CHUYÊN đề PHÂN TÍCH đa THỨC THÀNH NHÂN tử 2

2 135 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 19:44

CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BÀI 1: a 4x +4x +5x +2x +1 b x -7x +14x -7x +1 c (x+1) +(x +x +1) d x x -x +63 a a/ x -2x -4y -4y b a(a +c + bc) + b(c +a + ac) +c(a +b + ab) c 6x -11x +3 d 2x +3x -27 e x +5x +8x +4 f x -7x +6 g 2x -x +5x +3 h x -7x -3 BÀI 2: BÀI 3: a (x +x )- 2(x +x ) -15 b x +2xy+y -x-y -12 c (x +x +1)(x +x +2) -12 d (x+2)(x+3)(x+4)(x+5) -24 e (x+a)(x+2a)(x+3a)(x+4a) +a f BÀI 4: a x − x − 12 (x + y + z )(x+y+z) +(xy+yz+xz) b x + x + 15 c x − x − 16 d x − x + x + BÀI 5: a ( x − x ) − 2( x − x ) − 15 b (a - x)y3 - (a - y)x3 + (x - y)a3 c bc(b + c) + ca(c + a) + ba(a + b) + 2abc d x2 y + xy2 + x2 z + xz2+ y2 z + yz2 + 2xyz BÀI 6: a x4 + 19x2 + 15 b (48x2 + 8x – 1)(3x2 + 5x + 2) – c (x+1)(x+3)(x+5)(x+7) + 16 (x+5)(x+7) + e (12x – 1)(6x – 1)(4x – 1)(3x – 1) – 330 f (a +a+6) + 4a2 g (x2 + 11x + 30)( x2 + 22x + 120) – 3x2 ( – x)4 – i x4 – 9x3 + 28x2 – 36x + 16 6x2 + 3x + d ( x+1)(x+3) (a+2)(a+3) (7 – x)4 + h k x4 – 3x3 – BÀI 7: 1, x( x + 4)( x + 6)( x + 10) + 128 2, (x + 1)( x + 2)( x + 3)( x + 4) − 24 3, ( x + x + 8) + x( x + x + 8) + x 4, ( x + x) + x + x − 12 5, x + xy + y + x + y − 15 6, (x + a)( x + 2a)( x + 3a)( x + 4a) + a 7, x − 11x + 8, ( x + x) + 3( x + x) + 9, x − xy + y + x − y − 10 10, ( x + x) + x + 18 x + 20 11, x − xy + y − x + y − 35 12, (x + 2)( x + 4)( x + 6)( x + 8) + 16 BÀI 8: 1, x + x + x − x +1 2, ( x + y + z )( x + y + z ) + ( xy + yz + zx) 1, x + x + 2, x + x5 + 3, x5 + x + 4, x + x + 5, x8 + x + 6, x − x − 7, x5 + x − 8, x10 + x5 + ...BÀI 8: 1, x + x + x − x +1 2, ( x + y + z )( x + y + z ) + ( xy + yz + zx) 1, x + x + 2, x + x5 + 3, x5 + x + 4, x + x + 5, x8 + x + 6, x − x − 7, x5 +
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề PHÂN TÍCH đa THỨC THÀNH NHÂN tử 2, CHUYÊN đề PHÂN TÍCH đa THỨC THÀNH NHÂN tử 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn