TẬN DỤNG PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG ENZYME PROTEASE TỪ VI KHUẨN Bacillus subtilis

112 13 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 14:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THỦY SẢN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TẬN DỤNG PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG ENZYME PROTEASE TỪ VI KHUẨN Bacillus subtilis Họ tên sinh viên: TRẦN THỊ HỒNG NGHI Ngành: CHẾ BIẾN THỦY SẢN Niên khóa: 2005 – 2009 Tháng 09/2009 TẬN DỤNG PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG ENZYME PROTEASE TỪ VI KHUẨN Bacillus subtilis Tác giả TRẦN THỊ HỒNG NGHI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Chế Biến Thủy Sản Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS LÊ THANH HÙNG Th.S TRƯƠNG QUANG BÌNH Tháng 09 năm 2009 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn: Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập Các thầy cô khoa Thủy sản thầy cô trực tiếp giảng dạy suốt bốn năm qua PGS.TS Lê Thanh Hùng Th.S Trương Quang Bình tận tình hướng dẫn động viên thời gian thực đề tài tốt nghiệp Th.S Trương Phước Thiên Hoàng anh chị phụ trách phòng CNSH thuộc Trung tâm phân tích thí nghiệm Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Cùng tất bạn hỗ trợ, giúp đỡ động viên suốt thời gian làm đề tài Thành kính ghi ơn ba mẹ người thân gia đình ln tạo điều kiện động viên suốt trình học tập trường ii TÓM TẮT Đề tài “Tận dụng phụ phẩm cá Tra enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis” tiến hành thời gian từ 04/2009 đến 09/2009 với mục đích khảo sát điều kiện thích hợp cho q trình thủy phân để tạo dịch đạm cao Đồng thời, khảo sát tỷ lệ mỡ thu q trình thủy phân Sau đó, tiến hành ủ dịch đạm qua bã chượp cá cơm để gây hương nước mắm Qua kết nghiên cứu, kết luận sau: Quá trình thủy phân thích hợp tỷ lệ nước 30%, nồng độ muối 2%, tỷ lệ enzyme 4% thời gian thủy phân 18 cho hiệu suất thủy phân cao 81,75%, nitrogen formol 14,3 g/l, nitrogen tổng số 16,75 g/l nitrogen NH3 1,22 g/l Dịch đạm thủy phân phù hợp làm nước mắm Tỷ lệ nước tỷ lệ enzyme không ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi mỡ, thời gian thu hồi mỡ 20 Mỡ thu sau thủy phân có hàm lượng chất béo chiếm 95,8%, đạt số acid 0,41 mg KOH/g, số Iod 29,24 g I2/100g số peroxyt 0,47 ml Na2S2O3 Khi tiến hành ủ dịch đạm thủy phân thu qua bã chượp để gây hương nước mắm thời gian ủ 10 ngày với tỷ lệ bã chượp thích hợp 20% Nước mắm đạt loại với hàm lượng acid amin 13,01 g/l, nitrogen tổng số 16 g/l nitrogen NH3 1,49 g/l khơng có vi sinh vật gây hại iii MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng .viii Danh sách biểu đồ hình x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Nội dung nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát chung enzyme 2.1.1 Khái niệm enzyme 2.1.2 Cấu tạo, tính chất chế tác dụng enzyme 2.1.3 Ứng dụng enzyme 2.2 Tổng quan enzyme protease 2.2.1 Khái quát chung enzyme protease 2.1.2 Nguồn nguyên liệu thu nhận protease 10 2.1.3 Ứng dụng enzyme protease 11 2.3 Tổng quan Bacillus subtilis 13 2.4 Tổng quan cá Tra 15 2.4.1 Phân loại 15 2.4.2 Đặc điểm sinh học 15 2.4.3 Sản lượng, giá trị kinh tế cá Tra 15 2.4.4 Một số nghiên cứu thủy phân phụ phẩm cá nước 17 2.4.5 Giới thiệu phụ phẩm cá Tra 18 2.4.6 Thành phần hóa học cá Tra 19 iv 2.4.7 Thành phần thể trọng cá Tra 20 2.4.8 Muối 21 2.4.9 Q trình amơn hóa protein 22 2.4.10 Quá trình thủy phân protein cá 23 2.5 Giới thiệu nước mắm 27 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 29 3.2 Vật liệu dụng cụ 29 3.2.1 Vật liệu 29 3.2.2 Thiết bị, dụng cụ hóa chất 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 30 3.3.1 Phương pháp tinh enzyme protease 30 3.3.2 Thí nghiệm 1: Khảo sát thành phần chất dùng để thủy phân 30 3.3.3 Thí nghiệm 2: Khảo sát tỷ lệ nước ảnh hưởng đến trình thủy phân 30 3.3.4 Thí nghiệm 3: Khảo sát nồng độ muối ảnh hưởng đến q trình thủy phân30 3.3.5 Thí nghiệm 4: Khảo sát tỷ lệ enzyme thủy phân 31 3.3.6 Thí nghiệm 5: Khảo sát thời gian thủy phân 31 3.3.7 Các tiêu khảo sát hiệu trình thủy phân 31 3.3.8 Thí nghiệm 6: Ứng dụng thủy phân nguyên liệu với điều kiện chọn 32 3.3.9 Phương pháp đánh giá cảm quan 32 3.3.10 Phương pháp xử lý số liệu 32 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Quy trình tinh enzyme protease 33 4.2 Kết khảo sát thành phần chất dùng để thủy phân 34 4.3 Kết khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ nước đến trình thủy phân 35 4.4 Kết khảo sát nồng độ muối bổ sung vào trình thủy phân 36 4.5 Kết khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ enzyme bổ sung vào trình thủy phân 37 4.6 Kết khảo sát ảnh hưởng thời gian đến trình thủy phân 38 4.7 Ứng dụng chế phẩm protease thủy phân phụ phẩm cá với điều v kiện tối ưu chọn 40 4.8 Kết đánh giá cảm quan sản phẩm nước mắm sau ủ chượp 42 4.9 Quy trình sản xuất thử nghiệm nước mắm 45 4.10 Thời gian chi phí sản xuất 49 4.10.1 Thời gian 49 4.10.2 Chi phí sản xuất 49 4.11 Thiết kế nhãn 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Association of South-East Asian Nations CNSH Công nghệ sinh học ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long EU Eurorpean Union HSHC Hệ số hiệu chỉnh HSTNdht Hiệu suất thu nhận đạm hòa tan HSTP Hiệu suất thủy phân NL Nguyên liệu UI International Unit VASEP Viet Nam Association of Seafood Exporters and Producers vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Một số nguồn protease động vật thực vật 10 Bảng 2.2 Thị trường xuất cá Tra Basa Việt Nam năm 2007 17 Bảng 2.3 Thành phần thể trọng cá Tra nuôi bè 20 Bảng 2.4 Thành phần thể trọng cá Tra nuôi ao 20 Bảng 2.5 Thành phần hóa học trung bình fillet cá Tra nuôi bè 20 Bảng 2.6 Thành phần hóa học trung bình fillet cá Tra nuôi ao 21 Bảng 2.7 Nồng độ muối làm vi sinh vật ngừng phát triển .24 Bảng 4.1 Thành phần khối lượng phụ phẩm cá dùng để thủy phân 34 Bảng 4.2 Thành phần loại đạm có phụ phẩm cá 34 Bảng 4.3 Ảnh hưởng tỷ lệ nước đến trình thủy phân phụ phẩm cá Tra .35 Bảng 4.4 Ảnh hưởng tỷ lệ nước đến tỷ lệ thu hồi mỡ 36 Bảng 4.5 Ảnh hưởng nồng độ muối đến trình thủy phân phụ phẩm cá Tra36 Bảng 4.6 Ảnh hưởng tỷ lệ enzyme đến trình thủy phân phụ phẩm cá Tra 37 Bảng 4.7 Ảnh hưởng tỷ lệ enzyme đến tỷ lệ thu hồi mỡ 38 Bảng 4.8 Ảnh hưởng thời gian đến trình thủy phân phụ phẩm cá Tra 39 Bảng 4.9 Ảnh hưởng thời gian đến tỷ lệ thu hồi mỡ 40 Bảng 4.10 Thành phần dịch thủy phân 41 Bảng 4.11 Thành phần khối lượng sau thủy phân kg phụ phẩm 41 Bảng 4.12 Chỉ tiêu mỡ cá sau thủy phân 42 Bảng 4.13 Ảnh hưởng phương pháp thu hồi mỡ đến chất lượng mỡ thô 42 Bảng 4.14 Kết đánh giá tiêu cảm quan nước mắm có tỷ lệ bã chượp 10% 42 Bảng 4.15 Kết đánh giá tiêu cảm quan nước mắm có tỷ lệ bã chượp 20% 43 Bảng 4.16 Kết đánh giá tiêu cảm quan nước mắm có tỷ lệ bã chượp 30% 43 Bảng 4.17 Thành phần nước mắm sau ủ bã chượp cá .48 viii Bảng 4.18 Chi phí để thủy phân kg phụ phẩm cá 49 Bảng 4.19 Giá bán số sản phẩm thị trường 50 ix Bảng 9.37: Bảng phân tích phương sai nitrogen NH3 One-Way Analysis of Variance Data: NH NH3 Level codes: NH.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 15.984667 3.1969333 198.021 0000 Within groups 193733 12 0161444 Total (corrected) 16.178400 17 missing value(s) have been excluded Bảng 9.38: Bảng trung bình nitrogen NH3 Table of means for NH.NH3 by NH.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 3.2700000 0818535 0733586 3.1569507 3.3830493 6500000 0888819 0733586 5369507 7630493 7100000 0585947 0733586 5969507 8230493 7466667 0384419 0733586 6336173 8597160 8000000 0818535 0733586 6869507 9130493 10 8233333 0779601 0733586 7102840 9363827 Total 18 1.1666667 0299485 0299485 1.1205145 1.2128189 Bảng 9.39: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt nồng độ enzyme đến nitrogen NH3 Multiple range analysis for NH3.NH3 by NH3.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 6500000 X 7100000 X 7466667 X 8000000 X 10 8233333 X 3.2700000 X contrast difference limits - 2.62000 0.22610 * - 2.56000 0.22610 * - 2.52333 0.22610 * - 2.47000 0.22610 * - 10 2.44667 0.22610 * - -0.06000 0.22610 - -0.09667 0.22610 * denotes a statistically significant difference 87 Bảng 9.40: Bảng phân tích phương sai hiệu suất thủy phân One-Way Analysis of Variance Data: Enzyme.HSTP Level codes: Enzyme.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 7970.4763 1594.0953 146.558 0000 Within groups 130.5223 12 10.8769 Total (corrected) 8100.9987 17 missing value(s) have been excluded Bảng 9.41: Bảng trung bình hiệu suất thủy phân Table of means for Enzyme.HSTP by Enzyme.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 15.480000 2.3263921 1.9041062 12.545675 18.414325 62.143333 3943912 1.9041062 59.209008 65.077658 77.763333 2.4491790 1.9041062 74.829008 80.697658 75.533333 7510289 1.9041062 72.599008 78.467658 70.646667 3.0452385 1.9041062 67.712342 73.580992 10 59.523333 5916737 1.9041062 56.589008 62.457658 Total 18 60.181667 7773481 7773481 58.983733 61.379600 Bảng 9.42: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt nồng độ enzyme đến hiệu suất thủy phân Multiple range analysis for Enzyme.HSTP by Enzyme.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 15.480000 X 10 59.523333 X 62.143333 X 70.646667 X 75.533333 XX 77.763333 X contrast difference limits - -46.6633 5.86865 * - -62.2833 5.86865 * - -60.0533 5.86865 * - -55.1667 5.86865 * - 10 -44.0433 5.86865 * - -15.6200 5.86865 * - -13.3900 5.86865 * * denotes a statistically significant difference 88 Bảng 9.43: Bảng phân tích phương sai hiệu suất thu nhận đạm hòa tan One-Way Analysis of Variance Data: Enzyme.HSTNdht Level codes: Enzyme.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 476.41398 95.282796 20.157 0000 Within groups 56.72573 12 4.727144 Total (corrected) 533.13971 17 missing value(s) have been excluded Bảng 9.44: Bảng trung bình hiệu suất thu nhận đạm hòa tan Table of means for Enzyme.HSTNdht by Enzyme.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 64.443333 1.7984469 1.2552748 62.508891 66.377776 72.593333 5320505 1.2552748 70.658891 74.527776 67.256667 1.6701530 1.2552748 65.322224 69.191109 70.816667 3937145 1.2552748 68.882224 72.751109 72.593333 1.6517701 1.2552748 70.658891 74.527776 10 80.890000 5138417 1.2552748 78.955557 82.824443 Total 18 71.432222 5124638 5124638 70.642489 72.221955 Bảng 9.45: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt nồng độ enzyme đến hiệu suất thu nhận đạm hòa tan Multiple range analysis for Enzyme.HSTNdht by Enzyme.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 64.443333 X 67.256667 XX 70.816667 XX 72.593333 X 72.593333 X 10 80.890000 X contrast difference limits - -8.15000 3.86889 * - -2.81333 3.86889 - -6.37333 3.86889 * - -8.15000 3.86889 * - 10 -16.4467 3.86889 * - 5.33667 3.86889 * - 1.77667 3.86889 * denotes a statistically significant difference 89 D Kết xử lý số liệu khảo sát thời gian Bảng 9.46: Bảng phân tích phương sai nitrogen formol One-Way Analysis of Variance Data: Thoigian.formol Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 165.04023 11 15.003657 200.353 0000 Within groups 1.79727 24 074886 Total (corrected) 166.83750 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.47: Bảng trung bình nitrogen formol Table of means for Thoigian.formol by Thoigian.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 2h 6.720000 0585947 1579938 6.489369 6.950631 4h 8.536667 1304267 1579938 8.306036 8.767297 6h 9.290000 0929157 1579938 9.059369 9.520631 8h 9.786667 0666667 1579938 9.556036 10.017297 10h 10.110000 1985783 1579938 9.879369 10.340631 12h 10.430000 1504438 1579938 10.199369 10.660631 14h 10.586667 1301708 1579938 10.356036 10.817297 16h 12.076667 2412698 1579938 11.846036 12.307297 18h 14.113333 1146492 1579938 13.882703 14.343964 20h 13.610000 2946184 1579938 13.379369 13.840631 22h 13.223333 1642491 1579938 12.992703 13.453964 24h 12.553333 0433333 1579938 12.322703 12.783964 Total 36 10.919722 0456089 0456089 10.853145 10.986300 Bảng 9.48: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt thời gian đến nitrogen formol Multiple range analysis for Thoigian.formol by Thoigian.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 2h 6.720000 X 4h 8.536667 X 6h 9.290000 X 8h 9.786667 X 10h 10.110000 XX 12h 10.430000 XX 14h 10.586667 X 16h 12.076667 X 24h 12.553333 X 22h 13.223333 X 20h 13.610000 X 18h 14.113333 X contrast difference limits 2h - 4h -1.81667 0.46126 * * denotes a statistically significant difference 90 Bảng 9.49: Bảng phân tích phương sai nitrogen tổng số One-Way Analysis of Variance Data: Thoigian.Tongso Level codes: Thoigian.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 7.1341667 11 6485606 7.436 0000 Within groups 2.0933333 24 0872222 Total (corrected) 9.2275000 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.50: Bảng trung bình nitrogen tổng số Table of means for Thoigian.Tongso by Thoigian.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 2h 15.133333 1452966 1705112 14.884431 15.382236 4h 15.366667 1763834 1705112 15.117764 15.615569 6h 15.833333 2333333 1705112 15.584431 16.082236 8h 15.966667 2905933 1705112 15.717764 16.215569 10h 16.033333 1763834 1705112 15.784431 16.282236 12h 16.100000 1527525 1705112 15.851097 16.348903 14h 16.300000 1154701 1705112 16.051097 16.548903 16h 16.433333 0333333 1705112 16.184431 16.682236 18h 16.600000 1000000 1705112 16.351097 16.848903 20h 16.600000 1527525 1705112 16.351097 16.848903 22h 16.466667 1666667 1705112 16.217764 16.715569 24h 16.266667 1666667 1705112 16.017764 16.515569 Total 36 16.091667 0492223 0492223 16.019815 16.163519 Bảng 9.51: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt thời gian đến nitrogen tổng số Multiple range analysis for Thoigian by Thoigian.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 2h 15.133333 X 4h 15.366667 XX 6h 15.833333 XX 8h 15.966667 XX 10h 16.033333 XXX 12h 16.100000 XXX 24h 16.266667 XXXX 14h 16.300000 XXXX 16h 16.433333 XXX 22h 16.466667 XX 18h 16.600000 X 20h 16.600000 X contrast difference limits 2h - 4h -0.23333 0.49781 * denotes a statistically significant difference 91 Bảng 9.52: Bảng phân tích phương sai nitrogen NH3 One-Way Analysis of Variance Data: Thoigian.NH3 Level codes: Thoigian.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 5046972 11 0458816 7.733 0000 Within groups 1424000 24 0059333 Total (corrected) 6470972 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.53: Bảng trung bình nitrogen NH3 Table of means for Thoigian.NH3 by Thoigian.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 2h 4666667 0371184 0444722 4017486 5315847 4h 4866667 0317980 0444722 4217486 5515847 6h 7233333 0333333 0444722 6584153 7882514 8h 7500000 0493288 0444722 6850819 8149181 10h 7766667 0611919 0444722 7117486 8415847 12h 7866667 0751295 0444722 7217486 8515847 14h 8066667 0726483 0444722 7417486 8715847 16h 6966667 0233333 0444722 6317486 7615847 18h 7466667 0233333 0444722 6817486 8115847 20h 7800000 0305505 0444722 7150819 8449181 22h 8166667 0266667 0444722 7517486 8815847 24h 8600000 0200000 0444722 7950819 9249181 Total 36 7247222 0128380 0128380 7059820 7434625 Bảng 9.54: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt thời gian đến nitrogen NH3 Multiple range analysis for Thoigian.NH3 by Thoigian.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 2h 4666667 X 4h 4866667 X 16h 6966667 X 6h 7233333 X 18h 7466667 XX 8h 7500000 XX 10h 7766667 XX 20h 7800000 XX 12h 7866667 XX 14h 8066667 XX 22h 8166667 XX 24h 8600000 X contrast difference limits 2h - 4h -0.02000 0.12984 * denotes a statistically significant difference 92 Bảng 9.55: Bảng phân tích phương sai hiệu suất thủy phân One-Way Analysis of Variance Data: Thoigian.HSTP Level codes: Thoigian.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 4574.8454 11 415.89503 76.314 0000 Within groups 130.7956 24 5.44982 Total (corrected) 4705.6410 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.56: Bảng trung bình hiệu suất thủy phân Table of means for Thoigian.HSTP by Thoigian.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 2h 41.330000 5793962 1.3478151 39.362534 43.297466 4h 52.386667 9020224 1.3478151 50.419201 54.354132 6h 54.136667 1.3080053 1.3478151 52.169201 56.104132 8h 56.646667 1.4150304 1.3478151 54.679201 58.614132 10h 58.220000 1.5153547 1.3478151 56.252534 60.187466 12h 59.913333 1.5798980 1.3478151 57.945868 61.880799 14h 60.016667 1.4892205 1.3478151 58.049201 61.984132 16h 69.253333 1.6096514 1.3478151 67.285868 71.220799 18h 80.533333 1.1492365 1.3478151 78.565868 82.500799 20h 77.283333 1.7236815 1.3478151 75.315868 79.250799 22h 75.363333 1.5125292 1.3478151 73.395868 77.330799 24h 71.900000 8695018 1.3478151 69.932534 73.867466 Total 36 63.081944 3890807 3890807 62.513986 63.649903 Bảng 9.57: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt thời gian đến hiệu suất thủy phân Multiple range analysis for Thoigian.HSTP by Thoigian.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 2h 41.330000 X X 4h 52.386667 6h 54.136667 XX 8h 56.646667 XX 10h 58.220000 X 12h 59.913333 X 14h 60.016667 X 16h 69.253333 X 24h 71.900000 XX 22h 75.363333 XX 20h 77.283333 XX 18h 80.533333 X contrast difference limits 2h - 4h -11.0567 3.93493 * * denotes a statistically significant difference 93 Bảng 9.58: Bảng phân tích phương sai hiệu suất thu nhận đạm hòa tan One-Way Analysis of Variance Data: Thoigian.HSTNdht Level codes: Thoigian.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 140.93976 11 12.812706 7.438 0000 Within groups 41.34380 24 1.722658 Total (corrected) 182.28356 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.59: Bảng trung bình hiệu suất thu nhận đạm hòa tan Table of means for Thoigian.HSTNdht by Thoigian.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 2h 67.256667 6450409 7577727 66.150512 68.362821 4h 68.296667 7849062 7577727 67.190512 69.402821 6h 70.370000 1.0385727 7577727 69.263846 71.476154 8h 70.963333 1.2900818 7577727 69.857179 72.069488 10h 71.260000 7823895 7577727 70.153846 72.366154 12h 71.553333 6786588 7577727 70.447179 72.659488 14h 72.443333 5109577 7577727 71.337179 73.549488 16h 73.036667 1466667 7577727 71.930512 74.142821 18h 73.776667 4466667 7577727 72.670512 74.882821 20h 73.776667 6786588 7577727 72.670512 74.882821 22h 73.183333 7433333 7577727 72.077179 74.289488 24h 72.300000 7400000 7577727 71.193846 73.406154 Total 36 71.518056 2187501 2187501 71.198736 71.837375 Bảng 9.60: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt thời gian đến hiệu suất thu nhận đạm hòa tan Multiple range analysis for Thoigian.HSTNdht by Thoigian.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 2h 67.256667 X 4h 68.296667 XX 6h 70.370000 XX 8h 70.963333 XX 10h 71.260000 XXX 12h 71.553333 XXX 24h 72.300000 XXXX 14h 72.443333 XXXX 16h 73.036667 XXX 22h 73.183333 XX 18h 73.776667 X 20h 73.776667 X contrast difference limits 2h - 4h -1.04000 2.21231 * denotes a statistically significant difference 94 E Kết xử lý số liệu khảo sát tỷ lệ mỡ thu Bảng 9.61: Bảng phân tích phương sai khảo sát tỷ lệ nước ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi mỡ One-Way Analysis of Variance Data: Nuoc.Tyle Level codes: Nuoc.nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 522.11963 130.52991 493.547 0000 Within groups 2.64473 10 26447 Total (corrected) 524.76436 14 missing value(s) have been excluded Bảng 9.62: Bảng trung bình khảo sát tỷ lệ nước ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi mỡ Table of means for Nuoc.Tyle by Nuoc.nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 14.966667 2905933 2969138 14.498745 15.434589 0.3 29.333333 4409586 2969138 28.865411 29.801255 0.5 29.500000 2886751 2969138 29.032078 29.967922 0.7 29.870000 1877054 2969138 29.402078 30.337922 30.100000 2081666 2969138 29.632078 30.567922 Total 15 26.754000 1327839 1327839 26.544739 26.963261 Bảng 9.63: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt tỷ lệ nước đến tỷ lệ thu hồi mỡ Multiple range analysis for Nuoc.Tyle by Nuoc.nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 14.966667 X 0.3 29.333333 X 0.5 29.500000 X 0.7 29.870000 X 30.100000 X contrast difference limits - 0.3 -14.3667 0.93584 * - 0.5 -14.5333 0.93584 * - 0.7 -14.9033 0.93584 * - -15.1333 0.93584 * 0.3 - 0.5 -0.16667 0.93584 0.3 - 0.7 -0.53667 0.93584 0.3 - -0.76667 0.93584 0.5 - 0.7 -0.37000 0.93584 * denotes a statistically significant difference 95 Bảng 9.64: Bảng phân tích phương sai khảo sát nồng độ enzyme ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi mỡ One-Way Analysis of Variance Data: Enzyme.Tl Level codes: Enzyme.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 91.689444 18.337889 19.981 0000 Within groups 11.013333 12 917778 Total (corrected) 102.70278 17 missing value(s) have been excluded Bảng 9.65: Bảng trung bình khảo sát nồng độ enzyme ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi mỡ Table of means for Enzyme.Tl by Enzyme.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 24.433333 3480102 5531057 23.580969 25.285698 30.766667 1452966 5531057 29.914302 31.619031 30.833333 4409586 5531057 29.980969 31.685698 30.333333 8819171 5531057 29.480969 31.185698 30.266667 3711843 5531057 29.414302 31.119031 10 30.000000 7637626 5531057 29.147636 30.852364 Total 18 29.438889 2258045 2258045 29.090913 29.786865 Bảng 9.66: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt nồng độ enzyme đến tỷ lệ thu hồi mỡ Multiple range analysis for Enzyme.Tl by Enzyme.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 24.433333 X 10 30.000000 X 30.266667 X 30.333333 X 30.766667 X 30.833333 X contrast difference limits - -6.33333 1.70473 * - -6.40000 1.70473 * - -5.90000 1.70473 * - -5.83333 1.70473 * - 10 -5.56667 1.70473 * - -0.06667 1.70473 - 0.43333 1.70473 * denotes a statistically significant difference 96 Bảng 9.67: Bảng phân tích phương sai khảo sát thời gian ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi mỡ One-Way Analysis of Variance Data: Thoigian.Tl Level codes: Thoigian.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 1802.2358 11 163.83961 129.425 0000 Within groups 30.3817 24 1.26590 Total (corrected) 1832.6174 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.68: Bảng trung bình khảo sát thời gian ảnh hưởng đến tỷ lệ thu hồi mỡ Table of means for Thoigian.Tl by Thoigian.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean 2h 12.216667 9765301 6495903 11.268431 13.164902 4h 13.900000 8717798 6495903 12.951764 14.848236 6h 15.900000 7371115 6495903 14.951764 16.848236 8h 17.466667 7535103 6495903 16.518431 18.414902 10h 18.833333 4409586 6495903 17.885098 19.781569 12h 20.100000 4932883 6495903 19.151764 21.048236 14h 21.266667 3711843 6495903 20.318431 22.214902 16h 25.433333 8089774 6495903 24.485098 26.381569 18h 30.000000 5773503 6495903 29.051764 30.948236 20h 32.300000 7234178 6495903 31.351764 33.248236 22h 31.933333 2603417 6495903 30.985098 32.881569 24h 31.533333 2905933 6495903 30.585098 32.481569 Total 36 22.573611 1875206 1875206 22.299879 22.847343 Bảng 9.69: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt thời gian đến tỷ lệ thu hồi mỡ Multiple range analysis for Thoigian.Tl by Thoigian.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 2h 12.216667 X 4h 13.900000 X 6h 15.900000 X 8h 17.466667 XX 10h 18.833333 XX 12h 20.100000 XX 14h 21.266667 X 16h 25.433333 X 18h 30.000000 X 24h 31.533333 XX 22h 31.933333 X 20h 32.300000 X contrast difference limits 2h - 4h -1.68333 1.89647 * denotes a statistically significant difference 97 F Kết xử lý số liệu cảm quan nước mắm Bảng 9.70: Bảng phân tích phương sai màu sắc nước mắm tỷ lệ bã chượp One-Way Analysis of Variance Data: Camquan.Diem Level codes: Camquan.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 1.055556 5277778 1.100 3448 Within groups 15.833333 33 4797980 Total (corrected) 16.888889 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.71: Bảng trung bình màu sắc nước mắm tỷ lệ bã chượp Table of means for Camquan.Diem by Camquan.NT Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean NT1 12 4.5833333 1486471 1999579 4.2956029 4.8710637 NT2 12 4.7500000 1305582 1999579 4.4622696 5.0377304 NT3 12 4.3333333 2842676 1999579 4.0456029 4.6210637 Total 36 4.5555556 1154458 1154458 4.3894343 4.7216768 Bảng 9.72: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt màu sắc nghiệm thức Multiple range analysis for Camquan.Diem by Camquan.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups NT3 12 4.3333333 X NT1 12 4.5833333 X NT2 12 4.7500000 X contrast difference limits NT1 - NT2 -0.16667 0.57546 NT1 - NT3 0.25000 0.57546 NT2 - NT3 0.41667 0.57546 * denotes a statistically significant difference 98 Bảng 9.73: Bảng phân tích phương sai mùi nước mắm tỷ lệ bã chượp One-Way Analysis of Variance Data: Camquan.Mui Level codes: Camquan.Nt Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 666667 3333333 600 5547 Within groups 18.333333 33 5555556 Total (corrected) 19.000000 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.74: Bảng trung bình mùi nước mắm tỷ lệ bã chượp Table of means for Camquan.Mui by Camquan.Nt Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean NT1 12 3.6666667 2562354 2151657 3.3570529 3.9762805 NT2 12 4.0000000 1740777 2151657 3.6903862 4.3096138 NT3 12 3.8333333 2071939 2151657 3.5237195 4.1429471 Total 36 3.8333333 1242260 1242260 3.6545777 4.0120889 Bảng 9.75: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt mùi tỷ lệ bã chượp Multiple range analysis for Camquan.Mui by Camquan.Nt Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups NT1 12 3.6666667 X NT3 12 3.8333333 X NT2 12 4.0000000 X contrast difference limits NT1 - NT2 -0.33333 0.61923 NT1 - NT3 -0.16667 0.61923 NT2 - NT3 0.16667 0.61923 * denotes a statistically significant difference Bảng 9.76: Bảng phân tích phương sai vị nước mắm tỷ lệ bã chượp One-Way Analysis of Variance Data: Camquan.vi Level codes: Camquan.NT Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 4.055556 2.0277778 3.212 0531 Within groups 20.833333 33 6313131 Total (corrected) 24.888889 35 missing value(s) have been excluded 99 Bảng 9.77: Bảng trung bình vị nước mắm tỷ lệ bã chượp Table of means for Camquan.vi by Camquan.NT Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean NT1 12 3.1666667 2409996 2293675 2.8366173 3.4967161 NT2 12 3.9166667 1486471 2293675 3.5866173 4.2467161 NT3 12 3.2500000 2786602 2293675 2.9199506 3.5800494 Total 36 3.4444444 1324254 1324254 3.2538903 3.6349986 Bảng 9.78: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt vị tỷ lệ bã chượp Multiple range analysis for Camquan.vi by Camquan.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups NT1 12 3.1666667 X NT3 12 3.2500000 X NT2 12 3.9166667 X contrast difference limits NT1 - NT2 -0.75000 0.66010 * NT1 - NT3 -0.08333 0.66010 NT2 - NT3 0.66667 0.66010 * * denotes a statistically significant difference Bảng 9.79: Bảng phân tích phương sai độ nước mắm tỷ lệ bã chượp One-Way Analysis of Variance Data: Camquan.dotrong Level codes: Camquan Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level Between groups 1.055556 5277778 1.608 2156 Within groups 10.833333 33 3282828 Total (corrected) 11.888889 35 missing value(s) have been excluded Bảng 9.80: Bảng trung bình độ nước mắm tỷ lệ bã chượp Table of means for Camquan.dotrong by Camquan.NT Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean NT1 12 3.8333333 1666667 1653992 3.5953313 4.0713353 NT2 12 4.0833333 1929960 1653992 3.8453313 4.3213353 NT3 12 4.2500000 1305582 1653992 4.0119980 4.4880020 Total 36 4.0555556 0954933 0954933 3.9181450 4.1929661 100 Bảng 9.81: Bảng trắc nghiệm LSD so sánh khác biệt độ tỷ lệ bã chượp Multiple range analysis for Camquan.dotrong by Camquan.NT Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups NT1 12 3.8333333 X NT2 12 4.0833333 X NT3 12 4.2500000 X contrast difference limits NT1 - NT2 -0.25000 0.47600 NT1 - NT3 -0.41667 0.47600 NT2 - NT3 -0.16667 0.47600 * denotes a statistically significant difference 101 ... dụng rộng rãi trong lĩnh vực: công nghi p thịt, công nghi p chế biến cá, cơng nghi p chế biến sữa, cơng nghi p bánh mì bánh kẹo Trong công nghi p thịt: Trong công nghi p thịt protease sử dụng để... protease Các loại protease thực vật nghi n cứu chậm nghi n cứu protease động vật, đến năm 1874 Besaner công bố kết nghi n cứu protease từ đậu Năm 1879 Wurtz nghi n cứu nhựa đu đủ cho thấy chúng... trình thủy phân protein cá 23 2.5 Giới thi u nước mắm 27 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N CỨU 29 3.1 Thời gian địa điểm nghi n cứu 29 3.2 Vật liệu dụng cụ
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬN DỤNG PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG ENZYME PROTEASE TỪ VI KHUẨN Bacillus subtilis, TẬN DỤNG PHỤ PHẨM CÁ TRA BẰNG ENZYME PROTEASE TỪ VI KHUẨN Bacillus subtilis

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay