đề 3 GK1 l4

6 38 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2018, 08:57

ĐỀ SỐ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP MƠN : Tốn Họ tên: Lớp: Trường : ……………… Điểm Lời nhận xét thầy (cô) giáo Học sinh làm vào giấy (Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời ) Bài 1: (0,5 điểm )Đọc số sau: 24 534 142 A Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn trăm bốn mươi hai B Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn trăm bốn mươi hai C Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn trăm bốn mươi hai D Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn triệu trăm bốn mươi hai Bài (0,5 điểm ) Giá trị chữ số số 8967 là: A B 80 C 800 D 8000 Bài (0,5 điểm ) Số lớn số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725 A 684 257 B 684 750 C 684 275 D 684 725 Bài (0,5 điểm )Điền số thích hợp vào chỗ trống: 83 kg = kg là: A 583 B 5830 C 5083 D 5038 Bài (0,5 điểm ) phút 10 giây = giây là: A 30 B 70 C 210 D 130 Bài 6: (0,5 điểm ) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Với a = 15 biểu thức: A 211 256 – x a B 221 có giá trị là: C 231 Câu 7: (1 điểm ) Đặt tính tính 845763 + 96858 607549 - 536857 D 241 Câu 8: (2 điểm ) Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch 60 tạ thóc Năm thứ hai bác Hà thu hoạch năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu Hỏi trung bình năm bác hà thu hoạch tạ ………………….………………………………….……………………… ………………….……………………………………….…………………… …………………….……………………………………….……………… ……………………….……………………………………….……………… ………………………….………… ………….……………………………………….……………… ………………………….……………………………………….…………… ………………… Câu 9: (2 điểm ) Trung bình cộng hai số Hiệu hai số Tìm hai số đó? ………………….………………………………….……………………… ………………….……………………………………….…………………… …………………….……………………………………….……………… ……………………….……………………………………….……………… ………………………….……………………………………….…………… ………………… ………….……………………………………….……………… ………………………….……………………………………….…………… ………………… Câu 10 : (2 điểm ) hình bên có đoạn thẳng: B C A Có đoạn thẳng, M N P Q Có đoạn thẳng, Ma trận nội dung kiểm tra mơn Tốn lớp Giữa học kì I Năm học: 2017 – 2018 Mạch kiến thức, kĩ Số câu, Mức Mức Mức Mức số điểm Số học: Biết đọc viết số đến lớp triệu, xác định giá trị chữ số, so sánh số tự Số câu nhiên Thực thành thạo phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; tính giá trị biểu thức có chứa chữ Giải tập liên quan đến trung bình cộng, tìm Số điểm hai số biết tổng hiệu hai số Đại lượng đo đại lượng: Số câu Biết đổi số đo khối Số điểm lượng, số đo thời gian Yếu tố hình học: Xác định Số câu góc nhọn, góc tù, góc vng, góc bẹt Số điểm Số câu Tổng Số điểm Tổng 2 2 1 1 3 3 1 1 3 1 10 10 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra mơn Tốn lớp Giữa học kì I Năm học: 2017 - 2018 TT Chủ đề Mức Mức Mức Mức Tổng Số câu 2 Câu số 1-4 2-6 5-7 Số câu 1 Câu số Số học Đại lượng đo đại lượng Số câu Câu số 10 Yếu tố hình học Tổng số câu 3 10 ĐÁP ÁN MƠN TỐN LỚP GIỮA HỌC KÌ I Năm học: 2017 - 2018 Câu 1: Giá trị chữ số số 924 335 ? (1điểm) A B 900 C 90 000 D 900 000 Câu 2:Số gồm “6 trăm nghìn,2 nghìn,5 trăm,7 đơn vị” viết là: (1điểm) A 602 507 Câu : B 600 257 C 602 057 D 620 507 Năm 2017 thuộc kỉ thứ ? (1điểm) A kỉ XVIII B kỉ XIX C kỉ XX D kỉ XXI Câu : Tính giá trị biểu thức 326 - ( 57 x Error: Reference source not found ) với Error: Reference source not found = Với y = 3, ta có: 326 - ( 57 x ) = 326 - 171 = 155 (1điểm) Câu : Điền đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm: a- 58 = 580 tạ b- yến 8kg < tạ kg Câu 6: Đặt tính tính: 152 399 + 24 698 + 152 399 24 698 177 097 (1điểm) (1điểm) 92 508 – 22 429 - 92 508 22 429 70 079 089 x xx 089 15 445 43 263 : 43 263 72 4807 063 Câu 7: (1điểm) Một cửa hàng có bao gạo nếp, bao cân nặng 36kg bao gạo tẻ, bao cân nặng 54kg Như vậy, trung bình bao gạo cân nặng A 12kg B 9kg C 21kg D 48kg Câu 8: Tính cách thuận tiện nhất: (1điểm) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99 = (11 + 88) + (22 + 77) + (33 + 66) + (44 + 55) + 99 = 99 + 99 + 99 + 99 + 99 = 99 x = 495 Câu 9: Một hình chữ nhật có chu vi 28m Nếu chiều dài bớt 8m chiều rộng Hỏi diện tích hình chữ nhật bao nhiêu? (1điểm) Bài giải: Nửa chu vi hình chữ nhật là: 28 : = 14 (m) Chiều dài hình chữ nhật là: (14 + 8) : = 11(m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 11 - = 3(m) Diện tích hình chữ nhật là: 11 x = 33 (m2) Đáp số: 33m2 Câu 10 : (1điểm) Trong hình bên có: góc nhọn góc vng góc tù góc bẹt ... Câu 6: Đặt tính tính: 152 39 9 + 24 698 + 152 39 9 24 698 177 097 (1điểm) (1điểm) 92 508 – 22 429 - 92 508 22 429 70 079 089 x xx 089 15 445 43 2 63 : 43 2 63 72 4807 0 63 Câu 7: (1điểm) Một cửa hàng... bẹt Số điểm Số câu Tổng Số điểm Tổng 2 2 1 1 3 3 1 1 3 1 10 10 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tốn lớp Giữa học kì I Năm học: 2017 - 2018 TT Chủ đề Mức Mức Mức Mức Tổng Số câu 2 Câu số 1-4 2-6... chữ nhật là: (14 + 8) : = 11(m) Chiều rộng hình chữ nhật là: 11 - = 3( m) Diện tích hình chữ nhật là: 11 x = 33 (m2) Đáp số: 33 m2 Câu 10 : (1điểm) Trong hình bên có: góc nhọn góc vng góc tù góc
- Xem thêm -

Xem thêm: đề 3 GK1 l4 , đề 3 GK1 l4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay