ke hoach môn sinh 6,7,8,9

15 50 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 21:09

A CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH I CƠ SỞ PHÁP LÝ - Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu thái độ học sinh chương trình môn Sinh học ban hành theo định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 - Phân phối Chương trình mơn Sinh học hành Sở Giáo dục đào tạo (Tài liệu đạo chuyên môn, thực từ năm học 2011-2012) II CƠ SỞ THỰC TIỄN Môn: Sinh học lớp ( Giữ nguyên theo Tài liệu đạo chuyên môn, thực từ năm học 2011-2012) Môn: Sinh học lớp ( Giữ nguyên theo Tài liệu đạo chuyên môn, thực từ năm học 2011-2012) Môn: Sinh học lớp ( Giữ nguyên theo Tài liệu đạo chuyên môn, thực từ năm học 2011-2012) Môn: Sinh học lớp ( Giữ nguyên theo Tài liệu đạo chuyên môn, thực từ năm học 2011-2012) B PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH Tiết Bài 1, 2 3 4 5 7 8 9 10 10,11 12 11 12 13 14 15 13 14 15 MÔN: SINH HỌC Cả năm: 35 tuần = 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết HỌC KỲ I Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn Tên thực MỞ ĐẦU SINH HỌC Đặc điểm thể sống Nhiệm vụ Sinh học ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT Đặc điểm chung thực vật Có phải tất thực vật có hoa? CHƯƠNG I TẾ BÀO THỰC VẬT Kính lúp, kính hiển vi cách sử Thực hành dụng Quan sát tế bào thực vật Thực hành Cấu tạo tế bào thực vật Sự lớn lên phân chia tế bào CHƯƠNG II RỄ Các loại rễ, miền rễ Cấu tạo miền hút rễ Cấu tạo phần rễ bảng trang 32: Không dạy chi tiết phận mà cần liệt tên phận nêu chức Sự hút nước muối khoáng rễ Biến dạng rễ Thực hành CHƯƠNG III THÂN Cấu tạo thân Thân dài đâu ? Cấu tạo thân non Không dạy: Cấu tạo phận thân bảng trang 49 (chỉ cần HS lưu ý phần bó mạch gồm mạch gỗ mạch rây) 16 17 18 19 20 16 17 18 21 22 19 20 23 24 25 21 21 22 26 27 28 29 23 24 25 30 31 26 27 32 33 34 35 36 28 29 30 37 38 30 31 39 40 41 42 32 33 34 35 43, 44 36 45 37 Thân to đâu? Vận chuyển chất thân Biến dạng thân Thực hành Ôn tập Kiểm tra tiết CHƯƠNG IV LÁ Đặc điểm bên Cấu tạo phiến - Mục 2: Thịt - Phần cấu tạo ý đến tế bào chứa lục lạp, lỗ khí biểu bì chức chúng - Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4, trang 67 Quang hợp Quang hợp (tiếp theo) Ảnh hưởng điều kiện bên đến quang hợp, ý nghĩa quang hợp Cây có hơ hấp không? Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi 4, Phần lớn nước vào đâu? Biến dạng Thực hành Bài tập CHƯƠNG V SINH SẢN SINH DƯỠNG Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Sinh sản sinh dưỡng người - Không dạy mục Nhân giống vơ tính ống nghiệm Khơng u cầu HS trả lời câu hỏi CHƯƠNG VI HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH Cấu tạo chức hoa Các loại hoa Thụ phấn Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Thụ phấn (tiếp theo) Thụ tinh, kết tạo hạt CHƯƠNG VII QUẢ VÀ HẠT Các loại Hạt phận hạt Phát tán hạt Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm Tổng kết có hoa CHƯƠNG VIII CÁC NHĨM THỰC VẬT Tảo - Mục 1: Cấu tạo tảo mục 2: Một vài tảo khác thường gặp: - Chỉ giới thiệu đại diện hình ảnh mà khơng sâu vào cấu tạo - Không yêu cầu HS trả lời: Câu hỏi 1, 2, - Không yêu cầu HS trả lời phần cấu tạo: Câu hỏi 46 47 48 49 50 38 39 51 41 52 53 42 43 40 44 54 45 55 56 57,58 46 47 48 59 49 60, 61 62,63 64 65 66 67, 68, 69 70 50 51 52 53 Rêu - Cây rêu Quyết - Cây dương xỉ Ôn tập Kiểm tra tiết Hạt trần - Cây thông Mục quan sinh sản: Không bắt buộc so sánh hoa hạt kín với nón hạt trần Hạt kín - Đặc điểm thực vật Hạt Câu hỏi 3: Khơng u cầu HS trả lời kín Lớp Hai mầm lớp Một mầm Khái niệm sơ lược phân loại thực Không dạy chi tiết, dạy vật hiểu biết chung phân loại thực vật Sự phát triển giới Thực vật (Đọc thêm) Nguồn gốc trồng CHƯƠNG IX VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT Thực vật góp phần điều hồ khí hậu Thực vật bảo vệ đất nguồn nước Vai trò thực vật động vật đời sống người Bảo vệ đa dạng thực vật CHƯƠNG X VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y Vi khuẩn Nấm Địa y Bài tập Ôn tập học kỳ II Tham quan thiên nhiên Thực hành Kiểm tra học kì II MƠN: SINH HỌC LỚP Cả năm: 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần34 tiết HỌC KỲ I Tiết Bài 2 3 4 5 7 8 10 10 11 11 12 12 13 14 13 14 15,16 17 16 17 18 19 20 18 19 Tên Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực Mở đầu Thế giới động vật đa dạng, phong phú Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung động vật CHƯƠNG I NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Thực hành: Quan sát số động vật nguyên sinh Trùng roi - Không dạy mục (phần I): cấu tạo di chuyển mục 4: tính hướng sáng - Không yêu cầu HS trả lời: câu hỏi trang 19 Trùng biến hình trùng giày - Khơng dạy mục phần II: cấu tạo - Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 22 Trùng kiết lị trùng sốt rét Đặc điểm chung vai trò thực tiễn Khơng dạy: Nội dung trùng lỗ Động vật nguyên sinh CHƯƠNG II NGÀNH RUỘT KHOANG Thuỷ tức - Không dạy cột cấu tạo chức năng: Bảng trang 30 - Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 32 Đa dạng ngành Ruột khoang Đặc điểm chung vai trò ngành Ruột khoang CHƯƠNG III CÁC NGÀNH GIUN Ngành Giun dẹp Sán gan Không dạy: Phần ▼ trang 41 phần bảng trang 42 Một số giun dẹp khác đặc điểm Không dạy mục II: Đặc điểm chung chung ngành Giun dẹp Ngành Giun tròn Giun đũa Một số giun tròn khác đặc điểm Khơng dạy mục II: Đặc điểm chung chung ngành Giun tròn Ngành Giun đốt Thực hành: Mổ quan sát giun đất.(Bài 15 Giun đát không dạy) Một số giun đốt khác đặc điểm Không dạy mục II: Đặc điểm chung chung ngành Giun đốt Kiểm tra tiết CHƯƠNG IV NGÀNH THÂN MỀM Trai sông Một số thân mềm khác (không dạy lý thuyết) 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 30 29 31 31 32 33 32 33 34 32 35 30 36 37 38 35 36 39 37 40 41 38 39 Thực hành: Quan sát số thân mềm Thực hành: Quan sát số thân mềm (tiếp theo) Đặc điểm chung vai trò ngành Thân mềm CHƯƠNG V NGÀNH CHÂN KHỚP Lớp Giáp xác Tôm sông (không dạy lý thuyết) Thực hành: Quan sát cấu tạo hoạt động sống tôm sông Thực hành: Mổ quan sát tôm sơng Đa dạng vai trò lớp Giáp xác Lớp Hình nhện Nhện đa dạng lớp Hình nhện Lớp Sâu bọ Châu chấu - Mục III Dinh dưỡng: Khơng dạy hình 26.4 - Khơng u cầu HS trả lời câu hỏi trang 88 Đa dạng đặc điểm chung lớp Sâu bọ Thực hành: Xem băng hình tập tính sâu bọ Đặc điểm chung vai trò ngành Chân khớp CHƯƠNG VI NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG Các lớp Cá Cá chép (không dạy lý thuyết) Thực hành: Quan sát cấu tạo hoạt động sống cá .Cấu tạo cá chép Đa dạng đặc điểm chung lớp Cá Thực hành: Mổ cá Ôn tập học kỳ I (ôn phần học, 30) Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Lớp Lưỡng cư Ếch đồng Thực hành: Quan sát cấu tạo ếch đồng mẫu mổ Đa dạng đặc điểm chung lớp Lưỡng cư Lớp Bò sát Thằn lằn bóng dài Cấu tạo thằn lằn 42 40 43 44 45 41 42 43 46 44 47 45 48 49 50 46 47 48 51 49 52 50 53 51 54 55 52 56 57 58 59 54 55 56 60 61 62 63 64, 65 57 58 59 60 61, 62 66 67,68, 69 70 6466 Đa dạng đặc điểm lớp Bò sát Phần lệnh ▼(Mục I Đa dạng bò sát): Không yêu cầu HS trả lời Lớp Chim Chim bồ câu Cấu tạo chim bồ câu Đa dạng đặc điểm chung lớp - Phần lệnh ▼: Đọc bảng hình Chim 44.3 (dòng trang 145): Không yêu cầu HS trả lời Thực hành: Quan sát xương, mẫu mổ chim bồ câu Thực hành: Xem băng hình đời sống tập tính Chim Lớp Thú (lớp có vú) Thỏ Cấu tạo thỏ Đa dạng lớp Thú - Không dạy: Phần lệnh ▼ (phần II Bộ thú huyệt, Thú túi Bộ Thú túi) trang 157 - Không yêu cầu HS trả lời: Câu hỏi trang 158 Đa dạng lớp Thú (tiếp theo) Không dạy: Phần lệnh ▼ trang 160 Bộ Dơi Cá voi Đa dạng lớp Thú (tiếp theo) - Không dạy: Phần lệnh ▼ trang 164 Bộ Ăn sâu bọ, Gặm nhấm, Ăn - Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi thịt trang 165 Đa dạng lớp Thú (tiếp theo) Các Móng guốc Linh trưởng Bài tập Thực hành: Xem băng hình đời sống tập tính Thú Kiểm tra tiết CHƯƠNG VII: SỰ TIẾN HỐ CỦA ĐỘNG VẬT Mơi trường sống vận động di chuyển ( Khơng dạy) Tiến hố tổ chức thể Tiến hoá sinh sản Cây phát sinh giới Động vật CHƯƠNG VIII: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học (tiếp theo) Biện pháp đấu tranh sinh học Động vật quý Tìm hiểu số động vật có tầm Thực hành quan trọng kinh tế địa phương Ôn tập học kỳ II Thực hành: Tham quan thiên nhiên Kiểm tra học kỳ II MÔN: SINH HỌC LỚP Cả năm: 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết LỚP HỌC KỲ I Tiết Bài 1 2 3 6 7 10 11 10 11 12 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 19 21 20 22 23 24 21 22 23 25 26 24 25 Tên Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực Bài mở đầu CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI Cấu tạo thể người Không dạy: II Sự phối hợp hoạt động quan Tế bào III Thành phần hóa học tế bào: Khơng dạy chi tiết, cần liệt tên thành phần Mô Câu hỏi 4: Không yêu cầu HS trả lời Phản xạ Thực hành: Quan sát tế bào mô CHƯƠNG II VẬN ĐỘNG Bộ xương Phần II Phân biệt loại xương: Khơng dạy Cấu tạo tính chất xương Cấu tạo tính chất Hoạt động Tiến hoá hệ vận động Vệ sinh hệ vận động Thực hành: Tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương CHƯƠNG III TUẦN HỒN Máu mơi trường thể Bạch cầu - Miễn dịch Đông máu nguyên tắc truyền máu Tuần hồn máu lưu thơng bạch huyết Tim mạch máu Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sinh hệ tuần hoàn Kiểm tra tiết Thực hành: Sơ cứu cầm máu CHƯƠNG IV HƠ HẤP Hơ hấp quan hô hấp - Bảng 20, lệnh ▼ trang 66 : Không dạy - Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi trang 67 Hoạt động hô hấp Vệ sinh hô hấp Thực hành: Hô hấp nhân tạo CHƯƠNG V TIÊU HỐ Tiêu hố quan tiêu hoá; Tiêu hoá khoang miệng 27 28 29 27 28 29 30 26 31 32 33 34 35 36 31 32 33 35 37 38 34 36 39 37 40 41 42 38 39 40 43 44 41 42 45 46 43 44 47 48 45 46 49 50 47 48 51 49 52 53 50 51 Tiêu hoá dày Tiêu hoá ruột non Hấp thụ chất dinh dưỡng thải Hình 29 – nội dung liên quan: phân.Vệ sinh tiêu hố Khơng dạy Thực hành: Tìm hiểu hoạt động enzim nước bọt Bài tập CHƯƠNG VI TRAO ĐỔI CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Trao đổi chất Chuyển hoá Thân nhiệt Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Vitamin muối khoáng Tiêu chuẩn ăn uống Nguyên tắc lập phần Thực hành: Phân tích phần cho trước CHƯƠNG VII BÀI TIẾT Bài tiết cấu tạo hệ tiết nước tiểu Bài tiết nước tiểu Vệ sinh hệ tiết nước tiểu CHƯƠNG VIII DA Cấu tạo chức da Vệ sinh da CHƯƠNG IX THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN Giới thiệu chung hệ thần kinh Thực hành: Tìm hiểu chức (liên quan đến cấu tạo) tuỷ sống Dây thần kinh tuỷ Trụ não, tiểu não, não trung gian - Không dạy: Lệnh ▼ So sánh cấu tạo chức trụ não tủy sống…và bảng 46 trang 145 Đại não Lệnh ▼ trang 149: Khơng dạy Hệ thần kinh sinh dưỡng - Hình 48 – nội dung liên quan lệnh trang 151: Không dạy - Bảng 48–2 nội dung liên quan: Không dạy - Câu hỏi trang 154: Không yêu cầu HS trả lời Cơ quan phân tích thị giác - Khơng dạy: Hình 49 – nội dung liên quan lệnh ▼ trang 155 - Không dạy: Hình 49.4 lệnh ▼ trang 157 Vệ sinh mắt Cơ quan phân tích thính giác Hình 51.2 nội dung liên quan trang 163: Không dạy - Câu hỏi trang 165: Không yêu cầu HS trả lời 54 52 55 56 57 53 54 58 59 60 61 62 55 56 57 58 59 63 60 Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Hoạt động thần kinh cấp cao người Vệ sinh hệ thần kinh Kiểm tra tiết CHƯƠNG X NỘI TIẾT Giới thiệu chung hệ nội tiết Tuyến yên, tuyến giáp Tuyến tuỵ tuyến thận Tuyến sinh dục Sự điều hoà phối hợp hoạt động tuyến nội tiết CHƯƠNG XI SINH SẢN Cơ quan sinh dục nam; 64 61 Cơ quan sinh dục nữ 65 62,63 Thụ tinh, thụ thai phát triển thai.Cơ sở khoa học biện pháp tránh thai 64 Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục 65 Đại dịch AIDS - Thảm hoạ loài người Bài tập 66 Ôn tập kỳ II Kiểm tra học kỳ II 66 67 68 69 70 MÔN: SINH HỌC LỚP Cả năm: 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết HỌC KỲ I Tiết Bài 1 2 3 6 7 9 10 10 11 12 13 11 12 13 14 14 15 15 16 17 18 16 17 18 19 19 20 21 20 22 23 24 21 22 23, Tên Nội dung điều chỉnh, hướng dẫn thực DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Chương I CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MEN ĐEN Menđen Di truyền học Câu hỏi trang 7: Không yêu cầu HS trả lời Lai cặp tính trạng Câu hỏi trang 10: Không yêu cầu HS trả lời Lai cặp tính trạng (tiếp theo) V Trội khơng hồn tồn: Khơng dạy (vì vượt yêu cầu) Câu hỏi trang 13: Không yêu cầu HS trả lời Lai hai cặp tính trạng Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Thực hành: Tính xác suất xuất mặt đồng kim loại Bài tập chương I Bài tập trang 22: Không yêu cầu HS làm CHƯƠNG II NHIỄM SẮC THỂ Nhiễm sắc thể Nguyên phân Câu trang 30: Không yêu cầu HS trả lời Giảm phân Câu trang 33: Không yêu cầu HS trả lời Phát sinh giao tử thụ tinh Cơ chế xác định giới tính Di truyền liên kết Câu 2, câu trang 43: Không yêu cầu HS trả lời Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể CHƯƠNG III ADN VÀ GEN ADN Câu 5, 6: Không yêu cầu HS trả lời ADN chất gen Mối quan hệ gen ARN Prôtêin Lệnh ▼ cuối trang 55: Không yêu cầu HS trả lời Mối quan hệ gen tính trạng Lệnh ▼ trang 58: Khơng u cầu HS trả lời Thực hành: Quan sát lắp mơ hình ADN Kiểm tra tiết CHƯƠNG IV BIẾN DỊ Đột biến gen Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Lệnh ▼ trang 67: Không yêu cầu HS trả lời lệnh 10 25 24 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) 26 27 28 25 26 27 29 30 31 32 33 34 28 29 30 31 32 35 36 40 37 38 39 34 35 36 40 37 Thường biến Thực hành: Nhận biết vài dạng đột biến Thực hành: Quan sát thường biến CHƯƠNG V DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI Phương pháp nghiên cứu di truyền người Bệnh tật di truyền người Di truyền học với người Công nghệ tế bào Công nghệ gen Bài tập chương III, IV Bài 33: Gây đột biến nhân tạo chọn giống (Đọc thêm) Ơn tập học kì I( Ôn nội dung 40) Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II CHƯƠNG VI ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Thoái hoá tự thụ phấn giao phối gần Ưu lai Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn Các phương pháp chọn lọc (Đọc thêm ) Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật ni trồng SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG Chương I SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 41 42 41 42 43 43 44 44 45, 46 45, 46 47 58 49 50 51 52 53, 54 55 56 57 58, 59 47 48 49 50 51, 52 53 54 55 56, 57 IV.Sự hình thành thể đa bội: Khơng dạy Môi trường nhân tố sinh thái Ảnh hưởng ánh sáng lên đời sống sinh vật Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật Ảnh hưởng lẫn sinh vật Thực hành: Tìm hiểu mơi trường ảnh hưởng số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật CHƯƠNG II HỆ SINH THÁI Quần thể sinh vật Quần thể người Quần xã sinh vật Hệ sinh thái Luyện tập Kiểm tra tiết Thực hành: Hệ sinh thái CHƯƠNG III CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Tác động người mơi trường Ơ nhiễm mơi trường Ơ nhiễm mơi trường (tiếp theo) Thực hành: Tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương 11 60 61 58 59 62 63 64 60 61 62 65 66 67,68, 69 70 CHƯƠNG IV BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Khôi phục mơi trường gìn giữ thiên nhiên hoang dã Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái Luật bảo vệ môi trường Thực hành: Vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường địa phương Bài tập Ơn tập Tổng kết chương trình tồn cấp Kiểm tra học kì II 12 C LIỆT NHỮNG BÀI/ NỘI DUNG TRONG BÀI CÓ THỂ TỔ CHỨC "HOẠT ĐỘNG HỌC" CHO HỌC SINH DỰA TRÊN "NGHIÊN CỨU BÀI HỌC" LỚP TT Tiết theo ppct Bài/nội dung: dạy học theo quy trình tổ chức Hoạt động học 26 Cây có hơ hấp khơng? 27 Phần lớn nước vào đâu? 42 Bài 35 Những điều kiện bên cần cho hạt nảy mầm 57 Vai trò thực vật động vật đời sống người Cách thức tổ chức, PPDH tích cực Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày LỚP TT Tiết theo ppct Bài/nội dung: dạy học theo quy trình tổ chức Hoạt động học 21 Thực hành: Quan sát số thân mềm 28 Đa dạng đặc điểm chung lớp sâu bọ 43 Chim bồ câu 44 Tiến hóa sinh sản Cách thức tổ chức, PPDH tích cực Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Tổ chức hoạt động: Theo nhóm lớp - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày 13 LỚP Bài/nội dung: dạy học theo quy trình tổ chức Hoạt động học Tiến hóa hệ vận động – vệ sinh hệ vận động TT Tiết theo ppct 11 15 Đông máu nguyên tắc truyền máu 40 Bài tiết cấu tạo hệ tiết nước tiểu 54 Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Cách thức tổ chức, PPDH tích cực - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày LỚP TT Tiết theo ppct Bài/nội dung: dạy học theo quy trình tổ chức Hoạt động học Nguyên phân 23 Đột biến cấu trúc NST 44 Ảnh hưởng lẫn sinh vật 56 Ơ nhiễm mơi trường Cách thức tổ chức, PPDH tích cực - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày - Phương pháp: PP dạy học tích cực, giáo viên hướng dẫn, học sinh chủ động tìm hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Thành Lâm, ngày 24 tháng năm 2018 Ý kiến thành viên môn tổ thẩm định HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Vi Văn Tuất 14 15 ... quan trọng kinh tế địa phương Ôn tập học kỳ II Thực hành: Tham quan thiên nhiên Kiểm tra học kỳ II MÔN: SINH HỌC LỚP Cả năm: 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết LỚP HỌC KỲ... 65 Đại dịch AIDS - Thảm hoạ loài người Bài tập 66 Ôn tập kỳ II Kiểm tra học kỳ II 66 67 68 69 70 MÔN: SINH HỌC LỚP Cả năm: 70 tiết Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết HỌC KỲ I... hiểu, khai thác, phân tích, tổng hợp, trình bày Thành Lâm, ngày 24 tháng năm 2018 Ý kiến thành viên môn tổ thẩm định HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG Vi Văn Tuất 14 15
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach môn sinh 6,7,8,9, ke hoach môn sinh 6,7,8,9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay