Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề 20 gv lê phạm thành file word có lời giải chi tiết

18 42 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 12:26

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 20 Câu 1: Kim loại sau điều chế phương pháp: thủy luyện, nhiệt luyện điện phân dung dịch? A Mg B Al C Cu D K Câu 2: Thí nghiệm sau khơng tạo khí gây nhiễm ? A Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng B Thêm từ từ dung dịch HCl dung dịch NaHCO3 C Cho Cu vào dung dịch chứa Fe(NO3)3 HCl D Cho Zn vào dung dịch H2SO4 loãng Câu 3: Trong phản ứng sau, phản ứng sinh đơn chất: (1) H2S + SO2; (2) KClO3 (to, MnO2 xúc tác); (3) CH3CHO + dd AgNO3/NH3, to (4) NH4NO3 (to); (5) Mg + dd giấm ăn; (6) C6H5NH2 + Br2 (dd); (7) C2H5OH + O2 (men giấm); (8) Na + cồn 96o; (9) C3H5(OH)3 + Cu(OH)2; A B C D Câu 4: Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho Zn vào dung dịch AgNO3 (b) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (c) Cho Na vào dung dịch CuSO4 (d) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng (e) Nung nóng hỗn hợp rắn gồm Au Mg(NO3)2 (g) Cho Ag vào dung dịch HCl đặc, nóng Các thí nghiệm xảy oxi hóa kim loại A B C D Câu 5: Polime sau đốt cháy không sinh N2 ? A Tơ axetat B Tơ tằm C Tơ nilon–6,6 D Tơ olon Câu 6: Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch dung dịch FeCl3 Hiện tượng quan sát A kết tủa nâu đỏ, khơng tan NH3 dư Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới B kết tủa keo trắng, tan NH3 dư C kết tủa nâu đỏ, tan NH3 dư D kết tủa keo trắng, khơng tan NH3 dư Câu 7: Sản phẩm phản ứng este hóa hai sau cho este mùi hoa nhài ? A Ancol isoamylic axit axetic B Ancol benzylic axit fomic C Ancol isoamylic axit fomic D Ancol benzylic axit axetic Câu 8: Dãy gồm ion tồn dung dịch A Al3+, PO43–, Cl–, Ba2+ B K+, Ba2+, OH–, Cl– C Ca2+, Cl–, Na+, CO32– D Na+, K+, OH–, HCO3– Câu 9: Khi đun hỗn hợp ancol no đơn chức mạch hở không phân nhánh với axit H2SO4 đặc nhiệt độ thích hợp ta thu 14,4 gam nước 52,8 gam hỗn hợp X gồm chất hữu đồng phân với tỉ lệ mol Tổng số nguyên tử phân tử ancol khối lượng phân tử lớn (giả sử phản ứng xảy hoàn toàn) A 15 B C D 12 Câu 10: nhận xét sau: (a) Thành phần supephotphat kép Ca(H2PO4)2 (b) Để làm mềm nước cứng tạm thời ta đun nóng hay cho tác dụng với lượng vừa đủ Ca(OH)2 (c) đồng phân cấu tạo amin no mạch hở bậc cơng thức phân tử C4H11N (d) Hiện công nghiệp người ta điều chế anđehit axetic ancol etylic chủ yếu từ etilen (e) CO2 tác nhân chất gây mưa axit chất dùng phổ biến chữa cháy (f) Trong xanh chất xúc tác cho trình hấp thụ lượng mặt trời dùng quang hợp clorophyl (còn gọi chất diệp lục) Số nhận xét A B C D Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn 26,72 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic glixerol (trong số mol axit metacrylic số mol axit axetic) O2 dư thu hỗn hợp Y gồm khí Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,76 mol Ba(OH)2 thu 98,5 gam kết tủa dung dịch Z Đun nóng Z lại xuất kết tủa Cho 26,72 gam X tác dụng hết với 150 ml dung dịch KOH 2M, cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A 30,1 B 28,9 C 24,7 D 35,6 Câu 12: Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic stiren Số chất dãy phản ứng với nước brom A B C D Câu 13: Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn Cu vào dung dịch HCl (dư) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,48 lít khí H2 (đktc) m gam kim loại không tan Giá trị m A 2,2 B 8,5 C 2,0 D 6,4 Câu 14: Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 Fe3O4 Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam X đun nóng Sau kết thúc thí nghiệm thu 63,6 gam chất rắn ống sứ 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y tỉ khối so với H2 20,4 Giá trị m A 90 B 45 C 35 D 70 Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 3,7 gam este X thu 6,6 gam CO2 2,7 gam nước Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 16: Cho hỗn hợp X gồm Mg Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y phần Fe khơng tan Chất tan dung dịch Y A MgSO4 FeSO4 B MgSO4, Fe2(SO4)3 FeSO4 C MgSO4 D MgSO4 Fe2(SO4)3 Câu 17: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu m gam muối Giá trị m A 25,0 B 19,6 C 26,7 D 12,5 Câu 18: Cacbohiđrat X không tham gia phản ứng thủy phân môi trường axit X làm màu dung dịch brom Vậy X A Fructozơ B Tinh bột C Glucozơ D Saccarozơ Câu 19: Cho dãy chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly–Val), glixerol, triolein Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là: A B C D Câu 20: Cho phát biểu sau: (1) Ở điều kiện thường, anilin chất rắn, tan nước.(2) Nhỏ nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất kết tủa trắng.(3) Dung dịch anilin làm phenolphtalein đổi màu Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới (4) Ứng với cơng thức phân tử C2H7N, đồng phân amin bậc 2.(5) Các peptit cho phản ứng màu biure.Số phát biểu A B C D Câu 21: Cho chất hữu bền, mạch hở X, Y, Z CTPT C2H4O2 Biết: – X tác dụng với NaHCO3 giải phóng CO2.– Y vừa tác dụng với Na vừa phản ứng tráng bạc.– Z tác dụng với NaOH không tác dụng với Na.Phát biểu sau ? A Y hợp chất hữu đơn chức B Z nhiệt độ sơi cao X C Z tan tốt nước D Z khả tham gia phản ứng tráng bạc Câu 22: Trong công nghiệp người ta điều chế Al phương pháp điện phân nóng chảy Al2O3 sau: Cho phát biểu: (a) Chất X Al nóng chảy (b) Chất Y hỗn hợp Al2O3 criolit nóng chảy (c) Na3AlF6 thêm vào oxit nhôm điện phân nóng chảy tạo hỗn hợp chất điện li lên bảo vệ nhơm nóng chảy khỏi bị oxi hóa O2 khơng khí (d) Trong q trình điện phân, anot thường xuất hỗn hợp khí thành phần CO, CO2 O2 (e) Trong q trình điện phân, cực âm ln phải thay điện cực làm graphit (than chì) nên bị khí sinh cực dương ăn mòn Số phát biểu A B C D Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 23: Để hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe 4,8 gam Fe2O3 cần dùng tối thiểu V (ml) dung dịch HCl 2M, thu dung dịch Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị V m A 290 104,83 B 260 102,7 C 260 74,62 D 290 83,23 Câu 24: Amino axit X cơng thức (H2N)2C2H3COOH Cho 0,02 mol X tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0,1M HCl 0,3M thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch gồm NaOH 0,2M KOH 0,4M, thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 10,15 B 12,89 C 12,31 D 11,01 Câu 25: Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe3O4 CuO (tỉ lệ mol : 1) cần dùng dung dịch H2SO4 loãng, thu dung dịch muối X Cho hỗn hợp gồm Mg Al tỉ lệ mol tương ứng : vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y m gam rắn Z Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, thấy lượng NaOH phản ứng 35,2 gam, lấy kết tủa thu đem nung ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi thu 16,0 gam hỗn hợp gồm hai oxit Giá trị m A 14,08 gam B 11,84 gam C 13,52 gam D 15,20 gam Câu 26: Cho phát biểu sau: (a) Glucozơ bị khử dung dịch AgNO3 NH3.(b) Phân tử khối amino axit (1 nhóm – NH2, nhóm – COOH) ln số lẻ.(c) Este không tan nước nhẹ nước, phân tử este khơng liên kết hiđro.(d) Chất béo gồm lipit, sáp, gluxit photpholipit.(e) Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên (g) Tương tự xenlulozơ, amilozơ polime dạng sợi, mạch khơng phân nhánh Số phát biểu A B C D Câu 27: Cho vào ống nghiệm vài tinh thể K2Cr2O7 , sau thêm tiếp khoảng 1ml nước lắc để K2Cr2O7 tan hết, thu dung dịch X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu dung dịch Y Màu sắc dung dịch X Y là: A màu vàng chanh màu da cam B màu vàng chanh màu nâu đỏ C màu nâu đỏ màu vàng chanh D màu da cam màu vàng chanh Câu 28: Cho sơ đồ chuyển hóa: C2 H5OH , H SO4 ,t  H SO4 dd NaOH ,t  X   Y   Z   CH3  CH  NH HSO4   COOC2 H5  NH3 ; H 2O  Na2 SO4  H 2O X A H2N–CH2–CH2–COOH B CH3–CH(NH2)–COOH Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C CH3–CH(CH3)–COONH4 D CH3–CH(NH2)–COONH4 Câu 29: Cho hỗn hợp rắn dạng bột tỉ lệ số mol ngoặc theo thứ tự chất sau : (1) Na Al2O3 (2:1) (2) Cu FeCl3 (1:3) (3) Na, Ba Al2O3 (1:1:2) (4) Fe FeCl3 (2:1) (5) Al K (1:2) (6) K Sr (1:1) hỗn hợp tan hết nước dư? A B C D Câu 30: Cho mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu mol chất Y, mol chất Z mol H2O Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng thu chất hữu T Phát biếu sau sai? A Chất X tác dụng với NaOH tỉ lệ mol 1:3 B Chất Y phản ứng tráng bạc C Chất T tác dụng với NaOH tỉ lệ mol 1:2 D Phân tử chất Z nguyên tử oxi Câu 31: Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn tồn glucozơ tạo axit gluconic (b) Ở điều kiện thường, glucozơ saccarozơ chất rắn, dễ tan nước (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo chế tạo thuốc súng không khói (d) Amilopectin tinh bột liên kết α–1,4–glicozit (e) Saccarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 32: Phản ứng tổng hợp glucozơ xanh cần cung cấp lượng 2726 kJ cho mol glucozơ tạo thành: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 Nếu phút, cm2 xanh nhận khoảng 2,15 J lượng mặt trời, 10% sử dụng vào phản ứng tổng hợp glucozơ Với ngày nắng (từ 7h00 – 17h00), diện tích xanh 1m2 lượng glucozơ tổng hợp ? A 90,26 gam B 88,32 gam C 85,18 gam D 90,32 gam Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm 0,05 mol CaCl2; 0,03 mol KHCO3; 0,05 mol NaHCO3; 0,04 mol Na2O; 0,03 mol Ba(NO3)2 vào 437,85 gam nước Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu kết tủa Y m gam dung dịch Z Giá trị m A 440 B 450 C 420 D 400 Câu 34: Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) chất Y (C3H12N2O3) X muối axit hữu đa chức, Y muối axit vô Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu 0,06 mol hai khí (có tỉ lệ mol 1:5) dung dịch chứa m gam muối Giá trị m là: A 3,46 B 4,68 C 5,92 D 2,26 Câu 35: Cho sơ đồ phản ứng sau: NaOH → X1 → X2 → X3 → NaOH Vậy X1, X2, X3 là: A NaCl, Na2CO3 Na2SO4 B Na2SO4, NaCl NaNO3 C Na2CO3, NaHCO3 NaCl D Na2SO4, Na2CO3 NaCl Câu 36: Bảng ghi lại tượng làm thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước: X, Y, Z T: Chất Cách làm Thí nghiệm 1: Thêm dung dịch NaOH (dư) Thí nghiệm 2: Thêm tiếp nước brom vào dung dịch thu thí nghiệm X Y Z T kết tủa sau tan dần Khơng tượng kết tủa sau tan dần Dung dịch chuyển sang màu vàng kết tủa khơng tan Khơng tượng Khơng kết tủa Khơng tượng Các chất X, Y, Z T là: A MgCl2, CrCl3, AlCl3, KCl B CrCl3, AlCl3, MgCl2, KCl C CrCl3, MgCl2, KCl, AlCl3 D AlCl3, CrCl3, MgCl2, KCl Câu 37: Để thuỷ phân hết 7,612 gam hỗn hợp X gồm este đơn chức este đa chức cần dùng vừa hết 80ml dung dịch KOH aM Sau phản ứng, thu hỗn hợp Y gồm muối axit cacboxylic ancol Đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y thu K2CO3, 4,4352 lít CO2 (đktc) 3,168 gam H2O Vậy a gần với giá trị sau ? A 1,63 B 1,42 C 1,25 D 1,56 Câu 38: Hòa tan hồn tồn lượng Ba vào 500ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M Sau phản ứng thu dung dịch X, kết tủa Y khí Z Khối lượng dung dịch X giảm so với khối lượng Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới dung dịch ban đầu 19,59 gam Sục khí CO2 (dư) vào X thấy xuất m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau ? A 7,85 B 1,55 C 3,95 D 5,55 Câu 39: Hỗn hợp E chứa chất X (C8H15O4N3) chất Y (C10H19O4N); X peptit, Y este axit glutamic Đun nóng 73,78 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu dung dịch chứa m gam muối alanin hỗn hợp F chứa ancol Đun nóng tồn F với H2SO4 đặc 140oC, thu 21,12 gam hỗn hợp ete Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 11,1 B 44,4 C 33,3 D 22,2 Câu 40: Cho 30,9 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Mg(NO3)2, Al tan hồn tồn dung dịch lỗng chứa 190,4 gam KHSO4 Sau phản ứng thu dung dịch Z chứa 208,3 gam muối trung hòa 3,36 lit hỗn hợp T gồm hai khí khí hóa nâu ngồi khơng khí Biết tỉ khối T so với khơng khí A 9,15 62 Khối lượng Al hỗn hợp giá trị gần với 87 B 8,05 C 10,5 D 5,5 Đáp án 1-C 2-D 3-C 4-B 5-A 6-A 7-D 8-B 9-D 10-B 11-A 12-C 13-C 14-D 15-D 16-A 17-C 18-C 19-D 20-D 21-D 22-C 23-B 24-A 25-B 26-B 27-D 28-D 29-C 30-C 31-B 32-C 33-B 34-A 35-C 36-D 37-A 38-B 39-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C - Phương pháp thủy luyện: điều chế kim loại tính khử yếu Cu, Hg, Ag, Au - Phương pháp nhiệt luyện: điều chế kim loại tính khử trung bình yếu Zn, Fe, Sn, Pb, Cu - Phương pháp điện phân: + Điện phân chất điện li nóng chảy (muối, bazo, oxit) để điều chế kim loại tính khử mạnh K, Na, Ca, Al + Điện phân dd chất điện li (dd muối) : điều chế kim loại tính khử yếu trung bình Zn, Fe, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 2: Đáp án D + Cho Zn vào dung dịch H2SO4 lỗng.: tạo khí H2 (khơng gây ô nhiễm) + Cho Cu vào dung dịch chứa Fe(NO3)3 HCl.: tạo khí NO, NO2 khí độc, gây nhiễm mơi trường + Thêm từ từ dung dịch HCl dung dịch NaHCO3 tạo khí CO2cũng khí gây nhiễm, nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính + Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.tạo khí SO2: độc, gây ô nhiễm, nguyên nhân gây mưa axit Câu 3: Đáp án C Xét phản ứng: (1) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O xt ,t (2) 2KClO3   2KCl + 3O2 (3) CH3CHO + 2AgNO3 + 2NH3 → CH3COONH4 + 2Ag + NH4NO3 t (4) NH NO3   N2O + 2H2O (5) Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2 (6) C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2NH2Br3 + 3HBr (7) C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O (8) 2Na + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2 (9) 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O Các thí nghiệm sinh đơn chất: (1) (2) (3) (5) (8) Số thí nghiệm: Câu 4: Đáp án B Các phản ứng a, b, c: Phản ứng a: Zn lên Zn2+ Phản ứng b: Fe lên Fe2+ Phản ứng c: Na ban đầu phản ứng với H2O tạo NaOH, sau tạo kết tủa td với CuSO4 Phản ứng d: CuO bị khử CO Phản ứng e: Au yếu Mg nên đẩy Mg khỏi muối Phản ứng g: Ag không tác dụng HCl dù đặc nóng Câu 5: Đáp án A Polime khơng chứa N phân tử đốt cháy khơng cho N2 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới + Tơ axetat: sản phầm xenlulozo tác dụng với anhidrit axetic (CH3CO)2O khơng N + Tơ axetat: (-NH[CH2]6NHCO[CH2]4CO-)n : thành phần N + Tơ olon: (-CH2(CN)-CH-)n + Tơ tằm: loại protein mà chất polipeptit thành phần chứa N Câu 6: Đáp án A FeCl3 +3NH3 +3H2O Fe(OH)3 + 3NH4Cl Fe(OH)3 kết tủa màu đỏ nầu, không bị tan NH3 Câu 7: Đáp án D CH3COOH + C6H5CH2OH CH3COOCH2C6H5 (benzyl axetat) số mùi este thơng dụng: Amyl axetat mùi dầu chuối Amyl fomat mùi mận Etyl fomat mùi đào chín Metyl salicylat mùi dầu gió Isoamyl axetat mùi chuối chín Etyl Isovalerat mùi táo Etyl butirat Etyl propionat mùi dứa Geranyl axetat mùi hoa hồng Metyl 2-aminobenzoat mùi hoa cam Benzyl axetat mùi thơm hoa nhài Câu 8: Đáp án B Các ion tồn dung dịch khi: +) ion dương ion âm +) Các ion khơng phản ứng với Nên nhóm ion thỏa mãn: K+, Ba2+, OH-, ClCác cặp khác không thỏa mãn vì: +) Ba2+ + PO43- → Ba3(PO4)2 +) OH- + HCO3- → CO32- + H2O +) Ca2+ + CO32- → CaCO3 Câu 9: Đáp án D n(H2O) = 0,8 mol Do ancol mà tạo chất hữu Trong ancol tạo số ete tối đa: Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Nên X gồm ete anken 2ROH → R2O + H2O ROH → R’ + H2O Số mol chất hữu là: 0,8 : = 0,2 mol => n(ete) = 0,6; n(anken) = 0,2 → n(ancol) = 0,6.2 + 0,2 = 1,4 mol m(ancol) = 52,8 + 14,4 = 67,2 → M(ancol) = 67,  48 1, → ancol CH3OH n(CH3OH) = n(ete) = 0,6 → n(ancol lại) = 0,8 mol → M(ancol lại) = 67,  0, 6.32  60 → C3H8O 0,8 Tổng số nguyên tử phân tử C3H8O là: 12 Lưu ý: Cách khác biện luận : Vì hh X gồm ancol anken → X gồm ancol khơng thể tách nước nên X chứa CH3OH với n(CH3OH) = 0,2.3 = 0,6; n(ROH) = 0,2.4 = 0,8 Câu 10: Đáp án B Các nhận xét là: (a) (b) (c) (d) (f) Nhận xét (e) sai CO2 khơng phải tác nhân gây mưa axit ( mà SO2, NOx) Số nhận xét đúng: Câu 11: Đáp án A Quan sát chất hh X: +) axit metacrylat: C4H6O2 +) axit ađipic: C6H10O4 +) axit axetic: C2H4O2 +) glixerol: C3H8O3 số mol axit metacrylic số mol axit axetic nên quy đổi axit metacrylat axit axetic thành C6H10O4≡ công thức axit ađipic → Quy đổi hỗn hợp X thành C6H10O4 ( a mol) C3H8O3( b mol) → mX = 146a + 92b = 26,72 Đốt cháy n(BaCO3) = 0,5 mol BTNT (Ba): n(Ba(HCO3)2) = 0,76 – 0,5 = 0,26 BTNT (C): n(CO2) = 0,26.2 + 0,5 = 1,02 = 6a + 3b Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Giải hệ: a = 0,12; b = 0,1 - X tác dụng 0,3 mol KOH → chất rắn gồm: 0,12 mol C6H8O4K2 0,06 mol KOH dư → m(rắn) = 222.0,12 + 0,06.56 = 30 gam Câu 12: Đáp án C Chất phản ứng với nước brom: isopren, anilin, anđehit axetic, axit metacrylic stiren Số chất: Lưu ý: Các chất hữu phản ứng Br2 như: liên kết π mạch hở; -CHO; anilin, phenol,… Câu 13: Đáp án C Zn phản ứng vơi HCl tạo H2, kim loại không tan Cu n(H2) = 0,2 mol suy n(Zn) =0,2 mol Nên m(Zn) = 13g Suy m(Cu) = 15- 13= 2g Câu 14: Đáp án D Hỗn hợp khí thu gổm: CO dư CO2 sinh Gọi n(CO) =a, n(CO2)= b Ta có: a+b = 11,2:22,4 28a+ 44b= 11,2/22,4 20,4 Tìm a= 0,1 b= 0,4 Vậy n(CO) p.ư = 0,4 BTKL: m + m(CO p.ư) = m(CR) +m(CO2) m= 63,6 + 0,4 44- 0,4 28 = 70 (g) Câu 15: Đáp án D n(CO2) = 0,15 =n (H2O) nên X este no, đơn chức, mạch hở m( O X) = 3,7 - 0,15 12 - 0,15 2=1,6 g nên n(O) =0,1 suy n(X) = 0,05 Số C X = 0,15/ 0,05 = Số H X = 0,3/ 0,05 = Vậy CT X: C3H6O2 CTCT: HCOOC2H5 CH3COOCH3 Câu 16: Đáp án A Một phần Fe không tan, nghĩa đã Fe bị tan (có dd muối Fe) , chắn Mg đã tan, nghĩa dd Mg2+ Mà sau phản ứng Fe dung dịch khơng thể Fe3+ nên dd Fe2+ Câu 17: Đáp án C n(Al) = 0,2 mol Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Muối AlCl3 0,2 mol nên m = 26,7g Câu 18: Đáp án C Fructozo không thủy phân môi trường axit X không làm màu dd brom Saccarozo tinh bột polisaccarit, bị thủy phần axit không làm màu dd brom Câu 19: Đáp án D isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat), glyxylvalin (Gly-Val), triolein + isoamyl axetat: este nên bị thủy phân NaOH + phenylamoni clorua: tác dụng với NaOH tạo anilin + poli(vinyl axetat): polime nhóm COO (este) nên bị thủy phần NaOH + glyxylvalin (Gly-Val): peptit bị thủy phân NaOH tạo muối axit amin nước + triolein: chất béo bị thủy phân NaOH tạo glixerol muối natri axit béo oleic Câu 20: Đáp án D Mệnh đề 2, +(1) Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng, tan nước + (3) Anilin tính bazo yếu nên không làm đổi màu quỳ phenolphtalein + (5) Từ tripeptit trở phản ứng mau biure Câu 21: Đáp án D C2H4O2 đồng phân CH3COOH, HCOOCH3, HOCH2CHO Do X phải CH3COOH (do tác dụng với NaHCO3) Y HOCH2CHO Z phải este HCOOCH3 Vậy phát biểu Z khả tham gia phản ứng tráng bạc Câu 22: Đáp án C Các phát biểu c, d, e + (a): X hỗn hợp Al2O3 criolit nóng chảy + (b): Y Al nóng chảy + (e) Trong trình điện phanaphair hạ thấp dần cực dương vào thùng điện phân khí oxi sinh cực dương đốt cháy than sinh CO2 Câu 23: Đáp án B n(Fe) = 0,2 ; n(Fe2O3) = 0,03 Y gồm: FeCl2 Kết tủa gồm Ag, AgCl Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Fe2O3 +6HCl 2FeCl3 + 3H2O 0,03 -0,18 0,06 Fe+ 2FeCl3 3FeCl2 0,03 0,06 0,09 Fe +2HCl FeCl2 +H2 0,17 -0,34 0,17 Vậy: FeCl2: 0,09 + 0,17 = 0,26, n(HCl) cần dùng =0,18 + 0,34 = 0,52 Kết tủa: Ag (0,26) , AgCl (0,26 = 0,52) Vậy m = 0,26 108 + 0,52 143,5 = 102, 7g V= 0,52 / = 0,26 (l) Câu 24: Đáp án A n(OH-) = n(H2O) = n(X) + 2n(H2SO4) +n(HCl) = 0,02 + 0,2.0,1 + 0,2 0,3 = 0,12 mol → V = 0,12 : (0,2 + 0,4) = 0,2 lít BTKL → m(muối) = 0,02 104 + 0,02 98 + 0,06 36,5 + 0,04 40 + 0,08 56- 0,12 18 = 10,15 gam Câu 25: Đáp án B Mg 2  2b  FeSO4  a  CuO  a  Mg  b  H SO4   Fe2  SO4 3  a     Al  b   Fe3O4  b  CuSO4  a  Al 3  b  Fe2  c   NaAlO2  b  Na2 SO4  5a  Cu Fe 2b.2  4b  2c  0,88 a  0, 08     b  0, 08 2b.40  80c  16 b  10a  0,88 c  0,12   Vậy Cu  0,08 ; Fe  0,08.3  0,12  0,12  m  11,849 g Câu 26: Đáp án B Các mệnh đề: b, e, g Mệnh đề a: glucozo bị oxi hóa Mệnh đề b: CT chung aa NH2 COOH là: H2N- CnH2n-2kCOOH hay CmH2m2k+1O2N (Vì phân tử khối C, O, N chẵn, phân tử khối H lẻ mà số H lẻ nên phân tử khối aa lẻ Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Mệnh đề c: nguyên nhân este không tạo liên kết hidro với nước Mệnh đề d: Lipit gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit Câu 27: Đáp án D Cr2O4 : dd màu da cam, mơi trường kiềm chuyển thành CrO42- màu vàng chanh Câu 28: Đáp án D CH3-CH(NH2)-COONH4 + NaOH 2CH3- CH (NH2)-COONa + H2SO4 CH3-CH(NH2)-COOH +C2H5OH CH3- CH (NH2)-COONa +NH3 +H2O 2CH3-CH(NH2)-COOH +Na2SO4 CH3-CH(NH2)-COOC2H5 +H2O Câu 29: Đáp án C Các phản ứng (1) (2) (5) (6) Phản ứng (2): Al2O3 tan phần bazo (được tạo kim loại tan nước) Phản ứng (4): Fe bị tan phần muối sắt III, tỉ lệ mol 2:1 Câu 30: Đáp án C (∏ + v) = mà chứa vòng benzen nên thêm nhóm COO Xét kiện: mol X tạo thành mol Y nên Y HCOONa mol Y tạo thành mol nước nên chứng tỏ nhóm este phenol → X HCOO-CH2-C6H5-OOCH HCOO-CH2-C6H4-OOCH (X) + 3NaOH → 2HCOONa (Y) + HO-CH2-C6H4-ONa (Z) + H2O 2HO-CH2-C6H4-ONa + H2SO4 → 2HO-CH2-C6H4-OH (T) + Na2SO4 Vậy nên: T phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1:1 ( tỉ lệ 1:2) Câu 31: Đáp án B Các phát biểu đúng: (b) (e) (f) Lưu ý: Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo sobitol Xenlulozơ trinitrat chất dễ cháy nổ mạnh dùng làm thuốc súng khơng khói ( khơng phải ngun liệu sản xuất tơ nhân tạo) Amilopectin tinh bột chứa liên kết α-1,4-glicozit α-1,6-glicozit Câu 32: Đáp án C Từ 7h đến 17h 600 phút Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới phút → 1cm2 → 0,215 J tổng hợp Glucozơ 600 phút → cm2 → 129 J Vậy 1m2 → 1290 kJ Mà 2726 kJ tạo thành mol glucozơ nên 1290 kJ ≈ 0,473 mol glucozơ → m= 0,4732.180 = 85,176 Câu 33: Đáp án B n(OH-) = 2n(Na2O)=0,08 ; n(HCO3-) = 0,08 ; n(Ba2+)=0,03 ; n(Ca2+) = 0,05 OH- + HCO3- → CO32- + H2O CO32- + Ba2+ → BaCO3 CO32- + Ca2+ → CaCO3 Y gồm BaCO3 0,03 ; CaCO3 0,05 → m(Y) = 0,03.197 +0,05.100= 10,91 BTKL: m = 0,05.111 + 0,03.100 + 0,05.84 + 0,04.62 +0,03.261 + 437,85 - 10,91 = 450 Câu 34: Đáp án A TH1: Gọi a, b số mol X,Y Khi cho E tác dụng với NaOH thì: NH4OOC-COONH3CH3 + NaOH → (COONa)2 + NH3 + CH3NH2 +H2O a mol a a a a (CH3NH3)2CO3 + NaOH → 2CH3NH3 + Na2CO3 + H2O b mol b 2b b a = 0,01 Mà (a + a + 2b) = 0,06 → b = 0,02 m(muối) = 134.a + 106.b= 3,46 TH2: X NH4OOC-CH2-COONH4 Y (CH3NH3)2CO3 Y (CH3NH3)2CO3 khơng thoả mãn từ số mol khí khơng khớp với số mol X 0,01 số mol Y 0,02 Câu 35: Đáp án C Vì từ X3 NaOH nên X3 phải NaCl Na2SO4 NaNO3 Nếu X1 Na2SO4 khơng thể tạo X2 Na2CO3 axit H2SO4 mạnh H2CO3 Vậy X1 Na2CO3, X2 NaHCO3 X3 NaCl Câu 36: Đáp án D X AlCl3 kết tủa tạo Al(OH)3 sau bị kiềm hồ tan tạo NaAlO2 NaAlO2 khơng tác dụng với nước brom Y CrCl3 tạo kết tủa Cr(OH)3, kết tủa tan tạo NaCrO2 NaCrO2 tác dụng với nước brom tạo Na2CrO4màu vàng T phải KCl khơng phản ứng thí nghiệm Vậy Z MgCl2 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 37: Đáp án A Ta n(CO2) = 0,198; n(H2O) = 0,176 n(KOH) = 0,08a → n(COO) = 0,08a ; n(K2CO3) = 0,04a Bảo toàn nguyên tố: n(C X) = 0,04 + 0,198 ; n( H X) = 2.0,176 - 0,08a ; n(O X) = 0,08a.2 → 12(0,04a + 0,198) + 2.0,176 - 0,08a + 0,16a.16 = 7,612 → a = 1,65 Câu 38: Đáp án B Ta : nAl2  SO4   0,5 mol Cho Ba tác dụng với Al2(SO4)3 tức cho Ba tác dụng với H2O tạo Ba(OH)2 sau chất tan Gọi số mol Ba x Ta số mol kết tủa BaSO4 tạo 0,15, số mol H2 x mol Ta có: nAl OH   4nAl3  nOH   0,1.4  x Áp dụng bảo toàn khối lượng, khối lượng dung dịch giảm là: 78  0,  x   0,15.233  x  137 x  19,59 Giải được: x = 0,16  nAlO  0,1   0,  x   0,02 mol Vậy sục CO2 dư vào X kết tủa tạo Al(OH)3 0,02 mol (khơng thể BaCO3)  m  1,56 gam Câu 39: Đáp án D Nhận thấy X 3-peptit, Y este axit glutamic Cho E tác dụng với NaOH vừa đủ thu dung dịch chứa muối Ala ancol Do X tạo Ala X Ala2Gly (do X 8C khơng thể chứa Ala được) Y este axit glutamic k=2 ancol tạo thành Y no Ta Y 10 C nên ancol toạ thành Y tổng cộng 5C 2ancol tạo số mol Nên đun nóng ancol F thu hỗn hợp ete quy ete CTPT C5H12O → n(este) = 0,24 → n(Y)=0,24 → n(X)=0,1→n(muối Ala tạo ra)= 0,2 → m=22,2 gam Câu 40: Đáp án D Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Cho 30,9 gam Y gồm FeO, Mg(NO3)2 Al tác dụng với 1,4 mol KHSO4 thu 208,3 gam muối trung hòa 0,15 mol hỗn hợp khí T M T  62 T khí H2, mặt khác T khí hóa nâu ngồi khơng khí T chứa NO Giải số mol H2 NO T 0,05 0,1 mol Bảo toàn khối lượng: mH2O  30,9  190,  208,3  0,15 62  9,9  nH2O  0,55 mol Do thu muối trung hòa nên H+ hết → BTNT H: nNH   Bảo toàn nguyên tố N: nMg  NO3   0, 05  0,1  0, 075 mol Bảo toàn O: nF eO  0,55  0,1  0,075.6  0, mol  mAl  5,  %Al  17, 476% 1,  0, 05.2  0,55.2  0, 05 mol ... 1-C 2-D 3-C 4-B 5-A 6-A 7-D 8-B 9-D 10-B 11-A 12-C 13-C 14-D 15-D 16-A 17-C 18-C 19-D 2 0- D 21-D 22-C 23-B 24-A 25-B 26-B 27-D 28-D 29-C 30-C 31-B 32-C 33-B 34-A 35-C 36-D 37-A 38-B 39-D 40-D LỜI... chuyển thành CrO4 2- có màu vàng chanh Câu 28: Đáp án D CH3-CH(NH2)-COONH4 + NaOH 2CH 3- CH (NH2)-COONa + H2SO4 CH3-CH(NH2)-COOH +C2H5OH CH 3- CH (NH2)-COONa +NH3 +H2O 2CH3-CH(NH2)-COOH +Na2SO4 CH3-CH(NH2)-COOC2H5... tải word đề thi thử Hóa THPT QG 201 8 201 9 cập nhật tới B Có kết tủa keo trắng, tan NH3 dư C Có kết tủa nâu đỏ, tan NH3 dư D Có kết tủa keo trắng, khơng tan NH3 dư Câu 7: Sản phẩm phản ứng este hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề 20 gv lê phạm thành file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề 20 gv lê phạm thành file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay