Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 11:39

GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC BÀI 10 : HĨA TRỊ ( Tiết ) A) Mục tiêu Kiến thức : - Hiểu hoá trị nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) biểu thị khả liên kết nguyên tử (nhóm nguyên tử ) phân tử chất, xác định theo (H) làm đơn vị (O) làm hai đơn vị Kỹ : - Hiểu vận dụng quy tắc hoá trị hợp chất hai nguyên tố - Biết cách tính hố trị ngun tố nhóm ngun tử biết hố trị ngun tố nhóm nguyên tử Thái độ : - Nghiêm túc, hăng say xây dựng , có tinh thần tập thể cao B) Trọng tâm : Cách xác định hóa trị , vận dụng quy tắc hóa trị C) Chuẩn bị : 1) Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập 2) Học sinh : Nghiên cứu trước * Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề phương pháp thuyết trình D) Tiến trình dạy học I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học ( phút ) II) Kiểm tra cũ : ( phút ) Công thức hố học dùng làm gì? Nêu ý nghĩa cơng thức hoá học ? III) Nêu vấn đề : ( phút ) Hố trị ? Cách tính hố trị ngun tố ? IV) Các hoạt động học tập Hoạt động I : Hoá trị nguyên tố xác định cách nào? (15 phút) Hoạt động giáo viên - Muốn so sánh thường phải chọn mốc so sánh , hiđro có (1e) (1p) Nên phân tử để so Hoạt động học sinh - Nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi theo cá nhân GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC sánh khả liên kết hiđro với nguyên tử khác người ta gán cho hiđro có hố trị I , tính hố trị ngun tố liên kết + Hoá trị nguyên tố số nguyên tử hiđro liên kết với VD : Trong phân tử CH4 , C có hố trị IV, - Theo em người ta tính hố trị Trong phân tử H2O, O có hố trị II ngun tố khác theo hiđro ? Em lấy ví dụ minh hoạ ? + Với O có hố trị II người ta xác định hoá trị nguyên tố khác liên kết với O + Em xác định hoá trị Na, Mg, Al phân tử sau: Na2O, MgO, Al2O3 ? + Vậy với CTHH: H3PO4 nhóm ngun tử PO4 có hoá trị bao nhiêu? + Em cho biết + Nghiên cứu tìm cách xác định được: phân tử H3PO4 có ngun tử Na hố trị I; Mg hoá trị II; Al hoá trị III Hiđro ? Từ ví dụ giáo viên cho học sinh rút khái niệm hố trị sgk + Có nguyên tử hiđro phân tử H3PO4 Vì nhóm PO4 liên kết với 3H nên có hố trị III *) Tiểu kết : - Cách để xác định hóa trị nguyên tố + Cách xác định : Dựa vào khả liên kết nguyên tử nguyên tố , với nguyên tử nguyên tố biết hóa trị ( nguyên tử nguyên tố H , nguyên tử nguyên tố O …) GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC + Khái niệm hóa trị : Hóa trị số biểu thị khả liên kết nguyên tử nguyên tố , với nguyên tử nguyên tố khác ( nhóm nguyên tử ) Hoạt động II : Nghiên cứu quy tắc hoá trị (12 phút) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Giáo viên lấy ví dụ cụ thể cho - Quy tắc học sinh so sánh + Hoạt động cá nhân dự đốn Theo đầu ta có: phân tử NIIIH3I III I + Từ công thức phân tử N H3 , biết N có hố trị III ? 1*III = 3*I Em so sánh tích số hố Vậy tích số hố trị (N) = tích trị (N) với tích số hoá trị số hoá trị (H) hiđro +) Từ em đưa quy tắc cho công thức chung sau: AxBy, với A có hố trị a, B có hố trị b - Em phát biểu thành lời quy tắc ? Từ cơng thức ta có : a x = b y - Trong cơng thức hố học : Tích số hố trị ngun tố tích số hố trị ngun tố ( nhóm nguyên tử ) + Cho lớp nhận xét, bổ sung, đánh giá + Vậy theo em biết công thức - Vận dụng hố học ta biết đựơc hố trị nguyên tố nhóm nguyên tử + Suy nghĩ : Nghiên cứu sgk trả lời cơng thức hay khơng ? - Em tính hố trị Fe hợp chất FeCl3 , biết Cl có hố trị I? GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC + Gọi hố trị Fe a ta có: + Theo quy tắc hoá trị : a * = I * 3, a = III Hoá trị sắt hợp chất III *) Tiểu kết : - Quy tắc hố trị + Trong cơng thức hố học : Tích số hố trị ngun tố tích số hố trị ngun tố ( nhóm nguyên tử ) * Kết luận : - Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức cần lĩnh hội V) Cũng cố : ( phút ) - Giáo viên đặt câu hỏi tập sgk + Hóa trị nguyên tố ( hay nhóm nguyên tử ) ? + Hãy xác định hóa trị nguyên tố , hợp chất sau a) KH , H2S b) FeO , SiO2 - Hướng cố + Hóa trị số biểu thị khả liên kết nguyên tử nguyên tố , với nguyên tử nguyên tố khác ( nhóm nguyên tử ) + Cách xác định hóa trị nguyên tố , hợp chất sau a) KH suy K –H , hóa trị K = I H2S suy H – S – H , hóa trị S = II b) FeO suy Fe = O , hóa trị Fe = II SiO2 suy O = Si = O , hóa trị Si = IV VI) Dặn dò : ( phút ) - Hướng dẫn học sinh học nhà , nghiên cứu kỹ lại - Bài tập : Làm tập đến sgk / 37- 38 - Hướng dẫn tập : GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC a Zn hoá trị II; Cu hoá trị I; Al hoá trị III b Fe hoá trị II - Nghiên cứu phần lại " Hóa trị " Làm để lập công thức hợp chất biết hoá trị nguyên tố nhóm ngun tử ? GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC BÀI 10 : HÓA TRỊ ( Tiết ) A) Mục tiêu Kiến thức : - Hiểu hố trị ngun tố (hoặc nhóm ngun tử) biểu thị khả liên kết nguyên tử (nhóm nguyên tử ) phân tử chất, xác định theo (H) làm đơn vị O làm hai đơn vị Kỹ : - Biết cách lập cơng thức hố học biết hố trị nguyên tố nhóm nguyên tử phân tử chất Thái độ : - Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao B) Trọng tâm : - Vận dụng quy tắc hóa trị , lập cơng thức hóa học C) Chuẩn bị : Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập Học sinh : Nghiên cứu trước * Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề , phương pháp đặt vấn đề giải vấn đề D) Tiến trình dạy học I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học ( phút ) II) Nêu vấn đề : ( phút ) Làm để lập cơng thức hố học hợp chất biết hoá trị nguyên tố nhóm nguyên tử phân tử chất ? III) Các hoạt động học tập : Hoạt động I : Nghiên cứu lập cơng thức hố học hợp chất theo hoá trị (17 phút) Hoạt động giáo viên - Cho học sinh nghiên cứu ví dụ sgk + Nêu bước lập công thức hố Hoạt động học sinh - Nghiên cứu ví dụ SGK GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC học theo hố trị Tích số hố trị S ? Tích số hố trị O ? (biết S có hố trị VI O có hố trị II) + Lập CTHH hợp chất tạo lưu huỳnh hoá trị VI oxi +) Gọi công thức chung SxIVOyII +)Theo quy tắc hóa trị ta có: VI * x = II * y +) chuyển thành tỉ lệ ta có: x / y = II / VI = 1/3 Theo tính chất phân số nhau: x = 1; y = +) Vậy công thức tìm : SO3 - Cho học sinh lớp nhận xét, bổ sung, đánh giá - Yêu cầu học sinh đưa quy tắc chung cho toán - Đưa quy tắc chung sgk ( Củ thể xác định bước ) *) Tiểu kết : - Lập cơng thức hố học hợp chất theo hố trị + Viết cơng thức dạng tổng quát chung AxaByb + Áp dụng quy tắc hóa trị ta có : a * x = b * y chuyển thành tỉ lệ ta có: x / y = b / a = b’/a’ + Vậy ta có cơng thức hóa học tìm : AbaBab ( Ab’aBa’b ) Hoạt động II : Củng cố - Luyện tập (15 phút) Hoạt động giáo viên - Cho học sinh hoạt động nhóm làm tập sgk / 38 Hoạt động học sinh - Hoạt động nhóm làm tập a + Gọi công thức chung PxHy , - Cho lớp nhận xét , đánh giá +Theo quy tắc hố trị ta có: III x = I y + Ngoài việc áp dụng quy tắc + Chuyển thành tỉ lệ ta có : x / y = I / III = 1/3 để lập cơng thức em suy nghĩ Theo tính chất phân số nhau: GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC cho biết cách khác lập nhanh cơng thức hố học khơng ? - Cho học sinh hoạt động cá nhân làm tập SGK trang 38 x = 1; y = + Vậy cơng thức tìm : PH3 - Tương tự ta tìm cơng thức: CS2 , Fe2O3 , NaOH , CuSO4 , Ca(NO3)2 Trả lời nêu cách lập nhanh cơng thức hố học : + Rút gọn hố trị ngun tố nhóm nguyên tử cần lập công thức với + Lấy hoá trị rút gọn nguyên tố nhóm nguyên tử làm số nguyên tố nhóm nguyên tử - Làm tạp + giải thích CTHH viết sai MgCl; NaCO3; KO Sửa lại : MgCl2; K2O; Na2CO3 + Cho lớp nhận xét, đánh giá giáo viên nhận xét, cho điểm * Kết luận : - Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức cần lĩnh hội IV) Cũng cố T1: ( phút ) - Giáo viên cho học sinh làm tập sau + Hãy cho biết công thức sau hay sai , sửa lại cơng thức hóa học sau cho ( dựa vào quy tắc hóa trị ) , biết K = I , Al = III , SO42- = II , NO3- = I a) K(SO4 )3 b) Al(NO3 )3 - Hướng cố a) K(SO4 )3 , sửa lại K2(SO4 ) , K = I , SO42- = II b) Al(NO3 )3 , Al = III , NO3- = I GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC * Kiểm tra đánh giá : ( phút ) - Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc nghiệm + Biết S = IV , chọn cơng thức hóa học sau , phù hợp với quy tắc hóa trị a) S2O2 SO3 b) S2O3 c) SO2 d) Đáp án : c V) Dặn dò : ( phút ) - Hướng dẫn học sinh học nhà , nghiên cứu kỹ lại - Bài tập : Làm tập 7,8 SGK trang 38 - Hướng dẫn tập : Công thức phù hợp với hố trị Nitơ có hố trị IV : NO2 - Nghiên cứu "Bài luyện tập 2" ... - Hướng dẫn học sinh học nhà , nghiên cứu kỹ lại - Bài tập : Làm tập đến sgk / 37- 38 - Hướng dẫn tập : GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC a Zn hoá trị II; Cu hoá trị I; Al hoá trị III b Fe hoá trị II - Nghiên... Cách xác định hóa trị nguyên tố , hợp chất sau a) KH suy K –H , hóa trị K = I H2S suy H – S – H , hóa trị S = II b) FeO suy Fe = O , hóa trị Fe = II SiO2 suy O = Si = O , hóa trị Si = IV ... Nghiên cứu phần lại " Hóa trị " Làm để lập công thức hợp chất biết hố trị ngun tố nhóm ngun tử ? GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC BÀI 10 : HÓA TRỊ ( Tiết ) A) Mục tiêu Kiến thức : - Hiểu hoá trị nguyên tố (hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị, Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay