Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

52 58 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 14:37

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội.Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––––––––– LÊ THỊ THU Tên đề tài: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VỆ SINH, PHỊNG TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN THƢƠNG PHẨM NUÔI TẠI TRẠI CÔNG TY EMIVEST CHI NHÁNH PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chun ngành: Khoa: Khóa học: Chính qui Thú y Chăn nuôi Thú y 2013 - 2017 THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––– LÊ THỊ THU Tên đề tài: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƢỠNG VỆ SINH, PHỊNG TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀN THƢƠNG PHẨM NUÔI TẠI TRẠI CÔNG TY EMIVEST CHI NHÁNH PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chuyên ngành: Lớp: Khoa: Khóa học: Giảng viên hƣớng dẫn: Chính qui Thú y TYN01 - K45 Chăn ni Thú y 2013 - 2017 Th S Phạm Thị Phƣơng Lan Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp sở, để hồn thành khóa luận mình, tơi nhận đƣợc bảo tận tình thầy giáo hƣớng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y, công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM Tôi nhận đƣợc cộng tác nhiệt tình bạn, giúp đỡ, cổ vũ động viên ngƣời thân gia đình Nhân dịp tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Th.S Phạm Thị Phương Lan tận tình trực tiếp hƣớng dẫn tơi thực thành cơng khóa luận Tơi xin cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Nông Lâm tạo điều kiện thuận lợi cho phép tơi thực khóa luận Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới lãnh đạo công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL VIỆT NAM, tồn thể anh chị em cơng nhân trại hợp tác giúp đỡ bớ trí thí nghiệm, theo dõi tiêu thu thập số liệu làm sở cho khóa luận Tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân bạn bè giúp đỡ động viên tơi suốt thời gian hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả! Thái nguyên, ngày…tháng… năm 2017 Sinh viên Lê Thị Thu ii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Lịch tiêm phòng vaccine công ty Bảng 2.2 Mức tăng trọng tiêu tốn thức ăn thịt 23 Bảng 2.3 Mức tăng trọng tiêu tốn thức ăn thịt 24 Bảng 2.4 Mức tăng trọng tiêu tốn thức ăn thịt Cobb 500 24 Bảng 4.1 Quy trình chăm sóc, ni dƣỡng thƣơng phẩm 29 Bảng 4.2 Quy trình sử dụng vaccine cho nuôi trại công ty Emivest 31 Bảng 4.3 Tổng hợp kết công tác chăm sóc, ni dƣỡng 31 Bảng 4.4 Lƣợng thức ăn điều chỉnh khối lƣợng trung bình qua giai đoạn tuổi 32 Bảng 4.5 Tỷ lệ nuôi sống qua giai đoạn nuôi 33 Bảng 4.6 Kết tiêm phòng vaccine cho đàn trại 34 Bảng 4.7 Kết điều trị bệnh cho đàn 38 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Cs Cộng CRD: Chronic Respiratory Disease E.coli Escherichia coli IB: Viêm phế quản truyền nhiễm Kg Kilogam g: Gram ND: Newcastle MG: Mycoplasma gallimarum MS: Mycoplasma synoviae TY: Thú y TĂ: Thức ăn TTTĂ: Tiêu tốn thức ăn tr: Trang iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài .1 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên công ty 2.1.2.Điều kiện sở cuả trại Emivest 2.1.3.Công tác chăn nuôi trại Công Ty Emivet 2.2 Cơ sở khoa học đề tài 2.2.1 Quá trình sinh trƣởng phát triển đàn 2.2.2 Một số bệnh thƣờng gặp 10 2.3 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 17 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 17 2.3.2 Tổng quan nghiên cứu nƣớc 20 2.4 Giới thiệu giống nuôi trang trại 22 2.4.1.Nguồn gốc .22 2.4.2 Đặc điểm ngoại hình .23 Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 25 3.1 Đối tƣợng 25 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 25 3.3 Nội dung thực .25 3.4 Phƣơng pháp thực tiêu theo dõi .25 v 3.4.1 Chỉ tiêu theo dõi 25 3.4.2 Phƣơng pháp theo dõi tiêu 25 3.4.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu .26 Phần KẾT QUẢ THẢO LUẬN .27 4.1.Công tác chăn nuôi 27 4.2 Công tác thú y 30 4.3 Kết thực chuyên đề 31 4.3.1 Kết chăm sóc, ni dƣỡng đàn thƣơng phẩm trại 31 4.3.2 Khả sản xuất đàn 32 4.3.3 Tỷ lệ nuôi sống qua giai đoạn tuổi 33 4.3.4 Kết phòng bệnh cho đàn trại thuốc vaccine 34 4.3.5 Kết điều trị số bệnh thƣờng gặp đàn nuôi trại thịt công ty TNHH Emivet Feedmill Việt Nam xã Xuân Phú huyện Phúc Thọ thành phố Nội 35 4.3 Tham gia hoạt động khác .39 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị .40 5.3 Tồn 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA CỦA ĐỀ TÀI Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Chăn ni nói riêng chăn ni gia cầm nói chung nghề sản xuất truyền thống lâu đời chiếm vị trí quan trọng thứ hai tổng số giá trị sản xuất nghành chăn nuôi nƣớc ta Những năm gần chăn nuôi ngày đƣợc đẩy mạnh không ngừng phát triển số lƣợng chất lƣợng sản phẩm với mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, suất thấp sang hƣớng tập trung, công nghiệp, suất, hiệu cao Để đạt đƣợc mục tiêu đòi hỏi hộ nơng dân, trại chăn nuôi bƣớc áp dụng tiến Bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhƣ: cải tạo giống, nâng cao chất lƣợng thức ăn, thực quy trình vệ sinh phòng bệnh, chuyển từ phƣơng thức chăn nuôi truyền thống sang phƣơng thức chăn nuôi công nghiệp có đầu tƣ thỏa đáng trang thiết bị, chuồng trại, giống thú y… lẽ đó, chăn ni tập trung ngày phát triển nƣớc nhằm tăng nhanh số lƣợng, chất lƣợng sản phẩm cho tiêu dùng nƣớc xuất khẩu, đảm bảo sức khỏe cho ngƣời tiêu dùng môi trƣờng sinh thái Xuất phát từ thực tiễn để góp phần giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho ngƣời chăn nuôi Dƣới hỗ trợ kỹ thuật công ty Emivet, tiến hành thực đề tài “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng vệ sinh, phòng trị bệnh đàn thương phẩm nuôi trại công ty TNHH Emivest - chi nhánh Phúc Thọ, Thành phố Nội ” 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu - Thực quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn thƣơng phẩm - Rèn luyện nâng cao kỹ chẩn đoán lâm sàng bị bệnh - Kê đơn điều trị bệnh cho đàn mắc bệnh - Áp dụng quy trình phòng điều trị số bệnh thƣờng gặp đàn thƣơng phẩm 1.2.2 Yêu cầu -Thực đƣợc quy trình chăm sóc, ni dƣỡng cho đàn thƣơng phẩm - Thành thạo phƣơng pháp chẩn đoán lâm sàng mổ khám bệnh tích thƣơng phẩm - Đƣa đƣợc phác đồ điều trị bệnh gia cầm vật nuôi khác - Đánh giá đƣợc hiệu việc áp dụng quy trình phòng trị số bệnh thƣờng gặp theo khuyến cáo công ty Emivet Feedmill Việt Nam Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên công ty Trại Công ty Emivet đƣợc xây dựng địa bàn xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ thành phố Nội 2.1.1.1.Vị trí địa lý Xuân Phú 23 xã, thị trấn thuộc huyện Phúc Thọ, thành phố Nội, gồm làng: Xuân Trù, Xn Đồi, Xn Đơng, Cựu Lục, Ân Phú Phú Châu + Phía Tây Bắc giáp xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc xã Cẩm Đình, huyện Phúc Thọ + Phía Tây Nam giáp xã Võng Xun Long Xun + Phía Đơng Nam giáp xã Thƣợng Cốc +Phía Đơng Bắc giáp xã Vân Nam, Vân Phúc, huyện Phúc Thọ 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu Xã Xuân Phú xã thuộc châu thổ sông hồng, nên khí hậu giống huyện khác tỉnh nói riêng tồn châu thổ nói chung, khí hậu nhiệt đới gió mùa Do ảnh hƣởng loại khí hậu này, nên thời tiết thay đổi theo vùng Khí hậu chia làm mùa rõ rệt:- mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, mùa mƣa từ tháng đến tháng 10 Nhiệt độ trung bình năm 23,60C Độ ẩm khơng khí trung bình 75-85% Lƣợng mƣa trung bình hàng năm 1.622mm Lƣợng mƣa cao 2.310mm Năm thấp 1.250mm 2.1.1.3 Điều kiện đất đai Diện tích đất tự nhiên xã 494,43 ha, dân số có 5.415 ngƣời, 1.385 hộ Xuân phú xã có địa hình tƣơng đối phẳng Đất đai chủ yếu đƣợc sử dụng cho sản xuất nông nghiệp thuận lợi cho việc canh tác nhân dân, mặt khác cấu đất đai đa dạng nên thích hợp cho việc phát triển nhiều loại kinh tế khác 31 Bảng 4.2 Quy trình sử dụng vaccine cho nuôi trại công ty Emivest Tên vaccine Phƣơng pháp dùng liều lƣợng Phòng bệnh ND chick 500ml 0.1ml/ con/ tiêm da cổ ND Livacox T 0.1ml/ con/ bơm miệng Cầu trùng lọ/2500 con/ nhỏ mắt Newcastle IBD GM97 1000 dos 17 lít/1000 con/ pha uống Gumboro IB 491 2500 dos 17 lít /1000 con/ pha uống IB 11 IB-ND Shohol 2500 dos 20 lít/1000 con/ pha uống Newcastle IB 14 IBD Xtreme 2500 dos 25 lít/1000 con/ pha uống Gumboro 21 IB-ND Shohol 2500 dos 35 lit/1000 con/ pha uống Newcastle IB 30 IB-ND Shohol 2500 dos 35 lít/1000 con/ pha uống Newcastle IB Ngày tuổi IBND polybanco B1 2500 dos 4.3 Kết thực chuyên đề 4.3.1 Kết chăm sóc, ni dưỡng đàn thương phẩm trại Chăm sóc, ni dƣỡng quy trình khơng thể thiếu trại chăn ni nào, thời gian thực tập trại đƣợc tham gia thực cơng việc chăm sóc, ni dƣỡng đàn trại, phƣơng pháp vệ sinh sát trùng hàng ngày Kết thực trình bày bảng 4.3 Bảng 4.3 Tổng hợp kết công tác chăm sóc, ni dƣỡng STT Cơng việc Số lƣợng (số lần/tuần) 14 Thực đƣợc (số lần/tuần ) Tỷ lệ (%) 14 100 Cho ăn hàng ngày Vệ sinh máng ăn 7 100 Vệ sinh cốc nƣớc uống 7 100 Đảo trấu 7 100 1 100 Cân trọng lƣợng Vệ sinh sát trùng hàng ngày 7 100 Quét rắc vôi đƣờng 1 100 32 Trong thời gian làm việc trại quan tâm trọng việc cho ăn đầy đủ dinh dƣỡng, phẩm chất, ăn giấc Một ngày đƣợc chia làm lần cho ăn, sáng lần chiều lần đảm bảo đủ phần ăn Tổng cộng tuần thực đƣợc 14 lần cho ăn đạt tỷ lệ 100% số lần phải cho ăn tuần Vệ sinh máng ăn cốc uống nƣớc hàng ngày cho để đảm bảo vệ sinh, nhƣ hạn chế bệnh tật, công việc đƣợc thực hàng ngày vào buổi sáng, trƣớc thay máng cám máng uống nƣớc, tỷ lệ thực công việc 100% so công việc đƣợc giao Để kiểm tra tăng trọng hàng tuần, tiến hành cân vào thời điểm 7, 14, 21 ngày tuổi, số lần tham gia cân theo tuần đạt tỷ lệ 100% 4.3.2 Khả sản xuất đàn Để tính đƣợc khả sản xuất đàn gà, ta tính khối lƣợng trung bình qua giai đoạn tuổi, cân khối lƣợng ngày tuổi: 7, 14, 21, 28, 35, 42 trƣớc xuất chuồng ngày Cân theo tỷ lệ: trống + mái sau chia trung bình, cho phép sai số
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh, phòng trị bệnh trên đàn gà thương phẩm nuôi tại trại gà công ty TNHH Emivest chi nhánh Phúc Thọ thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay