Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động các Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

4 100 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 15:12

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015. Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với các Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng (sau đây gọi chung là các Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNHChế độ chi cho các Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang thực hiện theo quy định tại Thông tư số 522007TTBTC ngày 2152007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính cho hoạt động hội thi sáng tạo kỹ thuật.Ngày 21032018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 272018TTBTC quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng, thay thế thông tư số Thông tư số 522007TTBTC ngày 2152007 của Bộ Tài chính. Tại Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 272018TTBTC quy định Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, các địa phương ban hành theo thẩm quyền các mức chi cụ thể đối với các hội thi, cuộc thi đảm bảo không vượt quá mức tối đa quy định tại Điều 3 Thông tư này.Như vậy, việc xây dựng Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động các Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là cần thiết và đúng quy định. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số: /2018/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Giang, ngày tháng năm 2018 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng địa bàn tỉnh Bắc Giang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng năm 2015; Căn Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng năm 2015; Căn Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn Thông tư số Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 tháng năm 2018 Bộ Tài quy định chế độ tài cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng; Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra số /BC-HĐND ngày tháng năm 2018 Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp QUYẾT NGHỊ: Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Nghị quy định mức chi cho hoạt động Hội thi sáng tạo kỹ thuật Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng (sau gọi chung Hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật) địa bàn tỉnh Bắc Giang Đối tượng áp dụng: a) Các tổ chức, cá nhân có cơng trình, giải pháp, đề tài khoa học công nghệ xét tặng nhận giải thưởng; b) Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức, cá nhân có liên quan việc tham gia tổ chức, xét tặng giải thưởng Hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật địa bàn tỉnh Bắc Giang 2 Điều Mức chi Chi giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có cơng trình, giải pháp, đề tài đoạt giải thưởng Hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật theo mức chi sau: a) Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật: Giải Giải nhì Giải ba Giải khuyến khích 30 triệu đồng/giải; 20 triệu đồng/giải; 15 triệu đồng/giải; triệu đồng/giải b) Đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng: Giải đặc biệt 16 triệu đồng/giải; Giải 12 triệu đồng/giải; Giải nhì triệu đồng/giải; Giải ba triệu đồng/giải; Giải khuyến khích triệu đồng/giải c) Số lượng giải thưởng quy định Điểm a, Điểm b Khoản Điều thực theo quy định Thể lệ (hoặc Điều lệ) tổ chức Hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật cấp có thẩm quyền phê duyệt Chi khen thưởng cho quan, tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc tun truyền, vận động, tổ chức hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật: Thực theo hình thức khen thưởng quy định Luật thi đua, khen thưởng Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật thi đua, khen thưởng Chi tổ chức xét chọn chấm giải thưởng: a) Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm cơng trình, giải pháp, đề tài dự thi: 1.500.000 đồng/cơng trình, giải pháp, đề tài b) Họp Hội đồng giám khảo: - Chủ tịch Hội đồng: 500.000 đồng/người/buổi; - Ủy viên, thư ký: 300.000 đồng/người/buổi Chi thù lao thành viên Ban Tổ chức Ban Thư thời gian tổ chức hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật theo kế hoạch cấp thẩm quyền phê duyệt: - Ban Tổ chức: 300.000 đồng/người/tháng; - Ban Thư ký: 200.000 đồng/người/tháng 3 Chi hỗ trợ cho tác giả đoạt giải nhận giải thưởng (gồm: chi phí lại, tiền ăn, thời gian nhận giải thưởng); Chi tổ chức hội nghị, hội thảo; Thuê phương tiện lại cơng tác phí Ban tổ chức, Ban Chỉ đạo, Ban Thư theo chương trình, kế hoạch phê duyệt: Thực theo quy định Nghị số 33/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 HĐND tỉnh Bắc Giang quy định mức chi cơng tác phí, chi hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh Bắc Giang Các khoản chi khác phục vụ công tác tổ chức hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật: Thực theo quy định hành chế độ định mức chi tiêu ngân sách nhà nước, toán theo hợp đồng thực tế phát sinh phạm vi dự toán Trưởng Ban tổ chức hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật phê duyệt, gồm: a) Chi tuyên truyền, vận động tổ chức cá nhân tham gia hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật; tuyên truyền cơng trình, giải pháp, đề tài đoạt giải b) Tổ chức Lễ phát động, Lễ tổng kết trao giải cho hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật (bao gồm chi thuê địa điểm, trang trí khánh tiết, văn nghệ chi khác liên quan trực tiếp đến Lễ phát động, Lễ tổng kết trao giải) c) Thuê địa điểm trưng bày, triển lãm cơng trình, giải pháp, đề tài đoạt giải thời gian trao giải d) Chi văn phòng phẩm, tốn dịch vụ cơng cộng (tiền điện, nước, thông tin liên lạc), in ấn tài liệu, làm cúp, kỷ yếu hội thi, thi sáng tạo khoa học khoa học công nghệ kỹ thuật đ) Thuê nhân công để thực công việc khác có liên quan đến cơng tác tổ chức hội thi, thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật Điều Tổ chức thực Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực Nghị Các nội dung khác chế độ cho hoạt động Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ kỹ thuật không quy định nghị thực theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/03/2018 Bộ Tài quy định chế độ tài cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật Cuộc thi Thanh thiếu niên nhi đồng 4 Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày tháng 12 năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./ Nơi nhận: - Uỷ ban thường vụ Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; - Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; - Bộ Tài chính; - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - UB MTTQ tỉnh tổ chức CT-XH tỉnh; - Các quan, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; - Các quan Trung ương đóng địa bàn tỉnh; - TT HĐND, TT UBND huyện, thành phố; - TT Thông tin, VP UBND tỉnh, VP HĐND tỉnh; - Lưu: VT CHỦ TỊCH Bùi Văn Hải ... trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; - Các Đại biểu HĐND tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - UB MTTQ tỉnh tổ chức CT-XH tỉnh; - Các quan, ban, ngành thuộc Tỉnh ủy, UBND... Tỉnh ủy, UBND tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh; - Các quan Trung ương đóng địa bàn tỉnh; - TT HĐND, TT UBND huyện, thành phố; - TT Thông tin, VP UBND tỉnh, VP HĐND tỉnh; - Lưu:... nhi đồng 4 Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ thông qua ngày tháng 12 năm 2 018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2 019 ./ Nơi nhận: - Uỷ ban thường vụ Quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động các Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động các Hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay