Đề kiểm tra chất lượng định kỳ lần 5 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong file word có lời giải chi tiết

11 20 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 00:06

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới GV: HỨA LÂM PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ Group : Toán 3K Mơn : Tốn học Năm học:2017-2018 ĐỀ ƠN SỐ Đề ôn gồm 20 câu (0,5 điểm / câu) Câu 1: Tìm đạo hàm hàm số y  sin  x  2x  1 A y '   2x  1 cos  x  2x  1 B y '   2x   cos  x  2x  1 C y '    2x  1 cos  x  2x  1 D y '    2x   cos  x  2x  1 Câu 2: Đường cong hình đồ thị hàm số y  ax  b , với a, b, c, d số thực cx  d Mệnh đề đúng? A y '  0, x  B y '  0, x  C y '  0, x  D y '  0, x  Câu 3: Điểm cực tiểu hàm số y  x  2x  là: A B C  D 1 Câu 4: Trong khối đa diện đều, đa diện mặt hình ngũ giác đều? A bát diện B lập phương C mười hai mặt Câu 5: Cho hàm số  i  : y  x;  ii  : y  x  ;  iii  : y  D Hai mươi mặt 1  sin 2x tất hàm số đạo hàm tập xác định chúng? A B C D Câu 6: Hàm số y  tan x liên tục khoảng sau đây:  5 7  A  ;   4     B   ;   3   C  ;  2    5  D  ;  3  Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 7: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  mx  5m  nghịch biến x 5 khoảng  ; 5  5;   A m B m  C m  D m Câu 8: Cho hình chóp S.ABCD  đáy hình vng tâm O, SA vng góc với mặt đáy Hỏi mệnh đề sau sai? A d  B, SCD    2d  O, SCD   B d  A, SBD    d  B, SAC  C d  C, SAB   d  C, SAD   D d S,  ABCD    SA Câu 9: Khối chóp đáy đa giác n cạnh số cạnh là: A n  C n  B 2n D n Câu 10: Cho hàm số  i  : y  x3  3x  1; ii  : y  x  2x  1; iii  : y   2x ; iv  : y  x  sin 2x tất hàm số khơng cực đại? A B C D Câu 11: Hình bát diện mặt phẳng đối xứng? A 12 B  x  mx  6m  Câu 12: Cho hàm số:  x 3 2m   C x  D với m tham số thực Tổng giá trị m x  để hàm số liên tục x  là: A B C  D 1 Câu 13: Gọi m giá trị nhỏ tham số thực m để hàm số y  x   m  1 x  mx  nghịch biến khoảng  2;3 Khẳng định P  A P   20;30 B P  10;19 C P  31; 40 D P  0;9 m50 ? m02  Câu 14: Cho hình chóp S.ABC AB  6a;AC  4a;SA  SB  SC  BC  5a Tính thể tích Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới V khối chóp S.ABC theo a 5a 111 A V  15a 111 B V  5a 111 C V  12 45a 111 D V  Câu 15: Tích P giá trị tung độ điểm thuộc đường cong  C : y  x  3x  mà tiếp tuyến  C  song song đường thẳng    : y   là: A P  B P  4 C P  Câu 16: Gọi m giá trị lớn tham số thực m để hàm số y  D P  x  mx  đạt cực đại xm x  Tính gần giá trị P  2m02  m30  Kết làm tròn đến hàng phần trăm B P  2,15 A P  5, 24 C P  2,54 D P  5,12 2x  1  m  x   m Câu 17: Biết tham số thực m  1 đường cong  Cm  : y  mx tiếp xúc đường thẳng    cố định Tính khoảng cách d từ điểm K  2;5 đến  B d  A d  Câu 18: Gọi S tập nghiệm C d  2 D d  bất phương trình 2x  x  x   2x  5 Biết S  a; b ,a, b  Giá trị M  a b gần với số sau đây: A 0,12 B 2,42 C 2,12 D 1,12 Câu 19: Gọi m giá trị nhỏ tham số thực m để đồ thị hàm số y  x  2mx  2m  m4 điểm cực đại A, hai điểm cực tiểu B, C tam giác ABC góc BAC  30 Tính gần P  m50  Kết làm tròn đến hàng phần trăm m50  B P  0, 40 A P  0,39 C P  7,66 D P  6,77 Câu 20: Cho khối chóp tứ giác S.ABCD, gọi    mặt phẳng qua A vng góc SC Biết diện tích thiết diện tạo    hình chóp nửa diện tích đáy ABCD Tính góc  tạo cạnh bên SC mặt đáy A   arcsin  33 B   arcsin 33  1  29 C   arcsin 8 D   arcsin Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải 29  Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đáp án 1-B 2-A 3-D 4-C 5-C 6-B 7-D 8-B 9-B 10-A 11-C 12-D 13-A 14-A 15-C 16-A 17-B 18-C 19-C 20-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Tự làm Câu 2: Đáp án A Hàm y hàm bậc bậc nhất, nên không xác định điểm x nghiệm mẫu Nhìn đồ thị, ta thấy hàm số khơng xác định điểm x  2, nên tập xác định D \ 2 Do đồ thị chiều hướng xuống khoảng  ;   2;   nên suy hàm số nghịch biến hai khoảng xác định này, nghĩa y '  0, x  Phương án nhiễu B Hiểu lầm hàm số không xác định x  C Nhận định sai hàm y đồng biến khoảng xác định D Nhận định sai hàm y đồng biến khoảng xác định; Hiểu lầm hàm số không xác định x  Câu 3: Đáp án D Tập xác định: D  y'  x 1 x  2x    x  1 Lập BBT ta suy điểm cực tiểu hàm số 1 Câu 4: Đáp án C Tự làm Câu 5: Đáp án C y  x tập xác định D  0;   ; y '  x nên hàm khơng đạo hàm x  Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới y  x  tập xác định D  Dùng định nghĩa đạo hàm kiểm tra ta thấy hàm số khơng đạo hàm x  1 y 2cos 2x    nên hàm đạo \   k, k   , y '    1  sin 2x  tập xác định D   sin 2x hàm tập xác định Câu 6: Đáp án B   \   k, k   , tức liên tục điểm 2  Hàm số y  tan x liên tục tập xác định D  x   k Phương án nhiễu 3  5   A Khoảng  ;  chứa điểm x  không thuộc tập xác định  4     C Khoảng  ;  chứa điểm x   không thuộc tập xác định 2     5  D Khoảng  ;  chứa điểm x  khơng thuộc tập xác định 3  Câu 7: Đáp án D \ 5 Tập xác định: D  Tính đạo hàm: y '   ; 5 5m   5m    x  5   x  5 , x  D, suy y đồng biến khoảng  5;   với giá trị m Vậy khơng giá trị m để hàm số nghịch biến hai khoảng xác định Phương án nhiễu A Đọc không kĩ đề, hiểu lầm đề yêu cầu tìm m cho hàm số đồng biến B Tính sai đạo hàm: y '  5m   5m   C Tính sai đạo hàm: y '   x  5  5m   5m    x  5 10m   x  5  0m 10m   x  5  giải sai điều kiện nghịch biến hàm thành y'  0, x  D, Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 8: Đáp án B Cách 1: SA   ABCD  A  d S,  ABCD    SA (D đúng) BO cắt mặt phẳng  SCD  D nên d  B,  SCD   d  O, SCD    DB  (A đúng) DO  d  C,  SAB    CB Chứng minh CB  SAB CD  SAD     d  C,  SAD    CD d  C, SAB   d  C, SAD   (C đúng) Cách 2: Chứng minh BD  SAC  O nên d  B, SCD    BO  AO Trong  SAC  dựng AH  SO H Chứng minh AH  SBD  H nên d  A, SBD    AH  AO, suy d  A, SBD    d  B, SAC  Câu 9: Đáp án B Tự làm Câu 10: Đáp án A y  x3  3x   y'  3x    hàm số khơng cực đại y  x  2x   y'  4x  2;BBT  hàm số cực tiểu, khơng cực đại 2x  1  lập BBT suy hàm số đạt cực đại ; , y '  y   2x tập xác định D     2  2x  y  x  sin 2x  y '   2cos 2x   x    k; y ''  4sin 2x Kiểm tra thấy hàm số đạt cực đại x    k Vậy hai hàm số khơng cực đại Câu 11: Đáp án C Tự làm Câu 12: Đáp án D x  mx  6m2 x 3 x 3 Ta có: f  3  2m  lim f  x   lim x 3 Để hàm số liên tục x  cần phải f  3  lim f  x  , nên trước hết ta cần tìm m cho x 3 giá trị lim f  x  số thực (không phải ) x 3 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Nếu lim  x  mx  6m2   lim f  x  giới hạn dạng c với c  0, giới hạn chắn x 3 x 3 giá trị   Khi hàm số không liên tục x  Vậy ta phải lim  x  mx  6m2   x 3 Do hàm x  mx  6m2 hàm sơ cấp liên tục tập xác định D lim  x  mx  6m2    3m  6m2 x 3 m  Khi đó: lim  x  mx  6m     3m  6m    x 3 m    2 2  x  3 x  2  lim x   x  mx  6m2  lim   x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 Với m  1: lim f  x   lim x 3 f  3  2.1    Hàm số liên tục x  Nhận m  9  27 x  3  x    x2  x   15 2   2  lim Với m   : lim f  x   lim  lim  x    x  x  x  x  x 3 x 3 2   3 f  3        Hàm số không liên tục x  Loại m    2 Phương án nhiễu C Không loại bỏ m   Câu 13: Đáp án A Cách y  x   m  1 x  m     m  1  4m  m2  2m    m  1 TH1:     m  1   m  y'  0, x  TH2 :     m  1   m    m  y'  0, x  x y’  m + ,  2;3   a   0),   a   0), ,  2;3  _ + y hoặc: Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải nên: Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới x  y’ +  m _ + y Ta thấy hàm số nghịch biến khoảng 1; m   m;1 Vậy để hàm số nghịch biến khoảng  2;3 thì:  2;3  1;m   m  3;  2;3   m;1 (vô lý) P  243  24,3   20;30 10 Cách 2: y nghịch biến khoảng  2;3  y '  0, x   2;3  x   m  1 x  m  0, x   2;3  x  x  m 1  x   0, x   2;3  m  x  1  x  x, x   2;3  m  x2  x , x   2;3  với x   2;3 x 1   x 1  m  x, x   2;3  m  Phương án nhiễu D Nhầm x  Câu 14: Đáp án A Gọi H hình chiếu S lên  ABC  suy H tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Áp dụng cơng thức Hê – rơng, tính SABC  Lại SABC  15a AB.BC.CA 8a a 777  HA   SH  4HA 7 15a a 777 5a 111  Thể tích khối chóp: V  Phương án nhiễu B Chưa nhân 1/3 Câu 15: Đáp án C a   b  2 Từ giả thiết ta có: 3a  6a    a   b  Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Với M  0; 2  tiếp tuyến y  2      loại Với M  0;  tiếp tuyến y   nhận Vậy P  22  2.2  22  12 Phương án nhiễu B Chưa loại M  0; 2  Câu 16: Đáp án A Tập xác định d  \ m y  x2  mx  1 1  x  y '  1  y ''  xm xm x  m x  m  1   m  y '      m  1  m  3  Hàm số đạt cực đại x       m  3 m  2   y ''     0    m 3  Vậy P  5, 24 Phương án nhiễu B Nhầm x  1 Câu 17: Đáp án B Gọi M  x ; y0  điểm cố định mà họ đường cong  Cm  qua m  1 2x 02  1  m  x   m y0  , m  1 m  x0  m  x  y0  1   2x  x  x y0  1  , m  1 Ta có:  m  x    x  y0    x  1    2x  x  x y0   0, m  1   y  m  x m  1   Tức  Cm  qua M  1;  m  1 y'  2x  4mx  m2  2m   x  m   y '  1   1  m  1  m  2  1 m  1 Phương trình tiếp tuyến  Cm  M :    : y   1 x  1  y  x   x  y   Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Vậy  Cm  tiếp xúc đường thẳng cố định x  y    d   1 12  12 3 Câu 18: Đáp án C Xét phương trình 2x3  x  x   2x  5 1  x  2x   1 ĐKXĐ x  2    2    x   2x  5  x 2x   x  2  x    Xét hàm số f  t   t  2t  1 (với t  2) đạo hàm f '  t   6t   0, nên đồng biến khoảng  2;   Khi đó:    f  x   f   x  (với x  2 x    2)  x  x  x  x   2  x  x  x       2  x    x  x   x  x   x  x   x      Vậy tập nghiệm S   2; 2 , suy M  Phương án nhiễu x  x     x  2, suy tập A Giải sai bất phương trình x  x    1  x  x  x  nghiệm S  0; 2 , M  Câu 19: Đáp án C Tập xác định D  x  Hàm số cực đại, cực tiểu tức y ' ba nghiệm phân y '  4x  4mx; y '     x  m * biệt 'y đổi dấu x qua nghiệm Tương đương (*) hai nghiệm phân biệt khác  m   x   y  2m  m Khi đó, y '     x   m  y  m  m  2m Như vậy, đồ thị hàm số điểm cực đại A  0; m4  2m  , hai điểm cực tiểu    m; m  m  2m AB    m; m  ; AC   m; m  Theo giả thiết, ta có: B  m; m4  m2  2m ;C 2 Trang 10 Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới m  m 3  cos30   m3   m  1  m    m0    mm 2 Suy P  7,66 Phương án nhiễu A Đóng trị tuyệt đối tính cosin nhầm sang góc bù với BAC ứng với m0   B Nhầm mo  Câu 20: Đáp án A Đặt cạnh hình vng a  Dễ thấy   SCO;SO  OC.tg  a tg Gọi O tâm đáy Vẽ AH  SC tại, H, AH cắt SO I AIO   Lại BD  SAC   SC  DB Qua I vẽ đường thẳng song song DB cắt SD, SB theo thứ tự K, L Thiết diện tứ giác ALHK tứ giác hai đường chéo AH  KL Suy Std  SALHK  AH.KL Ta có: OI  OA.cot   a SI SO  IO IO cot ;   1   cot  SO SO SO AH  AC.sin   a sin  KL SI   KL  a 1  cot   BD SO 1 Theo giả thiết, SALHK  a  a sin .a 1  cot    a   40 2 2 sin  sin  Giải sin    33  33  ,  sin    Suy   arcsin 8 33  Trang 11 Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... án 1-B 2-A 3-D 4-C 5- C 6-B 7-D 8-B 9-B 10-A 11-C 12-D 13-A 14-A 1 5- C 16-A 17-B 18-C 19-C 20-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Tự làm Câu 2: Đáp án A Hàm y hàm bậc bậc nhất, nên không xác định. .. thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2 851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới y  x  có tập xác định D  Dùng định nghĩa đạo hàm kiểm. .. chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2 851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới V khối chóp S.ABC theo a 5a 111 A V  15a
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng định kỳ lần 5 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong file word có lời giải chi tiết , Đề kiểm tra chất lượng định kỳ lần 5 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay