Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc omeprazole của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

37 40 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 09:33

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== NGUYỄN HÀ MY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ THUỐC OMEPRAZOLE CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MƠI TRƢỜNG NƢỚC DỪA GIÀ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS NGUYỄN XUÂN THÀNH HÀ NỘI - 2018 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình hồn thành khóa luận nghiên cứu, em nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị bạn Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới: TS Nguyễn Xuân Thành – ngƣời hƣớng dẫn, quan tâm, giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận Em cảm ơn chân thành tới thầy cô làm việc Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô bạn sinh viên học tập làm việc Bộ môn Sinh lý ngƣời động vật, khoa Sinh - KTNN trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện thuận lợi q trình hồn thành đề tài nghiên cứu Do bƣớc đầu vào thực tế sáng tạo nghiên cứu khoa học, kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, khơng tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận đƣợc góp ý quý báu quý thầy cô bạn sinh viên để đề tài khóa luận tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Hà My LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng Tất số liệu đƣợc thu thập từ thực nghiệm, qua xử lý thống kê, khơng có số liệu chép hay bịa đặt, không trùng với kết cơng bố Trong tài liệu tơi có sử dụng số tài liệu số tác giả, xin phép tác giả để bổ sung cho luận văn Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Hà My DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CVK: Cellulose vi khuẩn A xylinum: Acetobacter xylinum HS: Hestrin- Schramm H pylori: Helicobacter pylori OD: Mật độ quang MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Bacterial cenlulose (CVK) hay cenlulose vi khuẩn 1.1.1 Vi khuẩn A xylinum 1.1.2 Đặc điểm hình thái A xylinum 1.1.3 Đặc điểm sinh lý A xylinum (Jonas et al., 1998) 1.1.5 Môi trƣờng nuôi cấy A xylinum 1.2 Cấu trúc đặc tính màng CVK tạo Acetobacter xylinum 1.2.1 Cấu trúc màng CVK 1.2.2 Đặc tính màng CVK 1.2.3 Ứng dụng màng CVK 1.3 Tổng quan thuốc Omeprazole 1.3.1 Tên khoa học cấu tạo 1.3.2 Dạng thuốc 1.3.3 Tính chất lý hóa Omeprazole 1.3.4 Dƣợc lý chế tác dụng 1.3.5 Dƣợc học tác dụng 1.3.6 Tác dụng thuốc 10 1.3.7 Tác dụng phụ thuốc Omeprazole 10 1.4 Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 11 1.4.1 Tình hình nghiên cứu màng Cellulose vi khuẩn (CVK) 11 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc giới Omeprazole 12 CHƢƠNG VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Vật liệu nghiên cứu 13 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 13 2.2.1 Chuẩn bị màng CVK 13 2.2.1.1 Tạo màng CVK thô 13 2.2.1.2 Tạo màng CVK tinh khiết 14 2.2.2 Chế tạo màng CVK nạp thuốc Omeprazole 15 2.2.2.1 Phƣơng pháp đo phổ hấp thụ thuốc Omeprazole 15 2.2.2.2 Phƣơng pháp dựng đƣờng chuẩn Omeprazole 16 2.2.2.3 Nạp Omeprazole vào màng CVK 17 2.2.2.4 Phân tích thống kê 18 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 3.1 Tạo màng CVK 19 3.1.1 Tạo màng CVK A xylinum môi trƣờng nƣớc dừa già 19 3.1.2 Thu màng CVK thô từ môi trƣờng 20 3.1.3 Tạo màng CVK tinh khiết 21 3.2 Khảo sát khả hấp thụ thuốc màng cellulose vi khuẩn 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 27 Kết luận 27 Kiến nghị 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO 28 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cấu trúc cellulose vi khuẩn Hình 1.2: Cơng thức cấu tạo Omeprazole Hình 2.1: Quy trình tạo màng CVK tinh khiết 14 Hình 2.2: Phổ hấp thụ thuốc Omeprazole 15 Hình 2.3: Phƣơng trình đƣờng chuẩn Omeprazole dung mơi NaOH 0,1M 17 Hình 3.1: Môi trƣờng dinh dƣỡng lên men thu màng dừa 19 Hình 3.2: Màng CVK nuôi cấy tĩnh ngày thứ 10 20 Hình 3.3: Màng CVK thu ngày ni cấy thứ 10 21 Hình 3.4: Màng CVK tinh khiết 22 Hình 3.5: Kết thử diện đƣờng glucose 22 Hình 3.6: Màng CVK hấp thụ thuốc 23 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thành phần nƣớc dừa già Bảng 2.1: Thành phần môi trƣờng tạo màng CVK 13 Bảng 2.2: Mật độ quang (OD) dung dịch Omeprazole nồng độ 16 Bảng 2.3: Các thí nghiệm cần làm để tìm điều kiện tối ƣu 18 Bảng 3.1: Giá trị trung bình lần đo đƣợc màng dừa 24 hấp thụ thuốc Omeprazole 24 Bảng 3.2: Lƣợng thuốc hấp thụ vào màng cellulose vi khuẩn thời điểm 25 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Màng cellulose vi khuẩn (CVK) cấu tạo chuỗi polymer 1,4 glucopyranose mạch thẳng đƣợc tổng hợp từ số loài vi khuẩn, chủ yếu Acetobacter xylinum (A xylinum) Màng CVK A xylinum tạo có cấu trúc hóa học đồng với cellulose thực vật nhƣng lại có số tính chất hóa lí nhƣ: Độ bền học khả thấm hút nƣớc cao, đƣờng kính sợi nhỏ, độ tinh khiết cao, khả polymer hóa lớn Hiện màng CVK đƣợc xem nguồn nguyên liệu có tiềm ứng dụng nhiều lĩnh vực khác nhƣ công nghiệp thực phẩm, công nghệ giấy, công nghệ sản xuất pin, Trong lĩnh vực y học, màng CVK đƣợc số nƣớc giới nghiên cứu ứng dụng làm màng trị bỏng, mặt nạ dƣỡng da, mạch máu nhân tạo, [3] Màng CVK có tiềm cao cho ứng dụng hệ thống vận chuyển thuốc, cho thẩm thấu qua da, qua đƣờng miệng mô-kỹ thuật, số ứng dụng y sinh học khác, đáng ý kiểm soát hệ thống vận chuyển thuốc Omeprazole thuộc nhóm thuốc ức chế bơm proton Nó làm giảm lƣợng axit sản xuất dày Omeprazole đƣợc sử dụng để điều trị triệu chứng bệnh trào ngƣợc dày thực quản (GERD) điều kiện khác gây acid dày dƣ thừa Nó đƣợc sử dụng để thúc đẩy chữa bệnh thực quản ăn mòn (thiệt hại cho thực quản gây acid dày) Omeprazole đƣợc dùng với thuốc kháng sinh để điều trị viêm loét dày nhiễm Helicobacter pylori (H pylori) Mặc dù thuốc Omeprazole cho thấy khả chống lại nhiều bệnh nhƣng hiệu điều trị đƣợc chứng minh hạn chế Vậy nên, dựa tiềm sử dụng màng CVK tạo hệ thống tăng cƣờng khả hấp thụ thuốc Omeprazole Đó lí chọn đề tài “Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Omeprazole màng Cellulose vi khuẩn lên men từ mơi trƣờng nƣớc dừa già” Mục đích nghiên cứu - Tạo màng CVK từ môi trƣờng nƣớc dừa già - Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Omeprazole màng CVK lên men từ môi trƣờng nƣớc dừa già từ nhằm tìm trƣờng hợp khả hấp thụ thuốc Omeprazole tối đa vào màng CVK - Thiết kế hệ thống hấp thụ thuốc Omeprazole vào màng CVK số trƣờng hợp khác kích thƣớc, độ dày màng, nhiệt độ Đánh giá khả hấp thụ thuốc trƣờng hợp Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Khả hấp thụ thuốc Omeprazole màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc dừa già - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đƣợc thực quy mơ phòng thí nghiệm Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn * Ý nghĩa khoa học - Tiếp tục nghiên cứu tiềm màng CVK việc hấp thụ thuốc chỗ Việc nghiên cứu ứng dụng màng CVK khắc phục hạn chế thuốc Omeprazole, mang lại lợi ích cho việc điều trị - Đánh giá tiềm màng CVK hấp thụ Omeprazole để từ đề xuất hƣớng nghiên cứu loại thuốc khác * Ý nghĩa thực tiễn - Sử dụng màng CV làm hệ thống hấp thụ thuốc Omeprazole định hƣớng tạo hệ thống khắc phục hạn chế việc điều trị omeprazole dạng thƣơng mại - Định hƣớng nâng cao hiệu sử dụng Omeprazole - Từ kết nghiên cứu đƣợc áp dụng vào thực tiễn * Phƣơng pháp đánh giá độ tinh khiết màng - Mục đích: Kiểm tra diện đƣờng glucose màng CVK - Nguyên tắc: dùng thuốc thử Fehling pha để phát diện đƣờng D – glucose, có xuất kết tủa màu nâu đỏ - Tiến hành: Dịch thử màng CVK loại sau qua xử lý hóa học Mẫu đối chứng nƣớc cất dung dịch D – glucose Cho vào ống nghiệm chứa mẫu thử ống nghiệm 1ml thuốc thử fehling Đun dƣới lửa đèn cồn 10 – 15phút Quan sát kết tủa xuất ống nghiệm 2.2.2 Chế tạo màng CVK nạp thuốc Omeprazole 2.2.2.1 Phương pháp đo phổ hấp thụ thuốc Omeprazole Hòa tan 2,0 mg chế phẩm dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (TT) pha loãng thành 100,0 ml với dung môi Đo phổ hấp thụ tử ngoại dung dịch thu đƣợc từ bƣớc sóng 200 nm đến 400 nm Dung dịch cho hai cực đại hấp thụ bƣớc sóng 275 nm (OD= 1,214) 305 nm (OD= 2,069) 3.222 3.000 Abs 2.000 1.000 0.000 -0.302 200.00 250.00 300.00 nm 350.00 400.00 Hình 2.2: Phổ hấp thụ thuốc Omeprazole 15 2.2.2.2 Phương pháp dựng đường chuẩn Omeprazole Nguyên tắc: dựa vào mẫu dung dịch chuẩn (6 mẫu): Pha thuốc Omeprazole nồng độ 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% Dùng máy đo quang phổ tử ngoại UV- 2450 để đo mật độ quang phổ (OD) dung dịch chuẩn pha bƣớc sóng 275 Dựng đồ thị đƣờng chuẩn lập phƣơng trình chuẩn Omeprazole phần mềm Excel 2013 Kết quang phổ omeprazole bƣớc sóng 275nm đƣợc trình bày bảng 2.2: Bảng 2.2: Mật độ quang (OD) dung dịch Omeprazole nồng độ C% (mg/ml) OD275nm 10 20 80 100 0,059± 0,092± 0,192± 0,282± 0,383 ± 0,461± 0,0006 0,0005 0,002 0,001 40 0,005 16 60 0,0015 Phƣơng trình đƣờng chuẩn thuốc Omeprazole trình bày hình 2.3: 0.5 y = 0,4582x + 0,0081 R² = 0,9986 0.45 0.4 0.35 0.3 Series1 0.25 Linear (Series1) 0.2 0.15 0.1 0.05 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Hình 2.3: Phƣơng trình đƣờng chuẩn Omeprazole dung mơi NaOH 0,1M Phƣơng trình đƣờng chuẩn: y = 0,4582x + 0,0081 (R2 =0,9986) Trong đó: x: Nồng độ Omeprazole (mg/ml) y: Giá trị OD tƣơng ứng với nồng độ x R2: Hệ số tƣơng quan bình phƣơng 2.2.2.3 Nạp Omeprazole vào màng CVK Cho màng CVK vào 20ml dung dịch Omeprazole 30mg (dung môi NaOH 0,1M) thời gian trƣờng hợp sau (bảng 2.3): 17 Bảng 2.3: Các thí nghiệm cần làm để tìm điều kiện tối ƣu STT Đƣờng kính Độ dày màng Nhiệt độ Chế độ lắc (cm) (cm) (oC) (vòng/phút) 40 100 40 120 50 100 50 120 40 100 40 120 50 100 50 120 d = 1,5 0,5 - Xác định hàm lƣợng thuốc Omeprazole đƣợc nạp vào màng CVK Sau 2h lấy màng CVK xác định lƣợng thuốc đƣợc hấp thụ vào màng Dùng máy đo quang phổ UV - 2450 xác định lƣợng thuốc Omeprazole màng CVK nạp thuốc Hiệu suất nạp thuốc vào màng CVK đƣợc tính theo cơng thức : EE (%) = x 100% (1) Trong đó: EE: Hiệu suất thuốc nạp vào màng (%) Qt: Lƣợng thuốc lí thuyết (mg) Qd: Lƣợng thuốc lại (mg) 2.2.2.4 Phân tích thống kê Mỗi thí nghiệm lặp lại lần để lấy trung bình mẫu phân tích thống kê số liệu qua phần mềm Excel 2013 để phân tích phƣơng sai xác định khoảng tin cậy Tất liệu đƣợc trình bày theo giả định trung bình độ lệch chuẩn “MEAN ± SD” Những khác biệt đƣợc coi có ý nghĩa thống kê giá trị p < 0,05 [14] 18 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Tạo màng CVK 3.1.1 Tạo màng CVK A xylinum môi trường nước dừa già Khi ni cấy tĩnh bình tam giác điều kiện nhiệt độ phòng vi khuẩn A xylinum sử dụng chất dinh dƣỡng môi trƣờng để sinh trƣởng phát triển Trong ngày đầu tiên, vi khuẩn làm quen với môi trƣờng, axit bắt đầu sinh làm pH môi trƣờng giảm nhẹ Ngày thứ vi khuẩn bắt đầu sinh sản lớp màng CVK bề mặt mơi trƣờng có màu trắng đục có lẫn nhiều tạp chất, lớp màng dày dần lên đến môi trƣờng hết chất dinh dƣỡng, vi khuẩn ngừng sinh trƣởng, sau – 10 ngày nuôi cấy tĩnh màng có độ dày 0,5 – 1cm, độ dày màng tùy thuộc vào thời gian ni cấy (Hình 3.1): Hình 3.1: Môi trƣờng dinh dƣỡng lên men thu màng dừa 19 Màng CVK nuôi cấy tĩnh môi trƣờng nƣớc dừa già ngày thứ 10 đƣợc thể hình 3.2: Hình 3.2: Màng CVK ni cấy tĩnh ngày thứ 10 3.1.2 Thu màng CVK thô từ môi trường Màng CVK nuôi cấy tĩnh môi trƣờng nƣớc dừa già có màu trắng ngà, bề mặt phẳng trơn, chứa nhiều nƣớc, dẻo dai Thu màng CVK thời điểm khác có độ dày mỏng khác Khi thu màng ni cấy ngày thứ màng có độ dày khoảng 0,5cm Khi thu màng ni cấy đến ngày thứ 10, màng có độ dày khoảng 1cm Vi khuẩn A xylinum môi 20 trƣờng ni cấy sử dụng chất dinh dƣỡng có môi trƣờng để sinh trƣởng phát triển liên tục, chúng sản sinh CVK tích lũy dần bề mặt môi trƣờng tạo thành lớp màng CVK, thời gian ni cấy lâu lớp màng CVK dày lên môi trƣờng hết chất dinh dƣỡng, vi khuẩn A xylinum không sinh trƣởng độ dày màng ngừng tăng Hình ảnh màng CVK thu ngày nuôi cấy thứ 10 đƣợc minh họa hình 3.3: Hình 3.3: Màng CVK thu ngày nuôi cấy thứ 10 3.1.3 Tạo màng CVK tinh khiết Sau thu màng, đục theo khuôn xử lý màng CVK thô thu đƣợc CVK tinh khiết Màng CVK tinh khiết đáp ứng yêu cầu: mềm mại, linh hoạt, dễ gấp mà không cần thêm vật liệu dẻo nào, độ bền kéo độ đàn hồi tốt, nhƣ hình 3.4: 21 Hình 3.4: Màng CVK tinh khiết * Thí nghiệm kiểm tra độ tinh màng đƣợc trình bày hình 3.5: Hình 3.5: Kết thử diện đƣờng glucose Mẫu số 1: màng dày 0,5cm Mẫu số 2: màng dày 1cm 22 3.2 Khảo sát khả hấp thụ thuốc màng cellulose vi khuẩn - Nồng độ sau khảo sát tìm đƣợc 30mg/ml - Tiến hành thí nghiệm: + Cân 0,6g thuốc Omeprazole cân phân tích + Đổ vào bình tam giác 100ml + Đong 20ml dung dịch NaOH cho vào bình tam giác có thuốc + Đem dung siêu âm giời gian 15 phút với nhiệt độ 40 oC + Sau dung siêu âm xong cho sang máy lắc 100v/p thời gian 2h nhƣ hình 3.6: Hình 3.6: Màng CVK hấp thụ thuốc + Lấy màng khỏi dung dịch đo máy UV- 2450 với OD275nm + Làm tƣơng tự với nhiệt độ 50oC 120v/p + Kết đƣợc trình bày bẳng 3.1: 23 Bảng 3.1: Giá trị trung bình lần đo đƣợc màng dừa hấp thụ thuốc Omeprazole STT Độ dày màng (cm) Chế độ lắc (vòng/phút) Nhiệt độ Lƣợng thuốc (oC) nạp vào vật liệu/30m dd Omeprazole 0,5 100 40 0,68 ± 0,01 120 50 0,72 ± 0,01 100 40 0,6 ± 0,01 120 50 0,68 ± 0,01 - Từ giá trị OD vừa tìm đƣợc bảng ta thay giá trị vào phƣơng trình đƣợc chuẩn Omeprazole để tìm đƣợc nồng độ Omeprazole (C%) dung dịch xác định đƣợc khối lƣợng Omeprazole sau hấp thụ vào màng sau khoảng thời gian 2h (m2) - Lấy khối lƣợng dung dịch Omeprazole dung dịch ban đầu (m1) trừ khối lƣợng dung dịch sau hấp thụ vào màng lại dung dịch (m1) - Tính đƣợc hiệu suất thuốc vào màng dựa vào công thức số 24 Bảng 3.2: Lƣợng thuốc hấp thụ vào màng cellulose vi khuẩn thời điểm Độ dày Qt Chế độ Nhiệt màng (mg) lắc độ 0,5 30 100 40 120 50 y Qd mht EE (mg) (mg) (%) 0,60 6,21 23,69 80,63 ± 0,01 ±0,004 0,67 9,42 ± 0,01 30 100 40 0,68 ± 0,01 120 50 0,72 ±0,0055 ±0,0052 20,48 72,20 ±0,0038 ±0,0059 ±0,0003 8,68 19,52 65,06 ±0,0035 ±0,0051 ±0,0051 9,32 18,88 62,93 ± 0,01 ±0,0038 ±0,0055 ±0,0008 + Sau 2h nhiệt độ 40 lƣợng thuốc hấp thu đƣợc vào màng dày 0,5cm nhiều 4,17mg so với màng Dừa dày 1cm, nhiệt độ 50 lƣợng thuốc hấp thu đƣợc vào màng dày 0,5cm nhiều 1,6mg so với màng Dừa dày 1cm 25 + Hiệu suất nạp thuốc: sau 2h nhiệt độ 40, màng dày 0,5cm 80,63% cao màng dày 1cm 65,06%, nhiệt độ 50 màng dày 0,5cm 72,2% cao màng dày 1cm 62,93% 26 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Quá trình nghiên cứu đề tài chúng tơi thu đƣợc số kết sau: Tạo đƣợc màng CVK từ vi khuẩn A xylinum môi trƣờng nƣớc dừa già Xử lý thu đƣợc màng CVK tinh khiết Màng CVK thu đƣợc tinh khiết, độ thống cao, khơng mùi chua, khơng bị biến tính sấy khơ nhiệt độ cao, chất lƣợng phù hợp với nhu cầu làm thí nghiệm Điều chỉnh lƣợng thuốc Omeprazole hấp thụ qua màng CVK dựa vào việc điều chỉnh độ dày màng thông qua việc thu màng thời điểm ni cấy khác Màng CVK có độ dày 0,5cm có khả hấp thụ thuốc cao màng CVK có độ dày 1cm khoảng thời gian 2h Kiến nghị Tiếp tục khảo sát khả hấp thụ thuốc Omeprazole màng CVK lên men từ môi trƣờng khác Nghiên cứu cải tiến môi trƣờng nuôi A xylinum thành phần rẻ tiền để giảm chi phí tạo màng CVK 27 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Đặng Thị Hồng Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu số đặc tính sinh học vi khuẩn Acetobacter xylinum chế tạp màng sinh học (BC) Luận án thạc sỹ Sinh học ĐHSP Hà Nội, 2007 Nguyễn Thị Nguyệt Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter xylinum cho màng Bacterial Cellulose làm mặt nạ dƣỡng da Luận án thạc sỹ sinh học ĐHSP Hà Nội, 2008 Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thuỳ Vân, Trần Nhƣ Quỳnh (2012) , “Nghiên cứu vi khuẩn Acetobacter tạo màng Bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ (50), trang 453 - 462 Đinh Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Thùy Vân, Hoàng Thị Thảo (2011), “Nghiên cứu vi khuẩn Acetorbacter xylinum sinh tổng hợp màng Bacterial cellulose ứng dụng điều trị bỏng”, Tạp chí Y học thảm họa bỏng, ISSN 1859 - 3461(2), 122 - 127 Huỳnh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Thanh (2006), “Nghiên cứu đặc tính màng cellulose vi khuẩn từ Acetobacter xylinum sử dụng làm màng trị bỏng”, Tạp chí Dược học số 361/2006, trang 18-20 Nguyễn Văn Thanh, nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylinum ĐH y dƣợc TP.HCM năm 2006 Phan Thị Huyền Vy, Bùi Minh Thy, Phùng Thị Kim Huệ, Nguyễn Xuân Thành, Triệu Nguyên Trung (2018) “Tối ƣu hóa hiệu suất nạp thuốc famotidin vật liệu cellulose vi khuẩn lên men từ dịch trà xanh theo phƣơng pháp đáp ứng bề mặt mơ hình Box-Behnken”, Tạp chí dƣợc học (501), trang 28 Tài liệu tiếng Anh Almeida, I.F., et al Bacterial cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin conpatibility study Eur J Pharm Biopharm.2013, in press Amin MCIM, Ahmad N, et al.(2012), “Bacterial cellulose film coating as drug delivery system: physicochemical, thermal and drug release properties”, Sain Malaysiana,41(5), 561-8 10.Arisawa T, Shibata T, et at.(2006), “Effects of sucralfate, cimetidine and rabeprazole on mucosalhydroxyproline content in healing of ethanol-hcl- induced gastric lesions” Pharmacol Physion, 33(7):62832 10 11.Brown.E.Bacterial cellulose/Themoplastic polymer nanocomposites Master of sience in chemical engineering Washington state university, 2007 12.Hestrin, S.; Schramm, M (1954) "Synthesis of cellulose by Acetobacter xylinum: II Preparation of freeze – dried cells capable of polymerizing glucose to cellulose" Biochem J 58 (2): 345–352 13.Nguyen TX et al (2014), “Chitosan - coated nano - liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 7149 – 7159 14.Pinto R J B et al (2009), “Antibacterial activity of nanocomposites of silver and bacterial or vegetable cellulosic fibers”, Acta Biomater, 5, 2279 - 2289 15 United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service, National Nutrient Database for Standard Reference Release 28 “Basic Report: 43406, Yeast extract spread” 29 ... đích nghiên cứu - Tạo màng CVK từ môi trƣờng nƣớc dừa già - Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Omeprazole màng CVK lên men từ mơi trƣờng nƣớc dừa già từ nhằm tìm trƣờng hợp khả hấp thụ thuốc Omeprazole. .. dụng màng CVK tạo hệ thống tăng cƣờng khả hấp thụ thuốc Omeprazole Đó lí chúng tơi chọn đề tài Nghiên cứu khả hấp thụ thuốc Omeprazole màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc dừa già ... phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Khả hấp thụ thuốc Omeprazole màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trƣờng nƣớc dừa già - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đƣợc thực quy mô phòng thí
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc omeprazole của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già, Nghiên cứu khả năng hấp thụ thuốc omeprazole của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay