Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề 01 vật lý lovebook

17 14 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 10:31

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới ĐỀ MINH HỌA SỐ 01 Câu 1: Quan hệ cường độ điện trường E hiệu điện U hai điểm mà hình chiếu đường nối hai điểm lên đường sức d cho biểu thức A U  E.d B U  E d C U  q.E.d D U  q.E d Câu 2: Có hai điện tích q1 q2 đặt cách 8cm nằm hai điểm A B Biết q1  4C,q  1C , tìm vị trí M mà điện trường A M nằm AB cách q1 10cm, cách q2 18cm B M nằm AB cách q1 18cm, cách q2 10cm C M nằm AB cách q1 8cm, cách q2 16cm D M nằm AB cách q1 16cm, cách q2 8cm Câu 3: Nguồn điện trở có suất điện động E, điện trở r Khi điện trở mạch thay đổi hiệu điện mạch ngồi A giảm cường độ dòng điện mạch tăng B tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy mạch C tăng cường độ dòng điện mạch tăng D tỉ lệ nghịch với cuờng độ dòng điện chạy mạch Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ, E  12V, r  1, R1  6,6, R  6, R  4 R3 bình điện phân dung dịch CuSO4 với cực anot Cu Sau thời gian t có 4,8g Cu bám vào catot bình điện phân Thời gian điện phân A 0,558h B 0,335h C 0,432h D 0,765h Câu 5: Hai dây dẫn thẳng dài song song mang hai dòng điện ngược chiều I1, I2 Cảm ứng điểm cách hai dây dẫn nằm mặt phẳng chứa hai dây dẫn A B  B B  B12  B22 C B  B1  B2 D B  B1  B2 Câu 6: Một hình chữ nhật có kích thước 3cm x 4cm đặt từ trường có cảm ứng từ B  5.104 T , véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 300 Tính từ thơng qua hình chữ nhật A 2.107 Wb B 3.107 Wb C 4.107 Wb D 5.107 Wb Câu 7: Theo định luật khúc xạ ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang sang môi trường chiết theo phương xiên thì: Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A i  r B i  r D i  r C i  r Câu 8: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm Tính độ tụ kính phải đeo sát mắt để mắt nhìn vật vơ cực khơng phải điều tiết A 0,5 dp B -1 dp C -0,5 dp D dp Câu 9: Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động theo phương trình x  8cos10 t (x tính cm, t tính s) Cơ vật A 32 mJ B 64 mJ C 16 mJ D 128 mJ Câu 10: Một chất điểm dao đọng điều hòa với chu kì 0,5π (s) biên độ 2cm Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn bao nhiêu? A cm/s B 0,5 cm/s C cm/s D cm/s Câu 11: Tại nơi mặt đất, hai lắc đơn dao động điều hòa Trong khoảng thời gian t, lắc thứ thực 60 dao động tồn phần lắc thực 50 dao động toàn phần Biết chiều dài dây treo chúng khác đoạn 44 cm Chiều dài lắc có dây treo ngắn A 60 cm B 100 cm C 144 cm D 80 cm Câu 12: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng Vật quãng đường 20cm từ vị trí thấp đến vị trí cao thời gian 0,75s Chọn gốc thời gian lúc vật chuyển động chậm dần theo chiều dương với tốc độ 0, 2 m / s Với t tình s, phương trình dao động vật là:  4 5  A x  10cos  t   cm    4   B x  10cos  t   cm 6   4 5  C x  20cos  t   cm    4   D x  20cos  t   cm 6  Câu 13: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật m = 100g nối với lò xo có độ cứng k = 100N/m, đầu lò xo gắn vào điểm cố định Từ vị trí cân đẩy vật cho lò xo nén cm bng nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực F khơng đổi chiều vận tốc có độ lớn F = 2N Khi vật dao động điều hòa vói biện độ A1 Sau thời gian  s  kể từ tác dụng lực F , ngừng tác dụng lực F Khi vật dao động 30 điều hòa với biên độ A2 Biết trình sau lò xo ln nằm giới hạn đàn hồi Bỏ qua ma sát vật sàn Tỉ số A2 A1 bao nhiêu? Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A B C 14 D Câu 14: Công thức liên hệ tốc độ sóng v, bước sóng  , chu kì T tần số f sóng A   v  vf f B T  vf C   vT  v f D v  T   f Câu 15: Giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt A B Hai nguồn dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng, pha tần số 20 Hz Tại điểm M cách A B 16cm 20cm, sóng co biên độ cực đại, M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước A v  20cm / s B v  26,7cm / s C v  40cm / s D v  53, 4cm / s Câu 16: Một sợi đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 30 Hz dây có nút (kể hai đầu cố định) Nếu muốn dây có sóng dừng với tất 11 nút tần số sóng A 75 Hz B 66 Hz C 60 Hz D 50 Hz Câu 17: Một sóng học lan truyền mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10 Hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s Hai điểm M N thuộc mặt thoáng, phương truyền sóng, cách 26cm (M nằm gần nguồn sóng hơn) Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp Khoảng thời gian ngắn sau điểm M hạ xuống thấp A 11 s 20 B s 60 C s 12 D s 15 Câu 18: Sóng dừng sợ dây đàn hồi OB có chiều dài L = 60cm mơ tả hình bên Điểm O trùng với gốc tọa độ trục tung Sóng tới điểm B có biên độ a = cm Thời điểm ban đầu hình ảnh sóng đường (1), sau thời gian t 5t hình ảnh sóng đường (2) đường (3) Tốc độ truyền sóng v  1, m / s Tốc độ dao động cực đại điểm M A 8 cm / s B 8 cm / s C 4 cm / s D 4 cm / s Câu 19: Dòng diện xoay chiều qua đoạn mạch có cường độ i  I0 cos  t   Đại lượng  gọi A tần số góc dòng điện B chu kì dòng điện C tần số dòng điện D pha ban đầu dòng điện Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Biết cảm kháng dung kháng đoạn mạch ZL ZC Tổng trở đoạn mạch A R   ZL  ZC  B R   Z L  ZC  R   Z L  ZC  C R   ZL  ZC  D Câu 21: Điện áp hiệu dụng pha Việt Nam sử dụng 220V Để thiết bị hoạt động tốt với mạng điện sản xuất thiết bị, giá trị định mức thiết bị A 110 V B 110 V C 220 V D 220 V Câu 22: Trong thực hành học sinh dùng vơn kế lí tưởng đo điện áp hai đầu điện trở R tụ điện có điện dung C đoạn mạch RC nối tếp Kết đo UR  14  1,0V, UC  48  1,0V Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RC A U  50  1,0V B U  50  2,0V C U  50  1, 4V D U  50  1, 2V Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều u  U0 cos100t V vào hai đầu đoạn mạch có phần tử phần tử (điện trở thuận, cuộn cảm thuần, tụ điện, cuộn dây không cảm)   dòng điện mạch có biểu thức i  I0 cos 100t   A Mạch chứa phần tử gì? 3  A Tụ điện B Cuộn cảm thuận C Điện trở D Cuộn dây không cảm Câu 24: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở mắc nối tiếp với hộp kín X Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U điện áp hiệu dụng hai đầu R0 hộp X U U Biết X chứa phần tử: cuộn dây điện 3 trở tụ điện Hệ số công suất mạch bao nhiêu? A 2 B C D Câu 25: Đặt điện áp u  U cos t (trong U khơng đổi,  thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L  2,5 H tụ điện có điện  dung C mắc nối tiếp Thay đổi tần số góc  thấy   1  60  rad / s  , cường độ hiệu dụng dòng điện mạch I1 Khi   2  40  rad / s  cường độ hiệu dụng Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới dòng điện mạch I2 Khi tần số   0 cường độ hiệu dụng dòng điện đạt giá trị cực đại I max I1  I2  A 50 Imax Giá trị R B 25 C 75 D 100 Câu 26: Câu sai nói mạch dao động? A Năng lượng điện tử mạch dao động tưởng bảo toàn B Mạch dao động gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây tự cảm L tạo thành mạch kín C Dao động điện từ mạch dao động tưởng dao động điện từ tự D Mạch dao động tưởng phát xạ sóng điện từ Câu 27: Trong mạch dao động lí tưởng LC với chu kì T, thời điểm t = dòng điện cuộn dây có giá trị cực đại I0 sau T : 12 A Năng lượng điện lần lượng từ B Năng lượng từ lần lượng điện C Năng lượng điện lượng từ D Dòng điện cuộn dây có giá trị i  I0 Câu 28: Mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Khoảng thời gian ngắn để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống nửa độ lớn cực đại 0,8ms Khoảng thời gian ngắn để lượng từ trường mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống nửa giá trị cực đại bao nhiêu? A 0,8 ms B 0,3 ms C 1,2 ms D 0,6 ms Câu 29: Khi nói sóng ánh sáng, phát biểu A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính C Chỉ có ánh sáng trắng bị tán sắc truyền qua lăng kính D Tổng hợp ánh sáng đơn sắc ánh sáng trắng Câu 30: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách 0,8mm, mặt phẳng chứa hai khe cách quan sát 1,5m Khoảng cách vân sáng liên tiếp 4,5mm Bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A 0, 48 m B 0, 48 m C 0,60 m D 0,76 m Câu 31: Một xạ truyền chân khơng có tần số f0=4.114Hz Khi truyền thủy tinh có tần số f bước sóng λ vận tốc v, biết chiết suất thủy tinh xạ 1,5 Giá trị tần số f bước sóng λ vận tốc v Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A f  2,7.1014 Hz;   0,50 m; v  2.108 m / s B f  4.1014 Hz;   0,75 m; v  2.108 m / s C f  4.1014 Hz;   0,50 m; v  2.108 m / s D f  4.1014 Hz;   0,50 m; v  3.108 m / s Câu 32: Chiếu chùm sáng song song hẹp gồm năm thành phần đơn sắc: đỏ, cam, vàng, lam tím từ mơi trường suốt tới mặt phẳng phân cách với khơng khí có góc tới 37 Biết chiết suất mơi trường ánh sáng đơn sắc, đỏ, cam vàng, lam tím 1,643; 1,651; 1,657; 1,672 1,685 Thành phần đơn sắc khơng thể ló khơng khí A đỏ cam B đỏ, cam vàng C lam vàng D lam tím Câu 33: Khi ánh sáng truyền đi, lượng tử lượng: A Không thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần B Thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng xa hay gần C Thay đổi theo môi trường ánh sáng truyền D Chỉ không bị thay đổi ánh sáng truyền chân không Câu 34: Thuyết lượng tử ánh sáng Anhxtanh khơng có nội dung nào? A chùm ánh sáng chùm hạt phơtơn B ánh sáng có chất sóng điện từ C phơtơn bay dọc tia sáng với tốc độ tốc độ ánh sáng D lần nguyên tử hấp thụ hay phát xạ lượng hấp thụ hay phát xạ phơtơn Câu 35: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,405μm vào kim loại vận tốc ban đầu cực đại electrôn v1, thay xạ khác có tần số f2 = 16.1014 Hz vận tốc ban đầu cực đại electrôn V2= 2v1 Cơng electrơn khỏi kim loại bao nhiêu? A 1,6 eV B 1,88 eV C 3,2eV D 2,2eV Câu 36: Theo thuyết tương đối, vật chuyển động lượng tồn phần là: A Tổng lượng nghỉ động vật B Tổng động nội vật C Tổng động vật D Tổng động phân tử phân tử cấu tạo nên vật Câu 37: Hạt nhân Côban 60 27 Co có cấu tạo gồm: A 33 proton 27 notron B 27 proton 60 notron C 27 proton 33 notron D 33 prton 60 notron Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 38: Cho khối lượng hạt nhân 107 47 protôn 1,0073u Độ hụt khối hạt nhân A 0,9868u B 0,6986u Ag 106,8783u; nơ trơn 1,0087u; 107 47 Ag C 0,6868u D 0,9686u Câu 39: Bắn hạt có động MeV vào hạt nhân đứng n thu prơton hạt nhân X Giả sử hai hạt sinh có vận tốc, tính tốc độ prơton Lấy khối lượng hạt nhân theo đơn vị u số khối chúng A 30,9.105 (m/s) B 22,8.106 (m/s) C 22,2.105 (m/s) D 30,9.106(m/s) Câu 40: Cho hai lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A1 = A2 = A Tần số dao động hai lắc thỏa mãn f1  2f ; thời điểm ban đầu lắc thứ vị trí biên dương chậm pha lắc thứ hai góc  Hỏi lắc thứ lần qua vị trí động ba lần tỉ số vận tốc hai lắc A v1  v2 B v1  v2 C v1  v2 D v1  v2 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đáp án 1.A 2.D 3.A 4.A 5.C 6.B 7.A 8.B 9.A 10.A 11.B 12.B 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.B 19.A 20.D 21.C 22.D 23.C 24.A 25.B 26.D 27.B 28.D 29.B 30.C 31.C 32.D 33.A 34.B 35.B 36.A 37.C 38.A 39.A 40.B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A STUDY TIPS Vị trí điểm M phụ thuộc vào dấu hai điện tích q1 q2 Nếu hai điện tích dấu M nằm khoảng hai điện tích, hai điện tích trái dấu M nằm ngồi khoảng hai điện tích Câu 2: Đáp án D Gọi M vị trí có điện trường khơng: E1  E2   E1  E2 - E1 E ngược chiều nên M nằm khoảng q1q  r1  r2  8cm (1) - Độ lớn E1  E  q1 q   r1  2r2   r12 r22 - Từ (1) (2) ta có r1  16 cm; r2  8cm Câu 3: Đáp án A STUDY TIPS Với nguồn điện (E, r) xác định RN giảm I tăng UN giảm STUDY TIPS Với mạch điện này, cần kết hợp linh hoạt công thức định luật A Faraday m  I3 t F n E định luật Ôm I  r  RN I E E E ; U N  IR  R r Rr Rr 1 R Vậy R giảm I tăng UN giảm Câu 4: Đáp án A R N  R1  R R E  9  I   1, 2A R  R3 r  RN Do R //R  U 23  I.R 23  1, 2.2,  2,88V  U3  I3  U3 2,88   0, 72 R3 A mFn 4,8.96500.2 m  I3 t  t    2010, 417s  0,56h F n A.I3 64.0, 72 Nếu cho cường độ dòng điện biểu thức tính m I = 1,2A đáp số B Câu 5: Đáp án C Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Cảm ứng từ tổng hợp B  B1  B2 ; B1  B2 (hình vẽ)  B  B1  B2 Câu 6: Đáp án B STUDY TIPS Từ thông   BS.cos  với  góc hướng từ trường vecto pháp tuyến mặt phẳng khung dây Từ thơng qua diện tích S có cơng thức   BS.cos   3.107 Wb Câu 7: Đáp án A Ta có n sin i n   sin i  sin r sin r n1 n1 Do n1  n nên sin i  sin r mà hàm sin hàm đồng biến với    90 nên ir Câu 8: Đáp án B AB  AB  AB  màng lưới d1 d1 d2 Muốn quan sát vật vô mà mắt điều tiết nghĩa vật AB vô cho ảnh điểm cực viễn mắt Ta có d1  ; d  OCv  100cm; Kính đeo sát mắt nên d1  d  OMOK   d1  100cm  f kinh STUDY TIPS Vậy độ tụ kính D  Cơ lắc 1 W  kA  m2 A 2  1dp f  m Câu 9: Đáp án A 0,1.102.0, 082 Cơ dao động: W  m2 A   32mJ 2 Câu 10: Đáp án A Vận tốc chất điểm vị trí cân có độ lớn vmax  A  STUDY TIPS Chu kì lắc đơn T2 l l T  2  12  g T2 l2 f 22 l1   f12l1  f 22l2 f1 l2 2 A   cm / s  T Câu 11: Đáp án B Trong khoảng thời gian t, lắc thứ thực 60 dao động toàn phần lắc thực 50 dao động toàn phần Biết chiều dài dây treo chúng khác đoạn 44 cm Gọi chiều dài lắc có dây treo ngắn l1 chiều dài lắc đơn l2 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới l2  l1  0, 44  I1  1 m   2 60 I1  50 I Câu 12: Đáp án B  2A  20  cm  ;  T  0, 75  s   A  10  cm  ;T  1,5  s  4  4   x  10cos  t     cm    v 40  4 40  cm  sin  t    sin     cm / s    v0   3   s      0, 2  m  v0    3    Lại có gốc thời gian chọn vật chuyển động chậm dần nên     Câu 13: Đáp án A - Vị trí cân O’ cách vị trí cân đầu a = (cm) - Khi tác dụng lực F biên độ dao động vật A1 = (cm) - Khi thơi tác dụng lực F li độ vật theo gốc O’ 2(cm) nên li độ theo gốc O 4cm, vận tốc vật v   A12  a  20 30  cm / s  - Biên độ vật tác dụng lực F A  x  Do tỉ số v2  28  cm  2 A2  A1 Nhận xét: Bài toán lớp với toán phân loại đề thi Đại học Khối A năm 2013 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 40 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Vật nhỏ nằm yên vị trí cân bằng, t = 0, tác dụng lực F = N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho lắc dao động điều hòa đến thời điếm t   ngừng tác dụng lực F Dao dộng Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới điều hòa lắc sau khơng lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị sau đây: A 9cm B cm C cm D 11cm Lời giải chi tiết Ta có l0  A  Thời điểm t  F m   0, 05m  5cm T  2  s k k 10 3    A T v  vmax   A 3   3T  x  2 10 30 So với vị trí cân khơng lực F x  A  v  v  A  A 3A  2 v  x     A  8, 66cm   Con lắc dao động với biên độ: A  Câu 14: Đáp án C Bước sóng quãng đường mà sóng truyền chu kì Do đó:   vT  v f Câu 15: Đáp án A Tại M cực đại giao thoa nên d  d1  k  k  0; 1; 2,  Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại khác nên M thuộc cực đại bậc tương ứng với k  Suy d  d1  4    d  d1 20  16   1cm 4 Vận tốc truyền sóng v  f  1.20  20cm / s Câu 16: Đáp án A Gọi I chiều dài dây Khi sóng dừng xảy lk với hai đầu cố định  v k 2f Khi f1  30Hz dây có nút k = Suy l  v 2f1 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Trên dây có 11 nút k = 10 Suy l  10 10f1 v v 4  f2   75Hz 2f 2f1 Câu 17: Đáp án C Bước sóng   v  0,12 m  12cm f Độ lệch pha M   2d 226 13     4   12 3 Điểm M dao động sớm pha điểm N thời gian T/6 Tại thời điểm t điểm N hạ xuống thấp nhất, đimẻ M lên, sau t = 5T/6 điểm M hạ STUDY TIPS xuống thấp nhất: t  Sử dụng vòng tròn lượng giác với tập liên quan tới độ lệch pha hai dao động điều hòa trực quan, dễ hiểu Hãy nhớ ý sau để làm tập cho nhanh: Câu 18: Đáp án B  T  T  ;    12  T  T    ;    2 T 3 3T    ;    3 5 5T T    ;     12 biên   Ta có f  5T 0,5   s 6 12 v v v 120     2f  2  2  4 rad / s  L L 60 Xét điểm N bụng sóng Từ vòng tròn lượng giác thời gian để N từ 3t  âm vị trí cân T T  t  12 Vậy x  2a  a  cm biên ođọ dao động M Tốc độ dao động cực đại M vmax  AM   8 cm / s Câu 19: Đáp án A Câu 20: Đáp án D Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án D STUDY TIPS U  U2R  UC2  50V  U2  UR2  UC2  2.U dU dU dU  2UR R  2UC C dt dt dt Với U  U 2R  UC2 hai số Thay ký hiệu d ký hiệu  dấu trừ (nếu có) thay dấu U tính: cộng: U  U UR U R  C UC U U Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 2.U Khử t hai vế  U  UC U R U  2U R  2U C t t t U UR U R  C U C  1, 24  1, U U Câu 23: Đáp án C    Từ biểu thức u i ta có   u  i        3 Vậy u nhanh pha i góc  → giản đồ có dạng hình bên Vậy U phải tổng hợp từ U r U L → mạch chứa cuộn dây không cảm Câu 24: Đáp án A Ta có mạch gồm R0 nối tiếp với X  u  u R0  u X  U  UR0  UX Vẽ giản đồ véc tơ ta có hình vẽ Vận dụng định hàm số cosin ta có STUDY TIPS Khi giả thiết đề cho dạng hệ thức điện áp hiệu dụng điện trở, cảm kháng… ta nên sử dụng giản đồ Fresnel, từ giản đồ → sử dụng cơng cụ tốn tam giác vng, định hàm số sin, cos,… để lập phương trình giải U2  U2R0  U2X  2UR0 UX cos  thay số    71,56 Áp dụng tiếp định hàm số sin ta có U U  X sin 180    sin    45 Vậy hệ số công suất đoạn mạch cos   R  L  1  2  n2 1 công thức khác R  1  2  12C n  Câu 25: Đáp án B STUDY TIPS Tổng quát I1  I2  thay số ta có Imax n I U   R   L   L   Theo I1  I2  Imax hay Z1  Z2  5R 2     R   L1    R   L2    5R C1  C2    Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Nếu  L    2R  C1 L  1  2     L  12  22   2R  1  2   R   25    L   2R  C2 Câu 26: Đáp án D Khi mạch dao động phát xạ sóng điện từ lượng giảm dần Mạch dao động tưởng bảo toàn lượng nên khơng phát xạ sóng điện từ Câu 27: Đáp án B Sau T  vật chuyển động tròn có chu kì T qt góc   Thời 12 điểm hình tính i  I0 Hay lúc lượng từ lần lượng điện Câu 28: Đáp án D Khoảng thời gian ngắn để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ độ lớn cực đại xuống nửa độ lớn cực đại T khoảng thời gian ngắn để lượng từ trường mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống nửa giá trị cực đại T Câu 29: Đáp án B Vì theo định nghĩa ánh sáng đơn sắc ta có: Ánh sáng đơn sắc ánh sáng không bị tán sắc qua lăng kính Câu 30: Đáp án C Khoảng cách n vân sáng liên tiếp d   n  1 i Vậy khoảng cách vân sáng liên tiếp d    1 i  4i i  1,125mm STUDY TIPS Khi truyền từ mơi trường sang mơi trường khác thì: + Màu sắc không thay đổi + Tần số chu kỳ không thay  ia  0, 6m D Câu 31: Đáp án C Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Khi truyền từ môi trường sang môi trường khác thì: + Màu sắc khơng thay đổi + Tần số chu kỳ không thay đổi + Vận tốc thay đổi v n   c0 n + Bước sóng thay đổi  n   0 n Như với tốn ta có tần số khơng thay đổi f  f0  4.1014 Hz + Bước sóng thay đổi:  n    c0 3.108    0,5m n f.n 4.1014.1,5 Câu 32: Đáp án D Thành phần khơng ló ngồi khơng khí bị phản xạ tồn phần: i  igh với sin i gh  n2 * n1 Với góc giới hạn phản xạ tồn phần cho màu đỏ, cam, vàng, lam tím là: sin igh    sin igh  cam   n2   igh   37, 49 n1 1, 643 n2   igh cam  37, 28 n1 1, 651 sin igh  vang   n2   igh  vang   37,12 n1 1, 657 sin igh  lam   n2   igh lam  37, 73 n1 1, 672 sin igh  tim   n2   igh tim  36, 4 n1 1, 685 Như thỏa mãn (*) lam tím có đáp án D Câu 33: Đáp án A Tần số ánh sáng f khơng đổi q trình truyền:   hf = không đổi Câu 34: Đáp án B Câu 35: Đáp án B Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới  hc mv12  A 4hc  1   hf  3A  A  3.1019  J   1,88  eV   1 mv 22 mv12  hf  A   A   2 Câu 36: Đáp án A Câu 37: Đáp án C Câu 38: Đáp án A Độ hụt khối: m  47mp  107  47  mn  mAg  47.1,0073  107  47  1,0087  106,8783  0,9868u Câu 39: Đáp án A 17 Ta có phương trình phản ứng   42 He  14 N 1 p 8 O  X  Theo định luật bảo tồn động lượng ta có p  pp  pO Vì sau va chạm, hai hạt nhân có vận tốc nên p p p O có hướng độ lớn thỏa pp pO  mp mO Như viết biểu thức vectơ dạng:  m  4 4 p  pp  pO  pp 1  O   18pp  m K   182 mp K p  K p    MeV   m  18 1 81 p   Chú ý cần đổi KP từ đơn vị MeV J để áp dụng cơng thức động để tính vận tốc hai hạt Kp  2K p Thay số vào ta có v xấp xỉ 30,9.105 (m/s) mp v2  v  mp Câu 40: Đáp án B - Xét lắc thứ chậm pha lắc thứ hai góc  nên lắc thứ tới vị trí biên dương lắc thứ hai qua vị tri cân theo chiều âm Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật THPT QG 2018 2019 cập nhật tới - Khi lắc thứ có động lần thì: x   A - Theo ra: f  2f1 nên suy T1  2T2 1  2 - Do lúc đầu lắc thứ vị trí biên dương nên lần động lần lần vật m1 qua vị trí x1  A theo chiều âm ( v1  ) - Với lắc thứ hai lúc đầu qua vị trí cân theo chiều âm sau thời gian t  T2 T2 T2 A vật m2 có li độ x   theo chiều dương   12 ( v2  ) - Tại thời điểm t  T1 T2 , tốc độ dao động vật thỏa mãn:   v12  4v12 3A A 3A 2 2  A  x  A   1  2  2  4 v12        2 2 v 22  v  A  x  A  3A  A  v2  A 2  22  22 4 Do v1  0; v2  nên v1  v2 ... 096.991.2851 để tải word đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A f  2,7. 1014 Hz;   0,50 m; v  2.108 m / s B f  4. 1014 Hz;   0,75 m; v  2.108 m / s C f  4. 1014 Hz;   0,50 m;... thi thử Vật Lý THPT QG 2018 2019 cập nhật tới - Khi lắc thứ có động lần thì: x   A - Theo ra: f  2f1 nên suy T1  2T2 1  2 - Do lúc đầu lắc thứ vị trí biên dương nên lần động lần lần vật. .. word đề thi thử Vật Lý THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A i  r B i  r D i  r C i  r Câu 8: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 100cm Tính độ tụ kính phải đeo sát mắt để mắt nhìn vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề 01 vật lý lovebook , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn vật lý đề 01 vật lý lovebook

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay