Dạng toán chuyển động lớp 5

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 10:57

dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động dạng toán chuyển động Dạng toán chuyển động lớp DẠNG : quãng đường – thời gian – vận tốc –o0o– Công thức : s=vxt Trong : • s : qng đường (km, m, …) • t: thời gian hết quãng đường s (giờ, s, ) • v: vận tốc chuyển động (km/h, m/s, …) Nhận biết cách giải : Trong giai đoạn chuyển động gồm đại lượng : quãng đường (s) – thời gian (t) – vận tốc (v) Khi biết đại lượng tìm đại lượng lại : + Nếu biết : v, t ta tìm s ; cơng thức : s =v x t + Nếu biết : s, t ta tìm v ; cơng thức : v =s : t + Nếu biết : v, s ta tìm t ; cơng thức : t =s : v Bài toán 1: Lan học từ nhà đến trường xe đạp với vận tốc 15 km/h, hết 15 phút Tan trường, Lan muốn sớm thời gian phút Lan phải với vận tốc km/h ? Giải quãng đường từ nhà đến trường : 15 x ¼ = 3,75 (km) thời gian Lan : 15 – = 12 phút = 12/60 = 1/5 vận tốc Lan : 3,75 : 1/5 = 18,75 (km) Đáp số : 18,75 km Đổi : 15 phút = 15/60 = ¼ Bài tốn 2: Cùng lúc có tơ từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h xe máy từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h, chúng gặp sau Hỏi: a) Chỗ gặp cách B ki-lô-mét? b) Quãng đường AB dài ki-lô-mét? c) Khi tơ đến B xe máy cách A ki-lô-mét? d) Khoảng cách ô tô xe máy sau chúng 1,5 giờ? Giải 30 x 3,5 = 105 km Khi ô tơ đến B xe máy cách A : 140 – 105 = 35 km Ơ tơ xe máy gặp sau giờ, nên thời gian chúng a) Chỗ gặp cách B : 30 x = 60 km b) Chỗ gặp cách A : 40 x = 80 km d) Quãng đường ô tô 1,5 : 40 x 1,5 = 60 km Quãng đường AB dài : Quãng đường xe máy 1,5 : 60 + 80 = 140 km 30 x 1,5 = 45 km c) Thời gian ô tô từ tỉnh A đến tỉnh B là: 140 : 40 = 3,5 Khoảng cách ô tô xe máy sau chúng 1.5 Quãng đường xe máy 3,5 : 140 – (60 + 45) = 35 km Dạng : chuyển động ngược chiều gặp –o0o– Bài toán tổng quát : Cho hai địa điểm A B cách đoạn s xe thứ xuất phát A phía B lúc đó, xe thứ hai xuất phát B phía A sau thời gian, hai xe gặp hỏi khoảng thời gian hai xe gặp ? Tóm tắt : • v1 : vận tốc xe thứ • v2 : vận tốc xe thứ hai • AB = s : khoảng cách địa điểm A B xuất phát lúc Cách giải : Chứng minh công thức : tổng hai vận tốc : Khi hai xe gặp chỗ C: v1 + v2 = … AB = AC + CB thời gian gặp hai xe : s = v x t + v2 x t s : (v1 + v2) = … s = (v1 + v2 ) x t đáp số : … ta thời gian gặp hai xe : t = s : (v1 + v2) = toán : Cùng lúc 30 phút sáng có tơ từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 40km/h xe máy từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h khoảng cách tỉnh A đến tỉnh B 140 km Hỏi hai xe gặp ? giải tổng hai vận tốc : 40 + 30 = 70 km/h thời gian gặp hai xe : 140 : 70 = hai xe gặp lúc : 30 phút + = 30 phút toán : Cùng lúc có tơ từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc lớn xe máy từ tỉnh B đến tỉnh A 10km/h chúng gặp sau khoảng cách tỉnh A đến tỉnh B 140 km tính vận tốc xe ? giải (70 + theo đề bài, hiệu hai vận tốc : 10km/h tổng hai vận tốc : 140 : = 70 km/h vận tốc ô tô : 10) : = 40 km/h vận tốc xe máy : (70 – 10) : = 30 km/h đáp số : vận tốc ô tô xe máy : 40 km/h 30 km/h toán : Lúc sáng, người thứ I từ A đến B với vận tốc 12 km/giờ đến 30 phút ngày, người thứ II khởi hành từ A đến B đuổi kịp người thứ I C cách B 8km vào lúc 15 phút a) Tính vận tốc người thứ II quãng đường AB b) Sau gặp C, hai người tiếp tục phía B Đến B, người thứ II quay trở lại A Hỏi hai người gặp lần thứ hai lúc ? giải a) thời gian người thứ I từ A đến C : 15 phút – = 15 phút = 5/4 quãng đường AC người thứ I : 12 x 5/4 = 15 km/h thời gian người thứ II từ A đến C : 15 phút – 30 phút = 45 phút = 3/4 vận tốc người thứ II : 15 : 3/4 = 20 km/h quãng đường AB : 15 + = 23 km thời gian người thứ II từ C đến B : : 20 = 2/5 = 24 phút quãng đường AC người thứ I 2/5 : 12 x 2/5 = 4,8 km khoảng cách hai người người thứ II B : – 4,8 = 3,2 km tổng hai vận tốc : 12 + 20 = 32 km thời gian gặp lần : 3,2 : 32 = 0,1 = phút hai người gặp lần thứ hai lúc : 15 phút + 24 phút + phút = 45 phút ... : 40 = 3 ,5 Khoảng cách ô tô xe máy sau chúng 1 .5 Quãng đường xe máy 3 ,5 : 140 – (60 + 45) = 35 km Dạng : chuyển động ngược chiều gặp –o0o– Bài toán tổng quát : Cho hai địa điểm A B cách đoạn... từ A đến C : 15 phút – = 15 phút = 5/ 4 quãng đường AC người thứ I : 12 x 5/ 4 = 15 km/h thời gian người thứ II từ A đến C : 15 phút – 30 phút = 45 phút = 3/4 vận tốc người thứ II : 15 : 3/4 = 20... Quãng đường ô tô 1 ,5 : 40 x 1 ,5 = 60 km Quãng đường AB dài : Quãng đường xe máy 1 ,5 : 60 + 80 = 140 km 30 x 1 ,5 = 45 km c) Thời gian ô tô từ tỉnh A đến tỉnh B là: 140 : 40 = 3 ,5 Khoảng cách ô tô
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạng toán chuyển động lớp 5, Dạng toán chuyển động lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay