Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề số 20 hóa gv tòng văn sinh file word có lời giải chi tiết

10 25 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 12:27

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới ĐỀ SỐ 20 Câu 1: Cho chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2 Số chất điện li yếu A B C D Câu 2: Trong phản ứng P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O, hệ số cân HNO3 A B C D Câu 3: Hiệu ứng nhà kính tượng Trái Đất bị nóng lên, chất khí sau nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A H2 B N2 C CO2 D O2 Câu 4: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl Số trường hợp tạo kết tủa là: A B C D Câu 5: Một dung dịch [H+] = 1,5.10-4M Mơi trường dung dịch A axit B kiềm C trung tính D khơng xác định đượC Câu 6: Các ankan không tham gia loại phản ứng nào? A phản ứng B phản ứng cộng C phản ứng tách D phản ứng cháy Câu 7: Chất X cơng thức: CH3-CH(CH3)-CH=CH2 Tên thay X A 3-metylbit-1-in B 3-metylbut-1-en C 2-metylbut-3-en D 2-metylbut-3-in Câu 8: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều dẫn xuất benzen) tính chất: tách nước thu sản phẩm trùng hợp tạo polime, khơng tác dụng với NaOH Số lượng đồng phân ứng với cơng thức phân tử C8H10O, thỏa mãn tính chất là: A B C D Câu 9: Cho CH3CHO phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A CH3OH B CH3CH2OH C CH3COOH D HCOOH Câu 10: Cho hợp chất hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức) Biết C3H4O2 khơng làm chuyển màu q tím ẩm Số chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa là: A B C D Câu 11: Nhiệt phân hoàn tồn 16,16g KNO3, thu V lít khí (đktc) Giá trị V A 3,584 B 0,896 C 2,688 D 1,792 Câu 12: Hòa tan hồn tồn 12,05 gam hỗn hợp X gồm CuO, ZnO, Fe2O3 171,5 gam dung dịch H2SO4 20% phản ứng vừa đủ Khối lượng muối khan thu sau phản ứng A 46,35 gam B 183,55 gam C 40,05 gam D 45,65 gam Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 13: Cho 1,3g ankin X (chất khí điều kiện thường) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo 12g kết tủa vàng nhạt Vậy CTPT X là: A C2H2 B C3H6 C C3H4 D C4H8 Câu 14: Cho 0,125 mol anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 27 gam Ag Mặt khác, hiđro hóa hồn tồn 0,25 mol X cần vừa đủ 0,5 mol H2 Dãy đồng đẳng X cơng thức chung là: A CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0) B CnH2n-3CHO (n ≥ 2) C CnH2n-1CHO (n ≥ 2) D CnH2n+1CHO (n ≥ 0) Câu 15: Hỗn hợp gồm 0,1 mol axit cacboxylic đơn chức 0,1 mol muối axit với kim loại kiềm tổng khối lượng 15,8 gam Tên axit là: A axit etanoiC B axit propanoiC C axit butanoiC D axit metanoiC Câu 16: So với axit ancol phân tử khối số cacbon este nhiệt độ sơi độ tan nước A thấp B cao C D không xác định đượC Câu 17: Cho este: benzyl fomat (1); vinyl axetat (2); tripanmitin (3); metyl acrylat (4); phenyl axetat (5) Dãy gồm este phản ứng với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ancol là: A (1), (2), (3) B (2), (3), (5) C (1), (3), (4) D (3), (4), (5) Câu 18: Khẳng định sau đúng? A thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng tráng gương B Saccarozơ mantozơ đồng phân C Tinh bột xenlulozơ đồng phân D Tinh bột xenlulozơ polisaccarit dễ kéo thành sợi sản xuất tơ Câu 19: Cho chất: CH3NH2, C2H5NH2, CH3CH2CH2NH2 Theo chiều tăng dần phân tử khối, nhận xét sau đúng: A Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan nước tăng dần B Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan nước tăng dần C Nhiệt độ sôi tăng dần, độ tan nước giảm dần D Nhiệt độ sôi giảm dần, độ tan nước giảm dần Câu 20: Chất cơng thức phân tử C2H5O2N đồng phân amino axit? A B C D Câu 21: Cho tơ sau: tơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6; tơ enang hay tơ nilon-7, tơ lapsan hay poli(etylen-terephtalat) Số tơ thuộc loại tơ poliamit là: A B C D Câu 22: Thủy phân đoạn peptit tạo từ amino axit A, B, C, D, E cấu tạo ABCDE thu tối đa hợp chất chứa liên kết peptit? Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A B C D Câu 23: Câu câu sau: Trong ăn mòn điện hóa học, xảy A oxi hóa cực dương B oxi hóa cực âm khử cực dương C khử cực âm D oxi hóa cực dương khử cực âm Câu 24: Khi nói kim loại kiềm thổ, phát biểu sau sai? A Các kim loại canxi stronti kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện B Từ beri đến bari khả phản ứng với H2O giảm dần C Phương pháp để điều chế kim loại kiềm thổ điện phân muối clorua nóng chảy chúng D Khi đốt nóng, kim loại kiềm thổ bốc cháy không khí Câu 25: Phát biểu sau đúng? A Trong nhóm IIA, từ Be đến Ba, nhiệt độ nóng chảy kim loại giảm dần B Tất kim loại kiềm kiềm thổ phản ứng với nước nhiệt độ thường C Tính khử kim loại giảm dần theo thứ tự Na, K, Mg, Al D Trong kim loại, Cs kim loại mềm Câu 26: Phát biểu đúng? A Nhơm kim loại lưỡng tính B Al(OH)3 bazơ lưỡng tính C Al2O3 oxit trung tính D Al(OH)3 hiđroxit lưỡng tính Câu 27: Hiện tượng mô tả không đúng? A Thêm NaOH vào dung dịch chứa FeCl3 màu vàng thấy xuất kết tủa màu nâu đỏ B Thêm bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy hình thành dung dịch màu xanh nhạt C Thêm Fe(OH)3 màu nâu đỏ vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch màu vàng D Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu xanh Câu 28: Hợp chất sau Fe vừa tính khử, vừa tính oxi hóa? A FeO B Fe2O3 C Fe(OH)3 D Fe2(SO4)3 Câu 29: So sánh không đúng? A Fe(OH)2 Cr(OH)2 bazơ chất khử B Al(OH)3 Cr(OH)3 chất lưỡng tính vừa tính oxi hóa vừa tính khử C H2SO4 H2CrO4 axit tính oxi hóa mạnh D BaSO4 BaCrO4 chất không tan nướC Câu 30: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) khối lượng Ag tối đa thu A 16,2 gam B 10,8 gam C 32,4 gam D 21,6 gam Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol metyl amin, sinh V lít khí N2 (đktc) Giá trị V A 1,12 B 4,48 C 3,36 D 2,24 Câu 32: Ở loại polietilen phân tử khối 420000 Hệ số trùng hợp loại polietilen Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A 15290 B 17886 C 12300 D 15000 Câu 33: Hai este X Y cơng thức phân tử C8H8O2 chứa vòng benzen phân tử Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa 0,06 mol, thu dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối Khối lượng muối axit cacboxylic phân tử khối lớn Z A 3,4 gam B 0,82 gam C 2,72 gam D 0,68 gam Câu 34: Cho 7,8g kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí Cl2 Giá trị V (đktc) A 3,36 B 10,08 C 5,04 D 4,48 Câu 35: Thổi V ml CO2 (đktc) vào 300 ml dung dịch Ca(OH)2 0,02M 0,2 gam kết tủA Giá trị V A 44,8 313,6 B 44,8 224 C 224 D 44,8 Câu 36: Để 4,2 gam sắt khơng khí thời gian thu 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit Hòa tan hết X dung dịch HNO3, thấy sinh 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Y Vậy khối lượng muối khan thu cạn dung dịch Y A 13,5 gam B 15,98 gam C 16,6 gam D 18,15 gam Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO3 Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch Y 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí khơng màu) khối lượng 7,4 gam cạn dung dịch Y thu 122,3 gam hỗn hợp muối Tính số mol HNO3 tham gia phản ứng A 0,4 mol B 1,9 mol C 1,4 mol D 1,5 mol Câu 38: Đốt cháy 16,64 gam hỗn hợp gồm Mg Fe khí O2, thu 23,68 gam hỗn hợp X gồm oxit Hòa tan hồn tồn X dung dịch HCl vừa đủ, thu dung dịch Y Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi, thu 24 gam chất rắn Mặt khác cho Y tác dụng với dungd ịch AgNO3 dư, thu m gam kết tủA Giá trị m A 126,28 B 128,44 C 130,6 D 43,20 Câu 39: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 (trong số mol Cu số mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu dung dịch X chứa chất tan khí NO rA Phần trăm khối lượng Cu X giá trị gần với giá trị sau đây? A 23,8% B 30,97% C 26,9% D 19,28% Câu 40: Một dung dịch X chứa ion: x mol H+, y mol Al3+, z mol SO42- 0,1 mol Cl- Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết tủa thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Khối lượng kết tủa Y A 62,91g B 49,72g C 46,6g D 51,28g HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Chất điện li yếu gồm axit yếu, bazơ yếu, H2O muối HgCl2, Hg(CN)2  Chọn D: H2O, HF, CH3COOH, H2S Câu 2: P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O  Chọn B Câu 3: Chọn C Câu 4: NaOH tạo BaCO3; Na2SO4 tạo BaSO4; Na2CO3 tạo BaCO3; H2SO4 tạo BaSO4; KHSO4 tạo BaSO4; Ca(OH)2 tạo BaCO3 CaCO3  Chọn B Câu 5: pH = -lg[H+] = -lg(1,5.10-4) = 3,8 <  Môi trường axit  Chọn A Hoặc [H+] = 1,5.10-4M > 10-7M  Môi trường axit  Chọn B Câu 6: Ankan tham gia phản ứng thế, phản ứng tách, phản ứng crackinh phản ứng cháy, không tham gia phản ứng cộng  Chọn B Câu 7: Chọn B Câu 8: C8H10O (dẫn xuất benzen) tách nước thu sản phẩm trùng hợp  C8H10O ancol thơm Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C8H10O không tác dụng với NaOH  Không H linh động kiểu phenol  Các CTCT thỏa mãn là:  Chọn A Câu 9: Ni, t CH3CHO + H2   CH3CH2OH  Chọn B o Câu 10: Các chất tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 tạo kết tủa là: C2H2 (CH≡CH), CH2O (HCHO), CH2O2 (HCOOH hay HO-CHO) C3H4O2 (HCOO-CH=CH2)  chất nên chọn B Câu 11: 2KNO3 → 2KNO2 + O2 0,06 → 0,08  V = 1,792 lít  Chọn D Câu 12:  Muối + H2O Oxit + H2SO4  Ta nH2O = nH2SO4 = 171,5.20%  0,35 98 Bảo toàn khối lượng  mmuối = 12,05 + 0,35(98 – 18) = 40,05g  Chọn C Câu 13: Gọi CTPT X CnH2n-2 a số nguyên tử H linh động liên kết ba (a = 2)  CnH2n-2-aAga↓ + aNH4NO3 CnH2n-2 + aAgNO3 + aNH3  1,3 12 M X M X + 107a a =  10,7MX =139,1a  MX = 13a   hợp lí  X C2H2  Chọn A M = 26  X Câu 14: Ta nAg = 2,7/108 = 0,025 mol Do nAg = 2nanđehit  X đơn chức  Loại A Mà nH2 = 2nX  X liên kết π  Ngồi liên kết π nhóm chức –CHO X liên kết π gốc hiđrocacbon  Dãy đồng đẳng X dạng CnH2n-1CHO (n≥ 2)  Chọn C Câu 15: Ta mRCOOH + mRCOOM = 15,8  (R + 45)0,1 + (R + 44 + M)0,1 = 15,8 Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới  0,2R + 0,1M = 6,9  2R + M = 69 R H (1) CH3 (15) M 67 39 (K) Kết luận Loại Nhận  Axit CH3COOH (axit axetic)  Chọn A Câu 16: Nhiệt độ sôi độ tan este < ancol < axit  Chọn A Câu 17: Chọn C Benzyl fomat (1) HCOOCH2  C6 H5  NaOH  HCOONa  HOCH2  C6H5 Vinyl axetat (2) CH3COOCH  CH2  NaOH  CH3COONa  CH3CHO (loại) Tripanmitin (3) (C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  C3H5 (OH)3 + 3C15H31COONa Metyl acrylat (4) CH2  CHCOOCH3  NaOH  CH2  CHCOONa  CH3OH Phenyl axetat (5) CH3COOC6 H5  NaOH  CH3COONa  C6 H5  OH (loại) Câu 18: A sai glucozơ fructozơ phản ứng tráng gương C sai chúng khơng phải đồng phân D sai tinh bột khơng sản xuất tơ  Chọn B Câu 19: Phân tử khối lớn nhiệt độ sơi cao độ tan nước giảm  Chọn C Câu 20: Chọn A: NH2-CH2-COOH Câu 21: Tơ poliamit nhóm -CO-NH-  Chọn B gồm tơ capron, tơ nilon-6,6 tơ enang Câu 22: AB, ABC, ABCD; BC, BCD, BCDE; CD, CDE; DE  Chọn D Câu 23: Trong ăn mòn điện hóa học, xảy oxi hóa anot khử catot  Chọn B Câu 24: Chọn B Câu 25: Chọn D Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 26: Trong hóa vơ cơ, hợp chất lưỡng tính oxit, hiđroxit, muối  Chọn D Câu 27: Chọn B Fe + 3AgNO3 dư   Fe(NO3)3 (màu vàng) + 3Ag Câu 28: Chọn A Câu 29: Chọn B chúng khơng tính oxi hóa, khử Câu 30: nC6H12O6 = 0,15  mAg = 0,3.108 = 32,4g  Chọn C Câu 31: nCH3NH2 = 0,2  nN2 = 0,1  V = 2,24  Chọn D Câu 32: n= 420000  15000  Chọn D 28 Câu 33: nNaOH = 0,06 > nC8H8O2 = 0,05  este phenol x = nCH3COOC6 H5  x + y = 0,05 x = 0,01     y = 0,04  y = nHCOOCH 2C6 H5 2x + y = 0,06  mCH3COONa = 0,01.82 = 0,82g  Chọn B Câu 34: Bảo toàn ne  3nCr = 2nCl2  nCl2 = 0,225  V = 5,04  Chọn C Câu 35: nCaCO3↓ = 0,002 < nCa(OH)2 = 0,006  trường hợp nCO2min = n↓ = 0,002  Vmin = 0,0448 lít = 44,8 ml nCO2max = nOH- – n↓ = 0,006.2 – 0,002 = 0,01  Vmax = 0,224 lít = 224 ml  Chọn B Câu 36: nFe  4, 5,32  4,  0, 075; nNO2  0, 02; nO   0, 07 56 16  x + y = 0,075  x = 0,025  Gọi x = nFe2+; y = nFe3+   2x + 3y = 0,07.2 + 0,02.3  y = 0,05  m = mFe(NO3)2 + mFe(NO3)3 = 0,025.180 + 0,05.242 = 16,6  Chọn C Câu 37: Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới x = nNO x + y = 0,2   x = y = 0,1   y = nN 2O 30x + 44y = 7,4 Đặt a = nNH4NO3  122,3 = 25,3 + 62(0,1.3 + 0,1.8 + 8a) + 80a  a = 0,05  nHNO3 = ne + nN SPK = (0,1.3 + 0,1.8 + 8.0,05) + (0,1 + 0,1.2 + 0,05.2) = 1,9  Chọn B Câu 38: nO (1) = 23, 68  16, 64  0, 44  nCl- = 2nO  0,88 16 nO (2) = 24  23, 68  0, 02  nFe2+ = 0,04 16  Fe3+ +Ag Fe2+ + Ag+   AgCl Cl- + Ag+   m = 0,04.108 + 0,88.143,5 = 130,6  Chọn C Câu 39: nCu = nCuO = x; nCu(NO3)2 = y Dung dịch X chứa chất tan (CuSO4)  Ion NO3- hết 3Cu + 8H+ + 2NO3-   3Cu2+ + 2NO + 4H2O 3y ← 8y ← 2y O2- + 2H+   H2O x → 2x mCu = 19,2g nCu = x = 3y x = 0,3   %mCu = 30,968%  Chọn B  +   mCuO = 24g nH = 2x + 8y = 0,35.2.2 y = 0,1 mCu(NO ) = 18,8g  Câu 40: Tại nOH- = 0,35 Al(OH)3 chưa đạt cực đại  Al3+ dư H+ + OH-   H2O Al3+ + 3OH-   Al(OH)3  nOH- = nH+ + 3n↓  0,35 = x + 3.0,05  x = 0,2 Tại nOH- = 0,55 Al(OH)3 đạt cực đại bị tan bớt phần H+ + OH-   H2O Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 0,2 → 0,2 Al3+ + 3OH-   Al(OH)3 y → 3y →y Al(OH)3 + OH-   AlO2- + 2H2O (y – 0,05) → (y – 0,05  nOH- = 0,2 + 3y + y – 0,05 = 0,55  y = 0,1 Bảo tồn điện tích  0,2 + 0,1.3 = 2z + 0,1  z = 0,2 Khi cho 0,27 mol Ba(OH)2 vào dung dịch X Ba2+ + SO42-   BaSO4↓ 0,2 → 0,2 H+ + OH-   H2O 0,2 → 0,2 Al3+ + 3OH-   Al(OH)3 0,1 → 0,3 → 0,1 Al(OH)3 + OH-   AlO2- + 2H2O 0,04 ← 0,04  mY = mBaSO4 + mAl(OH)3 = 0,2.233 + 0,06.78 = 51,28g  Chọn D Page 10 ... để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 201 8 201 9 cập nhật tới A B C D Câu 23: Câu câu sau: Trong ăn mòn điện hóa học, xảy A oxi hóa cực dương B oxi hóa cực âm khử cực dương C khử cực âm D oxi hóa cực... mòn điện hóa học, xảy oxi hóa anot khử catot  Chọn B Câu 24: Chọn B Câu 25: Chọn D Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 201 8 201 9 cập... OH-   H2O Page Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 201 8 201 9 cập nhật tới 0,2 → 0,2 Al3+ + 3OH-   Al(OH)3 y → 3y →y Al(OH)3 + OH-
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề số 20 hóa gv tòng văn sinh file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề số 20 hóa gv tòng văn sinh file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay