Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán đề 5 thầy nguyễn phụ hoàng lân lize file word có lời giải chi tiết

21 30 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 00:30

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới ĐỀ SỐ 05 Câu 1: Cho lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy tam giác cân, AB  AC  2a, BAC  120 Mặt phẳng  ABC  tạo với đáy góc 60 Thể tích khối lăng trụ A a3 (dvtt) B a (dvtt) C a3 (dvtt) D 3a (dvtt) Câu 2: Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  x4  3x2  trục hoành A −1; B −2; C −2; −1; 1; D −2; −1; Câu 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a , SD  a 23 Hình chiếu vng góc S lên mặt phẳng ( ABCD) trung điểm H đoạn AB Thể tích chóp S ABCD 3a A B Câu 4: Cho đường thẳng (d ) :  P 3a C 3a D 3a3 x2 y2 z   điểm A  2;3;1 Phương trình mặt phẳng 2 chứa A  d  A x  y  z  B  x  y  z   C x  y   D x  y  z   Câu 5: Phát biểu sau đúng? A Hai số phức phần thực hai số phần ảo hai số B Hai số phức hai phần thực hai số C Hai số phức môđun hai số D Hai số phức hai phần ảo hai số Câu 6: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  f  x   x điểm có hồnh độ 1 A y  4 x  B y  4 x  C y  4 x  D y  4 x  Câu 7: Tìm m để phương trình 4x  2x2   m có hai nghiệm thực A 1  m  C m  B m  1 D m  Câu 8: Tìm số phù hợp dãy số sau đây: 1, 11, 21, 1211, 111221,… Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A 312211 B 32121 C 132111 D 23421 Câu 9: Tính đạo hàm hàm số y  A cosx  sinx e C sinx ex B 2x cosx - sinx e2 D x cosx - sinx ex cosx.e x + sinx.e x e2 x Câu 10: Gọi M, m giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  3sinx  4cosx  Khẳng định sau đúng? A M  4; m  6 B M  6; m  4 C M  5; m  5 D M  3; m  4    2x  vs x  Câu 11: Cho hàm số f ( x)   Với giá trị thực a hàm số liên ax v s x    tục x  ? A x   C x  B x  3 D x  2 Câu 12: Nếu phép tịnh tiến biến điểm A 1;  thành điểm A  2;3 biến điểm B  0;1 thành điểm nào? A  3;  C  3; 2  B  3;0  D  3;1 x Câu 13: Nguyên hàm hàm số y  50 x.e tập số thực A 100 x.e x x  50e x B 100 x.e C x x x  50e x C x D 100 x.e  200e  C C 100 x.e  200e  C Câu 14: Chu vi đa giác 158cm, số đo cạnh lập thành cấp số cộng với công sai d  cm Biết cạnh lớn 44cm Số cạnh đa giác A B C D x  4x Câu 15: Cho hàm số f ( x)  với x  Phải bổ sung thêm giá trị f   bao 7x nhiêu hàm số liên tục ? Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A B  C D Câu 16: Tính giá trị nhỏ hàm số y  log x  log x  đoạn [1;8] A 2 D 3 C 4 B 1 Câu 17: Đồ thị hàm số y  x3  x  có điểm cực trị? A C Đáp án khác B Câu 18: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   D f 1  f  5 có giá trị 2x  A ln 5+1 B ln C ln D ln 3+1 Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A  3; 4;  , B  5;6;  , C  4;7; 1 Tìm tọa độ điểm D thỏa mãn AD  AB  AC A 10; 17; 7  C 10;17;7  B  10; 17; 7  D  10;17; 7  Câu 20: Phương trình 9x  4.3x   có hai nghiệm x1 , x2  x1  x2  Tính giá trị biểu thức A  2x12  x2 A B C D Câu 21: Trong tủ giày có đơi giày Lấy ngẫu nhiên giày Tìm xác suất cho giày lấy có đơi giày A 16 33 B 33 Câu 22: Điều kiện xác định hàm số y  A x  C x  C  26 55 B x  k , k  Z k ,k Z Câu 23: Cho hàm số y  D cot 2x k ,k Z  11 D x  k ,k Z 3x  Chọn khẳng định khẳng định sau? x 3 A Hàm số cho nghịch biến nửa khoảng (−∞; 3] [3; +∞) B Hàm số cho đồng biến C Hàm số cho nghịch biến khoảng (−∞; 3) (3; +∞) Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới D Hàm số cho đồng biến khoảng (−∞; 3) (3; +∞) Câu 24: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A’B’C’D’ có AB  AA’  a, AD  a Khoảng cách BD CD’ A a B 2a C a D a Câu 25: Cho hình chóp tam giác S ABC có cạnh đáy 2a , góc cạnh bên mặt đáy 60 Khoảng cách từ điểm S đến mặt đáy  ABC  A 2a B 3a C 2a D a Câu 26: Cho số phức z  1  i  z   i Môđun số phức z A 37 B C D Câu 27: Có hộp, hộp chứa thẻ đánh số từ đến Từ hộp rút ngẫu nhiên thẻ Tính xác suất để rút thẻ có tổng số ghi hai thẻ 6? A 25 B C 25 D 25 Câu 28: Cho tam giác ABC với trọng tâm G, trực tâm H tâm đường tròn ngoại tiếp O Phép vị tự V O;k  biến O thành H Tìm k A  B C D 2 Câu 29: Điểm biểu diễn số phức liên hợp số phức z  1  2i A  1; 2i  B  1;  C  1; 2  D 1;  Câu 30: Số điểm biểu diễn nghiệm phương trình sin x   cos x  sin x   đường tròn lượng giác A B Câu 31: Đồ thị hàm số y  A x  C D x  3x  có tiệm cận đứng đường thẳng x2 C x  2 B y  Câu 32: Hình vẽ sau giống với đồ thị hàm số nhất? A x3  3x2  D x  1 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới B  x3  3x  C x3  3x  D x3  3x    a sin x sin x dx I  dx  ln 2? ? , với giá trị nguyên a 2   sin x  sin x a Câu 33: Cho I   C a  1 B a  A a  2 D a  2 x   t  Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y   t Phương  z   2t  trình sau phương trình tắc d ? A d : x  y 1 z    1 B d : x  y 1 z    1 C d : x  y 1 z    1 D d : x  y 1 z    1 1 Câu 35: Cho P  A  ; P  A  B   Biết A B hai biến cố độc lập P  B  A B C Câu 36: Cho đường tròn  C  có phương trình:  x  1 D 2   y  1  Viết phương trình đường tròn (C’) ảnh (C) qua phép đối xứng qua trục Oy A  x  1   y  1  B  x  1   y  1  C  x  1   y  1  D  x  1   y  1  2 2 2 2 Câu 37: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x y  x3  A 71 B 71 C 57 12 D 27 Câu 38: Với giá trị tham số m hàm số y  x3   m  1 x   m đạt cực tiểu x  1 A m  Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới B m   C m   D Khơng có giá trị m thỏa mãn điều kiện đề Câu 39: Đến mùa sinh sản, cá hồi bơi ngược dòng để vượt quãng đường 240km Vận tốc dòng nước 3km/h Nếu vận tốc bơi cá nước yên lặng v(km/h) lượng tiêu hao cá t cho công thức E  v   cv3t , c số, E tính jun Tìm vận tốc cá nước đứng yên để lượng tiêu hao A km B 5km C 9km D 6km Câu 40: Nếu log12  a log12  b A log  b 1 a B log  1 a b C log  Câu 41: Với giá trị m hàm số y  A 1  m b 1 a D log  sinx  m đồng biến khoảng sin x  m B 1  m  C m  1 1 a b    0;   2 D 1  m  Câu 42: Cho a, b hai số dương Gọi K hình phẳng nằm góc phần tư thứ hai, giới hạn parabol y  ax đường thẳng y  bx Thể tích khối tròn xoay tạo quay K xung quanh trục hồnh số khơng phụ thuộc giá trị a b a b thỏa mãn điều kiện sau A b4  2a3 B b4  2a C b5  a3 D b3  a5 Câu 43: Cho hình thang vng ABCD có đường cao AD  1, đáy nhỏ AB  , đáy lớn CD  Cho hình thang quay quanh AB ta khối tròn xoay tích A 4  dvtt  B 5  dvtt  C   dvtt  D 2  dvtt  Câu 44: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M điểm biểu diễn số phức z   2i , N điểm biểu diễn số phức z   A 10 1 i z Tính diện tích tam giác OMM  B C D Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm M 1; 2;3 N  2;1; 2  Phương trình mặt phẳng  P  chứa hai điểm M , N song song với trục Ox A 5 y  z   C 5 y  z   B 5 y  z   D 5 y  z   Câu 46: Một ly có dạng hình nón sau Người ta đổ lượng nước vào ly cho chiều cao lượng nước chiều cao ly Nếu bịt kín miệng ly lộn ngược ly lên tỷ lệ chiều cao nước chiều cao ly bao nhiêu? A B 2 C D 2 Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho sáu điểm A  0;1;2  , B  2; 1; 2  ; C  3;1;2  , A, B, C  thỏa mãn AA  BB  CC   Gọi G  trọng tâm tam giác ABC  G  có tọa độ 5 2 C  ; ;  3 3 5 4 B  ; ;  3 3 A  5;1;  1 2 D  ; ;  3 3 Câu 48: Giải bất phương trình 6log x  xlog6 x  12 1  B   ;    6;   C  x  6 6  A  x   D  x   Câu 49: Gọi x1 nghiệm phương trình log  x  log3 x Tính giá trị biểu thức A  x12  x1 A.15 B C 171 D 99 Câu 50: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh 2a , cạnh bên SA  2a Góc  SAB  đáy 60o , góc  SBC  đáy 45o Tính thể tích khối chóp S ABCD biết chân đường cao hạ từ S nằm hình vuông ABCD A 16a3  dvtt  B 16a3  dvtt  21 C 2a3  dvtt  D 2a3  dvtt  Đáp án 1-D 2-B 3-A 4-B 5-A 6-C 7-A 8-A 9-B 10-B Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 11-C 12-A 13-D 14-C 15-B 16-D 17-A 18-D 19-D 20-C 21-A 22-D 23-C 24-D 25-A 26-B 27-B 28-D 29-B 30-A 31-A 32-D 33-D 34-D 35-C 36-A 37-B 38-D 39-A 40-C 41-C 42-C 43-B 44-C 45-B 46-B 47-C 48-C 49-D 50-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Gọi I trung điểm B′C′ Trong tam giác ABC  ta có BC2  AB2  AC2  2.AB.AC .cos BAC   4a  4a  2.2a.2a.cos120o  12a  BC   3a  BI  IC  3a Trong tam giác ABI ta có AI  AB2  BI   2a    3a   a Dễ dàng chứng minh AIA  60o Trong tam giác AIA có AA  AI tan 60o  a  3a Thể tích lăng trụ đứng V 1 BC  AI AA  2a 3.a.a  3a3  dvtt  2 Câu 2: Đáp án B Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  x4  3x  với trục hoành nghiệm phương  x2  x   trình x  3x     x   x     Câu 3: Đáp án A Ta có  23a  3a 2 SH  SD  HD  SD  AH  AD     a   2a   2   2 2 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Vậy thể tích chóp S ABCD  3a 3a3 2 a     dvtt  3 Câu 4: Đáp án B Điểm B  2; 2;0  điểm thuộc đường thẳng  d  suy B thuộc mặt phẳng  P  Gọi n véctơ pháp tuyến mặt phẳng  P  ta có n  u , AB  với u   2;1;  véctơ phương đường thẳng  d  Vậy n   1; 2;  phương trình mặt phẳng  P  1 x  2   y  3   z  1    x  y  z   Câu 5: Đáp án A Hai số phức phần thực hai số phần ảo hai số Câu 6: Đáp án C f   x   x3 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm x0  1 y  y   x0  x  x0   f  x0   4  x  1   1  4 x  Câu 7: Đáp án A Đặt x  t  t   Khi 4x  2x2   m  t  4t   m  Đề thỏa mãn 4    m      m  1     1  m   P   3  m  m  S  4    Câu 8: Đáp án A Có thể gọi dãy số “nhìn đọc”, số đằng sau mơ tả số trước Ví dụ: (tức có số 1) số sau 11 11 (tức có hai số 1) số sau 21 21 (tức có số số 1) số sau là: 1211 … Tiếp tục vậy, 11221 (tức có ba số 1, hai số số 1) số tiếp sau 312211 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 9: Đáp án B y  cos x.e x  e x sin x cos x  sin x  e2 x ex Câu 10: Đáp án B y   3sin x  4cos x  y 1  sin x  cos x  sin  x    5 (với cos   ;sin   ) 5 Do 1  y 1   5  y    4  y  Câu 11: Đáp án C lim f  x   lim x 3 x 3    2x   lim f  x   lim  ax   3a x 3 x 3 Do để hàm số liên tục x  3a   a  Câu 12: Đáp án A Phép tịnh tiến theo vecto v biến A thành A’ v  AA   3;1 Phép tịnh tiến biến B  0;1 thành B   3;1  1   3;2  Câu 13: Đáp án D  x Ta tìm 50 x.e dx Đặt u  50x  du  50dx  x  x dv  e dx  v  e dx  2e  x Suy  x 50 x.e dx  50x  2e  100 x.e  100 x.e  x  x   x  x    2e 50dx x  100e dx  200e  x  C 10 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 14: Đáp án C Gọi cạnh nhỏ đa giác a1 Cạnh lớn đa giác n cạnh an  44,  n  Z  an  a1   n  1 d  44  a1   n  1 (*) Chu vi đa giác Sn  a1  a2   an  Suy n 2a1   n  1 d   158 2 n 316  2a1   44  a1   158  n  a1  44   316  a1   44 thay vào (*) ta n n  316 44   44   n  1    n  79 n  Câu 15: Đáp án B Ta thấy với x  hàm số xác định liên tục Tại x  : x  x  4 x2  x lim f  x   lim  lim  x 0 x 0 x  7x 7x Như phải bổ sung thêm giá trị f     hàm số liên tục Câu 16: Đáp án D ĐK: x  Đặt t  log x , với x  1;8  t  0;3 y  log 22 x  4log x   y  t  4t  t  0;3 y   2t    t  Ta có y  0  1; y    3; y  3  2 Vậy giá trị nhỏ y theo điều kiện đề −3 Câu 17: Đáp án A y  x3  x   y   x2    x  1 x y'  1 +   11 + Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới y Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị có hồnh độ x  1 x  Câu18: Đáp án D Ta có f  x    f   x  dx   1 d  x  1 dx    ln x   C 2x  2x  1 ln 2.1   C   C   f  x   ln x   2 Theo ta có f 1   Vậy f  5  1 ln 2.5    ln   ln  2 Câu 19: Đáp án D Ta có AB   2; 2;0  , AC   1;3; 3 Gọi D  x; y; z  , theo giả thiết ta có  x    2    1  7  x  10   AD  AB  AC   y   2.2  3.3  13   y  17  z   2.0   3  9   z  7  Câu 20: Đáp án C Đặt t  3x  t   Khi ta có phương trình tương đương với phương trình t   x   x  t  4t     x t     x  Theo giả thiết x1  x2  x1  0; x2  Vậy A  x12  x22  Câu 21: Đáp án A n  Ω   C124 Chọn đơi có cách, sau lấy hai đơi cho khơng cặp có: n  A   C102  5 cách Xác suất cần tính p   C102  12 C   16 33 Câu 22: Đáp án D Điều kiện xác định: 12 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới cot x  cos x  k   sin x   x  k  x  ; k  Z  sin x  sin x  Câu 23: Đáp án C TXĐ: D  y  \ 3  x  3   x    x  3  11  x  3  với x  Vậy hàm số nghịch biến khoảng   ;3  3;   Câu 24: Đáp án D Kẻ CM vng góc với B’D’; MJ vng góc với BD; JK vng góc với CM Chứng minh khoảng cách BD CD’ độ dài đoạn JK Thật vậy, ta có  BD  MC  BD   CMJ   BD   CMJ   BD  JK   BD  MJ Mà JK  MC  d  BD, CD  d  BD,  CBD   d  BD, CM   JK Tam giác CDO  CJ  a ; JM  a  JK  a Câu 25: Đáp án A Gọi H trọng tâm tam giác ABC , S ABC hình chóp tam giác nên SH vng góc với ( ABC ) Vậy d (S ,( ABC ))  SH Theo ta có góc SAH  600 Ta có AM  3.2a 2 3a  a 3, AH  a  3 Trong tam giác vuông SHA, SH  AH tan 60o  Câu 26: Đáp án B Gọi z  a  bi, a, b  Ta có a  bi  1  i  a  bi    i  a  bi  a  bi   b   i 13 3a  2a Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới  2a  b    i  2a  b  a  1   a  1 b  6 Môđun số phức z  a  b2   1   6   37 Câu 27: Đáp án B n  Ω   25 Gọi x; y thẻ rút từ hộp 1, hộp Các cặp số (x;y) thỏa mãn tổng số ghi thẻ 1;5 ,  2;4  ,  3;3 ;  5;1 4;2  Do n  A   P  A  Câu 28: Đáp án D Dễ thấy O,G,H thẳng hàng OG  OH (đường thẳng qua O, G H đường thẳng Ơ-le) VG;k   O   H  GH  kGO  k  2 Câu 29: Đáp án B Ta có z  1  2i Vậy điểm biểu diễn số phức z  1; 2 Câu 30: Đáp án A   Với t  cos x  sin x  cos  x   , (điều kiện t  ) 4  t   2sin x cos x   sin x t  Phương trình cho   t  4t   t  4t     t       x     k 2 So sánh điều kiện ta t   cos  x    4 4   x  k 2 x     k 2 Câu 31: Đáp án A 14 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới x  3x    x2 x2 x  3x  lim   x2 x2 lim x  2 tiệm cận đứng đồ thị hàm số Vậy x  3x  y x2 Câu 32: Đáp án D Dựa vào hình dáng đồ thị, ta suy a  Đồ thị hàm số qua điểm  0;  Đồ thị hàm số qua điểm 1;0  Vậy ta chọn đáp án y  x3  3x  Câu 33: Đáp án D  a sin x dx  sin x I  a   a    ln  sin x   x d  sin x  sin   2  k 2 , k  a  a   sin a         ln 1  sin     ln  sin       a  a  sin   1  a 4k  Vậy a nguyên  k   a  2 Câu 34: Đáp án D Phương trình tắc đường thẳng d : x  y 1 z    1 Câu 35: Đáp án C Ta có P  A  B   P  A  P  B   P  A  B  Vì A B hai biến cố độc lập, P  A  B   P  AB   P  A P  B  Suy 1 1   P  B   P  B   P  B   2 Câu 36: Đáp án A 15 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đường tròn (C) có tâm I 1; 1 bán kính R  Qua phép đối xứng qua trục Oy tâm I 1; 1 biến thành I ’  1; 1 bán kính R  khơng đổi Vậy đường tròn (C’)  x  1   y  1  2 Câu 37: Đáp án B Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  x3  đồ thị hàm số y  x  x nghiệm phương trình x3  x  x    x2  x  1   x  1     x   x  1   x  2   x  1  x  Diện tích hình phẳng 1 S  x3   x  x dx  2 x4   1 1  x 2 2  2 x3  1  2x 2 1 2    x   x  x dx    x  x  x  dx 1 x3  x4  2x  1 1 2 2  x 1 1 71 Câu 38: Đáp án D y  x3   m  1 x2   m  y   3x   m  1 x; y   x   m  1 Hàm số đạt cực tiểu x  1    6m    y   1  3  1   m  1 1  m        6 m    y   1   6  1   m  1  m  Vậy khơng có giá trị m thỏa mãn đề Câu 39: Đáp án A Vận tốc cá bơi ngược dòng v   km / h  Thời gian cá bơi quãng đường 240km t  16 240  h v3 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Năng lượng tiêu hao cá để vượt quãng đường E  v   240c v3 v 3 Bài tốn trở thành tìm v  để E  v  nhỏ  3v  v  3  v3 E   v   240c    v  3    2v3  9v   240c     v  3   E   v    v  2v     v  Vậy v       v  3 thỏa mãn đề Câu 40: Đáp án C log12  a  log6 12  1 1 a a   log6   log6   log  a a a 1 a 1  a   log 2.log  log7   log7   1  b b 1 a  b 1 a b  log   log  b 1 a log12  b  log 12  Câu 41: Đáp án C Đặt t  sin x t   0,1 Ta tìm giá trị tham số m cho hàm số y  tm đồng biến khoảng  0;1 tm Ta có y  2m t  m đồng biến khoảng  0;1 2m  m    m  t  m   1;0   m  1 t   0;1 t   0;1   Câu 42: Đáp án C Hoành độ giao điểm đồ thị hàm số y  ax đồ thị hàm số y  bx nghiệm phương trình 17 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới ax  bx  ax  bx   x  ax  b   x   x   b a  Thể tích khối tròn xoay tạo thành    bx  dx   b  a x3 b   ax  2 dx b  a x5   a   b a  b a  b5 a3   b5 a3  b5 2 a 15 Câu 43: Đáp án B Khi quay hình thang quanh AB , ta khối tròn quay tích băng thể tích hình trụ bán kính đáy AD , chiều cao CD trừ thể tích hình nón có bán kính đáy AD , chiều cao CE Dễ dàng tính CE  Ta có Vtru   12.2  2  dvtt   Vnon   12.1   dvtt  3 Vậy tích khối tròn xoay thu V  2    5  dvtt  Câu 44: Đáp án C Ta có z   2i  i 1  2i   2i  i  2i  1 i z  z     i 2 2 Biểu diễn điểm M , M ' hệ trục tọa độ Oxy  3  1 Ta có OM     ;   , MM     ;   2  2 Nhận thấy OM .MM    OM   MM  18 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới SOMM  2 1  1  3  3 1 10 10  OM .MM                  2  2  2  2 2 2 Câu 45: Đáp án B  P  Ta Gọi n véctơ pháp tuyến mặt phẳng có n   MN ; i  với MN  1; 1; 5 , i  1;0;0  Vậy n   0; 5;1 Phương trình mặt phẳng  P  5  y  2  1 z  3  5 y  z   Câu 46: Đáp án B Minh họa trước sau úp ly hình vẽ 1 x Thể tích phần nước Vn   x2 h     3 2   h 1     x h Vậy thể tích phần khơng có 2 1 1 7 nước Vt   x h   x h   x h hay  x 2 h   x h 3 8 x h h 7h  h          h  x h h 2 h Mặt khác Vậy chiều cao nước chiều cao ly h  h  h h 7h  2 h Câu 47: Đáp án C Vì G  trọng tâm tam giác ABC  nên ta có: G A  G B   G C          G A  AA  G B  BB   G C  CC    G A  G B  G C  AA  B B  C C  19 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 5 2 Do G  trọng tâm cua tam giác ABC Vậy G   ; ;  3 3 Câu 48: Đáp án C Điều kiện: x   6log x  x log6 x  12  6log6 x  log6 x  x log6 x  12  x log6 x  x log6 x  12  x log6 x   log 26 x   1  log x    x  6 Vậy  x  6 Câu 49: Đáp án D Điều kiện: x    log  x  log3 x   x  2log3 x 1 Đặt log3 x  t  x  3t  x  1     t  3 t  2t t t 1  3         2     Vế trái xét t t 1  3 f  t        hàm nghịch biến nên phương trình   có nghiệm ta thấy     t  nghiệm Vậy log3 x   x  Vậy x1  Ta có A  x12  x1  92  2.9  99 Câu 50: Đáp án A Gọi H chân đường cao hạ từ S đến mặt phẳng  ABCD  Trong mặt phẳng  ABCD  ,kẻ HM, HN vng góc với AB, BC Ta có SMH  60o , SNH  45o Đặt SH  x 20 Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Trong tam giác vuông SHM : SH  SM sin 60o  SM  Trong tam giác vuông SHN : HN  SH cot 45o  SH  x Suy AM  AB  MB  AB  HM  2a  x Trong tam giác vuông SMA : SA2  SM  AM 4x2  4a  4ax  x 12a  x  4ax   x   4a  Vậy thể tích hình chóp S ABCD là: V 16a3 12a a     dvtt  7 21 SH 2x  o sin 60 ... 17-A 18-D 19-D 20-C 21-A 22-D 23-C 24-D 2 5- A 26-B 27-B 28-D 29-B 30-A 31-A 32-D 33-D 34-D 3 5- C 36-A 37-B 38-D 39-A 40-C 41-C 42-C 43-B 44-C 4 5- B 46-B 47-C 48-C 49-D 50 -A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1:... 1-D 2-B 3-A 4-B 5- A 6-C 7-A 8-A 9-B 10-B Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2 851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới 11-C 12-A 13-D 14-C 1 5- B 16-D 17-A 18-D... liên hệ hotline: 096.991.2 851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới y Vậy đồ thị hàm số có hai điểm cực trị có hồnh độ x  1 x  Câu18: Đáp án D Ta có f  x    f   x  dx
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán đề 5 thầy nguyễn phụ hoàng lân lize file word có lời giải chi tiết , Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn toán đề 5 thầy nguyễn phụ hoàng lân lize file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay