh cỏ Stylo CIAT 184 đồng thời xác định thành phần, giá trị dinh dưỡng bột cỏ Stylo CIAT 184 làm sở cho việc sử dụng chúng vào phần ăn vật nuôi, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu trồng, chế biến sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 chăn ni thịt Thái Ngun” Mục đích đề tài - Xác định công thức phân lân thích hợp cho cỏ Stylo CIAT 184 đạt hiệu kinh tế - Xác định thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng cỏ tươi bột cỏ Stylo CIAT 184 - Xác định ảnh hưởng phương pháp chế biến thời gian bảo quản khác tới hao hụt chất dinh dưỡng ... QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ MÃ SỐ: B2010 - TN02 - 12 Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TRỒNG, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG BỘT CỎ STYLOSANTHES GUIANENSIS CIAT 184 TRONG CHĂN NUÔI GÀ THỊT TẠI THÁI NGUN Chủ... lâm Thái Nguyên THÁI NGUYÊN - 2012 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Thông tin chung Tên đề tài: Nghiên cứu trồng, chế biến sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT. .. nên sử dụng bột cỏ từ ngày - tháng Sử dụng bột cỏ Stylo CIAT- 184 phần nuôi gà thịt không ảnh hưởng đến sức khỏe tỷ lệ nuôi sống gà (95,56% trở lên) Tăng khối lượng giảm dần tăng mức bột cỏ Stylo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên (NCKH), Nghiên cứu trồng, chế biến và sử dụng bột cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 trong chăn nuôi gà thịt tại Thái Nguyên (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay