Đề kiểm tra chất lượng định kỳ lần 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong file word có lời giải chi tiết

9 28 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 00:06

Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới GV: HỨA LÂM PHONG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ Group : Toán 3K Mơn : Tốn học Năm học:2017-2018 LẦN Câu 1: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình: S  t  2t  3, t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động thời điểm t  2s là: A m s B 5m s C 1m s Câu 2: Cho hàm số y  f  x  xác định D 3m s f  x   f  3  Khẳng định sau x 3 x 3 thỏa mãn lim ? A f '  x   C f '  x   B f ' 1  D f '  3  Câu 3: Cho kết tính giới hạn sau:  i  lim   n  ii  limqn  0,q   iii  lim x 0  x Hỏi kết kết trên? A B C Câu 4: Đạo hàm cấp hai hàm số y  A x  2x   x  1 B x  3x  x 1  x  1 D C   x  1 D x2  x   x  1 Câu 5: Khẳng định sau khẳng định sai A Mỗi cạnh khối đa diện cạnh chung mặt khối đa diện B Hai mặt khối đa diện ln điểm chung C Mỗi đỉnh khối đa diện đỉnh chung mặt D Mỗi mặt khối đa diện ba cạnh Câu 6: Cho hàm số y  2x  2015 Tính A y hàm số theo x x x y y   2x  x  B   2x  x  x x  x3   Câu 7: Cho hàm số  4x  3  , x  2 C y   2x  x  x D y   2x  x  x Khẳng định sau đúng? ,x  Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới A Hàm số liên tục điểm trừ điểm x  2 B Hàm số liên tục điểm thuộc C Hàm số không liên tục D Hàm số liên tục điểm x  2 Câu 8: Cho hình chóp S.ABC cạnh bên Biết ABC tam giác cân A BAC  120 Khi hình chiếu vng góc S lên mặt đáy ABC A Trung điểm cạnh BC B Đỉnh A ABC C Đỉnh D hình thoi ABDC D Tâm đường tròn nội tiếp ABC Câu 9: Cho hàm số y  f  x   x  3x  đồ thị  C  Số tiếp tuyến đồ thị  C  song song với đường thẳng  : y  9x  24  A B C D Câu 10: Cho phương trình 2x  5x  4x   1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề A Phương trình (1) nghiệm khoảng  4;5 B Phương trình (1) khơng nghiệm khoảng  1;1 C Phương trình (1) nghiệm khoảng  0;5  D Phương trình (1) nghiệm khoảng  0;5  Câu 11: Cho hàm số y  f  x  đồ thị  C  hình vẽ Tính A  f ' 1  f '    f ' 3 A A  B A  6 C A  D A  12 Câu 12: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ đáy ABC tam giác vng A, AC  a, góc BCA  60 Góc B’C mặt phẳng (AA’C’C) 30 Tính theo a, độ dài AC' A AC'  a B AC'  3a C AC'  a D AC'  3a Câu 13: Cho f hàm đa thức đạo hàm f '  x  biết hình vẽ bên đồ thị f '  x  Khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới B Hàm số đồng biến khoảng  2;   C Hàm số nghịch biến khoảng  2; 1  D Hàm số đồng biến khoảng 2;1   Câu 14: Tiến hành phân chia khối lập phương ABCD.A'B'C'D', hỏi cách phân chia phương án sau: i Khối lăng trụ ABC.A'B'C', khối tứ diện AA'D'C' khối chóp A.CDD'C' ii Khối tứ diện AA' B' D', khối tứ diện CC'D'B', khối chóp B'.ABCD iii Khối tứ diện A.A'B'C', khối chóp A.BCC'B' , khối lăng trụ ADC.A'D'C' iv Khối tứ diện AA'B'D', khối tứ diện C'CDB , khối chóp A.BDD'B', khối chóp C'.BDD'B' A B C D Câu 15: Cho hình chóp S.ABC SBC ABC tam giác cạnh a Cho SA  a Khoảng cách từ S đến mặt phẳng  ABC  bằng: A a 3 B a C 3a Câu 16: Gọi S tập tất giá trị thực tham số m để hàmsố y  D a x  3m nghịch biến xm khoảng  ; 5 Khẳng định đúng? A S   0;   B S   0;5 C S   5;0  D S   5;5 \ 0 Câu 17: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi  P  mặt phẳng qua trung điểm AC’ vng góc với BB’ Ảnh tứ giác ADC’B’ qua phép đối xứng mặt phẳng  P  là: A Tứ giác ADC’B’ B Tứ giác A’B’C’D’ C Tứ giác ABC’D’ 12  x    Câu 18: Cho hàm số f  x    ax  2b  12   x 1   x  9 D Tứ giác A’D’CB Biết a, b giá trị thực để hàm số liên tục x  Tính giá trị P  a  b A P  B P  C P  17 D P   Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 19: Cho hàm số y  x  4x  đồ thị  C  điểm trục tung từ vẽ tiếp tuyến đến đồ thị  C  A B C D Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình vng, AB  a 3, SA vng góc với mặt phẳng đáy Biết khoảng cách BD SC a Tính khoảng cách d từ B đến mặt phẳng  SCD  A d  a B d  a C a D d  2a 3 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đáp án 1-A 2-D 3-D 4-B 5-B 6-C 7-B 8-C 9-B 10-C 11-D 12-B 13-C 14-C 15-C 16-B 17-D 18-D 19-C 20-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Ta v  t   s '  t   2t   v    2.2   Câu 2: Đáp án D f  x   f  3   f '  3  x 3 x 3 Ta định nghĩa đạo hàm điểm lim Câu 3: Đáp án B Lý thuyết SGK Câu 4: Đáp án B y x  3x  x  2x-2  y'   y ''   x  x 1  x  1  x  1 Câu 5: Đáp án B Dựa vào định nghĩa hình đa diện ta hai mặt khối đa diện khơng điểm chung, đỉnh chung, cạnh chung Câu 6: Đáp án C Ta có: y  f  x  x   f  x    x  x   2x 02  4x 0x  2x  2x  2x  x  Suy y 2x  2x  x     2x  x  x x Câu 7: Đáp án B  x    x  2x   x3  x  2x  4    lim  lim  3 Ta lim f  x   lim x 2 x 2 4x  x 2 x 2  x  2 4 Do lim f  x   f  2  nên Hàm số liên tục x  2 x 2 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Đồng thời x  2 : f  x   x  2x  liên tục nên hàm số liên tục Câu 8: Đáp án C Kẻ SH   ABCD  , Ta SA  SB  SC  SAH  SBH  SCH Suy HA  HB  HC  H tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Do ABC tam giác cân A BAC  120  H đỉnh thứ hình thoi ABDC Câu 9: Đáp án B  f '  x   3x  6x Gọi x hoành độ tiếp điểm,  hệ số góc tiếp tuyến y  9x  24  k    A Do  / / tiếp tuyến  f '  x   k A (dấu suy nên phải thử lại)  C  x  1   y0  1 TT : y   x  1   3x  6x      C  y0   x   TT : y   x  3   9x  24    loai  Do tiếp tuyến thỏa yêu cầu toán Câu 10: Đáp án C f  x   2x  5x  4x   hàm đa thức nên liên tục  0;5 f  0,   0, 2736 f  0,  , f  0,8    c1   0, 2;0,8  : f  c1     f  0,8   0,8074 Xét   f  0,8  , f 1,    c   0,8;1,  : f  c   f 1,   1,5914  f 1,  , f  2,    c3  1, 2; 2,  : f  c   f 2,  1,9645    Câu 11: Đáp án D Ta hệ số tiếp tiếp tuyến (C) M 1;0  , N  2; 2  , P 3;2  giá trị cần tìm d1 : y  3  x  1   f ' 1  f '    f '  3  3   12 Ta d : y  2 d : y  x      Câu 12: Đáp án B Ta tan BCA  BA  BA  b AC B'A '  A 'C'  B'A '   A 'C'CA  Đồng thời  B'A '  AA ' Nên  B'C;  AA 'C'C  B'CA  30 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới B'AC vng A’ tan B'CA '  B'A ' a  CA '   3a CA ' 3 Lại CA'  AC'  3a Câu 13: Đáp án C Theo hình vẽ, đồ thị đạo hàm cắt trục hoành ba điểm  3;1;1  qua ba điểm đồ thị    nằm hai phía trục hoành Cụ thể hơn, khoảng ;1  ; 1;1  đồ thị nằm phía trục hồnh, nghĩa f '  x  nhận giá trị âm Suy hàm f nghịch biến hai    khoảng 1  khoảng ;1  ; 1;1  Tương tự,   3;1 ;  3;  đồ thị nằm phía trục hồnh, nghĩa   f '  x  nhận giá trị dương Suy hàm f đồng biến hai khoảng  3;1 ;  3;   Mà  2; 1  ;1   Câu 14: Đáp án C phương án đúng: i, iii, iv Câu 15: Đáp án C Gọi I trung điểm BC Ta chứng minh hai mặt phẳng  SAI  ,  ABC vng góc với Gọi O hình chiếu S lên AI suy SO   ABC Ta AI  SI  a 3  SA  SAI  SO  SA a a 2 Câu 16: Đáp án B Tâp xác định D  \ m ; y '  2 x  m Yêu cầu toán suy  m  m  y '     S   0;5   m  5 m  m   ; 5 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải  Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới Câu 17: Đáp án B Gọi M, N, P, Q trung điểm BB’, AA’, DD’, CC’ Khi mặt phẳng (P) thỏa u cầu tốn mặt phẳng  MNPQ  Qua phép đối xứng mặt phẳng (P) tứ giác ADC'B' biến thành A'D'CB Câu 18: Đáp án D Ta f    12, lim f  x   lim  ax  2b   9x  2b, ycbt  lim f  x   f    9a  2b  12 x 9 lim f  x   lim x 9  x 9 x9 ax  2b  12 x 1   lim x9  ax  2b  12   x 9 x   x   4   12  a  Suy  x9 2b  12  9 3 a  1, b   Nên P  a  b   2 Câu 19: Đáp án C Ta điểm M  0;a   Oy Tiếp tuyến  qua M dạng y  kx  a  x  4x   kx  a Điều kiện tiếp xúc  nghiệm phân biệt 4x  8x  k     Suy x4  4x2   4x3  8x x  a nghiệm phân biệt  3x4  4x2  a   nghiệm phân biệt  a    a  (nên giá trị thỏa) Câu 20: Đáp án C Gọi O  AC  BD Kẻ OK  SC Do BD   SAC hstl   BD  OK Do d  BD;SC   OK  a SAC đồng dạng OKC  g  g   SA SC x x  12a2  x2  6a2  x  a  SA  a    OK OC a a  Khi đó: Kẻ AH  SD  AH   SCD   AH  d A;  SCD  CD SAD hstl   Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.991.2851 để tải word đề thi thử THPT QG 2018 2019 cập nhật tới     Lại AB/ /CD  AB/ /  SCD   d B;  SCD   d A;  SCD   AH SAD vng tạI A có: 1    AH  a 2 AH AS AD2 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... QG 2 018 2 019 cập nhật tới Đáp án 1- A 2-D 3-D 4-B 5-B 6-C 7-B 8-C 9-B 10 -C 11 -D 12 -B 13 -C 14 -C 15 -C 16 -B 17 -D 18 -D 19 -C 20-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Ta có v  t   s '  t   2t  ... d  2a 3 Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.9 91. 28 51 để tải word đề thi thử THPT QG 2 018 2 019 cập nhật... 17 D P   Trang Tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Truy cập Tailieugiangday.com liên hệ hotline: 096.9 91. 28 51 để tải word đề thi thử THPT QG 2 018 2 019 cập nhật
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng định kỳ lần 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong file word có lời giải chi tiết , Đề kiểm tra chất lượng định kỳ lần 1 THPT QG 2018 môn toán gv hứa lâm phong file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay