Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề 15 gv vũ khắc ngọc file word có lời giải chi tiết

10 18 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 12:26

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới ĐỀ SỐ 15 I MA TRẬN ĐỀ THI: Chuyên đề Loại câu hỏi Lý Bài tập thuyết Nhớ Cấp độ nhận thức Vận Vận Hiểu dụng dụng cao Tổng Sự điện li Cacbon-Silic Nito-Photpho Đại cương hóa hữu Hidrocacbon Ancol-Phenol 1 1 Đại cương kim loại Câu Câu: 13 Câu: 33 Câu: 2, Câu 14 Câu 31 Câu 35 Câu: 5, Câu 27 Câu 37 10 Tổng hợp hố học vơ Câu 39 11 Este, lipit 12 Amin, amino axit, protein Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm hợp chất Sắt - số kim loại nhóm B hợp chất 13 Cacbohidrat 14 Polime, vật liệu polime 15 Tổng hợp nội dung hố học hữu 16 Hóa học với vấn đề phát triển kinh tế-xã hội-môi trường Tổng (câu) Câu Câu 10 Câu 19 Câu 30 Câu 12 Câu Câu: 15, Câu: 25, 21 29 Câu 16, Câu: 22, 17 34 Câu:18 Câu: 24 1 Câu: 36, 38 Câu 26 Câu: 20 Câu:28, 32 Câu 40 Câu 17 12 1 Câu 23 Câu 23 Câu 11 1 1 13 40 II ĐỀ THI: Câu 1: Một kim loại M tác dụng với dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 đặc nguội Kim loại M A Al B Ag C Zn D Fe Câu 2: Khi nói q trình điều chế Al công nghiệp, mệnh đề khơng đúng? A Trong quặng boxit, ngồi Al2O3 tạp chất SiO2 Fe2O3 B Cả điện cực thùng điện phân Al2O3 làm than chì C Trong trình điện phân, cực âm bị mòn dần hạ thấp dần xuống D Sử dụng khoáng chất criolit giúp tiết kiệm lượng cho trình sản xuất Câu 3: “Hiệu ứng nhà kính” tượng làm cho Trái Đất nóng dần lên, xạ bị giữ lại mà khơng ngồi Ngun nhân gây hiệu ứng nhà kính gia tăng nồng độ khơng khí Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A O3 B O2 C CO2 D CF4 Câu 4: Biết A tác dụng với dung dịch NaOH, cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn B hỗn hợp C Chưng cất C thu D, D tráng bạc tạo sản phẩm E E tác dụng với dung dịch NaOH lại thu B Công thức cấu tạo A A HCOOCH2CH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CH-CH3 D HCOOCH=CH2 Câu 5: Chất không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng? A CrO B Fe2O3 C Fe3O4 D CrO3 Câu 6: Cho polime: polietilen, tơ nitron, tơ capron, nilon-6,6, tinh bột, protein, cao su isopren cao su buna-N Số polime chứa nitơ phân tử A B C D Câu 7: Dãy kim loại sau điều chế cách điện phân nóng chảy muối clorua nó? A Al, Mg, Na B Na, Ba, Mg C Al, Ba, Na D Al, Mg, Fe Câu 8: Phát biểu đúng? A Trong dung dịch, ion Cr3+ tính lưỡng tính B Crom kim loại tính lưỡng tính C Trong dung dịch, ion Cr3+ vừa tính oxi hóa, vừa tính khử D Cr(OH)3 dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh Câu 9: Cho dung dịch nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4) Giá trị pH dung dịch xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải A (3), (2), (4), (1) B (4), (1), (2), (3) C (1), (2), (3), (4) D (2), (3), (4), (1) Câu 10: Oxit Y nguyên tố X ứng với hóa trị II thành phần % theo khối lượng X 42,86% Trong mệnh đề sau: (1) Y tan nhiều nước (2) Liên kết X với O Y liên kết ba (3) Y điều chế trực tiếp từ phản ứng X nước nóng (4) Từ axit fomic điều chế Y (5) Từ Y, phản ứng trực tiếp điều chế axit etanoic (6) Y khí khơng màu, khơng mùi, khơng vị, tác dụng điều hòa khơng khí Số mệnh đề nói X Y A B C D Câu 11: Cho hiđrocacbon mạch hở X1, X2 cơng thức phân tử CnHn, CmH2n Khi cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch Br2 dư số mol Br2 luôn gấp đôi số mol hỗn hợp Giá trị n m A B C D Câu 12: Khi so sánh HCHO HCOOH, phát biểu không đúng? A HCHO HCOOH phản ứng tráng bạc B HCHO HCOOH tan tốt nước C HCHO nhiệt độ sôi nhỏ nhiệt độ sôi HCOOH D HCHO HCOOH phản ứng cộng với H2 (xúc tác Ni, t0) Câu 13: Hòa tan hồn toàn hỗn hợp gồm 13 gam kẽm 5,6 gam sắt dung dịch H2SO4 lỗng dư khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi nào? A tăng 18,6 gam B giảm 0,6 gam C tăng 18 gam D giảm 18,6 gam Câu 14: Cho m gam khối Al hình cầu bán kính R vào 1,05 lít dung dịch H2SO4 0,1M Biết sau phản ứng (hồn tồn) ta cầu bán kính R/2 Giá trị m A 2,16 B 3,78 C 1,08 D 3,24 Câu 15: Cho hỗn hợp gồm Fe Mg vào dung dịch AgNO3, phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X (gồm hai muối) chất rắn Y (gồm hai kim loại) Hai muối X A Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 B Fe(NO3)2 AgNO3 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C Fe(NO3)3 Mg(NO3)2 D AgNO3 Mg(NO3)2 Câu 16: chất hữu chức, mạch hở, thuộc nhóm chức chương trình phổ thông Công thức phân tử C3H4O2, CH2O2 C2H4O2 Nhóm chức chất khác nhóm chức chất lại Phát biểu đúng? A Cả chất tham gia phản ứng tráng gương B Cả chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng C chất phản ứng với H2, đun nóng Ni D chất hợp chất chưa no Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm este no, đơn chức, mạch hở Sản phẩm cháy dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam Số mol CO2 H2O sinh từ phản ứng đốt cháy A 0,05 0,05 B 0,1 0,1 C 0,05 0,1 D 0,1 0,15 Câu 18: Ứng dụng sau aminoaxit không đúng? A Axit glutamic thuốc bổ thần kinh, methionin thuốc bổ gan B Aminoaxit thiên nhiên sở kiến tạo protein thể sống C Muối đinatriglutamat gia vị cho thức ăn (gọi bột hay mì chính) D Các aminoaxit (có nhóm -NH2 vị trí số 6, 7, ) nguyên liệu sản xuất tơ nilon Câu 19: Phân bón hố học hố chất chứa nguyên tố dinh dưỡng, bón cho nhằm nâng cao suất trồng việc sử dụng phân bón hóa học lâu dài làm thay đổi đặc điểm lý, hóa đất Trong loại phân đạm sau loại bón làm thay đổi mơi trường pH đất nhất? A NH4NO3 B NH4Cl C (NH4)2SO4 D Ure Câu 20: Chất hữu không bị thủy phân dung dịch kiềm? A Tristearin B Nilon-6 C Saccarozơ D Anbumin Câu 21: Cho phát biểu vị trí cấu tạo kim loại sau: (1) Hầu hết kim loại từ 1e đến 3e lớp (2) Tất nguyên tố nhóm B kim loại (3) Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại cấu tạo tinh thể (4) Liên kết kim loại liên kết hình thành lực hút tĩnh điện ion dương kim loại lớp electron tự Số phát biểu A B C D Câu 22: Cho chất hữu A đơn chức (chứa ngun tố C, H, O) khơng khả tráng bạc A tác dụng vừa đủ với 96 gam dung dịch KOH 11,66%, sau phản ứng cạn dung dịch thu 23 gam chất rắn Y 86,6 gam nước Đốt cháy hoàn toàn Y thu sản phẩm gồm 15,68 lít CO2 (đktc); 7,2 gam nước lượng K2CO3 Công thức cấu tạo A A CH3COOC6H5 B HCOOC6H4CH3 C CH3C6H4COOH D C2H3COOC6H5 Câu 23: Đinitơ oxit chất khí khơng màu, cảm giác say hít phải, tác dụng giảm đau nên dùng làm chất gây mê y tế (hỗn hợp gồm 20% O2 80% N2O) ca phẫu thuật nhỏ (tiểu phẫu) Nung nóng 26 gam hỗn hợp gồm NaNO3 (NH4)2SO4 tỷ lệ : khối lượng tới phản ứng xảy hồn tồn thu V lít khí N2O (đktc) Giả sử phản ứng tạo khí N2O Giá trị V gần với giá trị sau đây? A 2,84 B 3,43 C 3,48 D 3,58 Câu 24: Cho 20 gam hỗn hợp amin no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng tỉ lệ mol tương ứng : 10 : 5, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu 31,68 gam hỗn hợp muối Tổng số đồng phân amin A B 14 C 28 D 16 Câu 25: Cho cặp dung dịch sau: (1) Na2CO3 AlCl3 (2) NaNO3 FeCl2 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới (3) HCl Fe(NO3)2 (4) NaHCO3 BaCl2 (5) NaHCO3 NaHSO4 Khi trộn chất cặp với số trường hợp xảy phản ứng A B C D Câu 26: Thủy phân lượng saccarozơ, trung hòa dung dịch sau phản ứng phương pháp thích hợp, tách thu m gam hỗn hợp X gồm gluxit chia thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với lượng dư H2 (Ni, t0) thu 14,56 gam sorbitol - Phần hòa tan hồn tồn vừa 6,86 gam Cu(OH)2 nhiệt độ thường Hiệu suất phản ứng thủy phân saccarozơ A 40% B 80% C 50% D 60% Câu 27: Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 lỗng dư thu dung dịch X Trong hóa chất sau: KMnO4, Cl2, NaOH, CuSO4, Cu, KNO3, KI Số chất tác dụng với dung dịch X A B C D Câu 28: Tào phớ (còn gọi phớ, tàu hũ, ) ăn vặt làm từ đậu tương ưa thích châu Á Tương tự đậu phụ, để làm tào phớ, cách làm truyền thống, người ta thêm "nước chua" vào dung dịch nước đậu tương nấu chín (đậu tương xay với nước lọc đun sơi), "óc đậu" bị kết tủa, sau trải qua trình lọc, ép, chế biến, thu thành phẩm tương ứng Gần đây, lợi nhuận, nhiều người sản xuất đậu phụ, tào phớ thay dùng "nước chua" để làm "óc đậu" lại thay thạch cao gây nhiều lo ngại vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm Kết luận đúng? A Đậu tương hàm lượng đạm cao nhờ vi khuẩn cố định đạm ký sinh nốt sần rễ B "Nước chua" sử dụng trình làm đậu chất dung dịch axit pH cao C Sự hình thành "óc đậu" chất biến tính đơng tụ protein tác dụng axit D Để tào phớ thu rắn đẹp mắt nên thêm vào trình chế biến thật nhiều thạch cao Câu 29: Cho nhận xét sau kim loại: (1) Các kim loại kiềm kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối (2) Tính chất vật lí chung kim loại electron tự gây (3) Al kim loại lưỡng tính vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl (4) Các kim loại Na, K Al tan tốt dung dịch KOH điều kiện thường (5) Trong thực tế người ta sản xuất Al lò cao (6) Trong vỏ Trái Đất, sắt kim loại phổ biến tất kim loại Số nhận xét A B C D Câu 30: Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen hiđro tỷ khối so với H2 16 Đun nóng hỗn hợp X thời gian thu 1,792 lít hỗn hợp khí Y (ở đktc) Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 25,6 gam Br2 Thể tích khơng khí (chứa 20% O2 80% N2 thể tích, đktc) cần dùng để đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y A 35,840 B 38,080 C 7,616 D 7,168 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 31: Nhỏ từ từ tới dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 AlCl3 Mối quan hệ số mol Ba(OH)2 thêm vào khối lượng kết tủa sinh biểu diễn đồ thị sau: Tổng giá trị (x + y) A 163,2 B 162,3 C 132,6 D 136,2 Câu 32: Cho phát biểu sau: (1) Trong công nghiệp, glixerol dùng để sản xuất chất béo (2) Trong y học, glucozơ dùng làm thuốc tăng lực (3) Để khử mùi cá (do amin mùi gây ra) người ta thường dùng dung dịch giấm ăn (4) Chất béo lỏng triglixerit chứa gốc axit không no phân tử (5) Cả xenlulozơ amilozơ dùng để sản xuất tơ sợi dệt vải (6) Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím (7) Các peptit tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm tạo hợp chất màu tím đỏ tím Số phát biểu A B C D Câu 33: Một bình kín chứa 45,63 gam kim loại M (chỉ hóa trị nhất) 56,784 lít O2 (đktc) Nung nóng bình thời gian, sau đưa bình nhiệt độ ban đầu áp suất bình 75% so với trước phản ứng Lấy chất rắn thu cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu 28,392 lít H2 (đktc) Kết luận đúng? A Bột kim loại M cháy khí Cl2 điều kiện thường B M tan dung dịch NaOH đặc nguội H2SO4 đặc nguội C Oxit M lưỡng tính khơng tan dung dịch NaOH loãng D M kim loại dẫn điện dẫn nhiệt tốt Câu 34: Cho chất hữu X, Y, Z, T công thức phân tử dạng C2H2On (n ≥ 0) Biết rằng: - X, Y, Z tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 - Z, T tác dụng với NaOH - X tác dụng với nước Giá trị n X, Y, Z, T A 3, 4, 0, B 0, 2, 3, C 0, 4, 2, D 3, 2, 0, Câu 35: Cho từ từ 300 ml dung dịch gồm NaHCO3 0,1M K2CO3 0,2M vào 100 ml dung dịch gồm HCl 0,2M NaHSO4 0,6M thu V lít CO2 thoát đktc dung dịch X Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch gồm KOH 0,6M BaCl2 1,5M thu m gam kết tủa Giá trị V m A 1,0752 lít 8,274 gam B 0,448 lít 25,8 gam C 1,0752 lít 22,254 gam D 1,0752 lít 19,496 gam Câu 36: Hỗn hợp X gồm chất hữu cơng thức phân tử C2H8O3N2 Cho lượng X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, thu dung dịch Y gồm chất Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới vơ 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm amin cạn toàn dung dịch Y thu 29,28 gam hỗn hợp muối khan Giá trị V A 480 B 420 C 960 D 840 Câu 37: Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu FeCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu NO; 0,03 mol khí CO2; dung dịch Y 21,44 gam kim loại cạn dung dịch Y thu chất rắn khan khối lượng A 38,82 gam B 36,42 gam C 36,24 gam D 38,28 gam Câu 38: Cho hỗn hợp X gồm glucozơ tripeptit mạch hở cấu tạo từ α-amino axit no, mạch hở chứa nhóm –NH2, nhóm –COOH nguyên tố oxi chiếm 32,57% khối lượng hỗn hợp X Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X cần 79,632 lít oxi (đktc) đốt cháy hồn tồn hỗn hợp Y gồm m gam amino axit 2m gam đipeptit mạch hở tương ứng với tripeptit cần 20,16 lít oxi (đktc) Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 7,8 B 6,7 C 5,8 D 9,3 Câu 39: Cho 30,24 gam hỗn hợp chất rắn X gồm Mg, MgCO3 Mg(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,57% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 1,64 mol NaHSO4, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa muối trung hòa khối lượng 215,08 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 H2 (trong số mol N2O số mol CO2) Tỷ khối Z so với He a Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 6,5 B 7,0 C 7,5 D 8,0 Câu 40: Cho hỗn hợp E gồm este X đơn chức axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no nối đơi C=C phân tử) Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp E thu 0,43 mol khí CO2 0,32 mol nước Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 46,6 gam E lượng NaOH vừa đủ cạn dung dịch sau phản ứng thu 55,2 gam muối khan phần chứa chất hữu Z Biết tỷ khối Z so với H2 16 Phần trăm khối lượng Y hỗn hợp X gần với gía trị sau đây? A 46,5% B 48,0% C 43,5% D 41,5% III ĐÁP ÁN: 1–C 11 – B 21 – D 31 – A 2–C 12 – D 22 – A 32 – A 3–C 13 – C 23 – B 33 – A 4–B 14 – A 24 – B 34 – B 5–D 15 – A 25 – C 35 – C 6–A 16 – A 26 – A 36 – C 7–B 17 – B 27 – A 37 – B 8–C 18 – C 28 – C 38 – C 9–D 19 – D 29 – B 39 – B 10 – B 20 – C 30 – A 40 – A IV LỜI GIẢI CHI TIẾT: Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án C Trong trình điện phân, cực dương bị mòn dần hạ thấp dần xuống Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án B A = CH3COOCH=CH2; B = CH3COONa; D = CH3CHO; E = CH3COONH4 Câu 5: Đáp án D Câu 6: Đáp án A Polime chứa nguyên tử N phân tử là: tơ nitron; tơ capron; nilon-6,6; protein; cao su buna-N Câu 7: Đáp án B Không điều chế Al cách điện phân nóng chảy AlCl3 Câu 8: Đáp án C Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A sai, dung dịch, ion Cr3+ tính axit B sai, Crom khơng tinh lưỡng tính D sai, Cr2O3 dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh Câu 9: Đáp án D pH tăng dần tính bazơ tăng dần, tính axit giảm dần Câu 10: Đáp án B X  Y  XO   0, 4286  X  12  Y  CO X  16 Mệnh đề là: (2); (3); (4); (5) (1) CO tan nước (2) C  O t (3) C + H2O   CO + H2 H2SO4  d   CO  H2O (4) HCOOH  t0 xt (5) CH3OH  CO   CH3COOH (6) Y khí khơng màu, không mùi, không vị, độc Câu 11: Đáp án B Số mol Br2 gấp đôi số mol hỗn hợp nên X1 X2 liên kết pi phân tử n  2n  n    2n  2m  m  Câu 12: Đáp án D Câu 13: Đáp án C n Zn  0, 2;n Fe  0,1  n H2  0,3  m  mZn Fe  mH2  18 Câu 14: Đáp án A Bán kính cầu giảm lần nên thể tích cầu giảm lần, 7/8 lượng Al tham gia phản ứng n H2SO4  0,105  n Al pu   0, 07  m  0, 07.27  2,16 Câu 15: Đáp án A X gồm muối Mg(NO3)2 Fe(NO3)2; Y gồm kim loại Ag Fe Câu 16: Đáp án A CH2O2 = HCOOH; C2H4O2 = HCOOCH3; C3H4O2 = CH2(CHO)2 Câu 17: Đáp án B 6,  n CO2  n H2O   0,1 44  18 Câu 18: Đáp án C Muối mononatriglutamat gia vị cho thức ăn (gọi bột hay mì chính) Câu 19: Đáp án D Ure tan nước tạo (NH4)2CO3 tính lưỡng tính nên làm thay đổi pH đất hông đáng kể, muối axit Câu 20: Đáp án C Câu 21: Đáp án D Phát biểu đung là: (1); (2); (3); (4) Câu 22: Đáp án A BTKL  n KOH  0,  mH2Odd KOH  84,8  n H2Osra   0,1   mA  13,6 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới BT  C     n C  0,8   BT H   n K2CO3  0,1  A   n H  0,8  A  C8 H8O  CH 3COOC6 H  BTKL   n O  0,   Câu 23: Đáp án B 13  NaNO3 :  n  n  13  85 NH NO3 m NaNO3  m NH4  SO4  13    n N2O   V  3, 426 85  NH  SO : 13 4  132  Câu 24: Đáp án B BTKL   n HCl  0,32  n amin  0,32  số mol amin X; Y; Z 0,02; 0,2; 0,1 mol M X  45 X  C2 H N     0, 02M X  0, M Y  0,1M Z  20  M Y  59  Y  C3H N M  73  Z  C H N  Z 11  BTKL C2 H7 N : CH3CH2 NH2 ;CH3 NHCH3 C3H9 N : CH3CH2CH2 NH2 ;  CH3 2 CHNH2 ;C2H5 NHCH3 ;  CH3 3 N C4 H11N : CH3 CH2CH2CH2 NH2 ;  CH3 2 CHCH2 NH2 ;CH3CH(NH2 )C2H5 ;  CH3 3 CNH2 ; C2 H5 NHC2 H5 ;CH3 NHCH2CH2CH3 ;CH3 NHCH  CH3 2 ;C2 H5 N  CH3 2 Câu 25: Đáp án C Trường hợp xảy phản ứng là: (1); (3); (5) (1) 3Na2CO3 + 2AlCl3 + 3H2O   6NaCl + 2Al(OH)3 + 3CO2 (3) 9Fe(NO3)2 + 12HCl   4FeCl3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO + 6H2O  Na2SO4 + CO2 + H2O (5) NaHCO3 + NaHSO4  Câu 26: Đáp án A + Phần 1:  n Glucozo  n Fructozo  n sobitol  0,08  nSaccarozo tp  0,04 + Phần 2:  n Glucozo  n Frutozo  nSaccarozo  2n Cu OH  0,14  n Saccarozo  0,06 0, 04 100%  40% 0, 06  0, 04 Câu 27: Đáp án A X chứa FeSO4; Fe2(SO4)3; H2SO4 nên X phản ứng với KMnO4 (+ H+ + Fe2+); Cl2 (+Fe2+); NaOH; Cu (+ Fe3+); KNO3 (+ H+ + Fe2+); KI (+ Fe3+) Câu 28: Đáp án C A sai, vi khuẩn cố định đạm cộng sinh nốt sần rễ họ Đậu B sai, nước chua dung dịch axit pH thấp D sai, thêm thạch cao để thu váng đậu nhanh nhiều Câu 29: Đáp án B Nhận xét là: (1); (2); (4) (3) Al kim loại, khơng tính chất lưỡng tính (5) Al sản xuất thùng điện phân (6) Kim loại phổ biến vỏ Trái Đất Al; F đứng vị trí thứ Câu 30: Đáp án A H Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới M X  32  n C4 H n H2  C H : 3x  X 4  n H2  pu   5x  0, 08 H : 2x BT    3x.3  5x  0, 08  25,  x  0, 02  n O2  Y   n O2  X   0,32  Vkk  35,84 160 Câu 31: Đáp án A Phân tích đồ thị: + Đoạn 1: 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3   2Al(OH)3 + 3BaSO4 + Đoạn 2: 3Ba(OH)2 + 2AlCl3   2Al(OH)3 + 3BaCl2 + Đoạn 3: Ba(OH)2 + 2Al(OH)3   Ba(AlO2)2 + 4H2O + Đoạn 4: khơng phản ứng 0,3  n Al2 SO4    0,1   x  0,1.3.233  69,9     x  y  163,  y  69,9  0,3.78  93,3 n 3  0, 6.2  0,3   Al Câu 32: Đáp án A Phát biểu là: (2); (3); (4) (1) Không sản xuất chất béo công nghiệp (5) Không dùng amilozơ để sản xuất tơ sợi dệt vải (6) Dung dịch amino axit làm đổi màu quỳ tím hay khơng phụ thuộc vào số nhóm -NH2 -COOH phân tử amino axit (7) Các peptit từ liên kết peptit trở lên tác dụng với Cu(OH)2/OH- sinh hợp chất màu tím đỏ tím (phản ứng màu biure) Câu 33: Đáp án A 56, 784 28,392 0, 25.4  4n O2  2n H2 5, 07 22, 22, BTe   Giả sử M hóa trị n  n M  n n n n   M M  9n    Al M M  27 Câu 34: Đáp án B X tác dụng với H2O; dung dịch AgNO3/NH3 → X = C2H2 Z tác dụng với dung dịch NaOH phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 → Z = OHC-COOH Y tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 → Y = OHC-CHO T tác dụng với dung dịch NaOH → T = HOOC-COOH Câu 35: Đáp án C CO32 : 0, 06 n  0, 032    CO32  pu    HCO3 : 0, 03  n CO2  pu   2n HCO  pu     V  1, 0752 3 n HCO  pu   0, 016     H : 0, 08  Na  ; K  ;Cl  2 BaSO4 : 0, 06 CO3 : 0, 028 KOH : 0, 06  X    m  22, 254  HCO3 : 0, 014 BaCl2 : 0,15 BaCO3 : 0, 042 SO2 : 0, 06  Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 36: Đáp án C X gồm C2H5NH3NO3; (CH3)2NH2NO3; H2NCH2NH3HCO3; CH2(NH3)2CO3  NaNO3 : x 85x  106y  29, 28 x  0,12 BT Na   Y    n NaOH  0, 48  V  960  y  0,18  Na 2CO3 : y x  y  0,3 Câu 37: Đáp án B 35, 48  21, 44  0, 03.116  n FeCO3  n CO2  0, 03  n Cupu   0,165 64  Fe  NO3 2 : 0, 03   m  36, 42 Cu NO : 0,165     Câu 38: Đáp án C n X  x  y  0,3 C6 H12 O6 : x  x  0,12  96x  64y    X  C6 H11 N3O : y  %O   0,3257   y  0,18 180x  189y  14z CH : z   z  1, 08  n O  6x  6, 75y  1,5z  3,555   tripeptit  C12 H23 N3O4  C4 H9 NO2  dipeptit  C8H16 N2O3 m 2m  n O2  5, 25  10,5  0,9  m  5,5326 103 188 Câu 39: Đáp án B Mg 2 : x   BTDT    2x  y  1, 64  x  0,8  NH : y  Y    BTKL   24x  18y  1, 64.119  215, 08  y  0, 04    Na :1, 64 SO2 :1, 64    3a  3b  0,54 a  0,12  NO3 : a  n O X   0,54  X  2     CO3 : b 62a  60b  0,8.24  30, 24 b  0, 06 BT O  BT H     n H2O  0, 72  n H2  0, 08  n CO2  n N2O  0, 06   BT N  a  6,83333     n  0, 04  N2  Câu 40: Đáp án A m E  86x  116y  14z  46, C2 H3COOCH3 : x  x  0, 25    n CO2 4x  4y  z 43  M Z  32  CH3OH  E C2 H  COOH 2 : y       y  0,15   n H2O 3x  2y  z 32 z  0,55  CH : z m  muoi  94x  160y  14z  55,  X  C3H5COOCH3 : 0, 25 0,550,25  0,15.2  E  %mY E   46,35% Y  C H COOH : 0,15     - HẾT ... Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C Fe(NO3)3 Mg(NO3)2 D AgNO3 Mg(NO3)2 Câu 16: Có chất hữu chức, mạch hở, thuộc nhóm chức chương... hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới (3) HCl Fe(NO3)2 (4) NaHCO3 BaCl2 (5) NaHCO3 NaHSO4 Khi trộn chất cặp với số trường hợp có xảy phản ứng A B C D Câu... 254  HCO3 : 0, 014 BaCl2 : 0 ,15 BaCO3 : 0, 042 SO2 : 0, 06  Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Hóa THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 36:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề 15 gv vũ khắc ngọc file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn hóa học đề 15 gv vũ khắc ngọc file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay