Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả phần vần ở lớp 2 - 3 trong nhà trƣờng Tiểu học

52 32 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 20:50

ƢỜ Ƣ ====== YỄ Í ỐB Ệ Ả Ắ Ầ VẦ L n LỖ LỚ ƢỜ TRONG u nn Ú ƣơn p áp -3 Ệ ọc iến Việt iểu ọc ƣời ƣớn d n LÊ HÀ NỘI, 2018 o ọc Ị THÙY VINH LỜ Ả Ơ Trong trình tìm hiểu, nghiên cứu khóa luận em khơng khỏi lúng túng bỡ ngỡ Nhƣng dƣới hƣớng dẫn, giúp đỡ tận tình TS Lê Thị Thùy Vinh, em bƣớc tiến hành hoàn thành khóa luận với đề tài “Một số biện pháp khắc phục lỗi tả phần vần lớp - nhà trƣờng Tiểu học” Qua em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Lê Thị Thùy Vinh, thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học, thầy cô giáo khoa Ngữ văn thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tú Anh LỜ Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu kết trung thực Đề tài chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khoa học khác Hà Nội, tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Tú Anh M CL C MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục khóa luận NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Một số vấn đề tả tiếng Việt 1.1.1 Khái niệm tả 1.1.2 Đặc điểm tả tiếng Việt 1.1.3 Nguyên tắc dạy học tả 1.1.4 Lỗi tả thường gặp 11 1.2 Đặc điểm nhận thức học sinh Tiểu học giai đoạn lớp - 12 1.2.1 Tri giác 12 1.2.2 Tư 13 1.2.3 Tưởng tượng 13 1.2.4 Chú ý học sinh 14 1.2.5 Trí nhớ học sinh 14 1.2.6 Ngôn ngữ học sinh 14 1.3 Việc dạy học tả nhà trƣờng Tiểu học 15 1.3.1 Khái quát việc dạy học tả trưởng Tiểu học 15 1.3.2 Việc dạy học tả phần vần chương trình Tiểu học lớp lớp 16 Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ PHẦN VẦN LỚP - TRONG NHÀ TRƢỜNG TIỂU hỌC 18 2.1 Thực trạng lỗi tả phần vần học sinh lớp 2- nhà trƣờng Tiểu học 18 2.1.1 Thực trạng lỗi tả phần vần học sinh lớp 18 2.1.2 Thực trạng lỗi tả phần vần học sinh lớp 20 2.1.3 Nguyên nhân mắc lỗi tả học sinh lớp - nhà trường Tiểu học 21 2.2 Các biện pháp khắc phục lỗi tả phần vần học sinh lớp - nhà trƣờng Tiểu học 22 2.3 Thực nghiệm sƣ phạm 30 2.3.1 Mục đích thực nghiệm 30 2.3.2 Nguyên tắc thực nghiệm: 30 2.3.3 Đối tượng thực nghiệm 30 2.3.4 Thời gian thực nghiệm 31 2.3.5 Địa điểm thực nghiệm 31 2.3.6 Nội dung thực nghiệm 31 2.3.7 Dự kiến kết thực nghiệm 39 2.3.8 Dự kiến đánh giá kết thực nghiệm 39 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 BẢ Í Ệ VẾ Ắ HS : Học sinh GV : Giáo viên SGK : Sách giáo khoa SGV : Sách giáo viên NXB : Nhà xuất QĐ - VPCP : Qui định văn phòng Chính phủ Ầ Lí chọn đề tài Tiếng Việt mơn học quan trọng chƣơng trình giáo dục Tiểu học, dạy học Tiếng Việt có nhiệm vụ hình thành phát triển học sinh kĩ nghe, nói, đọc, viết Từ học sinh học tập giao tiếp cách có hiệu Cùng với việc dạy học Tiếng Việt, thao tác tƣ trẻ dần đƣợc hình thành Tiếng Việt Tiểu học đƣợc dạy học thông qua hệ thống phân môn: Tập viết, Tập đọc, Luyện từ câu, Tập làm văn, Kể chuyện Chính tả Cùng với phân mơn khác, phân mơn tả góp phần thực nhiệm vụ mơn học Tiếng Việt Tiểu học Phân mơn tả có nhiệm vụ rèn kĩ nghe, nói, đọc, viết Từ trình viết đúng, viết đẹp góp phần hình thành học sinh tình u với tiếng Việt, thói quen giữ gìn sáng, giàu đẹp tiếng Việt Trong nhà trƣờng Tiểu học, dạy học tả có nhiệm vụ giúp học sinh nắm vững qui tắc hình thành kĩ tả, phát triển lực sử dụng ngôn ngữ viết vào hoạt động giao tiếp Từ hình thành học sinh số phẩm chất tốt đẹp nhƣ: cẩn thân, óc thẩm mĩ, Có thể nói tả vấn đề có tính phổ quát thứ chữ ghi âm đƣợc dùng giới thứ chữ ghi âm có vấn đề nên viết cho tả Tiếng Việt khơng ngoại lệ Việc viết cho tả tiếng Việt nhận đƣợc nhiều quan tâm Trong thực tế, lỗi tả thƣờng gặp tiếng Việt đa dạng nhƣ: lỗi điệu, lỗi phần vần, lỗi phụ âm đầu Các lỗi tả phản ánh tranh phƣơng ngữ đa dạng tiếng Việt miền đất nƣớc Việc mắc lỗi viết tả ảnh hƣởng tới kết học tập em môn Tiếng Việt nói riêng mơn khác nói chung Vì vậy, để khắc phục nhƣợc điểm này, đặt vấn đề nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp khắc phục lỗi tả phần vần học sinh lớp - nhà trường Tiểu học” Lịch sử vấn đề Chính tả vấn đề đƣợc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm gặt hái đƣợc nhiều thành Ngày nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu tả Năm 1967, tác giả Hồng Phê bàn Một số nguyên tắc giải vấn đề để chuẩn hóa tả Tạp chí ngơn ngữ số Cùng với tác giả đề cập đến qui định cách viết tả, cách viết hoa cách viết âm, cách phiên âm tiếng nƣớc ngồi Càng sau này, vấn đề tả đƣợc nhiều ngƣời quan tâm Năm 1997, từ kế thừa thành tựu trƣớc tác giả Nguyễn Minh Thuyết nghiên cứu qui tắc viết hoa qui tắc phiên âm tiếng nƣớc Phân loại lỗi tả đƣa biện pháp khắc phục chung Tác giả đƣa mẹo luận nhằm khắc phục lỗi Những kết thu đƣợc thể giáo trình Tiếng Việt thực hành A - Nhà xuất đại học quốc gia tác giả chủ biên Năm 2003, hai tác giả Hồng Trung Thơng - Đỗ Xuân Thảo nghiên cứu số vấn đề quan trọng tả mẹo luật tả theo qui tắc ngữ nghĩa thói quen Tất đƣợc in Dạy học Tiếng Việt Tiểu học Nhà xuất giáo dục Năm 2006, tác giả Hoàng Anh đƣa cặp lỗi tiêu biểu số mẹo nhằm khắc phục chúng Sổ tay tả - Nhà xuất Đại học Sƣ phạm Năm 2007, Dùng từ, viết câu soạn thảo văn đƣợc tác giả Nguyễn Thị Kha Ly viết đƣợc in Nhà xuất giáo dục Trong sách này, tác giả đề cập đến qui tắc viết tả Tiếng Việt, cách chữa lỗi thơng thƣờng tả cách qui định tạm thời cách viết hoa tên riêng sách giáo khoa Gần nhất, năm 2009 Mẹo chữa lỗi tả đƣợc nhà nghiên cứu ngơn ngữ tác giả Phan Ngọc viết đƣợc in Nhà xuất Khoa học Xã hội Nhân Văn Trong sách tác giả nghiên cứu qui tắc dạy mẹo tả, cách phân biệt từ Hán Việt, tìm hiểu cấu tạo âm tiết Tiếng Việt Tác giả cung cấp số mẹo phân biệt tả dạng tập tả Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu đề cập đến biện pháp chữa lỗi tả chung cho học sinh mà chƣa sâu vào tìm hiểu lỗi tả phần vầnhọc sinh thƣờng gặp phải phân môn Tiếng Việt biện pháp khắc phục cụ thể khối lớp - Vì thế,chúng tơi chọn đề tài: “Một số biện pháp khắc phục lỗi tả phần vần học sinh lớp - nhà trường Tiểu học” Mục đíc v nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu đề xuất biện pháp hữu hiệu q trình dạy học tả phần vần khối lớp - nhà trƣờng Tiểu học - Qua nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học phân mơn Chính tả khối lớp - nói riêng phân mơn Chính tả nói chung 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lí luận tả tiếng Việt, lỗi tả tiếng Việt - Khảo sát số liệu thống kê việc mắc lỗi tả phần vần học sinh lớp - trƣờng Tiểu học, sở phân tích ngun nhân mắc lỗi - Đề xuất số biện pháp chữa lỗi tả phần vần học sinh lớp nhà trƣờng Tiểu học ối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 ối tƣợng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu đề tài biện pháp chữa lỗi tả phần vần học sinh lớp - nhà trƣờng Tiểu học 4.2 Phạm vi nghiên cứu Thời gian: Năm học 2017 - 2018 Địa điểm: Tại trƣờng Tiểu học Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Giới hạn chƣơng trình: Phân mơn tả chƣơng trình khối lớp - trƣờng Tiểu học Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Đề xuất biện pháp khắc phục lỗi tả phần phần vần học sinh lớp - nhà trƣờng Tiểu học ƣơn p áp n i n cứu Để thực đƣợc mục đích nhiệm vụ nghiên cứu chúng tơi xây dựng nhóm phƣơng pháp sau: - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lí thuyết: + Nghiên cứu tài liệu, văn liên quan văn đạo cấp có liên quan đến đề tài - Nhóm phƣơng pháp hỗ trợ: + Thống kê + Phân tích + Phân loại - Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn: + Phƣơng pháp thu thập thông tin + Phƣơng pháp quan sát + Phƣơng pháp điều tra + Phƣơng pháp trò chuyện + Phƣơng pháp thực nghiệm Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định lớp 1’ - GV cho HS hát - HS lớp hát Kiểm tra cũ - GV mời học sinh lên bảng viết - HS lên bảng viết 3’ tiếng: kim khâu, kiên nhẫn, cậu bé, cau GV khen ngợi học sinh viết Bài  Giới thiệu bài: 1’ Giờ tả hơm - HS lắng nghe em đƣợc nghe - viết khổ thơ “Ngày hôm qua đâu rồi” tập phân biệt l/n an/ ang, học thuộc 10 chữ bảng chữ  Hoạt động 1: Hƣớng dẫn nghe - viết * Mục tiêu: Học sinh nghe -viết xác khổ 15’ “Ngày hôm qua đâu rồi” - GV đọc đoạn viết - HS lớp theo dõi - GV yêu cầu HS nêu nội dung - HS nêu đoạn viết 32 - GV nhận xét - GV hƣớng dẫn học sinh nhận - HS nhận xét xét tả - GV u cầu: - HS: + Tìm từ khó + Nêu từ khó: tờ lịch, đâu rồi, ngồi sân,… + Giải nghĩa từ khó vừa tìm + Học sinh đứng lên giải đƣợc nghĩa - GV nhận xét, chốt lại cách - HS lắng nghe giải nghĩa, cách hiểu từ - GV hƣớng dẫn học sinh viết - HS viết bài vào - GV đọc - Sau học sinh viết xong, - HS đổi theo yêu cầu giáo viên cho học sinh giáo viên bàn trao đổi với đƣa nhận xét - GV nhận xét viết thái độ học tập học sinh  Hoạt động 2: Hƣớng dẫn luyện tập * Mục tiêu: Học sinh viết đƣợc âm vần dễ lẫn: l/ n, ang/ an Bài tập 2: Em chọn chữ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 33 - HS lắng nghe - GV yêu cầu học sinh đọc - HS đọc yêu cầu tập tập 16’ - GV hƣớng dẫn học sinh cách - HS làm vào bảng làm, yêu cầu em làm vào bảng - GV nhận xét, chốt lại: - HS lắng nghe lịch, lịch, nàng tiên, làng xóm Bài tập 3: Viết vào chữ thiếu bảng sau: - GV yêu cầu học sinh đọc yêu - HS đọc yêu cầu tập cầu tập - GV hƣớng dẫn, yêu cầu học - HS lên bảng làm, học sinh làm vào sinh lớp làm vào - Sau học sinh làm xong, - HS nhận xét phát âm giáo viên yêu cầu học sinh nhận cách xác xét phát âm từ có tập - GV nhận xét chốt lại Bài tập 4: Học thuộc lòng bảng chữ vừa viết 4’ - GV cho học sinh học thuộc - HS học thuộc lòng tên 10 lòng bảng chữ chữ mà em vừa điền Củng cố - dặn dò: 34 - Cho HS viết bảng chữ - HS viết bảng em vừa viết sai - Cho HS đọc thuộc lại 10 chữ - HS đọc thuộc tên 10 chữ cái - GV nhận xét tiết học, dặn dò - HS lắng nghe học sinh chuẩn bị sau Bài 3: Chính tả (nghe - viết) Ai có lỗi I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh nghe viết xác đoạn “Ai Có lỗi” - Viết tên riêng ngƣời nƣớc ngồi - Tìm từ có vần uênh, vần uyu Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ viết đúng, viết đẹp Thái độ: - Rèn học sinh tính cẩn thận, xác II ƣơn tiện dạy học: GV: Bảng phụ có tập, sách giáo khoa HS: Vở tả, bảng con, sách giáo khoa, bút, tập III Tiến trình giảng: Thời gian Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ổn định lớp 1’ - GV cho lớp hát - HS hát Kiểm tra cũ 35 - GV mời HS lên bảng viết: - HS lên bảng viết, HS 3’ ngào, ngao ngán, hiền lành, chìm dƣới lớp viết nháp nổi, liềm - GV nhận xét, khen ngợi HS Bài  Giới thiệu bài: Trong tả hơm nay, lớp - HS lắng nghe đƣợc nghe - viết đoạn tập đọc “Ai có lỗi” làm tập phân biệt uênh/ uyu  Hoạt động 1: Hƣớng dẫn nghe - viết: * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe viết tả vào - GV đọc mẫu đoạn văn viết - HS lắng nghe tả - GV yêu cầu - HS đọc lại - HS đọc đoạn viết 16’ GV đƣa câu hỏi: + Đoạn văn nói điều gì? + En - ri - ân hận bình tĩnh lại Nhìn vai áo bạn sứt chỉ, cậu muốn xin lỗi bạn nhƣng khơng đủ can đảm + Tên riêng tả + Cơ - rét - ti gì? + Nhận xét cách viết tên riêng + Viết hoa chữ đầu 36 tiên, đặt dấu gạch nối nói trên? chữ Vì tên riêng ngƣời nƣớc - GV hƣớng dẫn học sinh viết - HS viết vào bảng bảng con: Cô - rét - ti, khuỷu tay, sứt + GV giải thích nghĩa từ khuỷu tay, sứt - GV cho HS viết tả vào - HS viết vào vở + GV đọc câu, câu đọc - lần - GV quan sát học sinh để kịp thời nhắc nhở, uốn nắn - GV cho học sinh - HS làm theo yêu cầu bàn trao đổi cho đƣa giáo viên, nhận xét nhận xét bạn bạn trƣớc lớp - GV chốt lại, nhận xét thái độ viết học sinh  Hoạt động 2: Hƣớng dẫn luyện tập * Mục tiêu: Học sinh biết cách làm tập Bài 1: Tìm từ ngữ chứa tiếng - GV yêu cầu học sinh đọc yêu - HS đọc yêu cầu cầu tập tập 37 - GV chia bảng thành cột, chia - HS nhóm chơi trò 15’ lớp thành nhóm, tổ chức cho chơi, điền từ có vần HS chơi trò chơi “tiếp sức” uêch vần uych - GV nhận xét kết - HS lắng nghe nhóm, khen ngợi học sinh - GV mời HS giải thích nghĩa - HS giải thích theo cách từ viết hiểu em - GV chốt lại: a) Nguệch ngoạc, rỗng tuếch, bộc tuệch, khuếch khoác, trống huếch trống hoác b) Khuỷu tay, khuỷu chân, ngã khuỵu, khúc khuỷu Bài 3: Em chọn từ ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? - GV mời HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu - GV mở bảng phụ chuẩn bị sẵn - GV cho HS hoạt động theo - HS hoạt động theo nhóm Mời đại diện nhóm lên nhóm 4, đại diện nhóm trình bày lên bảng trình bày GV nhận xét, sửa chữa - GV chốt lại: - HS lắng nghe b) Kiêu căng, dặn Nhọc nhằn, lằng nhằng Vắng mặt, vắn tắt - GV giải thích từ khó hiểu 38 4’ học sinh Củng cố - dặn dò: - GV cho học sinh viết lại từ - HS viết bảng khó - GV nhận xét tiết học - HS lắng nghe - Dặn dò HS chuẩn bị sau 2.3.7 Dự kiến kết thực nghiệm Sau tiến hành thực nghiệm lớp: 2G, 3A Kết dự kiến nhƣ sau: a) Kiến thức Học sinh nghe viết xác nội dung viết, biết viết phát âm tả phần vần b) Kĩ Viết vần dễ lẫn an/ ang, uêch/uyu, ăn/ăng c) Thái độ Rèn cho học sinh tính cẩn thận, xác 2.3.8 Dự kiến đánh giá kết thực nghiệm Xác định mục tiêu, yêu cầu cần đạt a) Kiến thức Học sinh nghe viết xác nội dung viết, biết viết phát âm tả phần vần b) Kĩ Viết vần dễ lẫn an/ ang, uêch/uyu, ăn/ăng c) Thái độ Rèn cho học sinh tính cẩn thận, xác Dựa vào mục tiêu xác định vào kết đạt đƣợc học 39 sinh, tiến hành đánh giá học sinh mức: + Hoàn thành tốt + Hoàn thành + Chƣa hoàn thành 40 KẾT LU N Bƣớc vào nghiên cứu đề tài “Một số biện pháp khắc phục lỗi tả phần vần lớp - nhà trường Tiểu học” đề cập số vấn đề sau: vấn đề tả tiếng Việt, việc dạy học tả trƣờng Tiểu học Chúng tơi tìm hiểu thực trạng mắc lỗi tả phần vần học sinh thơng qua khảo sát, từ có thống kê phân loại lỗi tả, tìm hiểu nguyên nhân chủ yếu gây lỗi tả phần vần sau đề xuất biện pháp để việc dạy học tả ngày đạt hiệu cao Trong môi trƣờng giảng dạy giao tiếp hàng ngày, gặp khơng dạng lỗi khác tả, có nhiều lỗi liên quan đến tả phần vần Khóa luận đƣợc thực với mục đích nghiên cứu đề xuất biện pháp khắc phục lỗi tả phần vần khối lớp - nhà trƣờng Tiểu học Vì vậy, q trình dạy học giáo viên sử dụng khóa luận làm tài liệu tham khảo dạy để khắc phục sửa lỗi tả phần vần cho học sinh Các biện pháp đƣợc đƣa nhằm giúp học sinh hạn chế mắc lỗi tả liên quan đến phần vần qua nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học phân mơn Chính tả khối lớp - nói riêng phân mơn Chính tả Tiểu học nói chung Trong q trình thực nghiên cứu đề tài, thân tơi thêm nắm vững kiến thức, bồi dƣỡng thêm tình yêu tiếng Việt Đó điều kiện để sau chúng tơi truyền thụ cho học sinh kiến thức cách dễ dàng, bồi dƣỡng cho em tình u tiếng Việt, góp phần gìn gìn giữ chuẩn mực sáng tiếng Việt 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lê A - Chữ viết dạy chữ viết Tiểu học - Nhà xuất Đại học Sƣ phạm [2] Lê Phƣơng Nga (chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học - Nhà xuất Đại học Sƣ phạm [3] Lê Phƣơng Nga (chủ biên), Lê A, Đặng Kim Nga, Đỗ Xuân Thảo Phƣơng pháp dạy học Tiếng Việt Tiểu học - Nhà xuất Đại học Sƣ phạm [4] Hoàng Phê (chủ biên) - Từ điển Tiếng Việt - Nhà xuất Đà Nẵng 2004 [5] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên) - Tiếng Việt thực hành - Nhà xuất Giáo dục (1997) [6] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Hồng Hòa Bình, Trần Mạnh Hƣởng, Trịnh Mạnh Đào Ngọc, Trần Thị Minh Phƣơng, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Trí - Hỏi - đáp dạy học Tiếng Việt - Nhà xuất Giáo dục [7] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Hồng Hòa Bình, Trần Mạnh Hƣởng, Trịnh Mạnh Đào Ngọc, Trần Thị Minh Phƣơng, Lê Hữu Tỉnh, Nguyễn Trí - Hỏi - đáp dạy học Tiếng Việt - Nhà xuất Giáo dục [8] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Hồng Hòa Bình, Trần Mạnh Hƣởng, Lê Thị Tuyết Mai, Trịnh Mạnh – Tiếng Việt – Nhà xuất Giáo dục Việt Nam [9] Nguyễn Minh Thuyết ( chủ biên), Trần Mạnh Hƣởng, Lê Phƣơng Nga, Trần Hoàng Túy – Tiếng Việt – Nhà xuất Giáo dục Việt Nam 42 PH L C Bảng thống kê lỗi tả học sinh khối lớp Các lỗi tả phần vần học sinh thƣờng mắc Tổng Khối số học Ƣơn/ Ăn/ ăng Ia/ ya 77 40 100%) 51,9%) 2,59%) sinh Ai/ ay En/ eng Im/ iêm 6 16 7,79%) 7,79%) 5,19%) 20,77%) ƣơng Bảng thống kê lỗi tả học sinh khối lớp Các lỗi tả phần vần học sinh thƣờng mắc Tổng số Khối học Oong/ ong Iêu/ ƣơu/ ƣu Ay/ ây Ui/ uôi 103 16 69 58 100%) (8,73%) (20,77%) (89,6%) (75,3%) sinh ƣới đâ l nội dung phiếu khảo sát Lớp Bài 1: Điền vào chỗ chấm: a) Điền ăn hay ăng? Cố g…… ; g………… sức G…… bó ; yên l……… b) Điền ia hay ya? Tia n…… Cây m…… c) Điền ƣơn hay ƣơng? ; đêm kh……… V…… vai ; v……… vãi Bay l…… ; số l………… d) Điền hay ay? Cái kh……… ; l…… xe Bàn t……… ; đăng c…… Bài 2: Thi tìm nhanh, viết đúng: a) Tìm từ chứa vần en: b) Tìm từ chứa vần eng: c) Tìm từ chứa vần im: d) Tìm từ chứa vần iêm: Bài 3: Điền vào chỗ chấm: Gọi điện Hoa nhấc ống nghe lên nh…… số Một tiếng “ tút” kéo d……… Chƣa có nhấc m…… Lại tiếng “ tút” Khéo nhà vắng g… Tới tiếng “ tút” thứ tƣ có ngƣời nhấc m……… hoa thở phào nhẹ nhõm Buổi s… … em gọi cho Oanh hai lần, nhƣng hai lần m… bận, “ tút tút” liên tục Đầu dây có tiếng đàn ơng: - A lơ! Tuấn, nghe Chắc bố bạn Oanh, Hoa lên tiếng: - Cháu chào bác Cháu Hoa bạn Oanh Bác l…… ơn cho cháu gặp Oanh với ạ! - Cháu chờ chút nhé! - Cháu c… ơn bác Lớp Bài 1: Em chọn chữ ngoặc đơn điền vào chỗ chấm: a) ( coong, cong): Chuông xe đạp kêu kính ………….; vẽ đƣờng …………… b) (xoong, xong): Làm ………… việc ; ………………… Bài 2: Thi tìm nhanh,viết đúng: a) Tìm từ ngữ mang vần iêu: VD: Cây điều b) Tìm từ ngữ mang vần ươu: VD: Con hươu c) Tìm từ mang vần ưu: VD: Bưu điện Bài 3: điền vào chỗ chấm: a) Điền ay hay ây: Bãi s…………… ; ch……… giã gạo D…… học ; ngủ d…………… Số b …… ; đòn b………… b) Điền ui hay i: M…… dao ; m……… N…… cao ; đ………… T……… già ; t… nhục Gói m…… ; m… cam Bài 4: Điền vào chỗ chấm: Bút chì x…… đỏ Trƣờng học đồi Em gọt h…… đầu Em tô đỏ thắm Em thử h… màu Cây gạo đ…… xóm X…… tƣơi đỏ thắm Hoa nở chói ngời A, nắng l… Em vẽ làng xóm Mặt trời đỏ chói Tre x… lúa xanh Lá cờ tổ quốc Sơng máng lƣợn qu… B… trời xanh Một dòng mát x…… Trời m… bát ngát Chị tr…… X…… mát mùa thu Quê ta đẹp Xanh m….… ƣớc mơ Em qu… đầu đỏ Vẽ nhà em Gói đỏ t… ... vần học sinh lớp 20 2. 1 .3 Nguyên nhân mắc lỗi tả học sinh lớp - nhà trường Tiểu học 21 2. 2 Các biện pháp khắc phục lỗi tả phần vần học sinh lớp - nhà trƣờng Tiểu học 22 ... dạy học tả trưởng Tiểu học 15 1 .3 .2 Việc dạy học tả phần vần chương trình Tiểu học lớp lớp 16 Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ PHẦN VẦN Ở LỚP - TRONG NHÀ... phục lỗi tả cho học sinh 17 C ƣơn THỰC TR NG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PH C LỖI CHÍNH TẢ PHẦN VẦN Ở LỚP - TRONG ƢỜNG TI U HỌC 2. 1 Thực trạng lỗi tả phần vần học sinh lớp - nhà trƣờng Tiểu học Qua
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả phần vần ở lớp 2 - 3 trong nhà trƣờng Tiểu học, Một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả phần vần ở lớp 2 - 3 trong nhà trƣờng Tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay