KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG THUỘC CÔNG TY MEKONG AUTO

73 17 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 10:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM CƠNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ơ TÔ CỬU LONG THUỘC CÔNG TY MEKONG AUTO Họ tên sinh viên: HỒNG TIẾN LỰC Ngành: QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Niên khóa: 2005 - 2009 Tp HCM, tháng 07/2009 KIỂM SỐT Ơ NHIỄM CƠNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ơ TÔ CỬU LONG THUỘC CÔNG TY MEKONG AUTO Tác giả HỒNG TIẾN LỰC Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: Th.s VŨ THỊ HỒNG THỦY Tp HCM, tháng 07/2009 i LỜI CẢM ƠN Với lòng chân thành biết ơn Em xin gửi lời cảm ơn đến: Mẹ anh chị chỗ dựa vững vật chất lẫn tinh thần cho suốt trình học tập Cơ Vũ Thị Hồng Thủy giúp đỡ em có chỗ thực tập nhờ em có điều kiện tiếp xúc với thực tế tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt thời gian làm khóa luận Quý thầy cô khoa Môi Trường & Tài Nguyên – trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt khóa học 2005 - 2009 Anh Dưỡng, chị Hoa, anh Hồng anh chị Công ty Mekong Auto giúp đỡ tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Những người bạn trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ nhiều tinh thần kiến thức trình học tập, làm khóa luận Một lần em xin chân thành cám ơn tất người! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2009 Sinh viên thực Hồng Tiến Lực ii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Ngành cơng nghiệp tơ ngành sản xuất quan trọng phát triển kinh tế đất nước ta Kinh tế đất nước ta phát triển nhanh chóng với đời sống người dân ngày nâng cao Vì nhu cầu tiêu dùng xe ngày tăng làm cho cơng nghiệp xe có nhiều động lực để phát triển Đồng thời với phát triển sản xuất không ngừng ngành sản suất ô tơ việc kiểm sốt nhiễm mơi trường ngày khó khăn phức tạp Và Nhà máy ô tô Cửu Long thuộc Công ty Mekong Auto nằm số Nhà máy Cửu Long cơng suất hoạt động 1000 xe/năm với 250 công nhân viên cung cấp cho thị trường nước phần xuất Bên cạnh nhà máy thải môi trường lượng chất thải đáng kể: nước thải 14.400 m3; chất thải rắn 36 tấn; khí thải 27.000.000 m3/năm Nhà máy Cửu Long với quan tâm sâu sắc lãnh đạo vấn đề quản lý môi trường nhà máy nên hầu hết chất thải xử lý: nhà máy có HTXLNT cơng suất 30 m3/ngày đêm, hệ thống xử lý khí Tuy nhà máy số tồn đọng cần phải giải Đề tài thực nhằm đưa giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường cho thích hợp với vấn đề mơi trường nhà máy Qua q trình thực tập nghiên cứu thực tế nhà máy vấn đề mơi trường cần ý là: nước thải, mùi sơn, mùi dung môi, chất thải rắn nguy hại… Các biện kiểm sốt nhiễm mơi trường nhà máy thực dựa kết hợp sở lý thuyết tình hình thực tế hoạt động sản xuất, trạng môi trường nhà máy để đề biện pháp giải iii KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOD: Nhu cầu ơxy sinh hóa COD: nhu cầu ơxy hóa học CO: oxit Cacbon CO2: Khí cacbonic NOx: oxit ni tơ PP: ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp SS: chất rắn lơ lửng TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: tiêu chuẩn vệ sinh TCN: tiêu chẩn ngành ED: tĩnh điện DI: đề ion HTXLNT: hệ thống xử lý nước thải HTXL: hệ thống xử lý Bp: phận STT: số thứ tự ĐVT: đơnvị tính USP: ultrasonic scale preventer DO: diesel oil iv MỤC LỤC CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1  U 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1  1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1  1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1  1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .2  U 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG 3  U 2.1 KHÁI NIỆM 3  2.2 MỤC TIÊU CỦA KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG 3  2.3 NGĂN NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: 3  2.3.1 Nội dung ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 3  2.3.2 Các bước thực 4  2.3.3 Các biện pháp kỹ thuật ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp 6  2.3.3.1 Các biện pháp giảm thiểu nguồn, thay đổi sản phẩm 8  2.3.3.2 Tái sinh chất thải 9  2.3.4 Biện pháp xử lý cuối đường ống 9  2.3.4.1 Biện pháp kỹ thuật xử lý nước thải 9  2.3.4.2 Biện pháp kỹ thuật xử lý bụi khí thải 10  2.3.4.3 Biện pháp kỹ thuật xử lý chất thải rắn 11  2.4 CHÍNH SÁCH VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 11  2.4.1 Nguyên tắc xây dựng sách ngăn ngừa ô nhiễm môi trường .11  2.4.2 Các công cụ áp dụng ngăn ngừa ô nhiễm 11  2.4.2.1 Giải pháp hành chính, cơng cụ huy kiểm soát 11  2.4.2.2 Công cụ kinh tế 12  2.4.2.3 Công cụ thông tin 12  2.4.2.4 Sản xuất 12  2.5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KIỂM SỐT Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG 12  2.5.1 Các lợi ích mơi trường 12  2.5.2 Các lợi ích kinh tế 13  CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY CỬU LONG THUỘC CÔNG TY MEKONG AUTO _ 13  3.1 LỊCH SỬ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .13  1.2  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 15  3.3 LĨNH VỰC SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH CỦA NHÀ MÁY 16  3.3.1 Loại hình sản xuất 16  3.3.2 Vị trí hoạt động nhà máy 16  3.3.3 Hiện trạng nhà máy 16  3.3.4 Nguồn cung cấp nước, nhu cầu dùng nước 17  3.3.5 Nguồn điện, nhu cầu điện 17  3.3.6 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 17  3.3.7 Tình hình hoạt động nhà máy năm vừa qua 17  v CHƯƠNG 4: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN TẠI NHÀ MÁY 18  4.1 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY 18  4.1.1 Công nghệ sản xuất 18  4.1.1.1 Sơ đồ sản xuất nhà máy 18  4.1.1.2 Sơ đồ xưởng sơn 20  4.1.2 Máy móc thiết bị: 22  4.1.3 Các nguồn gây ô nhiễm 23  4.1.3.1 Xác định nguồn gây ô nhiễm cố xảy 23  4.1.3.2 Nước thải 23  4.1.3.3 Các chất nhiễm khơng khí 28  4.1.3.4 Chất thải rắn 31  4.1.3.5 Tiếng ồn, rung 32  4.1.3.6 Khả cháy nổ 32  4.2 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM 33  4.2.1 Phương án xử lý nước thải 33  4.2.1.1 Phân loại nước thải 33  4.2.1.2 Hệ thống thoát nước 34  4.2.1.3 Công trình xử lý nước thải cục sinh hoạt 35  4.2.1.4 Cơng trình xử lý cục nước thải sản xuất 36  4.2.2 Các biện pháp khống chế ô nhiễm khơng khí 39  4.2.3 Biện pháp xử lý chất thải rắn 40  4.2.4 Các biện pháp khống chế ô nhiễm nhiệt 41  4.2.5 Các biện pháp an toàn lao động 42  4.2.6 Các biện pháp phòng chống khả cháy nổ 42  CHƯƠNG 5: CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CÒN TỒN ĐỌNG TẠI NHÀ MÁY VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT 44  5.1 CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG 44  5.1.1 Mơi trường khơng khí 44  5.1.2 Chất thải rắn: 44  5.1.3 Nước thải: 45  5.1.4 Nguy cháy nổ cố lao động 45  5.2 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 46  5.2.1 Mơi trường khơng khí: 46  5.2.2 Nước thải 50  5.2.3 Chất thải rắn 51  5.2.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt 51  5.2.3.2 Chất thải rắn sản xuất không nguy hại 51  5.2.3.3 Chất thải nguy hại 52  5.2.4 An tồn hóa chất 52  5.2.5 An toàn lao động 53  5.2.6 Phòng chống cháy nổ 54  5.2.7 Chương trình giám sát mơi trường 54  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ _ 56  6.1 KẾT LUẬN .56  6.2 KIẾN NGHỊ 56  TÀI LIỆU THAM KHẢO _ 58      vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Sơ đồ biểu thị yếu tố cốt lõi ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp Hình 2.2: Chu trình ngăn ngừa nhiễm khép kín liên tục _ Hình 2.3: Sơ đồ biểu thị kỹ thuật ngăn ngừa nhiễm cơng nghiệp _ Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức công ty 15 Hình 4.1: Sơ đồ sản xuất công ty _ 18 Hình 4.2: sơ đồ xưởng sơn 20 Hình 4.3: Sơ đồ quy trình sơn tĩnh điện _ 26 Hình 4.4: Sơ đồ nguyên tắc hệ thống thoát nước 35 Hình 4.5: Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải nhà máy _ 36 Hình 4.6: Sơ đồ thu gom, xử lý khí thải xưởng sản xuất 40 Hình 4.7: Qui trình thu gom rác nhà máy 41 Hình 5.1: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải nâng cấp _ 46 Hình 5.2: Hệ thống xử lý khí thải lò _ 48 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Máy móc thiết bị _ 22 Bảng 4.2: Các thơng số khí thải khu vực trước xưởng sơn nhà máy_ 28 Bảng 4.3: Đặc điểm loại nhiên liệu DO _ 29 Bảng 4.4: Tình hình xử lý nước thải chất thải rắn công ty 31 Bảng 4.5: Kết đo tiếng ồn _ 32 Bảng 4.6: Hiệu xử lý nước thải sinh hoạt 36 Bảng 4.7: Kết xử lý nước thải sản xuất 39 vii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện công nghiệp phát triển đưa chất lượng sống người ngày nâng cao nên vấn đề môi trường quan tâm nhiều trước Nhưng môi trường bị ô nhiễm ngày nghiêm trọng đặc biệt nước phát triển Việt Nam Sự phát sinh chất thải hoạt động sản xuất công nghiệp điều tránh khỏi Vì bảo vệ mơi trường mối quan tâm hàng đầu nhiều nước giới Trong năm gần ngành công nghiệp lắp ráp ô tơ phát triển mạnh mẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế nước ta Nhưng việc quản lý xử lý chất thải công nghiệp lắp ráp ô tô mẻ nước ta nên gặp số trở ngại định Vậy cần có biện pháp quản lý mơi trường tốt cách nhìn phù hợp, việc kiểm sốt mơi trường mang lại hiệu cao, giảm thiểu tối đa lượng, độc tính chất thải trước tái sinh, xử lý thải bỏ Nên môi trường làm việc đảm bảo tốt hiệu lao động tăng đồng thời việc quản lý môi trường công ty gặp nhiều thuận lợi 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Khảo sát tình hình sản suất Nhà máy Cửu Long thuộc Công ty Mekong Auto Khảo sát trạng môi trường nhà máy Nắm biện pháp quản lý môi trường nhà máy thực Xem xét, đánh giá vấn đề tồn đọng đề xuất giải pháp kiểm sốt nhiễm mơi trường thích hợp nhằm giảm thiểu chất nhiễm, góp phần giải tốt cơng tác quản lý môi trường nhà máy 1.3 NỘI DUNG ĐỀ TÀI Nội dung đề tài gồm chương: Chương 1- Mở đầu: giới thiệu sơ lược đề tài Chương 2- Lý thuyết kiểm sốt nhiễm mơi trường: giới thiệu khái niệm kiểm sốt nhiễm mơi trường cần thiết lợi ích việc áp dụng biện pháp kiểm sốt nhiễm môi tường công ty Chương 3- Tổng quan Nhà máy Cửu Long thuộc Công ty Mekong Auto: tổng quan sở hạ tầng tình hình hoạt động nhà máy Chương 4- Hiện trạng môi trường giải pháp thực nhà máy: dựa vào nhiên liệu đầu vào, đặc điểm quy trình sản xuất xác định nguồn gây ô nhiễm biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhà máy Chương 5- Các vấn đề mơi trường tồn đọng nhà máy đề xuất số biện pháp kiểm sốt: qua tìm hiểu thực tế xác định vấn đề mơi trường tồn đọng nhà máy từ đưa biện pháp quản lý kỹ thuật nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường Chương 6- Kết luận kiến nghị: đưa số kết luận vấn đề môi trường nhà máy từ đưa số kiến nghị để giải vấn đề 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tham khảo tài liệu biện pháp kiểm soát ô nhiễm Khảo sát trực tiếp nhà máy Điều tra, vấn công nhân viên nhà máy Thống kê, phân tích liêu thu thập 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Không gian: phân xưởng sản xuất Nhà máy Cửu Long thuộc công ty Mekong Auto Thời gian: từ tháng 03/2009 đến tháng 06/2009 ... hoạt động khoảng thời gian hay khu vực định thông qua biện pháp cấp giấy phép, đặt tiêu chuẩn khoanh vùng 11 Với cơng cụ này, phủ có vai trò tập trung giám sát thơng qua việc áp dụng hai công
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG THUỘC CÔNG TY MEKONG AUTO, KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY Ô TÔ CỬU LONG THUỘC CÔNG TY MEKONG AUTO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay