thuyet minh thep 2 (son)_2

54 52 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 15:57

é? án môn H?C K?T C?U thép S? 2 (THI?T K? KHUNG NGANG nhà công NGHI?P 1, T?NG 1 NH?P) ****** Phần thuyết minh tính toán Phần I: Sơ bộ về kết cấu khung thép cần thiết Kế Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghiệp chế tạo vật liệu thép và sự tiến bộ của các công nghệ thi công, công trình nhà công nghiệp sử dụng kết cấu dạng khung thép tiền chế tiết diện đặc ở nơớc ta ngày càng tăng. Đáp ứng tình hình đó, bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ trơờng ĐH Kiến trúc HN đ• tổ chức những nhóm sinh viên tìm cách thiết kế dạng kết cấu trên. Nhà công nghiệp yêu cầu thiết kế là nhà công nghiệp một tầng một nhịp. Khung ngang đơợc làm bằng thép tiền chế tiết diện chữ I thay đổi phù hợp với nội lực trong khung theo chiều dài nhịp. Khung gồm hai bộ phận chính là Cột khung liên kết ngàm với Dầm khung. Khung ngang liên kết ngàm với móng. * Nhiệm vụ chính của đồ án: 1. Với các kích thơớc và tải trọng cần thiết kế, xác định kích thơớc tiết diện khung. Tiêu chí: + Đảm bảo điều kiện cơường độ. + Đảm bảo điều kiện biến dạng. + Đảm bảo điều kiện ổn định. + Tiết kiệm vật liệu. + Chế tạo đơn giản. 2. Với khung nhươ thiết kế, tính toán các chi tiết liên kết: Cột-Dầm; Dầm-Dầm; Cột-Móng). * Những nhận định cơ bản: Khung thép trên thực chất chính là loại kết cấu bằng thép có tiết diện thay đổi nhơ đ• đơợc học trong môn “Kết cấu thép” tại trơờng và giải pháp liên kết ngàm tại móng là giải pháp thông minh để có đơợc mặt bằng sản xuất rộng r•i nhất. Tuy nhiên vấn đề cơ bản đặt ra là : Kết cấu thay đổi tiết diện thì độ cứng sẽ thay đổi, Giải quyết vấn đề này nhơ thế nào? Làm thế nào để biết đơợc sự biến thiên của nội lực trong các tiết diện khung? Làm thế nào để tiết kiệm đơợc càng nhiều càng tốt vật liệu mà chế tạo lại đơn giản nhất? Thay đổi tiết diện nhơưng thay đổi nhươ thế nào? Tại đâu? Có thể có những tiết diện không đủ khả năng chịu lực thì sao? * Quá trình tơư duy - phơương pháp thiết kế: Trươớc hết ta thấy các vấn đề trên có thể thực hiện đơợc bằng những kiến thức đ• đơợc trang bị trong trơờng. Những định hơớng, khống chế cơ bản phải tuân theo sự hươớng dẫn của GVHD. Tiết diện kết cấu thay đổi thay đổi thì J sẽ không thể cố định tuy nhiên dầm và cột khung vẫn phải có một độ cứng nào đó. Vậy ban đầu ta sẽ giả thiết trơớc về tỉ lệ độ cứng giữa dầm khung và cột khung. Giải quyết vấn đề nội lực, chúng ta đ• có một phươơng pháp truyền thống để giải các bài toán không tuyến tính đó là phơương pháp “chia nhỏ đối tơợng”, áp dụng vào trơờng hợp này, nội lực trong dầm, cột ứng với các trơờng hợp tải trọng sẽ đơợc xác định từ nhiều các mặt cắt tại các vị trí khác nhau và đơợc đơa vào tổ hợp trong bảng tại các tiết diện có vị trí tơương ứng. Nội lực có giá trị lớn nhất tại mỗi tiết diện lấy từ bảng tổ hợp sẽ đơợc chọn để đơa vào thiết kế. Sau khi đ• có kích thơớc cụ thể của các tiết diện, ta sẽ tiến hành thay đổi tiết diện theo các đoạn có kích thơớc biến đổi tuyến tính. Sẽ có nhiều các phơơng án thay đổi tiết diện khác nhau cho ta các hình dạng khác nhau và trọng lơợng khung sẽ khác nhau. Để có các số liệu ban đầu, ta phải giả thiết trơớc trọng lươợng khung theo kinh nghiệm. Sau khi có tiết diện khung sơ bộ tức là đ• có tĩnh tải gần với thực tế. So sánh với tĩnh tải giả thiết nếu chênh lệch nhiều thì thiết kế lại đến khi chênh lệch không nhiều. Tiết diện luôn phải đơợc kiểm tra về cươờng độ, độ võng và đỗ ổn định. Các khung lại đơợc thiết kế nhơ vậy với các tỉ lệ độ cứng giữa dầm và cột khác nhau. Mỗi thông số thay đổi cho ta một phơương án. Việc thiết kế sẽ xoay vòng chính xác dần. Các phơương án sẽ đơợc so sánh và phơơng án tiết diện đơợc chọn theo ý kiến chủ quan sẽ là phương án hội tụ nhiều nhất các tiêu chí nhươ đ• đặt ra. * Một số giới hạn Thực tế cho thấy thực hiện đơợc những điều trên đòi hỏi khối lươợng tính toán tơương đối lớn. Để giảm bớt khối lơợng tính toán cho sinh viên, các thầy cô giáo trong bộ môn đ• cho phép giả thiết trươớc độ cứng của Dầm khung và Cột khung bằng nhau. Nhà công nghiệp chỉ một tầng, một nhịp, có cầu trục. * Công cụ thực hiện: Các bươớc tính toán thiết kế đươợc thực hiện chủ yếu bằng phần mềm EXCEL, mỗi bươớc tính sẽ được lập thành một bảng, trong bảng đó sẽ có những cột tươơng ứng với các thông số có thể thay đổi đươợc, điều cơ bản là ta liên tục thay đổi các thông số để so sánh và chọn đơợc phơương án khung “tốt nhất” với tiêu chí đặt ra. Tập hợp các bảng sẽ tạo thành một dây chuyền mà đầu vào là các yêu cầu thiết kế và đầu ra là sản phẩm khung thép . Nội lực và tiết diện còn đươợc kiểm tra bằng phần mềm SAP 2000. Các phần mềm Microsoft Word 2007 và AutoCAD 2007 dùng để trình bày thuyết minh và thể hiện bản vẽ. * Lý thuyết áp dụng: Các kiến thức về tính toán và thiết kế Kết cấu thép; một số kiến thức về Cơ học kết cấu và Sức bền vật liệu. Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : nguyễn lệ thủy án môn HC KT CU thép S (THIT K KHUNG NGANG nhà công NGHIP 1, TNG NHP) ****** Phần thuyết minh tính toán Phần I: Sơ kết cấu khung thép cần thiết Kế Trong năm gần đây, với phát triển công nghiệp chế tạo vật liệu thép tiến công nghệ thi công, công trình nhà công nghiệp sử dụng kết cấu dạng khung thép tiền chế tiết diện đặc nớc ta ngày tăng Đáp ứng tình hình đó, môn Kết cấu Thép - Gỗ trờng ĐH Kiến trúc HN tổ chức nhóm sinh viên tìm cách thiết kế dạng kết cấu Nhà công nghiệp yêu cầu thiết kế nhà công nghiệp tầng nhịp Khung ngang đợc làm thép tiền chế tiết diện chữ I thay đổi phù hợp với nội lực khung theo chiều dài nhịp Khung gồm hai phận Cột khung liên kết ngàm với Dầm khung Khung ngang liên kết ngàm với móng * Nhiệm vụ đồ án: Với kích thớc tải trọng cần thiết kế, xác định kích thớc tiết diện khung Tiêu chí: + Đảm bảo điều kiện cờng độ + Đảm bảo điều kiện biến dạng + Đảm bảo điều kiện ổn định + Tiết kiệm vật liệu + Chế tạo đơn giản Với khung nh thiết kế, tính toán chi tiết liên kết: CộtDầm; Dầm-Dầm; Cột-Móng) * Những nhận định bản: Khung thép thực chất loại kết cấu thép có tiết diện thay đổi nh đợc học môn Kết cấu thép trờng giải pháp liên kết ngàm móng giải pháp thông minh để có đợc mặt sản xuất rộng rãi Tuy nhiên vấn đề đặt : SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:1 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cÊu thÐp khoa x©y GVHD: THS : ngun lƯ thđy Kết cấu thay đổi tiết diện độ cứng thay đổi, Giải vấn đề nh nào? Làm để biết đợc biến thiên nội lực tiết diện khung? Làm để tiết kiệm đợc nhiều tốt vật liệu mà chế tạo lại đơn giản nhất? Thay đổi tiết diện nhng thay đổi nh nào? Tại đâu? Có thể có tiết diện không đủ khả chịu lực sao? * Quá trình t - phơng pháp thiết kế: Trớc hết ta thấy vấn đề thực đợc kiến thức đợc trang bị trờng Những định hớng, khống chế phải tuân theo hớng dẫn GVHD Tiết diện kết cấu thay đổi thay đổi J cố định nhiên dầm cột khung phải có độ cứng Vậy ban đầu ta giả thiết trớc tỉ lệ độ cứng dầm khung cột khung Giải qut vÊn ®Ị néi lùc, chóng ta ®· cã mét phơng pháp truyền thống để giải toán không tuyến tính phơng pháp chia nhỏ đối tợng, áp dụng vào trờng hợp này, nội lực dầm, cột ứng với trờng hợp tải trọng đợc xác định từ nhiều mặt cắt vị trí khác đợc đa vào tổ hợp bảng tiết diện có vị trí tơng ứng Nội lực có giá trị lớn tiết diện lấy từ bảng tổ hợp đợc chọn để ®a vµo thiÕt kÕ Sau ®· cã kÝch thíc cụ thể tiết diện, ta tiến hành thay đổi tiết diện theo đoạn có kích thớc biến đổi tuyến tính Sẽ có nhiều phơng án thay đổi tiết diện khác cho ta hình dạng khác trọng lợng khung khác Để có số liệu ban đầu, ta phải giả thiÕt tríc träng lỵng khung theo kinh nghiƯm Sau có tiết diện khung sơ tức có tĩnh tải gần với thực tế So sánh với tĩnh tải giả thiết chênh lệch nhiều thiết kế lại đến chênh lệch không nhiều Tiết diện phải đợc kiểm tra cờng độ, độ võng đỗ ổn định Các khung lại đợc thiết kế nh với tỉ lệ độ cứng dầm cột khác Mỗi thông số thay đổi cho ta phơng án Việc thiết kế xoay vòng xác dần Các phơng án đợc so sánh phơng án tiết diện đợc chọn theo ý kiến chủ quan phơng án hội tụ nhiều tiêu chí nh đặt * Một số giới hạn SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:2 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : nguyễn lệ thủy Thực tế cho thấy thực đợc điều đòi hỏi khối lợng tính toán tơng đối lớn Để giảm bớt khối lợng tính toán cho sinh viên, thầy cô giáo môn cho phép giả thiết trớc độ cứng Dầm khung Cột khung Nhà công nghiệp tầng, nhịp, có cầu trục * Công cụ thực hiện: Các bớc tính toán thiết kế đợc thực chủ yếu phần mềm EXCEL, bớc tính đợc lập thành bảng, bảng có cột tơng ứng với thông số thay đổi đợc, điều ta liên tục thay đổi thông số để so sánh chọn đợc phơng án khung tốt với tiêu chí đặt Tập hợp bảng tạo thành dây chuyền mà đầu vào yêu cầu thiết kế đầu sản phẩm khung thép Nội lực tiết diện đợc kiểm tra phần mềm SAP 2000 Các phần mềm Microsoft Word 2007 AutoCAD 2007 dùng để trình bày thuyết minh thể vẽ * Lý thuyết áp dụng: Các kiến thức tính toán thiết kế Kết cấu thép; số kiến thức Cơ học kết cấu Sức bền vật liệu Phần II: tính toán Số liệu cho tríc NhÞp khung L (m) Bíc khung B (m) Cao trình đỉnh ray H1 (m) Sức nâng cầu trục Q (T) Độ dốc mái i% 24 6,9 10 10 Vùng gió IIIB địa hình B Nhiệm vụ thiết kế Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp tầng, nhịp, với số liệu sau: - Xà ngang tiết diện thay đổi (chữ I) - Số lợng cầu trục: - Sức nâng cầu trục: (chiếc) Q SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:3 (T) Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : nguyễn lệ thủy - Chế độ làm việc trung bình - Nhịp khung: L - Chiều dài nhà: 108( m) - Bớc cột: B (m) (m) - Cao trình đỉnh ray: H1 (m) - Mái lợp chống nóng thuỷ tinh - Độ dốc máI (lợp tôn): i (%) f = 23 kN/cm2; - VËt liÖu thÐp CT38s có: fv = 12kN/cm2; fc = 38kN/cm2 - Mô đun ®µn håi E  2.3�105 MPa - Hµn tay, dïng que hàn N42 - Tải trọng, hệ số vợt tải lấy theo TCVN 2737:1995 - Bê tông móng cấp độ bền B20 có Rb=1.15 kN/cm2 - Vật liệu bulông liên kết bulông neo tự chọn A.Chọn sơ đồ kết cấu: Sơ đồ kết cấu khung ngang nhà công nghiệp 300 10% +6.900 q =10 t 24000 a b S¬ đồ khung ngang nhà Các thông số cầu trục a Cầu trục SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:4 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : ngun lƯ thđy - Do søc trơc cần trục 10T zmin =0,18m i = 10% i = 10% 8200 6100 2100 300 + 8,2 + 6,1 q =10t 22500 ± 0.00 24000 a b j1 j2 j1 j +8200 đoạn xà đoạn xà j1 vi tri thay đổi tiêt diện xà +6100 6100 8200 2100 Mặt cắt ngang nhà j1 0.00 4000 8000 8000 4000 24000 Sơ đồ tính khung ngang c Sơ đồ tính khung ngang - Do sức nâng cầu trục không lớn nên chọn phơng án cột có tiết diện không đổi với độ cứng I1.Vì nhịp khung 24m nên chọn phơng án xà ngang có tiết diện thay đổi hình nêm, dự kiến vị trí thay đổi tiết diện cách đầu xà m Với đoạn xà dài 4m , độ cứng SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:7 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kÕt cÊu thÐp khoa x©y GVHD: THS : ngun lƯ thđy cđa cét lµ I1 vµ xµ díi lµ I2 xà I3 Do nhà có cầu trục nên chọn kiểu liên kết cột khung với móng ngàm mặt móng( cốt 0.000) Liên kết cột với xà ngang liên kết đỉnh xà ngang cứng Trục cột khung trùng với trục định vị để đơn giản hoá tính toán thiên an toàn.Ta có sơ đồ tính khung ngang nh hình đánh số phần t t hanh Thiết kế xà gồ mái Xà gồ mái chịu tác dụng tải trọng mái trọng lợng thân xà gồ Lớp mái xà gồ đợc chọn trớc Sau đợc kiểm tra lại theo điều kiện bền điều kiện biến dạng xà gồ * Tấm lợp mái: Chọn nh sau: SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:8 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : ngun lƯ thđy B1 =s x x a 15 20 t hr 10 30 Hì nh ng t ấml ợ p mái - Các thông số kỹ thuật: Số hiệu C10 - 1000 - Chiều dày Trọng lợng tÊm (mm) 0.6 (kN/m2) 0.056 DiÖn tÝch 1tÊm (m2) 0.6 * Xà gồ: Ta chọn xà gồ hình chữ C loại xà gồ đợc chế tạo từ thép hình dập nguội - Hình dạng thông số xà gồ chữ C :Các th«ng sè kÜ thuËt: TiÕt Ix Wx Iy Wy Träng lỵng diƯn (cm4) (cm3) (cm4) (cm3) (kN/m) 8CS4 �1 774.1 77.41 156.5 12.09 0.0893 05 102 200 21.2 2.7 Xà gồ chữc(8cs4x105) SVTH: nguyễn mạnh sơn - Líp: tc15x1-vb2 Trang:9 ChiỊu DiƯn dµy tÝch (mm) (cm2) 2.7 11.48 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : ngun lƯ thđy 6000 gi»ng xµ gå xµ gồ xà ngang 24000 Mặt bố trí xà gồ 16 xµ gå c(8cs4x105) cét thÐp c1 dct c1 c1 dct dct dct 12000 dct c1 150015001500150015001500 15001500150015001500150015001500 c1 B k2 24000 k2 k2 k2 cÇu trơc 5T 12000 cÇu trôc 5T k2 dct a c1 dct c1 6000 dct c1 6000 dct dct c1 6000 c1 6000 6000 6000 6000 119000 18 19 mặt kết cấu nhà xƯởng a Tải trọng tác dụng lên xà gồ - Tải trọng tác dụng lên xà gồ gồm: tải trọng tôn lợp mái, tải trọng thân xà gồ tải trọng hoạt tải sửa chữa mái - Chọn khoảng cách xà gồ mặt a = 1.5 m Khoảng cách xà gồ mặt phẳng mái là: 1.5 1.51 m cos5.71 (Độ dốc i = 10   = 5.710) *TÜnh t¶i SVTH: ngun mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:10 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng tdv w Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : ngun lƯ thđy Dmax  Gdct 127,6   0,25 (cm); dv (bdct  2tf )f c (20 2.1).23.1  Chọn tdv w  0,6 (cm) Chiều cao dầm vai xác định sơ từ điều kiện bụng dầm vai dv đủ khả chịu cắt : hw  V 127,6   18,1(cm)  Chọn dv 2tw fv c 0,6.13,3.1 hdv w  38(cm) Các đặt trưng hình học tiết diện dầm vai : Ix = 20.403 0,5.(20 0,8).383 2  18871,5 12 12 (cm4); Wxdv  18871,5.2/ 40  943,6 (cm3); Sdv f  (20.1).19,5  390 (cm ) Trị số ứng suất pháp ứng suất tiếp chỗ tiếp xúc cánh bụng dầm vai : 1  M hdv 31,9.102 38 w   3,22 (kN/cm2); Wxdv hdv 943,6 40 1  VSf 127,6.390   3,31(kN/cm2); I xtw 18871,5.0,6 Vậy ứng suất tương đương chỗ tiếp giáp cánh cột bụng dầm vai : td  12  312  3,222  3.3,312  6,575(kN / cm2 ) �1,15f c  26,45(kN / cm2 ) Kiểm tra ổn định cục cánh bụng dầm vai : Bản cánh : b0 0,5(20 0,6) E 2,1.104   9,7   15,2 tdv f 23 f Bản bụng : hdv 38 E 2,1.104 w   64  ,5  ,5  76 tdv 0,6 f 23 w SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:40 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn häc kÕt cÊu thÐp khoa x©y GVHD: THS : ngun lƯ thđy Theo cấu tạo chọn đường hàn liên kết dầm vai vào cột h f=0,6 cm.Chiều dài tính tốn đường hàn liên kết dầm vai với cánh cột xác định sau: Phía cánh (2 đường hàn): lw= 20-1=19 cm Phía cánh (4 đường hàn): lw =0,5.(20-0,6) -1=8,7 cm bụng (2 đường hàn): lw =38-1=37 cm Từ xác định diện tích tiết diện mơmen chống uốn đường hàn liên kết (coi lực cắt đường hàn liên kết bụng chịu): Aw=2.0,6.37=44,4 (cm2); � �2 �19.0,63 2.8.0,63 2� � � 0,6.37 Ww  2�  0,6.19.20 � �  2.0,6.8.19 �  � � 12 12 12 � �� � � �40 = 1059,9 (cm3) Khả chịu lực đường hàn liên kết kiểm tra theo công thức: 2 �M � �V � td  � � � �  6,574 �Ww � �A w � (kN/cm2) 66,1 (cm) Tính lại ứng suất phản lực bê tơng móng phía đế : N 6M 118,15 6.320,41.102  max      BbdL bd BbdL2bd 34.66 34.662 = 0,89 (kN/cm2) < Rb,loc = 0,75 1,33=1,00 (kN/cm2); N 6M 118,15 6.320,41.102 min      BbdL bd BbdL2bd 34.66 34.662 = - 0,787 (kN/cm2) Bề dày đế xác định từ điều kiện chịu uốn đế ứng suất phản lực bê tơng móng chịu Xét : SVTH: nguyễn mạnh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:42 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Đồ án môn học kết cấu thép khoa xây GVHD: THS : ngun lƯ thđy 250 o1 93 112 o2 0.36 0.67 0.97 370 370 12012512520 166 166 200 0.873 166 166 340 740 1128 246 246 8112 Ô1 (bản kê cạnh): a2= d1=25 (cm); b2= 16,6 (cm); b2/a2=16,6/25= 0,66 Tra bảng 2.4 sách “thiết kế khung thép nhà công nghiệp tầng, nhịp” nội suy có b= 0,08  M1=b1d12=0,08 0,67.252=33,5 (kNcm) Ô2 (bản kê cạnh): a2= d2= 20 (cm); b2=9,3 (cm); b2/a2=9,3/20= 0,465 Tra bảng 2.4 sách “thiết kế khung thép nhà công nghiệp , nhịp” nội suy có b= 0,06 tầng  M1=b1d12=0,06.0,97.202=23,28 (kNcm) Vậy bề dày đế xác định theo: tbd  6Mmax 6.33,5   3,00 (cm) Chọn tbd= cm f c 23.1 2.2 Tính tốn dầm đế Kích thước dầm đế chọn sau : Bề dày (đã chọn) : tdd=0,8 cm Bề rộng : bdd=Bdd= 34cm SVTH: ngun m¹nh sơn - Lớp: tc15x1-vb2 Trang:43 Trờng đại học kiến trúc hà nội II dựng Chiu cao : Đồ án môn häc kÕt cÊu thÐp khoa x©y GVHD: THS : ngun lƯ thđy h dd phụ thuộc vào đường hàn liên kết dầm đcột phải đủ khả truyền lực ứng suất phản lực bê tơng móng Lực truyền vào dầm đế ứng suất phản lực bê tơng móng : Ndd=(11,2+0,8+12,5).34.0,67= 558,11 (kN) Theo cấu tạo chọn chiều cao đường hàn liên kết dầm đế vào cột hf=0,6 cm Từ xác định chiều cao tính tốn đường hàn liên kết dầm đế vào cột: qs lw  Ndd 558,11   1 37,9(cm) 2h(  f )  2.0 ,6.(0 ,7.18).1 f w c ls  Chọn chiều cao dầm đế h dd= 40 cm Ms Vs 2.3 Tính tốn sườn A Sơ đồ tính dầm cơng-xơn ngàm vào bụng cột đường hàn liên kết Ta có :qs= 0,36.(2.12,5)= 9,0 (kN/cm) Ms=qs.ls2/2=9,0.16,62/2=1240 (kNcm); Vs =qs.ls= 9,0.16,6 = 149,4(kN) Sơ đồ tính sườn Chọn bề dày sườn ts=0,8 cm Chiều cao sườn xác định sơ từ điều kiện chịu uốn: hs � 6Ms 6.1240   21,04(cm)  Chọn hs= 26cm tsf c 0,8.23.1 Kiểm tra lại tiết diện sườn chọn theo ứng suất tương đương: 2 �6.1240 � �149,4 � td    3  �  3.� �  18,5 2� �0,8.26 � �0,8.26� 2 =18,5 (kN/cm2)
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyet minh thep 2 (son)_2, thuyet minh thep 2 (son)_2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay