Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề MINH họa bộ GDĐT file word có lời giải chi tiết

17 23 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 10:33

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THAM KHẢO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A,   biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = Acos(t + ) B x = cos(t  A) C x = tcos(A + ) D x = cos(A + t) Câu 2: Dao động tắt dần A biên độ tăng dần theo thời gian B biên độ giảm dần theo thời gian C ln hại D ln lợi Câu 3: Trong sóng cơ, cơng thức liên hệ tốc độ truyền sóng v, bước sóng  chu kì T sóng A  = v 2T B =2vT C =vT D  = v T Câu 4: Khi đặt điện áp u  220 2cos100tt  V  (t tính s) vào hai đầu điện trở tần số góc dòng điện chạy qua điện trở A 50 rad/s B 50 rad/s C 100 rad/s D 100 rad/s Câu 5: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng A quang điện B quang điện C cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Câu 6: Trong thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, mạch khuếch đại tác dụng A tăng bước sóng tín hiệu B tăng chu kì tín hiệu C tăng tần số tín hiệu D tăng cường độ tín hiệu Câu 7: Chất sau phát quang phổ vạch phát xạ? A Chất lỏng bị nung nóng B Chất rắn bị nung nóng C Chất khí áp suất lớn bị nung nóng D Chất khí nóng sáng áp suất thấp Câu 8: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đây tượng A phản xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C hóa - phát quang D quang - phát quang Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 9: Số prơtơn hạt nhân A 210 210 84 Po B 84 C 126 D 294 Câu 10: Phản ứng hạt nhân sau phản ứng nhiệt hạch? 139 95 A 01 n  235 92 U  54 Xe  38 Sr  n B 21 H  31 H  42 He  01 n 144 89 C 01 n  235 92 U  56 Ba  36 Kr  n D 210 84 Po  42 He  206 82 Pb Câu 11: Một điện tích điểm q dịch chuyển từ điểm M đến điểm N điện trường, hiệu điện hai điểm U MN Công lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N A qU MN B q U MN C U MN q D U MN q2 Câu 12: Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm A nằm theo hướng lực từ B nằm theo hướng đường sức từ C ngược hướng với đường sức từ D ngược hướng với lực từ Câu 13: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng k, vật nhỏ khối lượng 100g, dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s Giá trị k A 80 N/m B 20 N/m C 40 N/m D 10 N/m Câu 14: Giao thoa mặt nước tạo hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa pha theo phương thẳng đứng hai vị trí S1 S2 Sóng truyền mặt nước bước sóng cm Trên đoạn thẳng S1S2 , hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách A 12 cm B cm C cm D 1,5 cm Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R cuộn cảm mắc nối tiếp Khi đó, cảm kháng cuộn cảm giá trị R Hệ số công suất đoạn mạch A B 0,5 C 0,87 D 0,71 Câu 16: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Chiếu sáng khe xạ bước sóng 500 nm Trên màn, khoảng cách hai vân sáng liên tiếp A 0,5 mm B mm C mm D mm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 17: Một chất bán dẫn giới hạn quang dẫn 4,97 m Lấy h  6,625.1034 J.s; c  3.108 m / s e  1,6.1019 C Năng lượng kích hoạt (năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron dẫn) chất A 0,44 eV B 0,48 eV C 0,35 eV D 0,25 eV Câu 18: Giả sử hai hạt nhân X Y độ hụt khối nhau, số nuclơn hạt nhân X lớn số nuclôn hạt nhân Y A lượng liên kết hạt nhân Y lớn lượng liên kết hạt nhân X B hạt nhân X bền vững hạt nhân Y C lượng liên kết hạt nhân X lớn lượng liên kết hạt nhân Y D hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 19: Một khung dây phẳng diện tích 20cm2 đặt từ trường vectơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây góc 60o độ lớn 0,12T Từ thơng qua khung dây A 2,4.10-4 WB B 1,2.10-4 WB C 2,4.10-6 WB D 2,4.10-6 WB Câu 20: ốc độ ánh sáng chân không c  3.108 m / s Nước chiết suất n  1,33 ánh sáng đơn sắc màu vàng Tốc độ ánh sáng màu vàng nước A 2,63.108 m/s B 2,26.105 km/s C 1,69.105 km/s D 1,13.108 m/s Câu 21: Một sợi dây dài 2m với hai đầu cố định, sóng dừng Sóng truyền dây với tốc độ 20 m/s Biết tần số sóng truyền dây giá trị khoảng từ 11Hz đến 19Hz Tính hai đầu dây, số nút sóng dây A B C D Câu 22: Cường độ dòng điện mạch dao động LC lí tưởng phương trình i  2cos  2.107 t   /   mA  (t tính s) Điện tích tụ điện thời điểm  / 20 µs  độ lớn A 0,05 nC B 0,1 C C 0,05 C D 0,1 nC Câu 23: Trong ống Cu-lít-giơ (ống tia X), hiệu điện anôt catôt 3kV Biết động cực đại êlectron đến anôt lớn gấp 2018 lần động cực đại êlectron bứt từ catôt Lấy e  1,6.1019 C; me  9,1.1031 kg Tốc độ cực đại êlectron bứt từ catôt A 456 km/s B 273 km/s C 654 km/s D 723 km/s Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 24: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo Lấy r0  5,3.10–11 m; me  9,1.10–31 kg; k  9.109 N.m2 / C2 e  1,6.10–19 C Khi chuyển động quỹ đạo dừng M, quãng đường mà êlectron thời gian 108 s A 12,6 mm B 72,9 mm C 1,26 mm D 7,29 mm Câu 25: Hai điện tích điểm q1  108 C q   3.108 C đặt khơng khí hai điểm A B cách cm Đặt điện tích điểm q  108 C điểm M đường trung trực đoạn thẳng AB cách AB khoảng 3cm Lấy k  9.109 N.m2 / C2 Lực điện tổng hợp q1 q2 tác dụng lên q độ lớn A 1,23.10-3 N B 1,14.10-3 N C 1,44.10-3 N D 1,04.10-3 N Câu 26: Cho mạch điện sơ đồ hình bên: E  12 V; R1  ; R  R  10  Bỏ qua điện trở ampe kế A dây nối Số ampe kế 0,6 A Giá trị điện trở r nguồn điện A 1,2  B 0,5 C 1, 0 D 0, 6 Câu 27: Trong thực hành, để đo tiêu cự f thấu kính hội tụ, học sinh dùng vật sáng phẳng nhỏ AB ảnh Đặt vật sáng song song với cách ảnh khoảng 90cm Dịch chuyển thấu kính dọc trục khoảng vật thấy hai vị trí thấu kính cho ảnh rõ nét vật màn, hai vị trí cách khoảng 30 cm Giá trị f A 15 cm B 40 cm C 20 cm D 30 cm Câu 28: Cho mạch điện sơ đồ hình bên: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới L ống dây dẫn hình trụ dài 10 cm, gồm 1000 vòng dây, khơng lõi, đặt khơng khí; điện trở R; nguồn điện E  12 V r  1 Biết đường kính vòng dây nhỏ so với chiều dài ống dây Bỏ qua điện trở ống dây dây nối Khi dòng điện mạch ổn định cảm ứng từ ống dây độ lớn 2,51.102 T Giá trị R A  B 6 C 5 D 4 Câu 29: Hai lắc lò xo giống hệt treo vào hai điểm độ cao, cách 3cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x1  3cost x  6cos  t   / 3  cm  Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật nhỏ lắc A cm B cm C 5,2 cm D 8,5 cm Câu 30: Một lắc lò xo m  100g k  12,5 N / m Thời điểm ban đầu  t   , lò xo khơng biến dạng, thả nhẹ để hệ vật lò xo rơi tự cho trục lò xo ln phương thẳng đứng vật nặng phía lò xo Đến thời điểm t1  0,11 s, điểm lò xo giữ cố định, sau vật dao động điều hòa Lấy g  10 m / s  10 Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên nó.Tốc độ vật thời điểm t  0, 21 s A 40 cm/s B 20 cm/s C 20 cm/s D 20 cm/s Câu 31: Dao động vật khối lượng 200 g tổng hợp hai dao động điều hòa phương D1 D Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ D1 D theo thời gian Mốc vị trí cân vật Biết vật 22,2 mJ Biên độ dao động D giá trị gần với giá trị sau đây? A 5,1 cm B 5,4 cm C 4,8 cm D 5,7 cm Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 32: Ở mặt nước, hai điểm A B hai nguồn kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng ABCD hình vng nằm ngang Biết CD vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại Trên AB tối đa vị trí mà phần tử dao động với biên độ cực đại? A 13 B C 11 D Câu 33: Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định sóng dừng B phần tử dây điểm bụng thứ hai tính từ đầu A, C phần tử dây nằm A B Biết A cách vị trí cân B vị trí cân C khoảng 30cm 5cm, tốc độ truyền sóng dây 50cm/s Trong trình dao động điều hồ, khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B giá trị biên độ dao động C A s 15 B s C s 15 D s Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u  U0cost vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện điện dung C thay đổi Ban đầu, C  C0 điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện 40V Giảm dần giá trị điện dung C từ giá trị C0 đến tổng điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm 60V Khi đó, điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở giá trị gần với giá trị sau đây? A 10V B 12V C 13V D 11V Câu 35: Cho dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch AB sơ đồ hình bên, L cuộn cảm X đoạn mạch xoay chiều Khi đó, điện áp hai đầu đoạn mạch AN MB biểu thức   u AN  30 2cost  V  ; u MB  40 2cos  t    V  Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn 2  mạch AB giá trị nhỏ A 16V B 50V C 32V D 24V Câu 36: Điện truyền từ trạm phát điện điện áp 10kV đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Biết công suất truyền 500kW, tổng điện trở đường dây tải Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới điện 20 hệ số công suất mạch điện Hiệu suất trình truyền tải A 85% B 80% C 90% D 75% Câu 37: Đặt ệ n áp xoay chiều u  U0cos  t   vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R  24 , tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp (hình H1 ) Ban đầu khóa K đóng, sau khóa K mở Hình H đồ thị biểu diễn phụ thuộc cường độ dòng điện i đoạn mạch vào thời gian t Giá trị U gần với giá trị sau đây? A 170V B 212V C 127V D 255V Câu 38: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng trắng bước sóng từ 380nm đến 760nm Trên quan sát, điểm M xạ cho vân sáng bước sóng 735 nm; 490 nm; 1  Tổng giá trị 1   A 1078 nm B 1080 nm C 1008 nm D 1181 nm Câu 39: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y Ban đầu  t   , mẫu chất X nguyên chất Tại thời điểm t1 t , tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu tương ứng Tại thời điểm t  2t1  3t , tỉ số A 17 B 575 C 107 Câu 40: Khi bắn hạt  động K vào hạt nhân D 72 14 N đứng yên gây phản ứng He  147 N  168 O  X Cho khối lượng hạt nhân phản ứng lầ n lượt mHe  4,0015 u, mN  13,9992 u, mO  16,9947 u mX  1,0073 u Lấy 1u  931,5 MeV / c2 Nếu hạt nhân X sinh đứng yên giá trịcủa K A B C 1,96 MeV D 0,37 MeV Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đáp án 1-A 2-C 3-C 4-C 5-D 6-D 7-D 8-D 9-B 10-B 11-A 12-C 13-C 14-C 15-D 16-D 17-D 18-D 19-B 20-B 21-C 22-D 23-D 24-D 25-A 26-C 27-C 28-C 29-B 30-B 31-A 32-D 33-D 34-D 35-D 36-C 37-C 38-C 39-B 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Biểu thức li độ vật theo thời gian x = Acos(t + ) Câu 2: Đáp án C Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian Câu 3: Đáp án C Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án D Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều dựa tượng cảm ứng điện từ Câu 6: Đáp án D Câu 7: Đáp án D Chất khí nóng sáng áp suất thấp phát quang phổ vạch phát xạ Câu 8: Đáp án D Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 9: Đáp án B Câu 10: Đáp án B Câu 11: Đáp án A Cơng lực điện thực điện tích q dịch chuyển từ M đến N A=qUMN Câu 12: Đáp án C Câu 13: Đáp án C Giá trị độ cứng k lò xo xác định biểu thức k  2 m  202.0,1  40N / m Câu 14: Đáp án C Bước sóng   6cm Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, hai điểm gần mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng  /  3cm Câu 15: Đáp án D Cảm kháng: ZL  R Hệ số công suất đoạn mạch cos  R R R     0, 71 Z R  Z2L R2  R2 Câu 16: Đáp án D Khoảng cách hai vân sáng liên tiếp: i  D  2mm a Câu 17: Đáp án D Năng lượng kích hoạt chất đó: E  hc 6, 625.1034.3.108   0, 25eV 0 4,97.106 Câu 18: Đáp án D  WlkX  WlkY m X  m Y    WlkX WlkY   X   Y Ta có:  A X  A Y A  A  X Y => Hạt nhân Y bền vững hạt nhân X Câu 19: Đáp án B Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Từ thông qua khung dây:   BS.cos  0,12.20.104.cos60  1, 2.104 Wb Câu 20: Đáp án B c 3.108 Tốc độ ánh sáng màu vàng nước: v    2, 26.105  km / s  n 1,33 Câu 21: Đáp án C Ta điều kiện sóng dừng hai đầu dây cố định: l  k  v v k f k 2f 2l Mặt khác: 11Hz  f  19Hz  11  k v  2,  11  k  3,8 2l k 3 Số nút sóng  k   nút Câu 22: Đáp án D 2  i   q  Ta      1  I0   Q0  Tại t   s : thay vào phương trình i, ta 20 I0 2.103 i  0A  q  Q0q  Q0    107 C  0,1C  2.10 Câu 23: Đáp án D Ta có: eUh  Wd max1 (Động cực đại electron đến anot) Goi Wdmax động cực đại electron bứt từ catốt Ta Wdmax1  2018Wdmax2 Wdmax1 eU h 1, 6.1019.3.103 mv    2018 2018 2018  v  723026m / s  723km / s Wdmax  Câu 24: Đáp án D v 2n e2 k e k  Ta có: Lực điện đóng vai trò lực hướng tâm k  m   e rn rn rn m n r0 m Tốc độ góc   rn Khi chuyển động quỹ đạo dừng M: n  Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới vM  e k  738553, 34 m / s r0 m  vM  1,53.1015 rad / s rM Góc quyét electron khoảng thời gian 108 s là:   t  15,3.106 Quãng đường mà electron thời gian 108 s là: S  rM   9.r0   7, 29.103  7, 29mm Câu 25: Đáp án A Gọi H - trung điểm AB =>MH = 3cm, AH = HB = 4cm, AM = BM = 5cm Gọi F1 lực điện q1 tác động lên q: F1  k F2 lực điện q2 tác động lên q: F2  k q1q  3, 6.104 N AM q 2q  1, 08.103 N AM Lực điện tổng hợp q1 q tác dụng lên q F  F1  F2 Gọi góc tạo hai véctơ F1 , F2    Ta   2HMB Mặt khác cosHMB  MH   HMB  53,1    106, 26 BM Ta 4 3 4 3 3 F2  F12  F22  2FF cos   3,6.10   1,08.10   2.3,6.10 1,08.10 cos73,39  F  1, 23.10 N 2 Câu 26: Đáp án C Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Từ sơ đồ mạch điện ta  R3 / /R2  ntR1 Hiệu điện U : U3  IA R  0,6.10  6V Do R / / R nên ta U2  U3  6V Cường độ dòng điện qua R I2  U2   0, 6V R 10 Cường độ dòng điện chạy mạch I  I1  I2  0,6  0,6  1, 2A Điện trở toàn mạch R h  R1  R R 10.10  4  9 R  R3 10  10 Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta I   12  1,   r  1 r  Rb r 9 Câu 27: Đáp án C Từ cơng thức thấu kính 1   f d d' Ta thấy công thức tính đối xứng d d’ nghĩa là, ta hốn vị d d’ cơng thức khơng thay đổi; nói cách khác, vật cách thấu kính d ảnh cách thấu kính d’, ngược lại, vật cách thấu kính d’thì ảnh cách thấu kính D Vậy hình vẽ trên, với O1và O2 hai vị trí thấu kính ảnh rõ nét ta : d1  d’2 ; d’1  d Vậy ta Dl Dl ;d1  2 2 1 4D D l 90  302     2 f    20cm f d' d D l 4D 4.90 d’1  d1 =D;d’1  d1 =l  d’1  Câu 28: Đáp án C Từ cơng thức tính cảm ứng từ dòng điện chạy ống dây gây ta B  4.107 nI  I  B 2,51.102   2A 4.107 n 4.107 ,104 Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Áp dụng định luật Ohm cho toàn mạch ta I   12    R  5 r  R 1 R Câu 29: Đáp án B Ta có: Khoảng cách hai vật nhỏ lắc bằng: d  32  x1  x 2      Ta có: x1  x  3cos  t   6cos  t    3cos  t   6cos  t     3      Biên độ tổng hợp: x1  x A  32  62  2.3.6.cos      A  5, 2cm 3  d max  x1  x max  A  d max  32   5.2   6cm Câu 30: Đáp án B Giữ coi k  k  25N / m ; m  0,1 kg    k 25   5rad / s  T  0, 4s m 0,1  v  1,1, m / s  Tại t  0,1s ta  mg  x  k  0, 04m Tại t '  0, 21s sau T  v '  t   x t  5.0, 04  0, 2  20 Câu 31: Đáp án A Theo ta m  200g  0, 2kg;A1  cm;T1  0,8s    2,5 1 W  22,5mJ  W1  W2  m2 A12  m2 A 22  A  5, 7cmW  22,5mJ  W1  W2 2 Câu 32: Đáp án D + Số cưc ̣ đaị CD a a  k  a a Chỉ cưc ̣ đaị  k   a     a  4,8 1   + Số cưc ̣ đaị AB: a  k  a  4,8  k  4,8  k  4; 3; ;4  Số cưc ̣ đaị Câu 33: Đáp án D AB  3  30    40cm Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới C cách A 5cm  AC    2d   Biên đô ̣của C là: AC  2a cos    A 2   Khoảng thời gian ngắn hai lần li độ B giá trị biên độ C là: t  T / Măṭ khác: v  50cm / s;   40cm  T  0,8s  t  T /  1/ s  Câu 34: Đáp án D Theo ta C  C0  U L  U R  UC0  R  ZL  ZC0  U  40V Ta U C  U L  60V  U R  U L  U C  U R  60V  U C  60  U R  2  U R   U L  U C   40  U 2R  U 2L  U C2  2U L U C  402   U 2R  U 2R  60  U R    60  U R  U R  402  U R  10.73  11V Câu 35: Đáp án D u AN  u C  u X u MB  u C  u X u AB  u AN  u C U AB  OH   U AB min  OH Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Áp dụng hệ thức lượng tam giác vuông ta có: 1    U AB  24V U AB U AN U MB Câu 36: Đáp án C Hiêụ suất trình truyền tải: H  P  P  P P P2R 3 U   PR   500.10 20  90% P U2 10.103  Câu 37: Đáp án C U 02 U 02 2  R  ZL  ZL   5, 76 32 2 U0 U 02  R  Z  Z  Z  Z   L C   L C  42  5, 76 42 U 02  5, 76  2 R 30 ZL  ZC R R  Z L  Z L  ZC       U0 Z0 ZL Z  5, 76  L   U2  U   U2   U2   U2    20  5, 76  20  5, 76   R  20  5, 76    20  5, 76   20  5, 76   R 4   3  4     U 02 U 02  U 04 2  5, 76      U  R   120V 2 4  3 Câu 38: Đáp án C Tại điểm M xa ̣cho vân sáng bước sóng 735nm; 490nm ; 1  Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Vân trùng xa ̣735nm 490nm thoả mãn: k1.735  k 490  k1 490 k1  2n 2n.725.D 1470nD     xM   k 735 k  3n a a Tại M xa ̣ 735nm 490nm cho vân sáng xa ̣ khác ánh sáng trắng cũng cho vân sáng M => Vị trí điểm M: x M  1470nD kD 1470nD   a a k Mà ánh sáng trắng bước sóng từ 380nm đến 760nm  380  1470n  760  1,93n  k  3,87n k + Với n  1:1,93  k  3,87  k  2;3  Tại M xa ̣cho vân sáng  n  không thoả mãn + Với n  : 3,86  k  7,74  k  4,5,6,7  Tại M xa ̣cho vân sáng với bước sóng tương ứng: 1470.2 1470.2 1470.2 1470.2 = 735nm; =588nm; =490nm;  420nm Vâỵ taị M xa ̣ cho vân sáng : 735nm ; 588nm ; 490nm ; 420nm  1  2  1008nm Câu 39: Đáp án B t     T N  N   Y  0   Ta  t    N X  N T  t1 t  N 1 T T + Thời điểm t1 : Y     1 t1  NX T  t2 t  N 1 T T + Thời điểm t : Y      2 t2  NX T  2t1  3t N 1 T + Thời điểm t  2t1  3t : Y  2t  3t  NX T  1 2   2t1 T 2t1 T 2   3t T 3t T   t1    t    T   T           tT1    tT2          Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Thay (1) (2) vào (3) NY  575 NX Câu 40: Đáp án B Phản ứng thu lượng E thu  1, 21MeV Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta p  pO  m  v  m O v O  m v m v2 m v2 K     2   2 mO vO K O mO vO mO vO  K.m K m  KO  K O mO mO Áp dụng định luật bảo tồn lượng ta K  E thu  K O  K  E thu  K m mO  m  E thu  K 1     E thu  K   1,58MeV m  mO  1 mO Trang 17 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 6-D 7-D 8-D 9-B 10-B 11-A 12-C 13-C 14-C 15-D 16-D 17-D 18-D 19-B 20-B 21-C 22-D 23-D 24-D 25-A 26-C 27-C 28-C 29-B 30-B 31-A 32-D 33-D 34-D 35-D 36-C 37-C 38-C 39-B 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1:... chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đáp án 1-A 2-C 3-C 4-C 5-D 6-D 7-D 8-D... chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 32: Ở mặt nước, hai điểm A B có
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề MINH họa bộ GDĐT file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề MINH họa bộ GDĐT file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay