Giáo án Hóa học 8 bài 18: Mol

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 17:26

GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC BÀI 18 : MOL A) Mục tiêu Kiến thức : - Biết mol ? Khối lượng mol ? Thể tích mol chất khí ? Kỹ : - Xác định khối lượng mol chất, mol chất biết số phân tử ngược lại Thái độ : - Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao B) Trọng tâm : - Thể tích mol chất khí ? C) Chuẩn bị : Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập Học sinh : Nghiên cứu trước * Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp thuyết trình , đàm thoại nêu vấn đề D) Tiến trình dạy học I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học ( phút ) II) Các hoạt động học tập Hoạt động I : Nghiên cứu Mol ? ( 10 phút) Hoạt động của giáo viên - Cho học sinh nghiên cứu sgk Trả lời câu hỏi đề mục - Cho học sinh nhận xét , bổ sung , đánh giá Theo định nghĩa : Cứ mol chất chứa 1023 hạt phân tử nguyên tử chất Vậy biết số mol có tính số nguyên tử số Hoạt động của học sinh - Nghiên cứu sgk + Mol (n) lượng chất chứa 1023 nguyên tử phân tử chất GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC phân tử chất khơng ? Hãy tính số phân tử của NaCl có mol NaCl ? Số 1023 gọi sơ avogađro , kí hiệu N + Nếu biết số mol ta tính số phân tử số nguyên tử Cứ mol muối có 1023 phân tử muối ăn Vậy mol muối có x 1023 phân tử muối *) Tiểu kết : - Định nghĩa số mol + Mol (n) lượng chất chứa 1023 nguyên tử phân tử chất Hoạt động II : Khối lượng mol ? (12 phút) Hoạt động của giáo viên - Cho học sinh nghiên cứu sgk + Cho biết khối lượng mol ? Hoạt động của học sinh - Hoạt động cá nhân trả lời sgk Khối lượng mol khối lượng của N hạt phân tử hay nguyên tử chất Khối lượng mol kí hiệu M - Cho học sinh nhóm nhận xét,đánh giá + Em nghiên cứu sgk cho biết cách xác định khối lượng mol ? + Em xác định khối lượng mol của Al2O3 ? Hoạt động nhóm Khối lượng mol của chất có trị số trị số của phân tử khối ngun tử khối chất + Vì vậyđể xác định khối lượng mol của chất ta tính phân tử khối nguyên tử khối chất thay đơn vị gam + Khối lượng mol của Al2O3 = 102(gam) GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC *) Tiểu kết : - Khái niệm khối lượng mol + Khối lượng mol ( kí hiệu M ) của chất khối lượng tính gam của N nguyên tử phân tử chất Hoạt động III : Thể tích mol chất khí ? (12 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho học sinh nghiên cứu sgk - Thể tích mol chất khí (V) thể tích chiếm N phân tử chất khí + Em cho biêt thể tích mol chất khí ? - Theo em thể tích mol chất khí + Là thể tích của mol chất khí thể tích của mol chất khí ? Người ta xác định : Những chất khí có số mol điều kiện nhiệt độ áp suất chiếm thể tích khí Ở 00C 1atm mol chất chiếm thể tích 22,4 l -Cho học sinh làm tập sgk / Điều kiện tiêu chuẩn (đktc) : 65 00C 1atm, mol khí chiếm 22,4l - Cho học sinh nhận xét , đánh giá *) Tiểu kết : - Hoạt động cá nhân làm tập - 1023 - 1023 - 1,5 1023 - 0,3 1023 - Khái niệm thể tích mol chất khí + Thể tích mol chất khí thể tích chiếm N phân tử của chất khí ( Lưu ý : Những chất khí có số mol điều kiện nhiệt độ áp GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC suất chiếm thể tích khí , 00C 1atm mol chất chiếm thể tích 22,4 l ) * Kết luận : - Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức cần lĩnh hội III) Cũng cố : ( phút ) - Giáo viên cho học sinh làm tập sau + Hãy cho biết số nguyên tử có lượng chất sau : 1,5 mol nguyên tử Al + Tính khối lượng của 1,2 mol phân tử CuO + Tính thể tích ( đktc ) của 0,25 mol phân tử O2 - Hướng cố + Số nguyên tử Al có 1,5 mol Al : 1,5* 6*1023 = 9*1023 ( Al ) + Khối lượng của 1,2 mol phân tử CuO : 1,2*80 = 96 ( gam ) + Thể tích phân tử khí O2(đktc) : 0,25*22,4 = 5,6 ( lít ) *) Kiểm tra đánh giá : ( phút ) - Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc nghiệm + chất khí tích a) Khối lượng b) Số phân tử , khác điều kiện to , p c) Số mol , điều kiện to , p c) Số mol , khác điều kiện to , p Đáp án : c IV) Dặn dò : ( phút ) - Hướng dẫn học sinh học nhà: - Nghiên cứu kỹ lại - Bài tập : Làm tập đến sgk / 65 - Nghiên cứu trước " Chuyển đồi khối lượng , lượng chất thể tích " GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC Theo em khối lượng, lượng chất thể tích của chất khí có mối quan hệ với , mối liên hệ biểu diễn ? ... lượng mol của chất ta tính phân tử khối nguyên tử khối chất thay đơn vị gam + Khối lượng mol của Al2O3 = 102(gam) GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC *) Tiểu kết : - Khái niệm khối lượng mol + Khối lượng mol. .. tích mol chất khí + Thể tích mol chất khí thể tích chiếm N phân tử của chất khí ( Lưu ý : Những chất khí có số mol điều kiện nhiệt độ áp GIÁO ÁN MƠN HĨA HỌC suất chiếm thể tích khí , 00C 1atm mol. .. mol chất khí ? (12 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho học sinh nghiên cứu sgk - Thể tích mol chất khí (V) thể tích chiếm N phân tử chất khí + Em cho biêt thể tích mol
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 18: Mol, Giáo án Hóa học 8 bài 18: Mol

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay