Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ (NCKH)

61 40 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 20:47

Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ.Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ.Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ.Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ.Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ.Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ.Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ.Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ. i MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 sở khoa học nghiên cứu 1.1.1 Đặc điểm sinh trưởng, tiêu hóa lợn giai đoạn nuôi thịt 1.1.1.1 Đặc điểm sinh trưởng lợn thịt 1.1.1.2 Đặc điểm tiêu hóa lợn thịt 1.1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu hoá lợn 1.1.2 Vai trò thức ăn chăn nuôi lợn thịt 1.1.3 Sắn sử dụng sắn chăn nuôi lợn 1.1.3.1 Tình hình sản xuất sắn giới Việt Nam 1.1.3.3 Giá trị dinh dưỡng củ sắn sắn 1.1.3.4 Các phương pháp làm giảm HCN sắn để chăn nuôi lợn 11 1.1.4 Cỏ stylo 184 tình hình sử dụng chăn nuôi lợn 12 1.1.4.1 Đặc điểm sinh học cỏ stylo 12 1.1.4.2 Giá trị dinh dưỡng sử dụng cỏ stylo chăn nuôi 13 1.1.5 Phương pháp chua thức ăn 14 1.1.5.1 sở khoa học phương pháp chua 14 1.1.5.2 Các trình diễn hố chua 15 1.1.5.3 Ưu điểm phương pháp chua 17 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 1.2.1 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng củ sắn 17 1.2.2 Nghiên cứu củ sắn sắn chăn nuôi lợn thịt 19 1.2.3 Thành phần hóa học sử dụng cỏ stylo chăn nuôi lợn thịt 22 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Đối tượng nghiên cứu 23 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 23 2.2.1 Địa điểm 23 2.2.2 Thời gian 23 2.3 Nội dung nghiên cứu 23 2.4 Phương pháp nghiên cứu 23 2.4.1 đồ bố trí thí nghiệm 23 2.4.2 Phương pháp chua 25 2.4.3 Phương pháp lấy mẫu 25 ii 2.4.4 Phương pháp phân tích mẫu 25 2.4.5 Phương pháp đo độ dày mỡ lưng lợn 26 2.5 Các tiêu theo dõi 26 2.6 Xử lý số liệu 26 PHẦN KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 3.1 Kết thực nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá giá trị dinh dưỡng công thức phối hợp củ sắn, sắn cỏ stylo khác chua phòng thí nghiệm 27 3.1.1 Thành phần hoá học loại nguyên liệu 27 3.1.2 Giá trị dinh dưỡng số pH HCN thức ăn chua công thức 28 3.1.3 Giá trị loại thức ăn chua 32 3.2 Kết thực nội dung 2: Nghiên cứu so sánh khả sinh trưởng, cho thịt tiêu tốn thức ăn lợn sử dụng thức ăn chua với thức ăn đối chứng nông hộ 34 3.2.1 Thí nghiệm sử dụng củ sắn tươi cỏ stylo tươi chua 34 3.2.1.1 Khả sinh trưởng độ dày mỡ lưng lợn thí nghiệm 34 3.2.1.2 Tiêu tốn chi phí thức ăn thí nghiệm 36 3.2.2 Thí nghiệm sử dụng củ sắn tươi, sắn tươi chua 38 3.2.2.1 Khả sinh trưởng độ dày mỡ lưng lợn thí nghiệm 38 3.2.2.2 Tiêu tốn chi phí thức ăn thí nghiệm 40 3.3 Kết thực nội dung 3: Hỗ trợ phổ biến phương pháp chua công thức thức ăn chua tốt ứng dụng chăn nuôi lợn thịt cho hộ dân chăn nuôi xã 42 PHẦN KẾT LUẬN, TỒN TẠI ĐỀ NGHỊ 46 Kết luận 46 Tồn 47 Đề nghị 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHỤ LỤC .Error! Bookmark not defined iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CF CP cs CT ĐB x MC ĐC FAO g HCN Kcal Kg KL KP Mcal ME mm NFE NXB TA TA TAHH TN TT tr VCK Sd STTĐ STTL Xơ thô (Crude fibre) Protein thô (Crude protein) Cộng Cơng thức Đại Bạch x Móng Cái Đối chứng Tổ chức nông lương giới Gram Axit xianhydric Kilocalo Kilogram Khối lượng Khẩu phần Megacalo Năng lượng trao đổi Milimét Dẫn xuất không đạm (Nitrogen free extractives) Nhà xuất Thức ăn Thức ăn chua Thức ăn hỗn hợp Thí nghiệm Tăng trọng Trang Vật chất khô Độ lệch chuẩn (Standard deviation) Sinh trưởng tuyệt đối Sinh trưởng tích lũy iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Trang Bảng 1.1: Diện tích, suất, sản lượng sắn giới giai đoạn 2003 - 2008 Bảng 1.2: Diện tích, suất, sản lượng sắn Việt Nam giai đoạn 2003 - 2008 Bảng 2.1: Thành phần nguyên liệu công thức chua 24 Bảng 3.1: Thành phần hoá học loại nguyên liệu 27 Bảng 3.2: Tỷ lệ vật chất khơ trung bình loại thức ăn chua (%) 28 Bảng 3.3: Tỷ lệ protein thơ trung bình loại thức ăn chua (%VCK) 29 Bảng 3.4: Tỷ lệ xơ thơ trung bình loại thức ăn chua (%VCK) 30 Bảng 3.5: Giá trị pH trung bình loại thức ăn chua 31 Bảng 3.6: Hàm lượng HCN trung bình loại thức ăn chua 32 Bảng 3.7: Giá trị hạch toán loại thức ăn chua 33 Bảng 3.8: Khả sinh trưởng độ dày mỡ lưng lợn thí nghiệm 35 Bảng 3.9: Tiêu tốn chi phí thức ăn lợn thí nghiệm 37 Bảng 3.10: Khả sinh trưởng độ dày mỡ lưng lợn thí nghiệm 39 Bảng 3.11: Tiêu tốn chi phí thức ăn lợn thí nghiệm 41 Bảng 3.12 Kết thực hoạt động hỗ trợ nông dân tiến hành chua năm 2010 44 Bảng 3.13 Kết đánh giá thực hoạt động hỗ trợ nông dân tiến hành 45 chua năm 2010 45 v DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Trang Hình 3.1: Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối lợn thí nghiệm 36 Hình 3.2: Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối lợn thí nghiệm 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tà Theo số liệu thống kê thời điểm 01/4/2010, nước ta 27,3 triệu lợn, tăng 3,06% so với kỳ năm 2009 Các vùng số đầu lợn nhiều vùng Đồng sơng Hồng 7,2 triệu con, chiếm 27,1% tổng đàn lợn nước; Đông Bắc 4,6 triệu con, chiếm 17,3%; Đồng sông Cửu long 3,6 triệu con, chiếm 13,6%; Bắc Trung Bộ 3,4 triệu con, chiếm 12,9%; Đông nam 2,5 triệu con, chiếm 9,3%; Duyên hải nam trung 2,4 triệu con, chiếm 9,0% Các tỉnh số đầu lợn lớn triệu Hà Nội, Đồng Nai, Nghệ An, Thái Bình, Bắc Giang [27] Trong số 20.809 trang trại chăn nuôi loại, vùng Trung du miền núi phía Bắc 1.436 trang trại (Tổng cục thống kê, 2010) Do vậy, tỉnh Trung du miền núi phía Bắc chăn ni lợn chủ yếu nhỏ lẻ quy mơ hộ gia đình tận dụng nhiều phụ phẩm nơng nghiệp, hiệu kinh tế thấp Các tỉnh lại lợi diện tích dất dốc canh tác hiệu trồng thức ăn phục vụ chăn nuôi lợn Trong định hướng phát triển chăn ni đến năm 2020 [16], ngồi đẩy mạnh chăn ni lợn theo quy mơ hình thức trang trại tập trung cơng nghiệp, lưu ý đến phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, sản xuất an tồn sinh học Đối với chăn ni lợn quy mô nông hộ việc sử dụng nguồn thức ăn sẵn từ phụ phẩm nơng nghiệp từ lâu Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) Việt Nam nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột, cho sản xuất thức ăn gia súc, chế biến thành nhiều thực phẩm bánh, kẹo Sắn loại trồng dễ tính, khơng u cầu đất đai khắt khe, trồng đất cát nghèo dinh dưỡng đất phì nhiêu cho suất cao (Mai Thạch Hoành, 2004) [8] Do vậy, sắn ngày trồng phổ biến Việt Nam năm 2008 diện tích sắn 555,70 nghìn ha, với sản lượng 9395,80 nghìn tấn, đạt suất bình quân 16,91 tấn/ha (FAOSTAT, 2010) [51] Củ sắn tỷ lệ tinh bột cao (76,2 - 77,2%), protein lại thấp (2,2 - 2,7%) đặc biệt axit amin methionine (0 - 0,6%) (Nguyễn Nghi cs, 1984) [13], hàm lượng HCN củ sắn 20 - 30 mg/Kg củ tươi, sắn đắng 60 - 150 mg/Kg củ tươi (Mai Thạch Hoành, 2004) [8] Tuy nhiên khác với củ sắn, sắn tỷ lệ protein cao (16,5 - 39,0%), hàm lượng độc tố HCN từ 610 - 1840 mg/KgVCK (Hoàng Văn Tiến, 1987) [18]; (Dư Thanh Hằng, 2008) [5] Axít HCN dễ gây ngộ độc cho gia súc, để nâng cao hiệu sử dụng củ sắn sắn chăn nuôi ta cần chế biến để giảm tối đa hàm lượng HCN Phương pháp chua tác dụng giảm hàm lượng HCN kéo dài thời gian sử dụng (Danh cs, 1993) [49]; (Bùi Quang Tuấn, 2005) [28]; (Ba cs, 2006) [39]; (Mai Thị Thơm cs, 2006) [31] Mặt khác phương pháp chua phương pháp bảo quản thích hợp để bảo quản thức ăn thời gian dài, giúp cho người chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn, dự trữ thức ăn vào mùa thu hoạch sử dụng cho vật nuôi vào mùa khan nguồn thức ăn (Nguyễn Thị Tịnh cs, 2006) [25] Cỏ stylo (Stylosanthes guianensis) loại họ đậu lâu năm, thường dùng để phủ đất chống xói mòn, kết hợp làm thức ăn gia súc Loại cỏ dễ trồng suất cao 40 - 70 tấn/ha/năm (Nguyễn Thiện, 2005) [30] Cỏ stylo thường lơng hàm lượng xơ cao nên gia súc khơng thích ăn tươi, cỏ dạng khơ sử dụng cho trâu, bò, ngựa, dê, lợn gia cầm Ở dạng khô hàm lượng protein đạt 155 167 g/Kg VCK, xơ đạt 266 - 272 g/Kg VCK (Viện chăn ni, 2001) [35] Cỏ stylo dạng tươi tỷ lệ protein thô cao 16,86%, nguồn nguyên liệu bổ sung protein lý tưởng cho vật nuôi (Lê Hoa cs, 2009) [7] Xuất phát từ thực tế tiến hành thực đề tài “Nghiên cứu sử dụng số công thức thức ăn chua từ sản phẩm củ sắn với cỏ stylo chăn nuôi lợn thịt nông hộ” Mục tiêu đề tài - Xác định giá trị dinh dưỡng nguyên liệu củ sắn, sắn, cỏ stylo 184 dùng thức ăn chua - Xác định ảnh hưởng thời gian đến biến đổi thành phần hóa học dinh dưỡng thức ăn chua từ sản phẩm củ sắn với cỏ stylo - Xác định tỷ lệ sử dụng công thức chua chất lượng tốt từ nguyên liệu củ sắn cỏ stylo làm thức ăn chăn nuôi lợn lai F1 giai đoạn nuôi thịt đạt hiệu cao chăn nuôi lợn F1 so với thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh - Đánh giá hiệu kinh tế từ chăn nuôi lợn thông qua việc sử dụng cơng thức thức ăn chua khác Từ sở để khuyến cáo cho nông hộ sử dụng công thức chua thức ăn sử dụng nông hộ Ý nghĩa đề tài * Ý nghĩa khoa học: Đề tài nghiên cứu biến động thành phần hóa học thức ăn chua từ sắn kết hợp cỏ stylo nguyên liệu khác để làm sở dùng làm thức ăn cho lợn Đánh giá khả sinh trưởng, tiêu tốn thức ăn lợn dùng thức ăn chua * Ý nghĩa thực tiễn: Nâng cao hiệu chăn nuôi lợn thịt cách chua nguồn thức ăn sẵn có, rẻ tiền địa phương quy mô nông hộ PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1 sở khoa học nghiên cứu 1.1.1 Đặc điểm sinh trưởng, tiêu hóa lợn giai đoạn nuôi thịt 1.1.1.1 Đặc điểm sinh trưởng lợn thịt Sinh trưởng q trình tích luỹ chất thơng qua q trình trao đổi chất, tăng lên khối lượng, kích thước chiều phận toàn thể vật sở tính di truyền từ đời trước Theo Trần Văn Phùng cs (2004) [14] phân chia quy luật sinh trưởng phát dục lợn theo hai quy luật: - Quy luật sinh trưởng phát dục theo giai đoạn: Quá trình sinh trưởng phát dục lợn chia làm giai đoạn thai (prenatal) giai đoạn thai (postnatal) - Quy luật sinh trưởng phát dục không đồng đều: Không đồng khả tăng khối lượng, không đồng phát triển quan, phận thể, khơng đồng tích luỹ tổ chức mỡ, nạc, xương Điều quan trọng nhà chăn nuôi phải biết thời điểm lợn sinh trưởng nhanh để kết thúc vỗ béo cho thích hợp, giảm giá thành sản phẩm chăn nuôi Theo Trần Văn Phùng cs (2004) [14] để đánh giá khả sinh trưởng vật nuôi, ta dùng phương pháp cân định kỳ khối lượng đo kích thước chiều thể vật ni, từ tính tốn tiêu sinh trưởng để đánh giá khả sinh trưởng vật nuôi Các tiêu sinh trưởng thường dùng là: + Sinh trưởng tích luỹ: khối lượng, kích thước, thể tích vật ni tích luỹ qua thời gian khảo sát Các thông số thu qua lần cân đo biểu thị sinh trưởng tích luỹ vật ni + Sinh trưởng tuyệt đối (A): khối lượng, kích thước, thể tích vật ni tăng lên đơn vị thời gian Đối với lợn sinh trưởng tuyệt đối thường dùng đơn vị g/con/ngày + Sinh trưởng tương đối (R): tỷ lệ % phần khối lượng (thể tích, kích thước) tăng lên so với khối lượng (thể tích, kích thước) thời điểm cân đo Đơn vị sinh trưởng tương đối % + Hệ số sinh trưởng (C): tỷ lệ % khối lượng, kích thước thời điểm cuối khảo sát so với thời điểm đầu Đơn vị tính hệ số sinh trưởng % 1.1.1.2 Đặc điểm tiêu hóa lợn thịt Theo Hồng Tồn Thắng cs (2006) [29] tiêu hố trình phân giải chất dinh dưỡng thức ăn thơng qua tác động học, hố học vi sinh vật học để biến hợp chất hữu phức tạp thành chất đơn giản mà thể động vật hấp thu sử dụng Theo Trần Văn Phùng cs (2004) [14] q trình tiêu hố lợn diễn ba hình thức: Tiêu hố học; tiêu hố hố học tiêu hố vi sinh vật Ba q trình diễn đồng thời ảnh hưởng tương hỗ lẫn điều khiển hệ thống thần kinh thể dịch Tiêu hoá miệng: Ở miệng lợn, q trình tiêu hố diễn chủ yếu hai hình thức: học hố học Lợn dùng mõm lấy thức ăn, vừa ăn vào vừa nhai vừa nuốt liên tục Q trình tiêu hố hố học miệng thực hai men chứa nước bọt, men amilaza men mantaza Hai men thuỷ phân tinh bột (gạo, ngô, sắn khoai) thành đường glucose Tiêu hoá dày: Tiêu hố dày gồm q trình tiêu hố học tiêu hoá hoá học Tiêu hoá học co bóp nhào trộn thức ăn trơn dày thực Quá trình quan trọng: vừa làm cho thức ăn nát nhuyễn, vừa làm cho thức ăn ngấm men tiêu hoá để tiêu hoá triệt để Tiêu hoá hoá học trình tác động men tiêu hố dịch vị tiết Trong q trình tiêu hoá lợn tiết dịch vị liên tục nhiều sau ăn - Lượng dịch tiết thay đổi phụ thuộc vào phần ăn thời gian cho ăn Khi cho lợn ăn thức ăn xanh, lượng dịch vị tăng lên gấp - lần, độ toan cao hoạt lực pepsin mạnh Lợn ăn thức ăn rang, dịch vị tiết nhiều thức ăn ngâm Thức ăn bột ngũ cốc, cám gạo tiết dịch vị nhiều thức ăn củ quả, rau tươi Thức ăn ... vật nuôi (Lê Hoa cs, 2009) [7] Xuất phát từ thực tế chúng tơi tiến hành thực đề tài Nghiên cứu sử dụng số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ sắn với cỏ stylo chăn nuôi lợn thịt nông hộ ... Đánh giá hiệu kinh tế từ chăn nuôi lợn thông qua việc sử dụng công thức thức ăn ủ chua khác Từ sở để khuyến cáo cho nông hộ sử dụng công thức ủ chua thức ăn sử dụng nông hộ Ý nghĩa đề tài * Ý... định tỷ lệ sử dụng cơng thức ủ chua có chất lượng tốt từ nguyên liệu củ sắn cỏ stylo làm thức ăn chăn nuôi lợn lai F1 giai đoạn nuôi thịt đạt hiệu cao chăn nuôi lợn F1 so với thức ăn hỗn hợp hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ (NCKH), Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay