Kế hoạch Hinh 6 VNEN

21 59 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 15:19

Kế hoạch dạy học Toán Vnen Ngày soạn: 08/09/2016 Tiết 1+2 ĐIỂM ĐƯỜNG THẲNG.ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA ĐIỂM I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ ghi nội dung note - Phiếu tập nhóm theo mẫu phần B.1.b - Phiếu tập cặp theo mẫu B.3.b II Nội dung cần chuẩn bị : Hoạt động Bài tập/ Nội dung chuẩn bị Trang N∉a ; M∈a a 2c/ 157 M điểm F, G, H 3c/ 158 Hoạt động đường thẳng là: FG, GH, FH N Khởi động +) Dấu chấm: điểm, tên chữ in hoa( A, B, D… ) hình thành +) Vạch theo mép thước: đường thẳng, tên chữ in thường kiến thức chữ in hoa (a, b, m, AB, EF, … ) +) Điểm thuộc đường thẳng-đường thẳng qua điểm- đường thẳng chứa điểm +) Điểm ko thuộc đường thẳng- đường thẳng ko qua điểmNote đường thẳng ko chứa điểm Bài 1/158 A∈k ; A∈I D∉k ; D∉k Hoạt động đường thẳng m, i qua C luyện tập Bài 2/158 Có nhiều điểm khác N mà thuộc m Có nhiều điểm khác M mà ko thuộc m Hoạt động Bài 1/159 Đặt thước kẻ theo nếp gấp để quan sát cho dễ Vận dụng Bài 1/159 Vẽ hình q m N M P Hoạt động Tìm tòi mở rộng U T b III Rút kinh nghiệm sau dạy: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Kế hoạch dạy học Toán Vnen Tit 3+4 ĐIỂM THẲNG HÀNG ĐOẠN THẲNG I Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Thước thẳng, phấn màu, bảng phụ ghi nội dung note - Phiếu tập cặp theo mẫu ởA.B.1.c - Phiếu tập nhóm theo mẫu phần A.B.2.d II Nội dung cần chuẩn bị : Hoạt động Hoạt động Khởi động hình thành kiến thức Bài tập/ Trang 1c/ 161 Note 2d/163 Nội dung chuẩn bị +) Các điểm ko thẳng hàng (X,V,T), (U,V,T) +) điểm nằm phía đvới điểm V : U X +) điểm nằm khác phía đvới điểm X : U V U V X T +) điểm thẳng hàng: điểm thuộc đường thẳng +) điểm ko thẳng hàng: điểm ko thuộc đường thẳng +) Trong điểm thẳng hàng có điểm nằm +) Đoạn AB gồm: điểm A, điểm B tất điểm nằm điểm A B +) đường thẳng song song: ko có điểm chung +) đườngthẳng cắt nhau: có điểm chung Điểm chung gọi giao điểm +) đường thẳng trùng nhau: có vơ số điểm chung +) đường thẳng phân biệt:ko có điểm chung có điểm chung(song song cắt nhau) +) đường thẳng cắt nhau: T (TU, UV), (TV, XW) X W (UV) +) đường thẳng trùng (XT, XU) U V +) đường thẳng phân biệt (XU,TV), (XW), (XU,UV), (TV,XW), (TV,UV), (XW, UV) +) Đường thẳng cắt đoạn thẳng: XW cắt XT, XU,WT, WV +) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng: XW cắt XT, XU,WT, WV KÕ hoạch dạy học Toán Vnen X T Y 1a/163 1b/153 Hoạt động luyện tập +) Các điểm thẳng hàng U (X,T,Y), (X,T,Z), (X,Y,Z), (T,Y,Z) +) Các điểm ko thẳng hàng: (X,T,U), (X,U,Z), (X,Y,U), (T,Y,U), (T,Z,U), (Y,Z,U) +) Điểm nằm 2điểm khác: (X,T,Y), (X,T,Z), (X,Y,Z), (T,Y,Z) +) điểm nằm phía đvới điểm Z: (X,T), (X,Y), (T,Y) +) điểm nằm khác phía đvới điểm Y: (X,Z), (T,Z) N M P Z 1c/163 +) Các đoạn: MN, NP,MP,MQ, NQ, PQ +) Các đường phân biệt: MN, MQ, NQ,PQ 2/164 Bạn Ân, Bình, Cảnh nói chưa Vì đoạn MN bao gồm điểm M, điểm N tất điểm nằm điểm .Q 1a/164 Hoạt động Vận dụng 1b/164 1a/165 Đ,đ,đ n C Hoạt động Tìm tòi mở rộng E A 1b/165 D Các đoạn: EA, AB, AB, EC, CA, CD, AD, DB B m KÕ hoạch dạy học Toán Vnen Tit + ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG I.Mục tiêu: -Biết được: Độ dài đoạn thẳng; So sánh độ dài hai đoạn thẳng; Đk để có AM+MB=AB; Trung điểm đoạn thẳng -Biết cách: Đo độ dài đoạn thẳng; So sánh đọ dài đoạn thẳng; Sử dụng hệ thức AM+MB = AB tính tốn độ dài; Vẽ trung điểm đoạn thẳng II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: -Thước đo độ dài có chia khoảng - Phiếu tập nhóm theo mẫu phần A B.2a /167 - Phiếu tập cặp theo mẫu phần A.B.1c, A.B.2c, A.B.2e / 167+ 168 - Chiếu nội dung: Trò chơi tiếp sức phần E.2 /170 III Nội dung cần chuẩn bị : Hoạt động Bài tập/ Trang Nội dung chuẩn bị Hoạt động Trò chơi Vẽ đoạn AB, đoạn AB lấy điểm O Kể tên đoạn có khởi động tiếp sức hình vừa vẽ Đo ghi số đo đoạn hình thành GH=31mm HK=18mm KL=31mm kiến thức GL=18mm GK=36mm LH=36mm A.B.1c/167 GH=LK GH > HK HK < GK GL= HK GK=LH A.B.2a/167 A.B.2c/168 A.B.2e/168 MN=19mm M NP=31mm MP=50mm MN+NP=19+31=50mcm; MP=50mm MN+NP=MP AC+CB=AB A B Có điểm U nằm điểm T V Nên: TU+UV=TV + UV= UV=6 – T UV= cm = TU N P C 3cm ?cm U 6cm V SW= 18mm; WJ= 18mm; SJ= 36mm SF= 25mm FJ= 25mm W có trung điểm SJ W nằm S, J SW=WJ F ko trung điểm SJ F ko nằm S J - Mỗi đoạn thẳng(khoảng cách gia mỳt) coự Kế hoạch dạy học Toán Vnen độ dài đònh Note - Hai điểm A B trùng khoảng cách hai điểm A B A B - So sánh đoạn thẳng thong qua so sánh độ dài chúng Có thể cộng độ dài đoạn thẳng có đơn vị đo - N nằm M P ⇔ MN+NP=MP M N P I nằm A B -Trung điểm I đoạn AB⇔ I cách A B C.1/169 Hoạt động luyện tập C.2/169 Hoạt động vận dụng Hoạt động tìm tòi, mở rộng D.2c/170 E.1/170 A I B a)Sai Vì M ko cách A B Sai Vì M ko nằm A B Sai Vì M nằm A B Đúng Vì M cách nằm A, B Đúng Vì M cách nằm A, B Đúng Vì đoạn có điểm nằm Sai Vì điểm trung điểm nhiều đoạn thẳng Sai Vì đoạn cắt trung điểm đoạn b)*) BC = DE -C nằm B E: B C A E D BC + CE = BE -E nằm C D: CE + DE = CD Mà BC = DE nên BC + CE = DE + CE Hay BE = CD *) A có trung điểm đoạn BD vì: BA = BC + CA (C nằm B A) AD = AE + DE (E nằm A D) BC = DE; CA = AE Qua em học đc kiến thức độ dài đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng - Dùng sợi dây để đo độ dài gỗ Chia đôi đoạn dây có độ dài độ dài gỗ, dùng đoạn dây chia đôi để xác định trung điểm gỗ -Đường chéo hình TV 50 in-sơ dài 50.2,54 = 127 cm a)- Đúng Vì: độ dài đoạn thẳng -Sai Vì: A B nằm -Sai Vì: M ko nằm A B b)BD = 14 cm BC = ED = cm B C A E D -A trung điểm BD: BA = AD = BD:2 = 14:2 = cm C nằm A B: BC + CA = BA Kế hoạch dạy học Toán Vnen ===> CA = BA – BC = – = cm -E nằm B D: BE + ED = BD ====> BE = BD – ED = 14 – = 11 cm Tiết + TIA VẼ ĐOẠN THẲNG BIẾT ĐỌ DÀI I.Mục tiêu: -Biết khái niệm: tia, tia đối nhau, tia trùng nhau, tia phân biệt -Biết cách: Vẽ tia, tia đối nhau, tia trùng nhau, vẽ đoạn thẳng biết độ dài, vẽ trung điểm đoạn thẳng, vẽ tia cắt đoạn, vẽ tia cắt đường II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: -Thước đo độ dài có chia khoảng, compa - Phiếu tập nhóm theo mẫu phần A B.1c /172 - Phiếu tập cặp theo mẫu phần A.B.2d/174 - Chiếu nội dung: A.B.1b/172, A.B.2c/174 III Nội dung cần chuẩn bị : Hoạt động Bài tập/ Trang Nội dung chuẩn bị Hoạt động x A B y khởi động -Các tia gốc B: Bx, BA, By hình thành -Các tia đối nhau:Bx By,BA By,Ax Ay,Ax AB kiến thức A.B.1c/172 -Các tia trùng nhau: AB Ay, Bx BA -Các tia phân biệt:Ax, Ay, Bx, By (hoặc kể theo cặp) -Các tia ko đối nhau: Ax-Bx, Ay-By, Ax-BA, Ax-By, Ay-Bx *) Đoạn cắt tia: A.B.1d/173 *) Đường cắt đoạn: A.B.2d/174 *) OM = cm, ON = cm O T M - Điểm M nằm điểm O N vì: OM < ON (5cm < 6cm) -T trung điểm đoạn ON: OT=ON:2=6:2=3cm Phần chiếu N t Kế hoạch dạy học Toán Vnen Note a)O ∊ uv M ∊ Ou N ∊ Ov C.1/174 Hoạt động luyện tập C.2/175 Hoạt động vận dụng D.1/175 Hoạt động tìm tòi, mở rộng E.1/175 Tiết M O N u v -Các tia gốc M: Mu, MO, MN, Mv Các tia đối gốc N: Nu-Nv, NM-Nv, NO-Nv Các tia trùng nhau: MO-MN-Mv, OM-Ou, ON-Ov, NO-NM-Nu Các tia phân biệt:Mu-Ou-Nu-Mv-Ov-Nv b)OA= 3cm, OB = 6cm Có: OA < OB (3cm < 6cm) O A B C x Nên A nằm O B: OA + AB = OB =====> AB = OB – OA = – = 3cm BC = AB = 3cm (C thuộc tia Ox ko thuộc đoạn OB) a) Đọc tên: B -Các tia cắt đoạn BC: AD, AF, AE D -Các đường cắt tia AB: DE A -Các tia cắt đường DE: F AB, AF, AC b)Vẽ: E AB = 7cm, trung điểm M đoạn AB C AM = MB = AB:2 = 7:2 = 3,5 cm Vẽ đoạn AB = 7cm Vẽ M ∊ AB: AM = 3,5 cm A M B Lưu ý: -Giữ nguyên độ compa -Đánh dấu chân compa -Nối điểm vừa đánh dấu a)-Sai Vì: ko tạo thành đường thẳng -Sai Vì: tia AM MB khác gốc -Sai Vì: tia Mx Ax khác gốc b) Q O M y THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG ĐO ĐỘ DÀI I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Mỗi nhóm chuẩn bị: 01 còi + 16 viên sỏi II Các hoạt động lớp: KÕ hoạch dạy học Toán Vnen n nh t chức: Lớp TS học sinh Vắng mặt 6A 36 Ngày giảng 28/10/2015 6B 37 31/10/2015 6C 38 30/10/2015 Điều chỉnh Nội dung cần chuẩn bị : Tiết 9: hs nghiên cứu trao đổi, thảo luận nội dung Nhóm trưởng phân cơng cơng việc cho thành viên tổ: thực hành theo nhóm (như nhóm lớp) Xếp 10 viên sỏi thành hàng Xếp 16 viên sỏi thành 10 hàng Mỗi hàng viên HS sân thực hành theo phần 2.(SHD/177) III- Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… Tiết 10 THỰC HÀNH TRỒNG CÂY THẲNG HÀNG ĐO ĐỘ DÀI I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Mỗi nhóm chuẩn bị: cọc tiêu, dây dọi, thước dây II Các hoạt động lớp: Ổn định tổ chức: Lớp TS học sinh Vắng mặt Ngày giảng 6A 36 4/11/2015 6B 37 7/11/2015 6C 38 5/11/2015 iu chnh Kế hoạch dạy học Toán Vnen Nội dung cần chuẩn bị : Tiết 10: Nhóm trưởng phân cơng cơng việc cho thành viên tổ hs thực hành ngồi trời theo nhóm, ghi chép lại kết -Cắm cọc tiêu vị trí A B cho cọc tiêu thẳng đứng với mặt đất_dùng dây dọi để kiểm tra -Ngắm từ cọc A, di chuyển cọc C cho cọc A che lấp cọc B C -Dùng thước dây đo khoảng cách: AB, BC, AC -Chú ý: thực hành với trường hợp: C nằm A B; B nằm A C D.2/179 Xếp 10 viên sỏi thành hàng Xếp 16 viên sỏi thành 10 hàng Mỗi hàng viên III- Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… Tiết 11 ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiết 1) I.Mục tiêu: -Hs hiểu mạch kiến thức chương -Biết số dạng tập thuộc chương II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Chiếu nội dung: C.1/180 III Các hoạt động lớp: Ổn định tổ chức: Lớp TS học sinh Vắng mặt Ngày giảng 6A 36 11/11/2015 6B 37 14/11/2015 6C 38 12/11/2015 2.Nội dung cần chuẩn bị : iu chnh Kế hoạch dạy học Toán Vnen Hoạt động HS Hoạt động GV A+B Hoạt động khởi động hình thành kiến thức (tiếp) - CTHĐ TQ cho lớp thực trò chơi nhỏ -Các nhóm tự kiểm tra kiến thức trước (Tiết 10) GV cho HS hoạy động theo Thực phần 2.a,b,c trình tự SHD Thực phần 2d (hoạt động cặp Cho HS làm vào phiếu HT đôi) vào phiếu học tập C-Hoạt động luyện tập HS hoạt động cá nhân C.1;2;3 GV hỗ trợ HS cần (SHD/180) HS báo cáo với thầy việc GV phân công kiểm tra chéo làm HS đứng chỗ trả lời Cho 01 HS trả lời C.3: Qua em học kiến thức nào? D, E-Hoạt động vận dụng, tìm tòi, mở rộng HS hoạt động cặp đôi: Làm BT C.4 GV kiểm tra, hỗ trợ nhóm (SHD/183) Hướng dẫn nhà Làm tập -Chuẩn bị cho sau: Ôn tập tiếp Thời gian (phút) 3’ 3’ 10’ 20’ 7’ 2’ III- Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………… Chương II: NỬA MẶT PHẲNG GĨC ĐƯỜNG TRỊN TAM GIÁC Tiết 15 + 16 NỬA MẶT PHẲNG GÓC I.Mục tiêu: -Biết khái niệm: Nửa mặt phẳng, nửa mặt phẳng đối nhau; góc, góc bẹt,; tia nằm tia, điểm nằm góc -Biết cách: Vẽ hình biểu diên mặt phẳng, nửa mặt phẳng Biết đặt tên góc, kí hiệu góc 10 Kế hoạch dạy học Toán Vnen II.Chun b đồ dùng dạy học: Thước thẳng, mơ hình góc III Nội dung cần chuẩn bị : Hoạt động Bài tập/ Trang Hoạt động khởi động A.B.3c/98 hình thành kiến thức Nội dung chuẩn bị H24b: Tia Oz có nằm tia Ox Oy tia Oz cắt đoạn thẳng MN điểm O nằm M N H24c: Tia Oz không nằm tia Ox Oy tia Oz khơng cắt đoạn thẳng MN - .góc xOy đỉnh góc, cạnh góc - S, SR ST - cạnh tia C.1/98 Hoạt động luyện tập C.2/98 Hình Tên góc 25a) (viết thơng thường) Góc yCx góc xCy or góc C Góc M, 25b) góc N, góc P 25c) Hoạt động vận dụng tìm tòi, mở rộng D.E.2/99 Góc P, góc S Tên đỉnh Tên cạnh Tên góc (viết kí hiệu) C Cx, Cy yCˆ x or xCˆ y or Cˆ M, N, P MN, MP NM, NP PM, PN Mˆ , Nˆ , Pˆ P, S Px, Py Sy, Sz Pˆ Sˆ Hình bên có góc: Góc BAC, góc DAC, góc BAD B 11 C A D Kế hoạch dạy học Toán Vnen SỐ ĐO GĨC Tiết 17 + 18 KHI NÀO THÌ xOˆ y + yOˆ z = xOˆ z I.Mục tiêu: -Biết được: Số đo góc; đk để có xOˆ y + yOˆ z = xOˆ z ; góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù -Biết cách: Đo góc thước đo góc; so sánh góc dựa vào số đo; cộng góc dựa vào số đo; sử dụng tính chất góc kề bù II.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Thước thẳng, thước đo góc, compa III Nội dung cần chuẩn bị : Hoạt động Bài tập/ Trang A.B.1a/101 A.B.1c/101 Hoạt động khởi động hình thành kiến thức A.B.1e/102 A.B.2c/103 A.B.3b/104 Hoạt động luyện tập C.1/105 Nội dung chuẩn bị Note: đặt thước đo góc, đọc số đo theo vòng hay vòng ngồi(tính từ 00) xƠy < xÔz < xÔt (600 < 900 < 1500) zÔt = 600, yÔt = 900 xÔy = zÔt = 600, xƠz = t = 900 t Góc vng:1; ; Góc nhọn: 3; Góc tù: ; Góc bẹt: +) Có v + vƠt = 400 + 700 = 1100 = uÔt Hay uÔv + vÔt = uÔt O Do đó: tia Ov nằm tia Ou Ot +) uÔv + vÔt = 1100 ≠ 1800 Nên v vƠt khơng phải góc bù +) Các cặp góc kề nhau: MÂP PÂQ, PÂQ QÂN, MÂQ QÂN, MÂP PÂN +) QÂP = 890 +) Các cặp góc kề bù: MÂQ QÂN, MÂP PÂN +) Khơng có cặp góc kề phụ a)Sai Vì góc tù b) Sai Vì góc bẹt c) Sai Vì góc vng d)Đúng e)Đúng f) Sai Vì chưa tia Oy nằm g)Đúng xƠy + z = xƠz 12 v u KÕ ho¹ch dạy học Toán Vnen +) Theo bi: mễn v uTˆv phụ Ta có: mƠn + uTˆv = 900 uTˆv = 900 – mÔn = 600 O C.2/98 A C m B n Hoạt động vận dụng D.2/106 O BÔC kề bù: AÔB + BÔC = 1800 +)AÔB T BÔC = 1800 – AÔB = 1350 3h:u 900 4h: v: 1200 6h: : 1800 12h: : 00 a) z = 550 Hoạt động tìm tòi, mở rộng z E.1/106 n O b) nÔp = 135 Tiết 19 + 20 y x p O m VẼ GÓC BIẾT SỐ ĐO TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Thước thẳng, thước đo góc II Nội dung cần chuẩn bị : Lớp TS học sinh Vắng mặt 6A 36 Ngày giảng Điều chỉnh 25/02; 03/3/2016 6B 37 27/02; 05/3/2016 6C 38 27/02; 05/3/2016 Nội dung lên lớp Bài tập/ Trang A.B.1a/107 Nội dung chuẩn bị Lưu ý: dùng kết hợp thước thẳng thước đo góc; Đang sử dụng số đo vòng hay vòng ngoi 13 Kế hoạch dạy học Toán Vnen HS đọc ghi nhớ -Tia On nằm tia: Om Op, Om Ot A.B.1e/108 A.B.2a/109 p n 350 -Tia Op nằm tia: Om Ot t xÔz = yÔz a)Sai x O b)Sai c)Đúng d)Đúng t C.1/110 O y xÔn = 1200 mÔn = 900 E.1/112 t x O H45a) Khơng xƠz ≠ z ; H45b) Có ; C.2/110 m y H45c) Có y n mÔz = 1500 z m x O III- Rút kinh nghiệm Tiết 21+ 22 HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH GÓC TẠO BỞI ĐƯỜNG THẲNG CẮT ĐƯỜNG THẲNG I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Thước thẳng, thước đo góc II Nội dung cần chuẩn bị : Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 36 Ngày giảng 6B 37 12+19/3/2016 10/3+17/3; 14 Điều chỉnh KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen 6C 12+19/3/2016 38 Nội dung lên lớp Bài/ Trang Nội dung chuẩn bị e)Khơng tính cặp góc bẹt m Khơng tính trường hợp vẽ hình có sẵn q góc mà ko đối đỉnh · · ; mZq = nZp · · = nZx A.B.1/115 mZy · · ; mZp = nZq Hình vẽ có: µ A3 +) µ A1 · · mZx = nZy y Z x · qZx = ·pZy ; ·pZx = qZy · µ = B µ µ = B A1 = A2 µ ¶ A3 = B µ = B 3 4B ả ; ả ; ả ; ả A3 v B A3 v B A1 B A1 B 4 a +)Các cặp góc bù có hình: A.B.1/115 p n b v ảA ; B v ảA ; B A1 v ảA4 ; A1 v ảA2 v B ¶ ; B µ B ¶ ; B µ v B ả ; B v B ả B 4 µ A3 v ảA4 ; A3 v ảA2 ; A1 v ảA4 ; A1 v ảA2 C.1/117 +) Hai góc đối đỉnh góc có chung đỉnh (Sai VD: Ơ1 Ơ2 góc kề nhau) O C.2/117 +) Hai góc đối đỉnh góc có cạnh góc tia đối cạnh góc (Sai VD: Ê1 Ê2 góc kề bù) E +) Hai góc đối đỉnh góc mà cạnh góc tia đối cạnh góc ( Đúng) y a)Các cặp góc đối đỉnh có hình: xƠy zƠt; xƠt zƠy zƠy = 1300 ; zƠt = 500 b)Các cặp góc so le trong: 50 O z 15 t x KÕ hoạch dạy học Toán Vnen ã ã ã BCA CFE ; BCA ·CAD; · · · E FEC · CFE FED ; AF · BAC ·ACD; B Các cặp góc đồng vị: C · · · EF v CDA · · · CFE CAD ;C ; BCD FED Các cặp góc phía: F · · · · CBA BAD ; BCD v CDA ; · · · BCE CEF ; ·ACD v CDA E A D · · · EF; DAF AFE ; ·ADE v D · E FED · · E FEC · · · · · · · AF ; CF ; BAD v ·ADC ; ABC v BCD ; FED v AEF; FAD v ·ADE · · · EF = CDA · · · Các cặp góc đồng vị ( đo): CFE = CAD ;C ; BCD = FED D.E/118 III- Rút kinh nghiệm LUYỆN TẬP(tiếp) Tiết 23 (HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH GÓC TẠO BỞI ĐƯỜNG THẲNG CẮT ĐƯỜNG THẲNG) I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Thước thẳng, thước đo góc II Nội dung cần chuẩn bị : Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 36 Ngày giảng 6B 37 26/3/2016 6C 38 26/3/2016 23/3 /2016 Nội dung lờn lp 16 iu chnh Kế hoạch dạy học Toán Vnen Bài/ Trang C.1/117 C.2/117 Nội dung chuẩn bị a) Sai Ví dụ: góc xZn goc nZp có chung đỉnh Z, hai góc đo khơng phải hai góc đối đỉnh b) Sai Ví dụ: góc xZn goc pZy có cạnh Zx Zy hai tia đối nhau, hai góc đo khơng phải hai góc đối đỉnh c) ĐÚNG e)Khơng tính cặp góc bẹt m Khơng tính trường hợp vẽ hình có sẵn y q góc mà ko đối đỉnh · · ; mZq = nZp · · mZy = nZx · · ; mZp = nZq · · mZx = nZy Hình vẽ có: µ A3 µ = B +) µ A1 Z x · qZx = µ µ = B A1 = p n ãpZy ; ãpZx = qZy ã A2 ả A3 = B µ = B +)Các cặp góc bự cú trờn hỡnh: ả ; ả ; ả ; ả A3 v B A3 B A1 B A1 B 4 a 3 4B b v ảA ; B v ảA ; µ B A1 ¶A4 ; µ A1 ¶A2 v B ả ; B µ B ¶ ; B µ B ¶ ; B v B ả B 4 A3 v ảA4 ; µ A3 ¶A2 ; µ A1 ¶A4 ; µ A1 ¶A2 III- Rút kinh nghiệm Tiết 24 THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT (tiết 1) I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Giác kế, cọc tiêu, dây dọi Lớp TS học sinh Vắng mặt Ngày ging 17 iu chnh Kế hoạch dạy học Toán Vnen /4 /2016 6A 36 6B 37 /4 /2016 6C 38 /4 /2016 II Nội dung cần chuẩn bị : Bài/ Trang A.B.1/119 A.B.2/120 C.1/121 D.E Nội dung chuẩn bị Để biết số đo góc mà người muốn quan sát dùng dụng cụ đo góc mặt đất: giác kế Lưu ý cách ngắm Mỗi nhóm chuẩn bị: giác kế, cọc tiêu, dây dọi Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm Các nhóm thực hành bước phần A.B.3b/121 báo cáo kết HS quan sát, tìm hiểu thực hành III Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT Tiết 25 (tiết 2) I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Giác kế, cọc tiêu, dây dọi Lớp TS học sinh Vắng mặt 6A 36 Ngày giảng Điều chỉnh /4 /2016 6B 37 /4 /2016 6C 38 /4 /2016 II Nội dung cần chuẩn bị : Bài/ Trang A.B.1/119 A.B.2/120 Nội dung chuẩn bị Kiểm tra cũ: Dụng cụ đo góc mặt đất, cách sử dụng Để biết số đo góc mà người muốn quan sát dùng dụng cụ đo góc mặt đất: giác kế 18 KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen C.1/121 D.E Lưu ý cách ngắm Ra sân bãi thực hành: Mỗi nhóm chuẩn bị: giác kế, cọc tiêu, dây dọi Nhóm trưởng phân cơng nhiệm vụ cho thành viên nhóm Các nhóm thực hành bước phần A.B.3b/121 báo cáo kết HS quan sát, tìm hiểu thực hành III Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: Tiết 26 Ngày dạy: ĐƯỜNG TRÒN TAM GIÁC I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Compa, thước thẳng có chia khoảng Kiểm diện: Lớp TS học sinh Vắng mặt 6A 36 Ngày giảng /4 /2016 6B 37 /4 /2016 6C 38 /4 /2016 II Nội dung cần chuẩn bị : Bài/ Trang Nội dung chuẩn bị 19 iu chnh Kế hoạch dạy học Toán Vnen O A.B.1/124 C D Cần lưu ý hs phân biệt cung CD dây cung CD C D.E III Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Dự kiến tiết 27 Luyện tập Tiết 28,29: Ôn tập Tiết 30 Kiểm tra 45 phút kết thúc Hình học 6, thầy xem ổn không? Thầy Trọng Hán lâu không thấy UP lên??????????????? Nguyễn Cơng Chiến 20 KÕ ho¹ch d¹y häc To¸n Vnen 21 ... II Nội dung cần chuẩn bị : Lớp 6A TS học sinh Vắng mặt 36 Ngày giảng 6B 37 26/ 3/20 16 6C 38 26/ 3/20 16 23/3 /20 16 Nội dung lên lp 16 iu chnh Kế hoạch dạy học Toán Vnen Bài/ Trang C.1/117 C.2/117... dọi Lớp TS học sinh Vắng mặt Ngày giảng 17 iu chnh Kế hoạch dạy học Toán Vnen /4 /20 16 6A 36 6B 37 /4 /20 16 6C 38 /4 /20 16 II Nội dung cần chuẩn bị : Bài/ Trang A.B.1/119 A.B.2/120 C.1/121 D.E... Tiết 26 Ngày dạy: ĐƯỜNG TRÒN TAM GIÁC I.Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Compa, thước thẳng có chia khoảng Kiểm diện: Lớp TS học sinh Vắng mặt 6A 36 Ngày giảng /4 /20 16 6B 37 /4 /20 16 6C 38 /4 /20 16 II
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch Hinh 6 VNEN, Kế hoạch Hinh 6 VNEN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay