TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NÔNG HỘ Ở XÃ TÂN HƯNG HUYỆN BÌNH LONG TỈNH BÌNH PHƯỚC

69 18 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NÔNG HỘ Ở XÃ TÂN HƯNG HUYỆN BÌNH LONG TỈNH BÌNH PHƯỚC NGUYỄN TRỌNG TRÍ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN&KHUYẾN NÔNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 04/2009 Hội đồng chấm báo cáo Khóa luận tốt nghiệp Đại Học Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh Xác nhận khóa luận “ Tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất nông nghiệp đời sống nông hộ Xã Tân Hưng, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước” tác giả : Nguyễn Trọng Trí sinh viên khóa TC-01 PTBX ngành phát triển nông thôn, bảo bệ thành công trước hội đồng ngày……………… Thạc Sỹ: Nguyễn Văn Năm Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm thi Ngày tháng năm 200… tháng năm 20… Thư ký hội đồng chấm thi Ngày tháng năm 200… LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành cảm ơn cha mẹ sinh nuôi dạy đến ngày hôm Tôi xin gởi lời cảm tạ lãnh đạo UBND Xã Tân Hưng, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước, anh em đồng nghiệp tạo điều kiện cho có thời gian kinh phí để hoàn thành khóa học Với lòng thành cảm ơn sâu sắc xin gửi tới quý thầy cô Khoa Kinh Tế nói riêng toàn thể quý thầy cô Ban Giám Hiệu Trường nói chung hết lòng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm vô quý báu suốt thời gian theo họ trường Xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Năm tận tình hướng dẫn suốt thời gian làm luận văn Xin chân thành cảm ơn bà nông dân Xã Tân Hưng hết long giúp đỡ, cung cấp cho thông tin quý giá để hoàn thành luận văn Nguyễn Trọng Trí NỘI DUNG TĨM TẮT Nguyễn Trọng Trí tháng 05 năm 2009 “ Tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất nơng nghiệp đời sống nông hộ xã Tân Hưng, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước” Khóa luận tìm hiểu tình hình sản xuất nơng nghiệp đời sống nơng hộ Xã Tân Hưng, Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước Thơng qua phân tích nhân tố có liên quan chủ yếu nguồn lao động, nguồn đất, nước, thổ nhưỡng… Bằng phương pháp so sánh , phân tích số liệu thứ cấp sơ cấp thu thập nhằm thấy thuận lợi, khó khăn tác động đến lĩnh vực nơng nghiệp địa phương đánh giá hiệu kinh tế số trồng vật ni chính, tìm hiểu mức sống người nơng dân thơng qua phân tích nguồn thu nhập tiêu hộ gia đình Từ đề giải pháp phát triển ngành nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn nghiên cứu Trên quan điểm đó, nội dung khóa luận khơng ngồi mục đích giúp người nơng dân có hướng sử dụn tốt nguồn lực vào hoạt động sản xuất nơng nghiệp có hiệu quả, khơng cung cấp đủ lương thực, thực phẩm cho gia đình , xã hội mà có hội đưa nơng sản địa phương khắp nước giới tạo thương hiệu thị trường góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng sống, thu thêm ngoại tệ cho đất nước góp phần chung vào cơng xây dựng nơng thơn theo hướng cơng nghiệp hóa – đại hóa MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC PHỤ LỤC CHƯƠNG I Mở Đầu 1.1/ Đặt vấn đề: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG II TỔNG QUAN 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a) Vị trí địa lý c) Địa hình: d) Địa chất: 2.1.2 Một số tiêu khí hậu đặc đặc trưng a/ Nhiệt độ ( 0C) b/ Lượng mưa (mm) c/ Độ ẩm khơng khí trung bình năm ( %) d/ Số nắng năm e/ Tốc độ gió trung bình năm ( m/3) 2.1.3 Tài nguyên đất đai địa phương 2.1.4 Tài nguyên nước 2.1.5 Tài nguyên khoáng sản 2.2.Đặc điểm kinh tế - xã hội 2.2.1 Nguồn nhân lực 2.2.2 Tình hình lao động 2.2.3 Tình hình đất đai cấu sử dụng đất đai v 2.2.4 Thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng địa phương a) Mạng lưới giao thông b) Thủy lợi c) Sản xuất nông nghiệp d) Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp e) Thương mại dịch vụ f) Tình hình văn hóa- xã hội 2.3 Các chương trình phát triển kinh tế xã hội địa phương 2.3.1 Hoạt động cơng tác khuyến nơng: 2.3.2 Chính sách đất đai 2.3.3 Tín dụng 2.3.4 Đánh giá: a) Thuận lợi: b) Khó khăn: CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận: 3.1.1 Đặc điểm vùng nơng thơn: 3.1.2 Vai trò sản xuất nơng nghiệp phát triển kinh tế nói chung 3.1.3 Vai trò kinh tế nơng hộ 3.2 Phương hướng nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp điều tra 3.2.2 Phương pháp mô tả 3.2.3 Phương pháp phân tích, đánh giá 3.2.4 Các tiêu phân tích thực trạng sản xuất nơng nghiệp CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thực trạng sản xuất nông nghiệp Xã Tân Hưng 4.1.1 Yếu tố thuận lợi, khó khăn sản xuất nông nghiệp a) Yếu tố thuận lợi b) Yếu tố khó khăn 4.4.2 Tình hình nguồn lao động nơng nghiệp 60 hộ điều tra năm 2009 vi a) Thực trạng nguồn nhân lực: b) Các hoạt động nâng cao trình độ cho nơng dân địa phương năm 2008 c) Tình hình tổ chức diễn mơ hình trồng trọt, chăn ni địa phương 4.3 Cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển đổi cấu nông nghiệp 4.3.1 Trồng trọt a) Sự biến động vể diện tích b) Biến động suất- sản lượng loại trồng c) Biến Động Giá Trị Sản Lượng 4.3.2 Chăn nuôi a) Biến động đàn gia súc b) Biến động giá trị sản lượng ngành chăn nuôi 4.4 Tình hình điều tra thực tế nơng hộ 4.41 Tình hình lao động 4.4.2 Quy mơ sản xuất hộ 4.5 Tính tốn kết quả- hiệu số loại trồng năm 2007 4.5.1 Cây lúa 4.5.2 Cây Bắp 4.6 Thu nhập nông hộ Xã Tân Hưng 4.7 Thu nhập tiêu 60 hộ điều tra 4.8 Giải pháp sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn: a) Giải pháp thủy lợi: b) Về giao thông: c) Về điện: 4.9 Giải pháp khuyến nông- phát triển sản xuất: 4.10 Giải pháp sách khuyến khích phát triển sản xuất 4.11 Giải pháp thị trường 4.12 Giải pháp nguồn nhân lực CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị vii a) Đối với quyền địa phương: b) Đối với người dân c) Đối với ban ngành tổ chức xã hội có liên quan viii CHƯƠNG I Mở Đầu 1.1/ Đặt vấn đề: Nước ta nước có nơng nghiệp truyền thống, người dân sống đa số nhờ vào hoạt động sản xuất nơng nghiệp, từ sản phẩm nông nghiệp xuất lớn chiếm vị trí cao Hiện Việt Nam thành viên tổ chức thương mại WTO, tổ chức lớn có danh tiếng tồn giới, cần cố gắng phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế tồn để đưa đất nước ngày phát triển, giàu mạnh có hội trở thành thành viên tiêu biểu tổ chức Muốn thực điều phải biết vận dụng, tranh thủ giúp đỡ nước khác quan trọng hết phải biết phát huy sức mạnh nội lực người nguồn lực tự nhiên ( đất, nước,…) Là sức mạnh to lớn để đạt nhanh chóng mục tiêu phát triển Hiện với tốc độ tăng dân số cao đòi hỏi nơng nghiệp phải có tăng trưởng mạnh, cấu nội ngành nông nghiệp dịch chuyển theo hướng đại, sản xuất nông nghiệp dần phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia Tuy nhiên thực tế cho thấy nơng nghiệp Việt Nam có tăng trưởng nhanh năm gần mang tính nơng, cấu sản xuất đơn canh, tự cung, tự cấp, xuất khai thác đất đai suất lao động thấp Vì phát triển nông nghiệp nông thôn vấn đề cấp, ngành người dân đặc biệt quan tâm Trong đại hội IX – Đảng ta khẳng định: cần đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp nơng thơn theo hướng hình thành nơng nghiệp hàng hóa lớn phù hợp với nhu cầu thị trường điều kiện sinh thái vùng Đưa nhanh tiến khoa học công nghệ vào nông nghiệp, xây dựng hợp lý cấu xản xuất nông nghiệp số lượng chất lượng đảm bảo an toàn lương thực cho toàn xã hội Tân Hưng xã tái lập tách từ xã Lợi Hưng cũ từ năm 1998 Tuy nhiên với điều kiện sở vật chất ban đầu nhiều khó khăn thiếu thốn ảnh hưởng lớn dến phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt có kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ lệ tồn xã có khoảng 97% dân số sống dựa vào nơng nghiệp có liên quan đến ngành nghề nơng nghiệp Chính tìm hiểu thực trạng sản xuất nông nghiệp đời sống nông hộ cần thiết nhằm xác định thuận lợi khó khăn sản xuất nông nghiệp địa phương đưa hướng phát triển đúng, phù hợp với tình hình đất nước Trước tình hình thực tế tơi nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu thực trạng hoạt đoạng sản xấu nông nghiệp đời sông nơng hộ xã Tân Hưng Huyện Bình Long Tỉnh Bình Phước.” Với hi vọng khóa luận giúp địa phương xác định chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế định hướng tương lai để bước nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương, góp phần vào phát triển đất nước, hướng đến mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công dân chủ văn minh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu chung: Thơng qua tìm hiểu xản xuất nông nghiệp đời sống nông dân địa phương khóa luận tìm thuận lợi, khó khăn sản xuất nơng nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập nơng hộ Qua đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp địa phương, cải thiện nguồn thu nhập cho nông dân địa phương Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu hoạt động sản xuất nơng nghiệp hộ nơng dân - Tìm hiểu lực người bao gồm: + Chuyên mơn đào tạo + Trình độ dân trí + Kinh nghiệm sản xuất + Công tác khuyến nông… - Đưa thuận lợi khó khăn tồn ngành nơng nghiệp địa phương - Tìm hiểu, đánh giá yếu tố có liên quan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp - Đánh giá hiệu số loại trồng, vật ni xã - Phân tính, so sánh nhằm lựa chọn số trồng, vật ni có hiệu có tiềm phát triển địa phương Bảng 4.24 Chi Phí Sản Xuất Ha Tiêu Danh mục chi phí Chi phí XDCB Số năm KTCB Số năm dự kiến thu hoạch Tổng chi phí năm thứ I * Giống * Làm đất - Cây bổ - Đào hố - Nọc( trụ) * Phân bón -Phân hữu - Phân hóa học + Lân + Urê + Kali * Thuốc BVTV * Chi phí nhân cơng: - Cơng trồng - Cơng chăm sóc Mua máy bơm Mua ống bơm Dầu tưới * Chi khác: Chi phí năm trở + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Dầu tưới + Cơng chăm sóc +Chi khác Tổng chi phí năm (2+3) Chi phí XDCB phân bổ/ năm ĐVT Số lượng năm Năm Đồng 15 đ/ Công kg kg kg kg kg kg Chai Cơng Cơng Cơng Đồng Đồng lít Đồng Đồng Kg Chai Công Đồng Đồng Đồng Đơn giá (đ) Thành tiền(đ) 78.322.500 4000 5000 15 2000 50.000 20.000 20.000.000 500.000 750.000 40.000.000 3.642.500 600.000 3.042.500 680.000 2.200.000 162.500 400.000 2.600.000 350.000 2.250.000 4.500.000 2.100.000 3.380.000 450.000 11.025.000 3.565.000 280 60 80.000 13000 50.000 400.000 3.640.000 3.000.000 600.000 22.410.000 1.650.000 Nguồn: DTTT+ TTTH Bảng 4.24 phản ánh chi phí đầu tư cho tiêu thời kỳ KTCB lớn có 78.322.000 đồng chưa tính giá trị đất Như tiêu từ đầu tư cho thu hoạch cần có 10.073.5000đồng tiêu loại trồng với mật độ tương đói lớn theo quy cách hàng cách hàng 2, m cách 2m Trụ sở cho đa dạng nọc gỗ, bê tông hay nọc sống như: lùng mứt, vong, keo…và tuổi thọ tiêu cao từ 10-> 15 năm Vì tính kiên cố vườn cần ổn định mang tính lâu bền Với diện vườn tiêu cần thực kiên cố để tiêu 47 ổn định mang tính lâu bền Mật độ trồng tiêu sau năm trồng cho suất từ 3,550-> 4000kg, đồng thời với mức giá bình quân từ 3200035000 sau năm thứ người trồng thu hồi vốn có lãi sau năm Cụ thể thể qua bảng 4.25 Bảng 4.25 Hiệu Quả Kinh Tế Sản Xuất Ha Tiêu: Danh mục chi phí I Tổng chi phí cho năm KD: Chi phí XDCB phân bổ Chi phí vật chất * Thuốc BVTV - Phân bón - Phân bón hữu + Urê + Lân + Kali + Dầu tưới * Chi phí nhân cơng: - Cơng nhà - Th ngồi * Chi khác: II Kết sản xuất: Sản lượng Lợi nhuận Thu nhập III Hiệu kinh tế Hiệu suất đồng vốn Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất thu nhập ĐVT Đồng Đồng chai kg kg kg kg kg Công Công Công Đồng Kg Đồng Đồng Số lượng Đơn giá (đ) 95000 4000 230 95 280 2000 6500 6700 13000 55 105 50.000 50.000 3500 31000 Thành tiền(đ) 24.905.500 1.650.000 380.000 10.536.500 8.000.000 1.495.000 636500 3.640.000 8.000.000 2.750.000 5.250.000 700.000 108.500.000 83.594.500 86.344.500 Lần Lần Lần 0,29 3,36 3,47 Nguồn: DTTT+ TTTH Qua bảng 4.25 cho thấy, tổng chi phí kinh doanh tiêu 24.905.500đ Trong chi phí xây dựng phân bổ 1.650.000 đồng chi phí vật chất 16.905.500 đồng chi phí lao động 8.000.000 đồng gồm chi phí lao động nhà :2.750.000 đồng chi phí lao động th 5.520.000đồng, khơng có thuế nông nghiệp Sản lượng thu hoạch từ tiêu 3500kg, với đơn giá 31.000đồng/kg tạo doanh thu 100.850.000đồng Qua lợi nhuận thu 83.599.500 đồng thu nhập 86.344.500 đồng 48 Hiệu kinh tế tiêu thể qua tiêu cụ thể sau: Hiệu suất đồng vốn đạt 0,29, có nghĩa 0,29 đồng chi phí vốn thu đồng lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận 3,36, có nghĩa đồng chi phí bỏ thu 3,36 đồng lợi nhuận Tỷ suất thu nhập 3,47, có nghĩa đồng chi phí bỏ thu 3,47đồng thu nhập Các số phản ánh hiệu từ tiêu chứng minh cần bỏ đồng chi phí thu 3,36 đồng lợi nhuận 3,47 đồng thu nhập Hơn nữa, tiêu thích hợp với vùng đất đỏ bazan Tân Hưng chi phí bỏ ban đầu q lớn nên cần có hỗ trợ vốn ngân hàng thơng qua sách cho vay trung dài hạn để hộ dân có vốn đầu tư ổn định sản xuất kinh doanh tiêu nhằm nâng cao đời sống gia đình làm giàu cho quê hương, đất nước 49 Bảng 4.26 Chi Phí Kinh Tế Sản Xuất Ha Cao Su Danh mục chi phí Chi phí XDCB Số năm KTCB Số năm dự kiến thu hoạch Tổng chi phí năm thứ I * Giống * Làm đất - Cây bổ - Đào hố * Phân bón -Phân hữu - Phân hóa học + Lân + Urê + Kali * Thuốc BVTV * Chi phí nhân cơng: - Cơng trồng - Cơng chăm sóc + Chi khác: Chi phí năm trở + Phân bón + Thuốc trừ sâu + Dầu tưới + Cơng chăm sóc +Chi khác Tổng chi phí năm (2+3) Chi phí XDCB phân bổ/ năm ĐVT năm Năm Đồng đ/ Công kg kg kg kg kg kg Chai Công Công Công Đồng Đồng Kg Chai Công Đồng Đồng Đồng Số lượng Đơn giá (đ) 20 8000 555 10 500.000 50.000 555 1500 166 60 25 1700 6300 6500 80.000 10 20 60.000 50.000 23 90.000 50.000 Thành tiền(đ) 29.316.200 10.165.200 4.440.000 1.000.000 500.000 500.000 832.500 822.700 282.200 162.500 320.000 1.600.000 600.000 1.000.000 150.000 3.830.200 1.655.000 360.000 1.150.000 150000 19.151.000 515.000 Nguồn: DTTT+ TTTH Số liệu bảng 4.26 chi phí đầu tư cao su giai đoạn KTCB mặt khác lớn trồng có hiệu kinh tế cao, đặc biệt thời gian thu hoạch từ 18-> 20 năm Thời gian thu hoạch năm từ 230->240 ngày, giá trị kinh tế cao so với loại khác Đặc biệt giống cao su người dân tự sản xuất mà phải mua địa phương tin cậy Trong năm gần đây, giá cao su thiên nhiên tăng cao tạo điều kiện tốt cho hộ có vốn tạo nhiều bất lợi hộ nơng dân với điều kiện kinh tế thấp khó đầu tư vào loại để cải thiện thu nhập Bên cạnh với mức độ trồng tương đối thưa theo quy cách mx 3m hàng cách hàng 6m, cách 3m nên trồng 555 Chi phí giống 8000/cây loại chi phí vật chất khác cần thiết cho ha/cây cao su 50 mức 10-> 11 triệu đồng cho năm trồng chi phí xây dựng phân bổ hàng năm 515.000đ/ha chi phí chăm sóc cho từ năm-> năm 19.151.000 đồng Theo đó, bình quân 1ha/cao su từ trồng năm đến năm cho khai thác phải bỏ 29.316.200 đồng Bù lại cao su trồng thưa nên năm đầu từ năm 1->năm trồng xen ngắn ngày vào hàng 6m loại như: đậu phộng, bắp, khoai lang theo mục tiêu lấy ngắn ni dài, vừa làm cỏ giữ độ ẩm cho Vì cần có trợ vốn ngân hàng sách bảo hộ sản phẩm để người dân an tâm đầu tư từ cao su góp phần bảo vệ mơi trường nước mơi trường khơng khí tương lai Bảng 4.27 Hiểu Quả Kinh Tế Ha Cao Su Danh mục chi phí I Tổng chi phí cho năm KD: Chi phí XDCB phân bổ Chi phí vật chất * Thuốc BVTV - Phân bón + Urê + Lân + Kali * Chi phí nhân cơng: - Cơng nhà - Th * Chi khác: II Kết sản xuất: Sản lượng Lợi nhuận Thu nhập III Hiệu kinh tế Hiệu suất đồng vốn Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất thu nhập ĐVT Số lượng Đơn giá (đ) 80.000 200 150 50 6300 1700 6500 650 36000 Đồng Đồng chai kg kg kg kg Công Công Công Đồng Kg Đồng Đồng Thành tiền(đ) 8.555.000 515.000 2.360.000 320.000 1.840.000 1.260.000 255.000 325.000 6.000.000 1.500.000 4.500.000 200.000 23.400.000 14.845.000 16.345.000 Lần Lần Lần 0,57 1,73 1,91 Nguồn: DTTT+ TTTH Qua bảng 4.27 cho thấy, tổng chi phí kinh doanh cho cao su 8.555.000 đồng Trong chi phí xây dựng phân bổ 515.000, chi phí vật chất 2.360.000đồng chi phí lao động 6.000.000đồng bao gồm chi phí lao động nhà 1.500.000 lao động th ngồi 4.500.000đ Bên cạnh chi khác 200.000 đồng, khơng có lãi suất ngân hàng thuế nơng nghiệp 51 Sản lượng thu hoạch cao su 650 kg mủ quy khơ với giá bán trung bình 36000 đồng/kg Tạo lợi nhuận thu 14.845.000 đồng thu nhập 16.345.000đ Hiệu kinh tế cao su thể qua tiêu cụ thể Hiệu suất đồng vốn đạt 0,58, có nghĩa 0,58 đồng vốn bỏ thu đồng lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận 1,73, có nghĩa đồng chi phí bỏ thu 1,73 đồng lợi nhuận tương tự Tỷ suất thu nhập đạt 1,91, có nghĩa đồng chi phí bỏ thu 1,91 đồng thu nhập Các số khẳng định hiệu cao su tạo hấp dẫn người sản xuất xã Tân Hưng Bên cạnh cao su loại công nghiệp lâu năm lớn suất cao, đồng thời thời gian kiến thiết từ 1->3 năm ta trồng xen loại ngắn ngày khác để lấy chi phí tái đầu tư cho cao su tạo thu nhập cho nhiều hộ Như qua bảng 4.26 4.27 chi phí đầu tư cao su đến thu hoạch 29.316.200 đồng năm kinh doanh Sau trừ chi phí lợi nhuận lại 16.345.000đồng Nếu giá khơng thay đổi đến năm thứ 8, người trồng thu lại hồi vốn bỏ ban đầu từ năm thứ trở đi, người dân hoàn toàn an tâm suất vườn ngày tăng lên thu nhập không ngừng tăng theo Mặt khác loại dài ngày có mật độ trồng thưa thích hợp cho người có diện tích đất lớn từ 3-> trở lên có hiệu kinh tế lâu dài, lợi quy mô 52 4.6 Thu nhập nông hộ Xã Tân Hưng Bảng 4.28 Chỉ Tiêu Của Nông Hộ Xã Tân Hưng Lĩnh vực - Ăn uống -Học hành - May mặc - Lễ hội - Điện, nước -Chi khác Tổng chi Bình qn hộ/ năm Chi phí( triệu đồng) 1.512 150 96 231 136,8 16,2 12.142 35,7 Cơ cấu (%) 70,59 4,48 10,78 6,39 0,76 100,00 Bình quân người/ tháng 0.59 Nguồn: ĐT - TTTH Thực trạng tiêu 60 hộ phản ánh từ bảng 4.7 cho thấy: - Chỉ tiêu ăn uống 1.152 triệu đồng chiếm vị trí cao với 70,59% tồng số nguồn tiêu ( bình quân 70.000 đồng/ ngày/hộ) Do nhu cầu ăn ngon, ăn đủ trọng ăn uống nhu cầu thiết yếu thiếu người để trì sống tạo sức khỏe để tham gia hoạt động tồn phát triển - Chỉ tiêu cho dịp lễ hội, cúng kính 231 triệu đồng cho 60 hộ chiếm 10,78% Đây xem phong tục thường niên bỏ người dân địa phương - Nhu cầu may mặc chiếm tỷ lệ cao không kém, bỡi lẻ nhu cầu vật chất tinh thần tồn song song nhau, từ vật chất đáp ứng tinh thần đòi hỏi phải thỏa mãn Ngồi ra, ảnh hưởng q trình thị hóa nên sinh hoạt người dân nông thôn bị tác động Qua tính tốn, mức tiêu bình quân hộ/ năm 35,7 triệu đồng bình quân/ người/ tháng mức thu nhập 59.248.000 đồng/ năm Như vậy, nguồn thu tích lũy 23.548.000 triệu đồng Số vốn sở cho đầu tư tái sản xuất mở rộng Tuy thu nhập hộ cao đủ trang trải cho tiêu gia đình Do vậy, đời sống người dân địa phương khó khăn, giá ngày tăng Để khắc phục tình hình nhà nước có sách hỗ trợ kịp thời giống, phân bón, kỹ thuật… nhằm giảm bớt chi phí đầu vào để nơng hộ có đủ điều kiện sản xuất 53 Tăng cường nguồn vốn vay, gia hạn thêm thời hạn vay để họ có đủ thời gian quay vòng vốn có phương án hỗ trợ đặc biệt hộ khó khăn, hộ nghèo Song song đó, người dân cần biết tiêt kiệm, tự vạch kế hoạch sử dụng đồng tiền chỗ, mục đích khơng nên lãng phí, khơng làm ảnh hưởng đến nguồn đầu tư cho vụ mùa kế 4.7 Thu nhập tiêu 60 hộ điều tra Bảng 4.29 Thu Nhập Của Các Hộ Điều Tra Nguồn Cây hàng năm (ha) -Lúa - Bắp - Mì Cây lâu năm(ha) Cao su Điều Tiêu Cà phê Tổng thu nhập Bình quân thu nhập hộ/ năm Quy mô Thu nhập (1000 đồng) 2,8 10,3 15 17,9 35 18,9 8,5 108,4 42000 147290 225000 2685000 910000 2716210 640000 3.554.900 59248 Nguồn: DTTT+ TTTH Bảng 4.29 phản ánh 60 hộ tạo tổng nguồn thu từ hoạt động sản xuất nông nghiệp 3.554.900.000 đồng Theo xác định thu nhập hộ gia đình hồn tồn phụ thuộc hồn tồn vào nơng nghiệp đặc biệt sản xuất kinh doanh công nghiệp lâu năm tiêu, điều,cao su, cà phê với giá loại nông sản ổn định nay, bình quân hộ/ năm tạo thu nhập 59.248.000đồng Qua điều tra thực tế 60 hộ dân cho thấy mức sống họ cao có thu nhập tương đối lớn Bên cạnh địa phương số hộ có đời sống nhiều khó khăn nhiều lý khách quan chủ quan Vì quan tâm chăm sóc địa phương số hộ khó khăn có sống ổn định tạo mặt chung cho xã phát triển kinh tế, góp phần giảm bớt dần khoảng cách giàu nghèo thiết Tuy nhiên, để thực vấn đề đó, địa phương cần có giải pháp chủ yếu sau 54 4.8 Giải pháp sở hạ tầng nông nghiệp nơng thơn: a) Giải pháp thủy lợi: Vì đặc thù địa phương làm nơng nghiệp Vì cần có nguồn nước ổn định chủ động nguồn nước mùa khơ người dân có điều kiện canh tác mùa khô để nâng cao thu nhập cải thiện cho đời sống mặt khác xã Tân Hưng cách xa trung tâm Huyện gần 20km nguồn thực phẩm cần thiết cho đời sống người rau xanh, củ loại cung cấp từ thị trường Vì việc đầu tư sâu rộng cơng trình thủy lợi cần thiết b) Về giao thông: Đầu tư mở rộng nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn để tiêu thụ nông sản người dân tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa, với địa phương khác c) Về điện: Đầu tư hạ cơng trình điện cho ấp Sóc lại địa phương để người dân tiếp cận với thơng tin để nâng cao trình độ thu nhập đề bước cải thiện đời sống nhân dân 4.9 Giải pháp khuyến nông- phát triển sản xuất: Vai trò khoa học cơng nghệ có vị trí đặc biệt quan trọng q trình phát triển nơng nghiệp, tăng cường công tác tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân cần ý lĩnh vực chọn, tạo giống, công nghệ sinh học, kỹ thuật sản xuất nhằm nâng cao suất, chất lượng, giàm chi phí sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Phát triển hệ thống dịch vụ nông nghiệp kịp thời cung cấp giống, vật tư sản xuất nông nghiệp, phương tiện vận chuyển cho nông thơn 4.10 Giải pháp sách khuyến khích phát triển sản xuất Hỗ trợ cho nông dân vay vốn để thực chương trìn chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp biện pháp nhỏ hỗ trợ lãi suất, tăng mức cho vay vốn Thời hạn vay, cho vay chấp, giảm bớt thủ tục cho vay, mở rộng hệ thống tín dụng, khuyến khích đầu tư sở sơ chế biến nông sản để phục vụ cho việc tiêu thụ nông sản tránh tình trạng ứ động nơng sản tạo điều kiện cho tư thương ép giá người dân 4.11 Giải pháp thị trường 55 Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, thông tin dự báo thị trường đến người dân kịp thời nắm bắt có định hướng sản xuất, ý tập trung loại nông sản chủ lực định hướng quy hoạch Tạo điểu kiện cho người dân sản xuất tham gia hội chợ triễn lãm nhằm quảng bá sản phảm tìm kiếm thị trường, thúc đẩy tiêu thu sản phẩm, khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông dân Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng, huy động ngành, cấp, tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền đề án chuyển đổi cấu trồng có hiệu , phát động phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, tổ chức hội thi nhà nông sản xuất kinh doanh giỏi 4.12 Giải pháp nguồn nhân lực Để thực thành công có hiệu mục tiêu phát triển kinh tế nói chung chuyển đổi cấu trồng nói riêng cần phải có lực lượng lao động có lực, trình độ Do cần có sách phát triển hệ thống giáo dục đào tạo cách đa dạng, phong phú để nâng cao dân trí, nâng cao tay nghề cho người dân xã, đẩy mạnh việc thành lập trung tâm văn hóa cộng đồng, mở lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn dài ngắn hạn cho nông dân Tă ng cường biện pháp kế hoạch hóa gia đình để giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân nhằm đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xã tương lai./ 56 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Hiện tương lai cấu kinh tế xã nông nghiệp mạnh, chiếm tỷ trọng cao tổng giá trị sản xuất Trong chủ yếu trồng trọt, gồm trồng hàng năm như: lúa, bắp, mì… chủ yếu lâu năm như: điều, cà phê, tiêu, cao su…Do đó, năm gần xã tập trung triển khai , đầu tư để chuyển đổi cấu trồng, số hộ nông dân hưởng ứng tiến hành chuyển đổi từ việc trồng loại hoa màu, lúa suất, sản lượng thấp khơng có giá trị kinh tế cao sang trồng loại trồng có suất, sản lượng cao Bước đầu mang lại kết tạo giá trị sản xuất cao, tăng thu nhập, nâng cao sống, góp phần XĐGN đặc biệt góp phần quan trọng nghiệp CNHHĐH nơng nghiệp nơng thơn Bên cạnh mặt tích cực đạt mặt hạn chế Đó trình độ dân trí thấp, trình độ lao động chưa cao, nguồn lực địa phương chưa khai thác triệt đểvà sử dụng chưa có hiệu cao Tỷ lệ hộ nghèo cao, mạng lưới thơng tin cung cấp đến người dân hạn chế Trong điều kiện kinh tế mở nay, với thực trạng kinh tế xã hội địa bàn xã tiềm có, để nâng cao hiệu sản xuất trồng cần có sách khuyến khích đầu tư sở hạ tầng phục vụ sản xuất, hỗ trợ vốn, dạy nghề cung cấp thông tin hướng dẫn áp dụng KHKT mơ hình mới, hiệu vào sản xuất kinh tế địa bàn xã nông nghiệp phát triển tương lai 5.2 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu để thực thi cho giải pháp đảm bảo cho công tác, hoạt động sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Tân Hưng thời gian tới, tơi xin có số kiến nghị sau: 57 * Đối với quyền địa phương: Tăng cường đầu tư giáo dục để không ngừng nâng cao dân trí cho người dân, đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế tương lai Có sách hỗ trợ cho nông dân sản xuất, áp dụng mơ hình tiến KHKT vào sản xuất nơng nghiệp địa phương Thực tốt công tác khuyến nông, cung cấp kịp thời thông tin khoa học kỹ thuật, giá thị trường cho nông dân cung cấp kịp thời giống, vật tư, công cụ sản xuất có định hướng đầu cho sản phẩm nông nghiệp Tiếp tục đầu tư sở hạ tầng đề phục vụ sản xuất giao thông, thủy lợi , điện sinh hoạt… * Đối với người dân Tích cực học tập để nâng cao dân trí, nâng cao trình độ sản xuất hiểu biết thị trường, khoa học kỹ thuật Phát huy truyền thống lao động cần cù mạnh dạn đầu tư để vào hoạt động sàn xuất nông nghiệp địa phương Thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình để tập trung đầu tư sản xuất, nâng cao chất lượng sống * Đối với ban ngành tổ chức xã hội có liên quan Cần có phối hợp ban ngành liên quan hội nơng dân, nơng nghiệp, XĐGN…để có sách đồng hỗ trợ cho nhân dân sản xuất nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng sống Ngân hàng nơng nghiệp, ngân hàng sách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vay vốn để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn Ngành nông nghiệp, khuyến nông cung ứng kịp thời loại giống, hướng dẫn nông dân sản xuất, tập huấn KHKT Tạo điều kiện cho nông dân trao đổi thông tin, 58 kinh nghiệm sản xuất tiếp cận mô hình kinh tế có hiệu quả, dự báo giá đầu sản phẩm nơng nghiệp để có định hướng sản xuất ổn định lâu dài 59 Phụ luc 1:Danh Sách Hộ Điều Tra Nguyễn Văn Tuấn Võ Văn Tám Đỗ Văn Vượng Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Sói Dương Văn Minh Điểu Thành Vũ Văn Tới Ngô Văn Huy 10 Nguyễn Huy Minh 11 Trần Văn Tuấn 12 Võ Văn Việt 13 Nguyễn Văn Trung 14 Nguyễn Văn Lang 15 Lê Minh Phong 16 Bùi Thị Ré 17 Nguyễn Văn Châu 18 Trương Phú Dũng 19 Nguyễn Văn Tiền 20 Nguyễn Thị Ngọc Em 21 Nguyễn Văn Lộc 22 Trương Phú Thương 23 Bùi Thị Sầu 24 Điểu Phương 25 Điểu Quân 26 Thị Thêu 27 Điểu Den 28 Điểu Miêng 29 Thị Nâu 30 Thị Neo 31.Hoàng Thị Hường 32.Đoàn Mau 33 Mai Phước Đà 34 Nguyễn Đông Nhận 35 Đinh Ngọc Khánh 36 Nguyễn Văn Tám 37 Lê Văn Vượng 38 Lê Hữu Nhẫn 39.Nguyễn Hữu Thành 40.Đào Trọng Nhâm 41 Phạm Quang Khiếu 42.Trần Văn Nam 43 Phạm Văn Sinh 44 Phạm Văn Chung 45.Trần Ngọc Quế 46 Lương Văn Dũng 47 Lê Thành Biên 48 Nguyễn Thanh Hải 49 Mai Thị Thông 50 Nguyễn Cơng Thành 51 Mai Văn Hòa 52 Lê Thị Ân 53 Nguyễn Văn Hoàng 54 Trần Văn Quốc 55 Nguyễn Minh Cảnh 56 Bùi Văn Huy 57 Nguyễn Hiền Nhân 58 Hoàng Kim Quốc 59 Hà Văn Dương 60 Đặng Quang Sáu 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO WX Nguyễn Thị Duyên năm 2008 “ Tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất nông nghiệp đời sống nông hộ thị trấn đất đỏ Huyện đất đỏ Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàuluận văn tốt nghiệp cử nhân kinh tế, Đại Học Nông Lâm – Thành Phố Hồ Chí Minh – Việt Nam - Báo cáo thu hoạch sử dụng đất xã Tân Hưng thời kỳ từ năm 2000- 2010 - Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 - Báo cáo tổng kết phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội năm 2008 kế hoạch năm 2009 xã Tân Hưng, Huyện Bình Long - Quy hoạch nơng nghiệp Huyện Bình Long, Tỉnh Bình Phước giai đoạn 20062010 tầ m nhìn đến năm 2015 - Đề án chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp thi đua làm kinh tế giỏi - Phấn đấu xây dựng mơ hình kinh tế trang trại nông dân vượt 100 triệu đồng/ ha/ năm địa bàn Huyện Bình Long 61 ... cấp lao động dồi để phát tri n ngành nghề nơng thơn nói riêng đáp ứng nhu cầu cung cấp lao động cho ngành công nghiệp, dịch vụ để góp phần phát tri n nơng thơn, phát tri n đất nước theo hướng... mục tiêu phát tri n Hiện với tốc độ tăng dân số cao đòi hỏi nơng nghiệp phải có tăng trưởng mạnh, cấu nội ngành nông nghiệp dịch chuyển theo hướng đại, sản xuất nông nghiệp dần phát tri n theo hướng... tự cấp, xuất khai thác đất đai suất lao động thấp Vì phát tri n nơng nghiệp nơng thơn vấn đề cấp, ngành người dân đặc biệt quan tâm Trong đại hội IX – Đảng ta khẳng định: cần đẩy mạnh CNH – HĐH
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NÔNG HỘ Ở XÃ TÂN HƯNG HUYỆN BÌNH LONG TỈNH BÌNH PHƯỚC, TÌM HIỂU THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NÔNG HỘ Ở XÃ TÂN HƯNG HUYỆN BÌNH LONG TỈNH BÌNH PHƯỚC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay