Bài giảng triết học chương 6 quan điểm triết học mác lênin về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam hiện nay

55 25 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 20:55

Bằng hoạt động thực tiễn năng động sáng tạo, con người làm thay đổi tự nhiên, xã hội và bản thân mìnhCon người với khả năng lao động và khả năng sáng tạo tiềm tàng đã tạo nên nền văn minh từ cổ đại đến hiện đại Chương 6: QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY I QUAN ĐiỂM TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI Khái quát số vấn đề người triết học trước Mác a) Một số vấn đề người triết học phương Đông  PHẬT GIÁO, HỒI GIÁO … Phản ánh sai lầm nguồn gốc, chất người Hướng người tới giới thần linh  Nho gia, Đạo gia …  THIÊN VỀ VẤN ĐỀ TÍNH NGƯỜI TRONG QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC …  Biểu tâm, pha trộn tính vật chất phác ngây thơ mối quan hệ với tự nhiên xã hội b) Một số vấn đề người triết học phương Tây  CỔ ĐẠI  Trung đại  Phục hưng cận đại  Triết học cổ điển Đức  Nhận xét:  CÓ NHIỀU QUAN NIỆM KHÁC NHAU DỰA TRÊN NỀN TẢNG THẾ GIỚI QUAN: - Duy tâm - Duy vật máy móc, siêu hình - Nhị ngun  Một số trường phái đạt kết tích cực việc nghiên cứu ngườiĐỀ CAO LÝ TÍNH  Giá trị nhân …  Hạn chế:  XEM XÉT CON NGƯỜI MỘT CÁCH TRỪU TƯỢNG Tuyệt đối hóa mặt tinh thần thể xác  Tuyệt đối hóa mặt tự nhiên, sinh học Khơng thấy mặt xã hội đời sống ngườiQuan điểm triết học Mác - Lênin người A) SỰ TỒN TẠI HIỆN THỰC CỦA CON NGƯỜI  Xuất phát từ người thực (Tức là, xuất phát từ đời sống thực người )  Tiền đề tồn người, lịch sử:  SẢN XUẤT RA NHỮNG TƯ LIỆU SINH HỌAT, SẢN XUẤT RA ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT Các quy định hành vi lịch sử động lực thúc đẩy người hoạt động là:  Nhu cầu  Lợi ích  Nhu cầu:  LÀ ĐỘNG LỰC BÊN TRONG THÚC ĐẨY CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG Hoạt động người thỏa mãn nhu cầu lại làm nảy sinh nhu cầu khác  Việc nảy sinh nhu cầu động lực thúc đẩy người hoạt động, động lực phát triển xã hội b) Quan điểm giải phóng dân tộc,giải phóng xã hội giải phóng người  Độc lập, tự quyền bất khả xâm phạm tất dân tộc  Giải phóng dân tộc trước hết phải dân tộc thực  Giải phóng dân tộc phải gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động c) Xây dựng ngườiCon người chủ thể cách mạng, chủ thể xây dựng xã hội  Cách mạng Việt Nam muốn đến thắng lợi phải có người tiên tiến lơi quần chúng tạo thành phong trào cách mạng  Muốn xây dựng CNXH phải có người XHCN: - CNXH SẼ TẠO RA NHỮNG CON NGƯỜI XHCN LÀ CHỦ THỂ CỦA TOÀN BỘ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH - Việc xây dựng người đặt từ đầu, quan tâm suốt trình xây dựng CNXH  Tiêu chuẩn chung người XHCN: - CÓ TƯ TƯỞNG XHCN, CÓ Ý THỨC LÀM CHỦ, CÓ TINH THẦN TẬP THỂ XHCN, CÓ TƯ TƯỞNG “MÌNH VÌ MỌI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH”; CĨ TINH THẦN DÁM NGHĨ, DÁM LÀM, VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU - Có đạo đức XHCN: trung với nước, hiếu với dân, u thương người, cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư; có tinh thần quốc tế sáng, có lối sống lành mạnh - Có tác phong XHCN: Lao động có kế hoạch, có biện pháp, có tâm; lao động có tổ chức, có kỷ luật; lao động có suất, chất lượng, hiệu quả; lao động quyên mình, khơng sợ khó, sợ khổ, lợi ích thân, tập thể xã hội - CĨ NĂNG LỰC LÀM CHỦ BẢN THÂN, GIA ĐÌNH CƠNG VIỆC … KHƠNG NGỪNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ, VĂN HĨA, KHOA HỌC-KỸ THUẬT, CHUN MƠN NGHIỆP VỤ Vấn đề xây dựng người VN A) NHỮNG ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY  Những ưu điểm:  Thứ nhất, tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, tự lực, tự cường, đồn kết đại nghĩa dân tộc  Thứ hai, lao động cần cù, sáng tạo  THỨ BA, TRUYỀN THỐNG CỘNG ĐỒNG, LÒNG NHÂN ÁI, NHỮNG TÌNH CẢM VỊ THA, BAO DUNG, NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRUYỀN THỐNG VẪN ĐƯỢC GIỮ VỮNG PHÁT HUY  Thứ tư, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo hình thành giá trị văn hóa người Việt Nam  Thứ năm, gia đình-tế bào xã hội chất lượng gia đình nhân tố quan trọng đảm bảo cho xã hội ổn định phát triển  Những hạn chế: Thứ nhất: thói quen, tập quán, lối sống cách ứng xử, nếp suy nghĩ lề thói làm ăn dựa sản xuất tiểu nơng kinh nghiệm cản trở nghiệp CNH, HĐH đất nước  Thứ hai, mặt trái kinh tế thị trường tác động tiêu cực dẫn đến suy giảm, yếu văn hóa người Việt Nam nay, đời sống gia đình, chất lượng giáo dục, đặc biệt giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, nhà trường xã hội b) Những quan điểm xây dựng phát triển người Việt Nam  Nhiệm vụ trọng tâm văn hóa tập trung xây dựng người nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi c) Phương hướng xây dựng người Việt NamXây dựng nhân cách người Việt Nam với nội dung toàn diện  Xây dựng người Việt Nam hướng tới phát triển cá nhân phát triển cộng đồng  Xây dựng người Việt Nam theo quan điểm phát triển nguồn nhân lực d) Những vấn đề đặt cần giải để xây dựng người Việt Nam  Tạo việc làm, nâng cao mức sống, đảm bảo an ninh … môi trường xã hội ổn định, lành mạnh với chuẩn mực kỷ luật, trật tự, kỷ cương, pháp luật  Thực công xã hội phát triển người xã hội, thực phát huy dân chủ, đặc biệt dân chủ sở để tạo mơi trường xã hội tích cực nhằm giáo dục người  Xúc tiến cải cách giáo dục giáo dục quốc dân  Xây dựng đời sống mà tảng đời sống gia đình, giáo dục văn hóa gia đình  Giáo dục truyền thống đạo đức văn hóa người Việt Nam  Giáo dục, rèn luyện đảng viên xứng đáng gương mặt tiêu biểu cho người Việt Nam ... HỘI Con người chủ thể sáng tạo nên văn minh lịch sử e) Sự nghiệp giải phóng người  CỐT LÕI CỦA TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN VỀ CON NGƯỜI LÀ VẤN ĐỀ GIẢI PHĨNG CON NGƯỜI:  Trong lịch sử: Đã có nhiều quan. .. sinh học Không thấy mặt xã hội đời sống người … Quan điểm triết học Mác - Lênin người A) SỰ TỒN TẠI HIỆN THỰC CỦA CON NGƯỜI  Xuất phát từ người thực (Tức là, xuất phát từ đời sống thực người. .. số vấn đề người triết học phương Đông  PHẬT GIÁO, HỒI GIÁO … Phản ánh sai lầm nguồn gốc, chất người Hướng người tới giới thần linh  Nho gia, Đạo gia …  THIÊN VỀ VẤN ĐỀ TÍNH NGƯỜI TRONG QUAN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng triết học chương 6 quan điểm triết học mác lênin về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam hiện nay, Bài giảng triết học chương 6 quan điểm triết học mác lênin về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam hiện nay, Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và xây dựng con người mới

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay