Hiển thị chi tiết bản tin web tin tức

7 29 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 14:50

Website Tin tức là mô hình web phổ biến, tính đa dạng cao. Mức độ kỹ thuật của website Tin tức không chỉ thể hiện ở giao diện người dùng, mà còn thể hiện trong hệ thống quản trị nội dung (CMS) và các yếu tố kỹ thuật khác. Mức độ phức tạp thường thể hiện ở các chức năng: phân quyền duyệt nội dung nhiều cấp trước khi hiển thị, sử dụng hệ thống lấy dữ liệu tự động, giải pháp chống quá tải, nghẽn đường truyền, tài nguyên phần cứng,...Các vấn đề sau cần lưu ý khi thiết kế website Tin tức:1. Xác định thể loại nội dung đối tượng độc giả Xem chi tiết2. Lựa chọn chức năng phù hợp Xem chi tiết3. Cập nhật thông tin thường xuyên Xem chi tiết4. Sử dụng phần mềm lấy tin tự động Xem chi tiết5. Thủ thuật SEO cho website Tin tức Xem chi tiết Bài 5: Xây dựng trang web hiển thị chi tiết tin Mục đích • Trong thực hành này, bạn làm quen với cách xây dựng trang web tương tác với CSDL sử dụng SqlDataSource • Xây dựng Trang hiển thị chi tiết tin • Liên kết Trang chủ cho lĩnh vực với Trang hiển thị chi tiết tin u cầu • Đã hồn tất thực hành 4, xây dựng trang chủ cho lĩnh vực • Đã nắm bắt cách thức kết nối CSDL sử dụng SqlDataSource Vấn đề liên quan • Đọc hiển thị thông tin từ CSDL lên DataList (SqlDataSource với DataList) Thời gian để hồn tất thực hành: • 120 phút Thiết kế giao diện Thiết kế Form theo mẫu (Hiển thị chi tiết tin) Xây dựng Trang Web hiển thị chi tiết tin sử dụng lại o Tạo trang BanTin.aspx kết thừa từ MasterPage Vào Menu Website Add New Item … Chọn Template : Web form Name : BanTin.aspx Chọn : Place code in separate file (phân chia thiết kế code thành file) Chọn : Select master page (trang kế thừa từ trang cha) Tạo hiển thị thông tin chi tiết tin • Sử dụng DataList Control: o Kéo thả DataList vào BanTin.apsx o Đặt tên cho DataList dataListBanTinChiTiet • Thêm control SqlDataSource vào Webform o Kết nối đến CSDL WebNews o Tạo câu truy vấn Select o Vào điều kiện Where, thao tác sau: • Kết nối SqlDataSource vào DataList o Chọn Property DataSourceID : SqlDataSource1 • Nhấn chuột phải vào dataListBanTinChiTiet chọn Edit Template Item Templates từ pop-up menu • Vào menu Table Insert table Thiết kế table sau : • Đặt thuộc tính cho control: Font Size Font Bold Fore Color Label1 Small DimGray Label2 Small True Maroon Label3 Small True Gray Label4 Small Label5 Small DimGray • Liên kết control với cột bảng BANTIN Font Size Bindable Properties Label1 Text NgayDangTin (Format : {0:hh:mm:ss - dd/MM/yyyy}) Label2 Text DataItem.TieuDe Label3 Text NoiDungTomTat Label4 Text NoiDung Label5 Text ChuThichHinh Image1 ImageUrl HinhAnh o Phải chuột vào Label1 Edit DataBinding … o Tương tự cho control lại • Chạy Kiểm tra chương trình o Bấm Ctrl + F5 : Trang web load lên khơng có nội dung • Thay đổi lại đường link …/bantin.aspx?MaBanTin=XH1 • Hồn chỉnh Trang chủ lĩnh vực xã hội Trang hiển thị tin chi tiết o Sửa lại Bindable Property cho DataList Xahoi.aspx o Đặt trang XaHoi.aspx Set as Start Page, chạy kiểm tra chương trình ***Hết*** .. .Thi t kế giao diện Thi t kế Form theo mẫu (Hiển thị chi tiết tin) Xây dựng Trang Web hiển thị chi tiết tin sử dụng lại o Tạo trang BanTin.aspx kết thừa từ MasterPage... form Name : BanTin.aspx Chọn : Place code in separate file (phân chia thi t kế code thành file) Chọn : Select master page (trang kế thừa từ trang cha) Tạo hiển thị thông tin chi tiết tin • Sử dụng... thông tin chi tiết tin • Sử dụng DataList Control: o Kéo thả DataList vào BanTin.apsx o Đặt tên cho DataList dataListBanTinChiTiet • Thêm control SqlDataSource vào Webform o Kết nối đến CSDL WebNews
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiển thị chi tiết bản tin web tin tức, Hiển thị chi tiết bản tin web tin tức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay