De thi lai mon toan 7 2017 2018

5 26 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 14:43

PHỊNG GD&ĐT TÂN KÌ TRƯỜNG THCS NGHĨA BÌNH ĐỀ KIỂM TRA LẠI MƠN: TỐN NĂM HỌC: 2017 - 2018 (Thời gian làm Bài: 60 phút) Bài 1: (2 điểm) Thu gọn đơn thức sau tìm bậc chúng : x ×2 x y 2 2 b) x y × xy ×xy a) Bài 2: (2,5 điểm) Cho đa thức : x − 3x + B(x) = x + x + A(x) = Tính A(x) + B(x) Bài 3: (2,5 điểm) Tính giá trị đa thức sau x = − : A = x2 − 2x + Bài 4: (3 điểm) Cho ∆ ABC vuông A Biết AB = 3cm, AC = 4cm a) Tính BC b) Tính góc tam giác biết số đo góc B hai lần số đo góc C ==============HẾT============== PHỊNG GD&ĐT TÂN KÌ TRƯỜNG THCS NGHĨA BÌNH Câu ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Mơn: Tốn - lớp Đáp án Thu gọn đơn thức sau tìm bậc chúng : a) Biểu điểm (1 điểm) x ×2 x y = x3y2 Bậc đơn thức + = 1 2 b) x y × xy ×xy = xy (1 điểm) Bậc đơn thức 4+ = 10 2 A(x) + B(x) = ( x − x + )+ ( x + x + ) 2 = x2 − x + = x − 3x + + điểm điểm x + 2x + 0,5 điểm Thay x = − vào đa thức A = x − x + ta được: điểm (-1)2 - 2(-1) + =1+2+ 1 = 2 a) Cho ∆ ABC vuông A Biết AB = 3cm, AC = 4cm ⇒ BC2 = AB2 + AC2 ( định lí Pitago) = 32 + 42 = + 16 = 25 ⇒ BC = (cm) b) ∆ ABC vuông A ⇒ Â = 900 ⇒ ¼ ABC + ¼ ACB = 90 ¼ Mà ¼ = 900 ⇒ ¼ ABC = ¼ ACB (gt) ⇒ 3ACB ACB = 30 ⇒ ¼ ABC = 60 điểm 0,5 điểm điểm 0,5 điểm điểm 0,5 điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC: 2017 - 2018 Mơn: Tốn - lớp Thời gian: 60 phút Cấp Đơn thức - Bậc đơn thức Thông hiểu - Thu gọn đơn thức, Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 10% 1 10% Chủ đề Nhận biết Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao 2 20% - Cộng trừ đa thức Đa thức biến 2,5 25% - Tính giá trị biểu thức 2,5 25% - Tính độ dài cạnh tam giác vng, - Tính số đo góc tam giác 1,5 10% 1,5 20% 30% 40% 40% 10 100 % Số câu Số điểm Tỉ lệ% Tam giác Ghi GT + KL Số câu Số điểm Tỉ lệ% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1 10% Tổng 1 10% ĐỀ 2 50% Bài 1: (2 điểm) Tính tích hai đơn thức sau tìm bậc đơn thức thu được: a xy xy b 4x 0,25x Bài 2: ( 2,5điểm) Cho hai đa thức: P( x ) = x + − x ; Q( x ) = x + x − a Sắp xếp hạng tử đa thức theo luỹ thừa giảm biến b Tính P( x ) + Q( x ) Bài 3: ( 2,5điểm) Tìm nghiệm đa thức : P(x) = 2x - Bài 4: ( 3điểm) Cho ∆ABC cân A Kẻ AH ⊥ BC ( H ∈ BC ) a) Chứng minh: ∆ABH = ∆ACH b) Cho AB = 5cm, BH = 3cm Tính AH ĐỀ Bài : (2,5 điểm) Thu gọn : a/ ( - 6x3y)( xy2) b/ (xy + xy2 – x2y) + ( 3xy2 – 9x2y) Bài : (2,0 điểm) Cho F(x) = 4x + 2x2 – G(x) = - - 6x + x2 Tính F(x) + G(x) Bài : (2,5 điểm) Tìm nghiệm đa thức A(x) = 6x – Bài : (3 điểm) Cho ∆ ABC vuông A Đường phân giác BD Vẽ DH ⊥ BC (H ∈ BC) Chứng minh: a/ ∆ ABD = ∆ HBD b/ BD đường trung trực AH ĐỀ Bài (2,5 điểm) Cho đơn thức A= 19 x x a Thu gọn đơn thức A b Tìm hệ số bậc đơn thức c Tính giá trị đơn thức x = -1 Bài (2,5 điểm) Cho M(x ) = 2x2 - 7x + 3x2 + - 2x N ( x ) = + 6x2 + 3x – x2 - x a Thu gọn đa thức M(x ) ; N ( x ) b Tính M ( x ) + N ( x ) Bài (2,5 điểm) Tìm nghiệm đa thức M(x) = – 5x Bài (2,5 điểm) Cho tam giác ABC cân A , đường cao AD Biết AB = 10 cm ; BC = 12 cm Tính độ dài đoạn thẳng BD , AD ... = 30 ⇒ ¼ ABC = 60 điểm 0,5 điểm điểm 0,5 điểm điểm 0,5 điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC: 20 17 - 2018 Mơn: Tốn - lớp Thời gian: 60 phút Cấp Đơn thức - Bậc đơn thức Thông hiểu - Thu gọn đơn... thức A b Tìm hệ số bậc đơn thức c Tính giá trị đơn thức x = -1 Bài (2,5 điểm) Cho M(x ) = 2x2 - 7x + 3x2 + - 2x N ( x ) = + 6x2 + 3x – x2 - x a Thu gọn đa thức M(x ) ; N ( x ) b Tính M ( x ) +
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi lai mon toan 7 2017 2018, De thi lai mon toan 7 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay