Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m

15 54 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 16:23

Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ XƯỞNG 21.45X60.25M A / TÍNH CHỌN XÀ GỒ : 1/ Chọn tiết diện : Tải trọng tác dụng lên xà gồ : Sử dụng lợp loại có chiều dày = 0.35 mm Trọng lượng tôn lợp qtl = 3.68 Kg/m Độ dốc nhà i% = 20.00 % a = 11.31 độ Bước xà gồ b = 1.15 m Bước cột l = 6.00 m Hệ số vượt tải n = Hoạt tải phân bố chuẩn qc = 30.00 Kg/m = 41.48 Kg/m q y = q x cosa = 40.67 Kg/m q x = q x sina = 8.13 Kg/m = 183.03 Kg.m = 9.15 Kg.m   = 8.72 cm , My = 0.44 cm , q = n ´( q c ´ b + q tl ´ b ) cos a 1.05 2 Moment uốn tác dụng lên xà gồ : M = x qy ´ l2 q ´ l2 M = x y 32 Moment chống uốn tác dụng lên xà gồ : Wx = Wy = Xà gồ chọn Mx   C125-2 coù: g 3.77 Kg/m Wx 18.72 cm Ix = 117.02 cm Wy 4.35 cm Iy = 15.31 cm / Kiểm tra tiết diện chọn : Tải trọng tác dụng lên xà gồ : qc ´ b + qtl ´ b = 45.43 Kg/m qy = q x cosa = 44.55 Kg/m qx = q x sina = 8.91 Kg/m = 200.48 Kg.m = 40.10 Kg.m q = n´( cosa + g) Moment uốn tác dụng lên xà gồ : Mx = My = qy ´ l qx ´ l 32 1/12 ng suất lớn tác động đồng thời cuả hai moment :  =x +y = Mx My + Wx W y = 1,993 £ g ´ R = Kg/cm , 2,468 Thoả Độ võng xà gồ tác dụng tải trọng qy (theo phương x có hệ giằng xà gồ): fy = qy ´ l ´ 384 E ´ I x  = 3.059 = 0.00510 f L cm éfù £ê ú= = ë L û 180 =====> Thỏa 0.00556 ==>Nên xà gồ chọn đạt yêu cầu B / TÍNH TOÁN KHUNG NGANG : I TẢI TRỌNG TÁC DỤNG : 1/ Tải trọng thường xuyên : 3.68 Kg/m Tôn lợp Xà gồ 3.7 Kg/m Tónh tải mái tính toán: 10 Kg/m2 1.05 Hệ số tónh tải n = 0.063 T/m Tónh tải tác dụng lên khung 2/ Tải trọng tạm thời ngắn hạn : 30 Kg/m Hoạt tải 1.1 Hệ số hoạt tải n = 0.198 T/m Hoạt tải tác dụng lên khung Tải trọng gió theo TCVN 2737-95: a Đặc tính hình học nhà: Cao (đỉnh cột) : Nhòp l: 21 m h1/l = 0.343 a = 11.3 độ Bước cột b = b 7.2 m m Công trình xây dựng Do : c1 = 0.80 c2 = -0.348 c3 = -0.40 c4 = -0.60 BÀU CẠN, LONG THÀNH, ĐỒNG NAI IA Do thuộc vùng áp lực gió Tỉ số chiều cao nhà/nhòp : H/L = 0.343 < 1,5 Nên không tính đến thành phần gió động , mà tính thành phần tónh Hệ số tin gió no = 1.2 50 Thời gian giả đònh sử dụng công trình (năm): t = Hệ số điều chỉnh tải trọng gió ứng với thời gian sử dụng giả đònh công trình: a= Thành phần tónh xác đònh : W = no x Wo x k x c x a x a b Wo = 55 Kg/m2 Dạng đòa hình B Tương đối trống trải Hệ số kể đến thay đổ áp lực gió đỉnh cột K = Hệ số kể đến thay đổ áp lực gio chân cột K = 0.8 Phía trái: ĐỈNH W1 = no x Wo x k x c1 x a = 317 CHAÂN 253 Kg/m 2/12 c W2 = no x Wo x k x c2 x a = -138 -138 Kg/m W3 = no x Wo x k x c3 x a = -158 -158 Kg/m W4 = no x Wo x k x c4 x a = -238 -190 Kg/m Phía phải: II XÁC ĐỊNH NỘI LỰC TRONG KHUNG : Dùng Sap2000 xác đònh nội lực : Mô hình khung tính toán Kết kiểm tra theo tiêu chuẩn ACI III TÍNH TOÁN CHỌN TIẾT DIỆN : / Đối với chi tiết cột : a Tiết diện chân cột : 5230300 1745.178512 1.013223762 Nội lực tính toán : 3/12 Tổ hợp sử dụng: ENVE 1C1 + 1C2 + 1C3 N (Kg) Q (Kg) M (Kg.cm) 3,606 2,529 (chân cột cấu tạo khớp) Độ lệch tâm e chiều cao h tiết diện chân cột : e = x h = M = N l = 12 cm 60.00 cm cấu tạo khớp chân cột Tiết diện yêu cầu : Ayc = N e ù é ´ 1, 25 + 2, ´ x ú = R ´ g êë hû 1.80 cm2, Choïn mặt cắt dạng H Có thông số sau : H (mm) 250.00 Ix (cm4) 5,325.77 1,067.09 426.06 B (mm) 200.00 Iy (cm ) tf (mm) 8.00 Wx (cm ) tw (mm) 6.00 Wy (cm ) 106.71 (cm2) 46.04 Sx (cm3) 234.67 A q (Kg/m) Sy (cm ) 36.14 80.00 Kiểm tra điều kiện bụng cánh hw = 39.0 180 Thỏa = 1.3 2.5 Thoûa = 1.2 Thoûa tw tf tw hw wf Kiểm tra tiết diện chọn theo điều kiện bền : N Mx + = Ath Wxth  = 78 £ g ´ R = 2,500 Kg/cm2, Thoûa b Tiết diện đầu cột Nội lực tính toán : Tổ hợp sử dụng: ENVE N (Kg ) 1C1 + 1C2 + 1C3 Q (Kg ) 1,111 824 Độ lệch tâm e chiều cao h (sơ bộ) tiết diện đầu cột : M = N l h = = 12 e x = M (Kg.cm ) 11,992 10.79 cm 60.00 cm Tiết diện yêu cầu : Ayc = N e ù é ´ 1, 25 + 2, ´ x ú = R ´ g êë h û 0.76 cm2, Chọn mặt cắt dạng H Có thông số sau : 4/12 H (mm) 25,034.12 1,067.54 Ix (cm ) 500.00 B (mm) 200.00 Iy (cm ) tf (mm) 8.00 Wx (cm ) 1,001.36 tw (mm) 6.00 Wy (cm3) 106.75 A (cm2) 61.04 Sx (cm3) 569.29 q (Kg/m) 47.92 Sy (cm ) 80.00 Kieåm tra điều kiện bụng cánh hw = 80.67 180 Thoûa = 1.33 2.5 Thoûa = 2.42 Thỏa tw tf tw hw wf Kiểm tra tiết diện chọn theo điều kiện bền : M x N + = A th W xth  = 30 £ g ´ R = 2,500 Kg/cm , Thoûa c Kiểm tra cột theo điều kiện độ mảnh : Chiều dài tính toán : n= lc Jc ỉ J r1 J ỗỗ + r2 lr ố l r1 Trong đó: ÷÷ = ø 1.5 Jc Lc môment quán tính tiết diện chiều dài cột Jr1, Jr2, lr1, lr2: Môment quán tính tiết diện chiều dài cá xà ngàng liên kết với cột Ta coù: Lc = 720 (cm) Jc = 13,089 (cm4) Jr1 = 5,326 (cm4) Jr1 = 25,034 (cm4) lr1 = 600 (cm) lr2 = 1,300 (cm) Vì cột móng có liên kết khớp nên ta sử dụng công thức: 38 = n mx = 1+ lox = m ´l = Độ mảnh : lx = 2.23 1,607 cm l ox rx = 102.79 < lx  = 120 Thoả d Kiểm tra cột theo điều kiện ổn đònh tổng thể: Trong mặt phẳng uốn : Độ lệch tâm tương đối m: ex = rx m = Trong ñoù l x = lx ´ 0.66 r x = cm Wx = A 16.41 cm R = E 5/12 l x R = E = lx ´ Ac = Ab 3.55 cm 0.74 Trong đó: Ac = dc ´bc = 1600 mm Ab = db ´ (h - 2´dc ) = 2154 mm Ac Diện tích cánh Diện tích bụng Giá trò h Tính chiều dày đế theo chòu nhổ Một bu lông chòu kéo T = Pt = 2217.1975 (Kg) Tải trọng tác dụng lên hàng bu lông song song với cánh chữ I Pw = 2T = 2,721 (Kg) 1+(0.5g/a) Tải trọng tác dụng lên hàng bu lông song song với bụng chữ I Pf = T = 857 (Kg) 1+(2a/g) Mô men gây bỡi tải trọng từ bụng cánh Mw = 0.25 Pw (g-0.5db) = Kg.cm Mf = 0.5 Pf (a-0.25 db) = 428 Kg.cm Chiều dày đế yêu cầu từ bụng cánh gây (t Min = 1.2 cm) tw = 6Mw = Fbh tf = 6Mf 2Pw(g-0.5db) 0.00 (cm) Fyh = 4Pf(a-0.25db) Fbb Chiều dày đế theo chòu nhổ gây (cm): = = 0.14 (cm) Fyb 0.14 Chiều dày đế thoã mãn yêu cầu chòu nén chòu nhổ la ø(mm): 6.6 11/12 Chiều dày đế chọn (mm): 10 2/ Liên kết bulong chân cột : Chọn đường kính bu lông (mm): Bulong neo 4M 24 24 Số lượng mặt cắt tính toán bulông nc = Tổng chiều dày nhỏ thép trượt phía ddmin = 10 (mm) Khả chòu lực bu lông theo điều kiện cắt ép mặt Nblc =nc g blRcbl p d  N blem = 8,595 (Kg) bl R em d å d = [N]blmin = 8,160 (Kg) = 8,160 (Kg) Số lượng bu lông cần thiết : n = Q =  N  blmin 0.31 Vậy số lượng bu lông chô n theo cấu tạ o laø g g g W y c M M y g i = M R M b ´ ´ b a ´ l g i o x R ´ 8 m a x p t W = = y c x o Xác đònh chiều dài neo: Lc Lc = T ´ ´ p = £ = ´ = = = = u p db u = 0.16 Trong đó: R < £ gg = £ ´ R £ ´ g caùi = = R = ´ R = (cm) fc' = 0.08 0.0525 db Với u >= 11 kg.cm2 u = Chọn chiều dài neo (mm): 11.00 Kg/cm2 500 Thoả yêu cầu neo 12/12 TÍNH TỐN MĨNG NHÀ XƯỞNG I Các thơng số tính tốn Tải trọng tính toán Lực đứng Ntt 178.02 kN Moment Mx Mxtt 70.81 kNm Lực ngang Hy Hytt 25.29 kN Moment My Mytt kNm Lực ngang Hx Hxtt kN Hệ số vượt tải k = 1.20 Tải trọng tiêu chuẩn Lực đứng Ntc 148.35 kN Moment Mx Mxtc 59.01 kNm Lực ngang Hy Hytc 21.08 kN Moment My Mytc 0.00 kNm Lực ngang Hx Hxtc 0.00 kN Thơng số móng Chiều sâu chơn móng h 1.60 m Bề rộng móng (phương x) b 1.50 m Chiều dài móng (phương y) l 2.00 m Dung trọng trung bình đất đắp móng γ 22.00 kN/m3 Thơng số đất Trên mặt móng Dung trọng tự nhiên 22.00 kN/m3 Góc nội ma sát độ Lực dính kN/m2 Module đàn hồi kN/m2 Dưới mặt móng Dung trọng tự nhiên 22.00 kN/m3 Góc nội ma sát 30.00 độ Lực dính 5.00 kN/m2 Module đàn hồi kN/m2 II Sức chịu tải đất đáy móng Theo TCVN 9362:2012, sức chịu tải đất đáy móng tính theo cơng thức sau: R= III 𝑚1 ×𝑚2 (𝐴𝑏𝛾𝐼𝐼 𝑘𝑡𝑐 + 𝐵ℎ𝛾𝐼𝐼∗ + 𝐷𝑐𝐼𝐼 − ℎ0 𝑦𝐼𝐼∗ ) m1 - Hệ số điều kiện làm việc đất m2 - Hệ số ĐKLV cơng trình có tác dụng qua lại với ktc - Hệ số độ tin cậy A = B = D = Kiểm tra sức chịu tải móng Pttmax Ntt/(bl)(1+6ex/b+6ey/l) = 262.95 kN/m2 1.10 1.00 1.00 1.15 4.59 7.95 130.15 kN/m2 Bảng tính kết cấu móng xưởng 21.45m x 60.25m 1/2 Pttmin = ptteva = Trong đó: ex ey Ntt/(bl)(1-6ex/b-6ey/l) -11.47 kN/m2 0.5(pttmax+pttmin) = = 59.34 kN/m2 Mytt/Ntt Mxtt/Ntt = = 0.000 m 0.398 m Kết luận: IV Móng đảm bảo khả chịu tải Kiểm tra sức kháng xuyên thủng Giả thiết chiều cao móng hm 0.60 m Chiều dày lớp BT bảo vệ a0 0.05 m Chiều cao làm việc móng h0 0.55 m Chiều rộng cổ móng bc 0.20 m Chiều cao cổ móng lc 0.35 m BT mác Rk 300 Pxt Ra Cốt thép SD390 Kiểm tra sức kháng xuyên theo công thức ptteva(bl-(bc+2h0)x(lc+2h0)) = Pkc = Rk(2^0.5)h0(bc+lc+2h0) 100.00 kN/m2 390,000 kN/m2 66.16 kN/m2 128.34 kN/m2 Kết luận: Móng đảm bảo khả kháng xuyên V Kiểm tra cốt thép móng Bố trí cốt thép theo cạnh dài pl1 pmax-(pmax-pmin)/l*(l-lc)/2 = Mx (pmax-pmin)/l*(l-lc)^2/6+pl1*(l-lc)/4 Fy Mx/(0.9h0Ra) = Chọn thép đường kính Khoảng cách bố trí cốt thép → Diện tích cốt thép thiết kế Bố trí cốt thép theo cạnh ngắn pb1 pmax-(pmax-pmin)/b*(b-lc)/3 = My (pmax-pmin)/l*(b-bc)^2/6+pl1*(b-bc)/4 Fx Mx/(0.9h0Ra) = Chọn thép đường kính Khoảng cách bố trí cốt thép → Diện tích cốt thép thiết kế 71.73 kN/m2 61.72 kNm 3.20 10.00 200 5.89 cm2 mm mm cm2 68.78 kN/m2 49.91 kNm 2.59 10.00 200 7.85 cm2 mm mm cm2 Bảng tính kết cấu móng xưởng 21.45m x 60.25m 2/2 TÍNH TỐN CẤP ĐIỆN Tính toán cấp điện Nhà xưởng - Lựa chọn thiết bị đóng cắt cho nhà xưởng 21.45x60.25m: Dòng điện chạy pha dây dẫn tính theo cơng thức : Iđm = P/(Uđm*cos) = (0.15*9*4)/1,732/0,38/0,7= 8.79A Chọn MCB 2P 40A - Lựa chọn dây dẫn: Dự theo catalogue cáp hạ không nhà sản xuất nước kết hợp với kết cấu cơng trình, chọn cáp hạ cấp điện Duplex 2x11mm2 (có đòng điện định mức 65A) - Lựa chọn dây dẫn cho đèn chiếu sáng ổ cắm: Sử dụng cáp đơn lõi đồng C/PVC1x1,5mm2 cho dây pha dây trung hòa luồn ống nhựa D20 đặt âm tường Bảng tính kết cấu móng xưởng 21.45m x 60.25m click download đầy đủ vẽ ... mm cm2 Bảng tính kết cấu móng x ởng 21.45m x 60.25m 2/2 TÍNH TỐN CẤP ĐIỆN Tính tốn cấp điện Nhà x ởng - Lựa chọn thiết bị đóng cắt cho nhà x ởng 21.4 5x6 0.25m: Dòng điện chạy pha dây dẫn tính theo... no x Wo x k x c1 x a = 317 CHAÂN 253 Kg/m 2/12 c W2 = no x Wo x k x c2 x a = -138 -138 Kg/m W3 = no x Wo x k x c3 x a = -158 -158 Kg/m W4 = no x Wo x k x c4 x a = -238 -190 Kg/m Phía phải: II X C... móng Pttmax Ntt/(bl)(1+6ex/b+6ey/l) = 262.95 kN/m2 1.10 1.00 1.00 1.15 4.59 7.95 130.15 kN/m2 Bảng tính kết cấu móng x ởng 21.45m x 60.25m 1/2 Pttmin = ptteva = Trong đó: ex ey Ntt/(bl)(1-6ex/b-6ey/l)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m, Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 21,45m x 60,25m

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay