Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m

12 50 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 16:23

Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m  f f f KIỂM TOÁN KẾT CẤU CỘT KÈO y x     M 5 x f W 84 x 4 M q l q l y x + + W E I E I y x x y f y y Thơng số hình học, mơ hình tính tốn Chiều dài nhịp Chiều cao từ chân cột đến đỉnh kèo Chiều cao từ chân cột đến đỉnh cửa trời Bước cột 30.40 10.60 12.80 8.00 m m m m Mơ hình tính tốn Đặc trưng vật liệu 2.1 Tấm lợp Vật liệu: Tole Trọng lượng riêng 2.2 Thép hình xà gồ khung kèo Trọng lượng riêng Giới hạn chảy fy Cường độ tính tốn f 0.08 kN/m2 78.50 240 230 KN/m3 Mpa Mpa Mpa Mpa Mpa Cường độ cắt, trượt fv 133 Cường độ kéo đứt tiêu chuẩn 340 Môđun đàn hồi thép 210000 Tải trọng tác động Các tải trọng tính tốn xác định theo hướng dẫn TCVN 2737:1995 "Tải trọng tác động -Tiêu chuẩn thiết kế" 3.1 Tải trọng thường xuyên Mái tôn + xà gồ mái 0.13 kN/m2 Tôn mặt bên + xà gồ 0.12 kN/m2 Tĩnh tải khung cột kèo phần mềm tự tính tốn dựa đặc trưng vật liệu kích thước hình học cấu kiện Hệ số tải trọng 1.05 3.2 Tải trọng tạm thời ngắn hạn Tải trọng tạm thời ngắn hạn (TTNH) có hoạt tải mái áp lực gió 3.2.1 Hoạt tải mái (TTNH 1) Hoạt tải mái 0.30 kN/m2 Hệ số tải trọng 1.30 1/9 3.2.2 Tải trọng gió (TTNH 2) Vùng Ce2 Vùng Ce1 Vuøng Ce=+0.7 Vuøng Ce=-0.6 Vuøng Ce=-0 Ce3 Vuøng Vuøng Ce=+0.8 Vuøng Ce1 Sơ đồ phân bố áp lực gió Tải trọng gió (chỉ xét gió tĩnh) Vùng gió (Đồng Nai) Áp lực gió Áp lực gió chiết giảm Hệ số thay đổi áp lực gió Khẩu độ nhà xưởng L Chiều cao h1 Chiều dài nhà xưởng Vùng tác Hệ số áp h2 B Áp Lực gió Hệ số tải IA 0.65 0.10 1.00 30.40 8.80 kN/m2 kN/m2 (địa hình tương đối trống trải, chiều m m 12.80 m 8.00 m Áp Lực gió tính tốn dụng lực gió Ce (KN/m2) trọng (KN/m2) Vùng 0.800 0.44 1.2 0.528 Vùng -0.150 -0.08 1.2 -0.099 Vùng 0.700 0.39 1.2 0.462 Vùng -0.800 -0.44 1.2 -0.528 Vùng -0.600 -0.33 1.2 -0.396 Vùng -0.600 -0.33 1.2 -0.396 Vùng -0.500 -0.28 1.2 -0.330 Vùng -0.500 -0.28 1.2 -0.330 Đầu hồi -0.500 -0.28 1.2 -0.330 3.3 Tổ hợp tải trọng tính tốn TH1 Tải trọng thường xun TH2 Tải trọng thường xuyên + tải trọng TTNH TH3 Tải trọng thường xuyên + tải trọng TTNH TH4 Tải trọng thường xuyên + 0.9(tải trọng TTNH 2+tải trọng THNH 1) TH BAO Bao(TH1, TH2, TH3, TH4) 2/9 Kết nội lực Kết nội lực xuất khung cột kèo từ phần mềm SAP 2000 V14 -15 -8 171 0 -14 -12 -11 4 -83 -97 -57 -44 -70 -20 99 -16 -32 5 -1.25 -8.70 4.41 -1.70 75 12 35 36 7 99 64 94 90 54 86 89 64 9 9 -0 -66.91 -66.72 5 - -2 -1.99 13.48 -172.77 -161.71 -150.61 -138.19 -125.77 -112.03 -98.29 -83.23 -68.16 -51.78 -35.40 -17.70 -66.51 -64.16 -61.80 -57.30 -52.79 -46.14 -39.49 Z-30.69 -21.89 -10.95 Y -1 -1 -16 6 -12 -93 -63 -36 6 -12 7 5 1 27 2 -2.177E-04 -29.05 -47.45 0 - 8 13 22 04 98 95 97 6 2 59 62 -1 -3 67 60 -9 -6 - 16 - 12 160.29 146.96 133.60 120.24 106.88 93.52 80.16 66.80 53.44 40.08Z 26.72 13.36 - 4 19 -8 -1.507E-04 29.05 47.45 4 -82 .5115 7E -0 4 Biều đồ moment khung với tổ hợp TH1 -160.73 -147.39 -133.99 -120.59 -107.19 -93.79 -80.40 -67.00 -53.60 -40.20 -26.80 -13.40 Y 6 -66 -74 -85 -80 -137.20 -123.27 -109.34 -93.27 -77.19 Z -58.97 -40.74 -20.37 -88 4 -89 -88 -86 -81 79 7 80 06 17 16 04 -75 -1.70 -67 - 19.14 24.70 -33 -1 3 8 05 20 9 80 65 50 35 -179.98 -170.39 -160.76 -148.98 -20.25 -1 4.33 -1.99 -6.91 -7 Biều đồ moment khung với tổ hợp TH2 -59.27 -57.62 -55.98 -53.02 -50.06 -45.78 -41.51 -35.91 -30.31 -23.39 -16.48 -8.24 Y Biều đồ moment khung với tổ hợp TH3 3/9 7 -14 -15 4 -12 -11 -87 -10 -75 -62 -50 -39 2 -16 -27 37 11 48 79 7 -4 3 -1.53 -1.64 -8.68 - 6 26 64 83 87 76 51 14 67 8 8 -0 -57.45 -57.50 -55.62 -53.73 -49.92 -46.10 -40.35 -34.60 Z -26.92 - 9 -1.79 12.65 12.68 -158.33 -148.14 -137.91 -126.50 -115.08 -102.48 -89.87 -76.08 -62.29 -47.31 -32.33 -16.17 -19.23 -9.62 Y Biều đồ moment khung với tổ hợp TH3 4 77 -21 36 17 - -15 -14 -12 -11 4 -89 -88 -97 4 18 -.8 -86 5- 1 4- 7 0 35 0 86 89 64 12 -6 - - 8 -1.70 -29.05 19.14 -47.45 24.70 38 20 35 05 21 -1 60 80 65 96 50 67 591 -6 -3 -9 -8 12 - 16 160.29 -179.98 146.96 -170.39 133.60 -160.76 120.24-148.98 106.88 -137.20 93.52 -123.27 80.16 -109.34 66.80 -93.27 53.44 -77.19 Z 40.08-58.97 26.72-40.74 13.36-20.37 - 4 -1.99 -6.91 29.05 47.45 -20.25 -172.77 -161.71 -150.61 -138.19 -125.77 -112.03 -98.29 -83.23 -68.16 -51.78 -35.40 -17.70 Y -35.43 1.91 29 -30.8 8.5 -26.68 -26.80 -26.80 -26.80 -27.48 -27.48 -30.12 -30.12 -32.76 -32.76 -35.40 -35.40 -37.1 -2.52 -34.0 10 -27.7 6.8 -18.4 81.45 -21.5 53.2 -24.6 5.0 -13.3 -15.4 -13.0 -12.7 -35.43 -12.4 14.16 10.70 -12.6 -10.3 15.89 -21.65 -25.69 710 6.9 1-3 -24.80 -31.04 -35.23 -34.19 -27.92 -21.70 -3.39 16.85 -6.41 16.76 -9.44 16.66 -12.49 16.54 -15.54 16.40 -18.6 16.24 16.07 15.88 15.67 15.44 15.20 1.91 -19.19 26.67 -19.26 26.72 -23.56 26.72 -23.56 26.72 -27.86 26.72 -27.86 26.72 -32.15 26.72 -32.15 26.72 -36.45 26.72 -36.45 Z26.72 -40.74 26.72 -40.74 26.72 10.32 -1.86 8.54 2.81 35.43 -7.77 -2.78 40 3.51 Biều đồ bao moment khung với tổ hợp TH1, TH2, TH3, TH4 Y Biều đồ bao lực cắt khung với tổ hợp TH1, TH2, TH3, TH4 4/9 Kiểm toán tiết diện 5.1 Kiểm tra tiết diện khung (khung có nội lực lớn nhất) 5.1.1 Kiểm tra tiết diện kèo Kiểm toán tiết diện vị trí khung có nội lực lớn theo tổ hợp bao Moment Lực cắt Vị trí Mmax (KNm) Qmax (KN) Đầu ngàm 180.23 -35.23 Giữa nhịp 70 -12.69 Đặt trưng hình học tiết diện kèo Vị trí Đặt trưng hình học tiết diện Đầu ngàm Giữa nhịp Chiều dầy bụng tw(cm) 0.6 0.6 Chiều cao dầm h (cm) 70 45 Chiều dầy cánh tf (cm) 0.8 0.8 Bề rộng cánh b (cm) 20 20 Khả kháng uốn-Wth (cm3) 1552 876        j j     N f f      f  ,  ,  ,  ,  ,     c A E E    n  , f E Mơmen qn tính-Jx (cm4) 54312 19718 Mơmen qn tính-Jy (cm4) 1068 1067 904.492 494.867 Mơmen tĩnh nửa tiết diện-Sx     +  ,  0  f , E     Vị trí kiểm tra Mép c kèo Giữa kèo Điều kiện kiểm tra Đơn vị Kiểm tra bền theo ứng suất tương đương M/Jx*y    +    + 3t Mpa 116.15 79.88 c=F/twlz F= tQSx/twJx Mpa KN Mpa 2.72 3.527 9.78 2.72 3.527 5.31 tđ Mpa 116.05 OK 79.09 OK 1.70 0.08 0.39 1.16 0.92 125.81 218.5 OK 1.70 0.16 0.56 1.87 1.07 74.39 218.5 OK 0.097 0.008 30.217 12.125 OK 0.097 0.008 30.217 12.125 OK tđ c c  1,15 f  c Kiểm tra ổn định tổng thể tiết diện I có truc đối xứng Điều kiện kiểm tra M  f c (5.1.6) jbWc l0= Chiều dài tính tốn dầm m a= Hệ số   lo t1   at   1 + a  8 y  hb f   b t  f     j1= jb= Hệ số y  1,42 a M/(jb*Wc) Mpa Iy  h  E j1  y   f*γc Hệ số Mpa I x  lo  f Kiểm tra ổn định cục cánh nén Bề rộng cánh hẫng kèo bh Chiều dày cánh tf Tỷ số (E/f)^0.5 Tỷ số (bh/tf) m m 5/9 5.1.2 Kiểm tra tiết diện cột Tổ hợp lực kiểm tra: Moment Lực cắt Lực dọc Vị trí Mmax (KNm) Qmax (KN) Nmax (KN) Đầu cột -179.98 -19.19 -51.96 Vị trí thay đổi tiết diện -123.27 -27.86 -56.89 Chân cột -40.74 -59.49 Đặt trưng hình học tiết diện cột Đặt trưng hình học tiết diện Đơn vị Vị trí Giữa cột Chân cột 0.60 0.60 50.00 30.00 0.80 0.80 20.00 20.00 1001.43 531.21 Chiều dầy bụng tw Chiều cao dầm h Chiều dầy cánh tf Bề rộng cánh b Khả kháng uốn-Wth cm cm cm cm cm3 Đầu cột 0.60 70.00 0.80 20.00 1551.76 Mơmen qn tính-Jx cm4 54311.50 25035.82 7968.14 Mơmen qn tính-Jy cm4 1067.90 1067.54 1067.18 Mơmen tĩnh nửa tiết diện-Sx Diện tích tiết diện Bán kính quán tính-ix cm3 cm2 cm 904.49 73.04 27.27 569.29 61.04 20.25 294.09 49.04 12.75 Bán kính quán tính-iy a Kiểm tra bền Điều kiện kiểm tra: cm 3.82 4.18 4.66  My N Mx  y x  f c An I nx I ny Ứng suất nén lớn cột σ Giá trị f*γc Kết luận b.Kiểm tra ổn định mặt phẳng uốn N Điều kiện kiểm tra:  f c je A Tính tốn độ mảnh quy ước: Chiều cao cột l 0,38 Hệ số chiều dài tính tốn cột  + n I l với: n b c lI c Chiều dài tính tốn cột lo=μl Độ mảnh cột x f Độ mảnh quy ước cột    E Tính tốn độ lệch tâm tính đổi me=hm Độ lệch tâm tương đối m MA NW c Hệ số ảnh hưởng hình dạng tiết diện h Độ lệch tâm tính đổi me = = 123.10 Mpa 207 MPa OK = = 5.5 m 3.52 = 0.18 = 19.37 m = = 71.03 2.35 = 16.30 = = 1.25 20.38 6/9 Kiểm tra Hệ số je Giá trị N/(jeA) f*γc Kết luận c Kiểm tra ổn định mặt phẳng uốn N Điều kiện kiểm tra:  f c cj y A Tính hệ số uốn dọc jy Chiều dài tính tốn cột ngồi mặt phẳng khung Độ mảnh cột y Tỷ số f/E f  y  y Độ mảnh quy ước cột E Hệ số uốn dọc jy Tính hệ số c Độ lệch tâm tương đối mx Hệ số a Hệ số b Hệ số c=(2-0.2mx)*c5+(0.2mx-1)*c10 Với: c5  c 10  = 0.107 = 66.49 MPa = 218.5 MPa OK = = = = = 5.06 m 132.33 0.001 4.38 0.37 = = = = 10.87 0.9 1.43 0.21 + amx = 0.13 1 + m xj y / j b = 0.20 b Kiểm tra: Giá trị N/(cjyA) f*γc Kết luận d Kiểm tra ổn định cục bụng hw  hw  Điều kiện kiểm tra:  = 91.13 MPa = 218.5 MPa OK Ứ/s nén lớn biên bụng σ Ứ/s biên bụng tương ứng σ1 = = 121.77 MPa -107.55 MPa Giá trị a(σ-σ1)/σ Vì a>1 nên: =    tw  tw 1.88  hw  ( 2a  1) E E  3,8    4.35 2 f  tw    a + a + 4b ( Ứng suất tiếp tQ/(twhw) Giá trị b1.4(2a1)*t/σ Giá trị [hw/tw] Giá trị hw/tw Kết luận 5.3 Kiểm tra khả chịu lực bulong 5.3.1 Thông số tính tốn Loại bulơng Cấp độ bền thép bulơng ) = = = = = 4.68 MPa 0.15 114.82 114 OK thơ 6.6 Mpa 7/9 Cường độ tính tốn chịu cắt Cường độ tính tốn chịu kéo Cường độ tính tốn chịu ép mặt Hệ số điều kiện làm việc Số mặt tính tốn bulơng Khả chịu cắt bulông Khả chịu kéo bulông Tổng ch dầy thép trượt phía Khả chịu ép mặt bulơng Khả chịu lực nhỏ bulông 5.3.2 Kiểm tra khả chịu lực bulông a Bulông chân cột Sơ đồ bố trí bu lơng Đường kính bu lơng Diện tích bulơng Số lượng bulơng Phương ngang m Phương dọc n L1 = = = = = = = = = = 230 250 395 0.9 119 143.14 1.6 170.64 118.52 Mpa Mpa Mpa KN KN cm kG kG = = = = = = 27 mm 5.73 cm2 2 0.15 m L2 = 0.2 m Lmax=L2 = 0.2 m Sli^2 = Nội lực kiểm tra chân cột Mx N Qy = = = Lực kéo lớn bu lông Lực cắt lớn bu lông Kết luận b Bu lông liên kết cột kèo Sơ đồ bố trí bu lơng Đường kính bu lơng Diện tích bulơng Số lượng bulơng Phương ngang Phương dọc Khoảng cách bulông Nk Q = = 0.00 KN 6.68 KN OK m n = = = = = 22 mm 3.80 m2 14 L1 = 0.1 m L2 = 0.2 m L3 = 0.3 L4 = 0.4 L5 = 0.5 L6 = 0.6 Lmax=L2 = 0.6 m Sli^2 = 1.82 m2 0.125 -59.49 26.7 m2 KNm KN KN 8/9 Tổ hợp lực kiểm tra Mx N Qy = = = Lực kéo lớn bu lông Lực cắt lớn bu lông Kết luận Nk Q = = 180.23 KNm -38.74 KN -35.23 KN 56.90 KN 2.52 KN OK 9/9 MONG NHA XUONG 30.4X64 I Các thơng số tính tốn Tải trọng tính tốn Lực đứng Ntt 391,10 Moment Mx Mxtt 70,81 Lực ngang Hy Hytt 25,29 Moment My Mytt Lực ngang Hx Hxtt Hệ số vượt tải k = 1,20 Tải trọng tiêu chuẩn Lực đứng Ntc 325,92 Moment Mx Mxtc 59,01 Lực ngang Hy Hytc 21,08 Moment My Mytc 0,00 Lực ngang Hx Hxtc 0,00 Thơng số móng Chiều sâu chơn móng h 2,00 Bề rộng móng (phương x) b 2,40 Chiều dài móng (phương y) l 2,80 Dung trọng trung bình đất đắp móng γ 22,00 Thơng số đất Trên mặt móng Dung trọng tự nhiên 22,00 Góc nội ma sát Lực dính Module đàn hồi Dưới mặt móng Dung trọng tự nhiên 22,00 Góc nội ma sát 30,00 Lực dính 5,00 Module đàn hồi II Sức chịu tải đất đáy móng Theo TCVN 9362:2012, sức chịu tải đất đáy móng tính theo cơng thức sau: 𝑚1 ×𝑚2 (𝐴𝑏𝛾𝐼𝐼 𝑘𝑡𝑐 R= III + 𝐵ℎ𝛾𝐼𝐼∗ + 𝐷𝑐𝐼𝐼 − ℎ0 𝑦𝐼𝐼∗ ) kN kNm kN kNm kN kN kNm kN kNm kN m m m kN/m3 kN/m3 độ kN/m2 kN/m2 kN/m3 độ kN/m2 kN/m2 332,33 kN/m2 m1 - Hệ số điều kiện làm việc đất m2 - Hệ số ĐKLV cơng trình có tác dụng qua lại với ktc - Hệ số độ tin cậy A = B = D = Kiểm tra sức chịu tải móng Pttmax Ntt/(bl)(1+6ex/b+6ey/l) = 1,10 1,00 1,00 1,15 4,59 7,95 80,78 kN/m2 Pttmin = Ntt/(bl)(1-6ex/b-6ey/l) 35,62 kN/m2 ptteva = 0.5(pttmax+pttmin) 58,20 kN/m2 Trong đó: ex ey = = Mytt/Ntt Mxtt/Ntt = = 0,000 m 0,181 m Kết luận: Móng đảm bảo khả chịu tải Kiểm tra sức kháng xuyên thủng Giả thiết chiều cao móng IV hm 0,80 m Chiều dày lớp BT bảo vệ a0 0,05 m Chiều cao làm việc móng h0 0,75 m Chiều rộng cổ móng bc 0,20 m Chiều cao cổ móng lc 0,35 m BT mác Rk 300 Pxt Ra Cốt thép SD390 Kiểm tra sức kháng xuyên theo công thức ptteva(bl-(bc+2h0)x(lc+2h0)) = Pkc = Rk(2^0.5)h0(bc+lc+2h0) 100,00 kN/m2 390.000 kN/m2 208,06 kN/m2 217,44 kN/m2 Kết luận: Móng đảm bảo khả kháng xuyên V Kiểm tra cốt thép móng Bố trí cốt thép theo cạnh dài pl1 pmax-(pmax-pmin)/l*(l-lc)/2 = Mx (pmax-pmin)/l*(l-lc)^2/6+pl1*(l-lc)/4 Fy Mx/(0.9h0Ra) = Chọn thép đường kính Khoảng cách bố trí cốt thép → Diện tích cốt thép thiết kế Bố trí cốt thép theo cạnh ngắn pb1 pmax-(pmax-pmin)/b*(b-lc)/3 = My (pmax-pmin)/l*(b-bc)^2/6+pl1*(b-bc)/4 Fx Mx/(0.9h0Ra) = Chọn thép đường kính Khoảng cách bố trí cốt thép → Diện tích cốt thép thiết kế 61,02 kN/m2 53,51 kNm 2,03 12,00 150 18,10 cm2 mm mm cm2 60,08 kN/m2 48,74 kNm 1,85 12,00 150 21,11 cm2 mm mm cm2 TÍNH TỐN CẤP ĐIỆN Tính tốn cấp điện Nhà xưởng: - Lựa chọn thiết bị đóng cắt cho nhà xưởng 30.4x80.0m: Dòng điện chạy pha dây dẫn tính theo cơng thức: Iđm = P/(Uđm*cos) = (0.15*13*4)/1,732/0,38/0,7= 16.9A Chọn MCB 2P 40A - Lựa chọn dây dẫn cho nhà xưởng 30.4x80.0m: Dự theo catalogue cáp hạ không nhà sản xuất nước kết hợp với kết cấu cơng trình, chọn cáp hạ cấp điện Duplex 2x11mm2 (có đòng điện định mức 65A) ... 325,92 Moment Mx Mxtc 59,01 Lực ngang Hy Hytc 21,08 Moment My Mytc 0,00 Lực ngang Hx Hxtc 0,00 Thơng số móng Chiều sâu chơn móng h 2,00 Bề rộng móng (phương x) b 2,40 Chiều dài móng (phương y)... 217,44 kN/m2 Kết luận: Móng đảm bảo khả kháng xuyên V Kiểm tra cốt thép móng Bố trí cốt thép theo cạnh dài pl1 pmax-(pmax-pmin)/l*(l-lc)/2 = Mx (pmax-pmin)/l*(l-lc)^2/6+pl1*(l-lc)/4 Fy Mx/(0.9h0Ra)... 40A - Lựa chọn dây dẫn cho nhà x ởng 30. 4x8 0.0m: Dự theo catalogue cáp hạ không nhà sản xuất nước kết hợp với kết cấu cơng trình, chọn cáp hạ cấp điện Duplex 2x1 1mm2 (có đòng điện định mức 65A)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m, Bảng tính kết cấu và nền móng xưởng 30,4m x 80m

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay