NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI Ở KHU VỰC ĐẮCTÔ TỈNH KONTUM

56 102 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2018, 08:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI Ở KHU VỰC ĐẮCTÔ TỈNH KONTUM Sinh viên thực : PHAN QUỐC HUY Nghành: LÂM NGHỆP Khóa 2005- 2009 Tháng 6/2009 NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI Ở KHU VỰC ĐẮCTƠ TỈNH KONTUM Tác giả PHAN QUỐC HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nghành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn: PGS-TS NGUYỄN VĂN THÊM Tháng 6/2009 LỜI CẢM TẠ L uận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư lâm nghiệp, hệ quy khóa 2005-2009 phân hiệu Gia Lai Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Trong q trình thực luận văn, tác giả nhận quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi Ban Giám Hiệu Thầy – Cô Khoa lâm nghiệp Thầy Cô Phân hiệu Gia Lai– Trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban giám đốc lâm trường ĐakTô tỉnh KonTum Nhân dịp tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước quan tâm, giúp đỡ qúy báu Luận văn thực dẫn PGS TS Nguyễn Văn Thêm – Trưởng Bộ môn Lâm sinh – Khoa lâm nghiệp - Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc dẫn chân tình thầy hướng dẫn Trong trình làm luận văn, tác giả nhận giúp đỡ cổ vũ chân tình Bố - Mẹ, anh chị em gia đình, bạn đồng nghiệp khóa học Tác giả xin chân thành cảm ơn ghi nhớ giúp đỡ cổ vũ chân tình Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2009 Phan Quốc Huy i TÓM TẮT Đề tài “Ngiên cứu đặc trưng lâm học rừng Thông ba (Pinus kesya) trồng loài đồng tuổi khu vực Đắc Tô tỉnh Kon Tum ” thực Công Ty Lâm Nghiệp huyện Đắc Tô tỉnh Kontum từ tháng 01/2009 đến tháng 06/ 2009 Mục tiêu nghiên cứu đề tài mơ tả phân tích đặc trưng kết cấu phân cấp sinh trưởng lâm phần Thông ba giai đoạn chặt nuôi rừng từ – 30 tuổi để làm xây dựng biện pháp nuôi dưỡng rừng Thông ba Đặc điểm lâm học rừng trồng Thông ba mơ tả phân tích phương pháp thông thường lâm học điều tra rừng Kết nghiên cứu cho thấy: (1) Tại Đắc Tô tỉnh Kontum, mật độ rừng Thơng ba tuổi 5, 10, 20, 25 30 tương ứng 2.820, 2.000, 340, 340, 336 300 cây/ha (2) Trong giai đoạn 30 tuổi, trữ lượng, lượng tăng trưởng suất tăng trưởng trữ lượng lâm phần Thông ba mơ tả mơ hình sau đây: M = 31,614*exp(-8,8482/A^0,2), với với R2 = 0,830 Se = ± 15,3 ZM = 55,945*(A^(-1,2))*2,7182^(-8,8482*A^(-0,2)) ΔM = (31,614*2,7182^(-8,8482/A^0,2))/A PM = 177*A^(-1,2) (3) Ở tuổi 10 20 năm, trữ lượng rừng Thông ba tương ứng 118,9 245,0 m3/ha; ZM tương ứng 13,3 11,9 m3/ha/năm; suất trung bình tương ứng 11,9 12,3 m3/ha/năm; suất tăng trưởng tương ứng 11,2% 4,9%/năm Đến tuổi 30 năm, trữ lượng rừng Thơng ba đạt 357,8 m3/ha; ZM 10,7 m3/ha/năm; suất trung bình 11,9 m3/ha/năm; suất tăng trưởng 3,0%/năm (4) Khi phân chia cấp sinh trưởng cho cá thể rừng Thông ba từ – 30 tuổi, sử dụng chung hàm phân loại tuyến tính Fisher với biến định lượng (D1.3, H, Hdc, Dt T) sau đây: Hàm I = 1,222*D1.3 + 3,244*H -2,242*Hdc + 3,579*Dt – 2,651*T - 17,039 Hàm II = 2,441*D1.3 + 2,375*H -1,47*Hdc + 2,88*Dt – 3,209*T - 30,768 ii Hàm III = 0,640*D1.3 + 2,871*H -1,647*Hdc+4,07*Dt –1,961*T - 14,949 Hàm IV=-0,009*D1.3 + 2,384*H -1,379*Hdc + 4,623*Dt-0,899*T-16,722 Hàm V = -0,33*D1.3 + 1,275H -1,305*Hdc + 4,109*Dt – 0,04*T – 9,204 iii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vi DANH SÁCH CÁC HÌNH vii DANH SÁCH PHỤ LỤC viii NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT ix Chương I: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Chương II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Vị trí địa lý .3 2.2 Điều kiện tự nhiên 2.2.1 Đất đai: 2.2.2 Địa hình: 2.2.3 Đặc điểm khí hậu thủy văn Chương III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.3.2 Phương pháp xử lý số liệu Chương IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 ĐẶC TRƯNG LÂM PHẦN THÔNG BA LÁ TỪ – 30 TUỔI 4.1.1 Mật độ trữ lượng lâm phần 4.1.2 Phân bố tiết diện ngang trữ lượng theo cấp đường kính 11 4.2 PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG CÂY RỪNG THÔNG BA LÁ 16 4.3 NĂNG SUẤT CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ 22 iv 4.4 ĐỀ XUẤT PHÂN CẤP SINH TRƯỞNG CÂY RỪNG THƠNG BA LÁ 25 4.4.1 Dự đốn cấp sinh trưởng cho cá thể rừng Thơng ba 25 4.4.2 Dự đốn động thái biến đổi cấp sinh trưởng 26 Chương V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 28 5.1 KẾT LUẬN 28 5.2 KIẾN NGHỊ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 30 PHỤ LỤC 31 v DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Đặc trưng lâm phần thông ba – 30 tuổi Bảng 4.3 Kết phân cấp sinh trưởng theo hệ số Kd 17 Bảng 4.4 Kiểm định ngang trung bình nhóm 18 Bảng 4.5 Các hệ số hàm phân loại hợp quy chuẩn hoá 19 Bảng 4.6 Các hệ số hàm phân loại hợp quy chưa chuẩn hoá .19 Bảng 4.7 Các hàm trung tâm nhóm 20 Bảng 4.8 Kết phân cấp sinh trưởng theo biến dự đoán (D1.3, H, T Dt) 21 Bảng 4.9 Các hệ số hàm phân loại tuyến tính Fisher 21 Bảng 4.10 Sự biến đổi trữ lượng lâm phần Thông ba Đắc Tô 24 Bảng 4.11 Kết phân loại cá thể rừng Thông ba 5-20 tuổi theo hàm phân loại chung với biến dự đoán (hàm 4.9 – 4.13) 26 Bảng 4.12 Dự đoán dịch chuyển cấp sinh trưởng cá thể rừng Thông ba 12 tuổi sau tỉa thưa năm 27 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1 Phân bố mật độ lâm phần theo tuổi 10 Hình 4.2 Phân bố trữ lượng lâm phần theo tuổi 10 Hình 4.3 Tỷ lệ tiết diện ngang trữ lượng lâm phần thông ba tuổi 11 Hình 4.4 Tỷ lệ tiết diện ngang trữ lượng lâm phần thơng ba tuổi 10 12 Hình 4.5 Tỷ lệ tiết diện ngang trữ lượng lâm phần thơng ba tuổi20 13 Hình 4.6 Tỷ lệ tiết diện ngang trữ lượng lâm phần thơng ba tuổi 25 14 Hình 4.7 Tỷ lệ tiết diện ngang trữ lượng lâm phần thông ba tuổi 30 15 Hình 4.8 Phân chia cá thể thông ba từ – 30 tuổi thành cấp sinh trưởng theo phương pháp Zưnkin 17 Hình 4.9 Đồ thị mơ tả điểm số hàm phân loại hợp quy để phân chia rừng thành cấp sinh trưởng 20 Hình 4.10 Quá trình sinh trưởng trữ lượng lâm phần thông ba 30 tuổi 24 Hình 4.11 Lượng tăng trưởng trữ lượng lâm phần thông ba 30 tuổi 24 vii DANH SÁCH PHỤ LỤC Phụ lục 31 Phụ lục 45 viii PHỤ LỤC Phụ lục Số liệu thống kê ô tiêu chuẩn 1.1 Số liệu thống kê ô tiêu chuẩn tuổi A (Năm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D1.3 (cm) 10.5 9.9 8.6 7.3 7.6 6.7 10.8 8.6 6.7 10.5 9.9 11.5 6.7 9.2 12.1 8.9 10.2 11.8 8.0 10.2 11.8 8.6 10.5 8.6 9.2 10.2 12.1 7.0 6.1 Kd 1.0 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 1.1 0.8 0.6 1.0 1.0 1.1 0.6 0.9 1.2 0.9 1.0 1.1 0.8 1.0 1.1 0.8 1.0 0.8 0.9 1.0 1.2 0.7 0.6 H (m) 7.0 8.0 6.0 5.0 7.0 6.0 5.0 7.0 4.0 5.0 7.0 7.0 5.0 7.0 8.0 7.0 7.0 6.5 6.0 6.0 7.0 4.5 6.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.0 4.0 Hdc (m) 1.0 1.6 1.6 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 0.8 1.0 1.4 1.4 1.5 1.2 1.7 1.5 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.4 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5 1.6 31 Dt (m) 3.0 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.5 2.5 2.5 3.0 2.0 3.0 3.5 2.5 2.5 3.5 3.0 3.0 3.5 3.0 3.0 2.5 3.5 3.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.5 g (m2/cây) 0.0087 0.0077 0.0058 0.0042 0.0046 0.0035 0.0092 0.0058 0.0035 0.0087 0.0077 0.0103 0.0035 0.0067 0.0115 0.0062 0.0082 0.0109 0.0050 0.0082 0.0109 0.0058 0.0087 0.0058 0.0067 0.0082 0.0115 0.0039 0.0029 V (m2/cây) 0.0303 0.0306 0.0174 0.0105 0.0161 0.0105 0.0230 0.0203 0.0070 0.0217 0.0268 0.0361 0.0088 0.0234 0.0460 0.0218 0.0285 0.0354 0.0149 0.0245 0.0381 0.0131 0.0260 0.0145 0.0234 0.0285 0.0402 0.0116 0.0057 1.1 Số liệu thống kê ô tiêu chuẩn tuổi (Tiếp) A (Năm) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D1.3 (cm) 12.4 14.3 6.7 7.6 10.2 13.4 13.1 10.8 8.3 8.0 11.1 10.5 13.1 9.9 11.8 12.4 13.1 12.4 10.5 8.3 9.2 12.1 14.0 8.9 9.9 11.5 9.2 13.7 8.9 7.0 10.8 9.6 7.3 9.9 10.2 11.8 6.7 11.5 11.8 Kd 1.2 1.4 0.6 0.7 1.0 1.3 1.3 1.1 0.8 0.8 1.1 1.0 1.3 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.0 0.8 0.9 1.2 1.4 0.9 1.0 1.1 0.9 1.3 0.9 0.7 1.1 0.9 0.7 1.0 1.0 1.1 0.6 1.1 1.1 H (m) 8.0 7.5 5.0 6.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.5 4.5 7.0 8.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 6.0 7.0 6.5 6.0 6.0 7.0 5.0 8.0 6.5 6.0 7.0 6.0 5.0 7.0 5.0 5.5 7.0 6.0 7.0 5.0 7.0 6.0 Hdc (m) 1.6 1.8 1.2 1.0 1.7 1.6 1.4 1.1 1.6 1.6 1.2 1.0 1.4 1.5 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.5 1.8 1.7 1.5 1.6 1.8 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.0 1.4 1.8 1.7 1.8 Dt (m) 3.0 3.5 2.5 3.5 3.0 3.5 2.5 2.0 3.5 3.0 3.0 3.5 3.5 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 2.0 3.5 3.0 3.5 2.5 3.5 3.0 3.0 3.5 2.5 3.5 2.5 2.0 2.0 2.5 2.0 3.0 2.5 2.0 2.5 3.5 g (m2/cây) 0.0121 0.0161 0.0035 0.0046 0.0082 0.0140 0.0134 0.0092 0.0054 0.0050 0.0098 0.0087 0.0134 0.0077 0.0109 0.0121 0.0134 0.0121 0.0087 0.0054 0.0067 0.0115 0.0154 0.0062 0.0077 0.0103 0.0067 0.0147 0.0062 0.0039 0.0092 0.0072 0.0042 0.0077 0.0082 0.0109 0.0035 0.0103 0.0109 V (m2/cây) 0.0484 0.0605 0.0088 0.0138 0.0245 0.0492 0.0402 0.0322 0.0175 0.0112 0.0341 0.0347 0.0468 0.0268 0.0354 0.0424 0.0468 0.0363 0.0303 0.0175 0.0201 0.0345 0.0539 0.0156 0.0306 0.0335 0.0201 0.0515 0.0187 0.0096 0.0322 0.0179 0.0116 0.0268 0.0245 0.0381 0.0088 0.0361 0.0327 7.6 0.7 5.0 1.8 3.0 0.0046 0.0115 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 12.7 12.4 8.6 13.7 10.8 8.9 10.2 11.8 7.6 7.6 8.6 13.4 11.5 9.6 11.8 9.6 12.4 8.9 10.8 13.1 9.9 9.6 10.8 14.0 12.7 9.2 10.5 13.7 9.6 13.7 10.2 11.5 13.7 12.4 7.6 10.5 12.4 12.7 7.3 13.4 8.3 11.8 7.6 10.2 1.2 1.2 0.8 1.3 1.1 0.9 1.0 1.1 0.7 0.7 0.8 1.3 1.1 0.9 1.1 0.9 1.2 0.9 1.1 1.3 1.0 0.9 1.1 1.4 1.2 0.9 1.0 1.3 0.9 1.3 1.0 1.1 1.3 1.2 0.7 1.0 1.2 1.2 0.7 1.3 0.8 1.1 0.7 1.0 7.0 6.5 6.0 7.0 6.0 4.0 6.5 6.0 4.0 5.0 4.0 8.0 6.0 7.0 6.5 7.0 5.0 7.0 6.0 6.0 7.5 6.0 5.5 7.5 7.5 6.0 5.0 4.5 7.0 5.0 7.0 7.5 7.0 7.0 5.5 5.0 7.5 6.0 6.0 8.0 5.0 7.0 6.5 4.0 1.4 2.5 2.0 1.5 1.2 0.8 1.4 1.4 1.0 1.4 1.5 1.5 1.0 1.4 1.2 1.2 1.5 1.0 1.0 1.5 1.2 1.0 1.0 1.2 1.6 1.2 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.8 1.6 1.0 1.4 1.5 2.0 1.5 1.5 1.6 1.3 33 2.5 3.5 2.5 2.5 3.5 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.5 3.5 2.5 3.5 2.5 2.0 3.5 2.5 2.0 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 1.5 3.0 3.5 1.5 1.5 2.5 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.5 2.5 2.0 3.0 2.5 3.5 2.0 3.0 2.0 0.0127 0.0121 0.0058 0.0147 0.0092 0.0062 0.0082 0.0109 0.0046 0.0046 0.0058 0.0140 0.0103 0.0072 0.0109 0.0072 0.0121 0.0062 0.0092 0.0134 0.0077 0.0072 0.0092 0.0154 0.0127 0.0067 0.0087 0.0147 0.0072 0.0147 0.0082 0.0103 0.0147 0.0121 0.0046 0.0087 0.0121 0.0127 0.0042 0.0140 0.0054 0.0109 0.0046 0.0082 0.0446 0.0394 0.0174 0.0515 0.0276 0.0125 0.0265 0.0327 0.0092 0.0115 0.0116 0.0562 0.0310 0.0251 0.0354 0.0251 0.0303 0.0218 0.0276 0.0402 0.0287 0.0215 0.0253 0.0578 0.0478 0.0201 0.0217 0.0331 0.0251 0.0368 0.0285 0.0387 0.0515 0.0424 0.0126 0.0217 0.0454 0.0382 0.0126 0.0562 0.0135 0.0381 0.0149 0.0163 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11.8 11.5 10.5 6.7 9.9 12.1 9.6 7.0 12.4 7.0 12.7 9.2 13.7 9.2 8.3 11.8 11.8 8.6 9.2 10.5 9.9 12.1 13.1 6.4 8.9 7.6 9.9 1.1 1.1 1.0 0.6 1.0 1.2 0.9 0.7 1.2 0.7 1.2 0.9 1.3 0.9 0.8 1.1 1.1 0.8 0.9 1.0 1.0 1.2 1.3 0.6 0.9 0.7 1.0 7.0 7.5 8.0 6.0 7.0 7.0 7.5 5.0 7.0 6.5 7.0 7.5 6.5 7.5 6.0 6.0 7.0 6.5 6.0 5.5 6.5 7.5 7.0 4.0 7.0 4.5 6.0 2.0 1.5 1.4 1.2 1.5 1.6 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 2.5 1.5 1.5 1.4 1.0 1.4 1.5 1.4 1.8 1.6 0.8 0.5 2.0 1.8 1.6 1.1 34 2.5 3.0 3.5 2.0 2.5 1.5 3.0 3.0 2.0 3.0 2.5 2.5 1.5 1.5 2.0 3.0 2.0 1.5 2.0 2.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 1.5 3.5 0.0109 0.0103 0.0087 0.0035 0.0077 0.0115 0.0072 0.0039 0.0121 0.0039 0.0127 0.0067 0.0147 0.0067 0.0054 0.0109 0.0109 0.0058 0.0067 0.0087 0.0077 0.0115 0.0134 0.0032 0.0062 0.0046 0.0077 0.0381 0.0387 0.0347 0.0105 0.0268 0.0402 0.0269 0.0096 0.0424 0.0125 0.0446 0.0251 0.0478 0.0251 0.0161 0.0327 0.0381 0.0189 0.0201 0.0238 0.0249 0.0431 0.0468 0.0064 0.0218 0.0103 0.0230 1.2 Số liệu thống kê ô tiêu chuẩn tuổi 10 A (Năm) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 D1.3 (cm) 13.4 15.6 11.5 10.8 12.1 16.2 11.5 11.1 10.8 9.9 13.4 14.6 8.9 13.7 7.3 14.6 11.8 18.2 13.1 6.4 16.9 11.5 12.7 10.2 9.9 8.0 11.8 8.3 10.8 13.7 9.2 8.3 11.1 11.8 15.9 11.5 8.9 11.5 11.8 Kd 1.2 1.3 1.0 0.9 1.0 1.4 1.0 1.0 0.9 0.9 1.2 1.3 0.8 1.2 0.6 1.3 1.0 1.6 1.1 0.5 1.5 1.0 1.1 0.9 0.9 0.7 1.0 0.7 0.9 1.2 0.8 0.7 1.0 1.0 1.4 1.0 0.8 1.0 1.0 H (m) 9.0 9.5 8.0 9.0 9.0 10.0 7.0 6.5 8.5 8.0 9.0 9.5 6.0 9.5 6.0 9.0 10.0 10.5 9.0 8.0 10.5 9.0 10.0 8.0 7.0 7.5 9.0 6.5 8.0 10.0 7.0 6.0 9.5 8.0 9.5 7.5 6.0 9.0 9.5 Hdc (m) 1.0 2.0 2.0 2.5 2.5 3.0 2.0 1.5 2.0 2.5 2.5 1.5 1.0 1.5 2.5 1.7 2.0 1.5 2.5 2.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.5 1.5 3.0 1.5 2.0 3.0 1.5 1.0 2.0 2.0 3.0 2.5 1.5 2.0 2.0 35 Dt (m) 3.5 3.0 2.5 2.0 4.0 4.0 1.5 2.5 3.5 3.0 2.5 3.0 2.0 4.0 3.0 3.5 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.0 1.5 2.5 2.0 3.0 2.0 3.5 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.5 3.5 3.0 g (m2/cây) 0.0140 0.0191 0.0103 0.0092 0.0115 0.0207 0.0103 0.0098 0.0092 0.0077 0.0140 0.0168 0.0062 0.0147 0.0042 0.0168 0.0109 0.0259 0.0134 0.0032 0.0224 0.0103 0.0127 0.0082 0.0077 0.0050 0.0109 0.0054 0.0092 0.0147 0.0067 0.0054 0.0098 0.0109 0.0199 0.0103 0.0062 0.0103 0.0109 V (m2/cây) 0.0632 0.0908 0.0413 0.0414 0.0517 0.1035 0.0361 0.0317 0.0391 0.0306 0.0632 0.0800 0.0187 0.0699 0.0126 0.0758 0.0545 0.1358 0.0602 0.0127 0.1174 0.0464 0.0637 0.0326 0.0268 0.0187 0.0490 0.0175 0.0368 0.0736 0.0234 0.0161 0.0463 0.0436 0.0945 0.0387 0.0187 0.0464 0.0518 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8.0 14.6 13.7 8.3 15.3 16.6 11.5 10.8 12.1 8.0 10.8 12.1 14.6 13.4 12.1 13.1 7.0 10.8 11.8 14.6 15.9 13.7 11.5 12.1 7.6 10.8 8.3 16.6 14.0 9.9 9.2 10.8 12.1 10.8 8.3 17.2 8.3 12.1 12.4 15.3 14.6 10.8 9.2 10.8 0.7 1.3 1.2 0.7 1.3 1.4 1.0 0.9 1.0 0.7 0.9 1.0 1.3 1.2 1.0 1.1 0.6 0.9 1.0 1.3 1.4 1.2 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7 1.4 1.2 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9 0.7 1.5 0.7 1.0 1.1 1.3 1.3 0.9 0.8 0.9 6.0 9.5 9.0 6.5 9.5 10.0 7.5 6.5 8.5 6.0 7.0 8.0 9.5 9.0 8.5 9.0 6.0 7.0 7.5 9.0 10.0 9.5 8.5 7.0 5.0 7.0 7.5 10.5 9.0 7.5 7.0 7.5 8.0 7.5 6.0 10.5 6.0 8.0 8.5 10.5 9.0 7.5 6.5 7.0 1.0 2.5 2.0 1.0 2.5 3.0 1.5 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 2.5 2.0 1.5 2.0 1.0 1.5 1.5 2.5 3.0 2.5 1.5 2.0 1.0 1.5 1.0 3.0 2.5 1.5 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.5 2.5 1.5 1.0 1.5 36 2.5 3.0 3.0 2.5 3.5 2.5 3.0 2.5 1.5 4.0 2.0 3.0 2.5 3.0 3.5 3.5 2.5 2.0 2.5 2.5 3.5 3.5 3.0 2.0 2.5 4.0 3.0 3.0 3.5 3.5 2.5 3.0 3.0 3.5 2.5 2.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 3.0 2.5 3.0 0.0050 0.0168 0.0147 0.0054 0.0183 0.0215 0.0103 0.0092 0.0115 0.0050 0.0092 0.0115 0.0168 0.0140 0.0115 0.0134 0.0039 0.0092 0.0109 0.0168 0.0199 0.0147 0.0103 0.0115 0.0046 0.0092 0.0054 0.0215 0.0154 0.0077 0.0067 0.0092 0.0115 0.0092 0.0054 0.0232 0.0054 0.0115 0.0121 0.0183 0.0168 0.0092 0.0067 0.0092 0.0149 0.0800 0.0662 0.0175 0.0871 0.1076 0.0387 0.0299 0.0489 0.0149 0.0322 0.0460 0.0800 0.0632 0.0489 0.0602 0.0116 0.0322 0.0409 0.0758 0.0995 0.0699 0.0439 0.0402 0.0115 0.0322 0.0202 0.1130 0.0694 0.0287 0.0234 0.0345 0.0460 0.0345 0.0161 0.1219 0.0161 0.0460 0.0515 0.0963 0.0758 0.0345 0.0218 0.0322 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9.2 17.2 15.3 12.7 6.4 10.8 12.1 8.6 12.1 15.6 14.6 13.4 10.8 11.8 14.0 10.8 8.3 12.1 14.6 7.6 8.3 8.6 10.8 11.8 13.4 16.2 15.6 11.1 10.5 12.4 13.4 14.6 13.1 7.6 9.2 11.1 11.8 12.4 0.8 1.5 1.3 1.1 0.5 0.9 1.0 0.7 1.0 1.3 1.3 1.2 0.9 1.0 1.2 0.9 0.7 1.0 1.3 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.3 1.0 0.9 1.1 1.2 1.3 1.1 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 6.5 10.5 10.0 10.0 5.5 7.5 8.5 6.5 8.5 10.0 9.5 9.0 7.5 8.0 9.0 7.5 6.5 8.0 10.0 5.0 6.5 6.5 7.0 8.0 9.0 10.5 10.0 7.5 7.0 8.0 8.5 9.0 8.5 5.0 6.5 7.5 8.0 8.5 1.0 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 1.0 1.5 2.0 1.5 1.0 2.0 2.5 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 2.0 3.0 2.5 1.5 1.5 2.0 2.5 2.5 2.5 1.0 1.5 1.5 2.0 2.5 3.5 2.5 3.0 3.5 2.5 2.5 3.0 2.0 3.0 3.5 2.5 2.5 3.5 3.0 3.0 3.5 3.0 3.0 2.5 4.0 3.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.5 3.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.5 3.0 3.0 3.5 0.0067 0.0232 0.0183 0.0127 0.0032 0.0092 0.0115 0.0058 0.0115 0.0191 0.0168 0.0140 0.0092 0.0109 0.0154 0.0092 0.0054 0.0115 0.0168 0.0046 0.0054 0.0058 0.0092 0.0109 0.0140 0.0207 0.0191 0.0098 0.0087 0.0121 0.0140 0.0168 0.0134 0.0046 0.0067 0.0098 0.0109 0.0121 0.0218 0.1219 0.0917 0.0637 0.0088 0.0345 0.0489 0.0189 0.0489 0.0956 0.0800 0.0632 0.0345 0.0436 0.0694 0.0345 0.0175 0.0460 0.0842 0.0115 0.0175 0.0189 0.0322 0.0436 0.0632 0.1087 0.0956 0.0366 0.0303 0.0484 0.0597 0.0758 0.0569 0.0115 0.0218 0.0366 0.0436 0.0515 10 10 10 10 10 10 9.2 8.6 8.3 7.6 12.1 10.8 0.8 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 6.5 6.0 6.0 5.0 8.0 7.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.5 1.5 3.5 2.5 3.0 3.5 2.5 3.0 0.0067 0.0058 0.0054 0.0046 0.0115 0.0092 0.0218 0.0174 0.0161 0.0115 0.0460 0.0322 37 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11.1 14.6 15.3 13.7 10.8 9.9 7.6 10.2 12.4 14.3 11.8 9.9 8.3 8.9 10.8 12.1 11.5 11.1 8.0 11.8 10.8 11.5 9.9 1.0 1.3 1.3 1.2 0.9 0.9 0.7 0.9 1.1 1.2 1.0 0.9 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0 0.9 1.0 0.9 7.5 9.0 9.5 9.0 7.5 7.0 6.0 6.5 8.5 9.5 8.0 7.0 6.0 6.5 7.0 8.0 7.5 7.0 6.0 7.5 7.0 7.5 6.5 1.5 2.5 3.0 2.5 1.5 0.5 1.0 1.0 2.0 2.5 2.0 1.5 1.0 1.0 1.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 38 3.5 3.5 3.0 3.5 2.5 3.5 3.0 3.0 3.5 2.5 3.5 2.5 4.0 3.5 2.5 2.0 3.0 2.5 2.0 2.5 3.5 3.0 3.5 0.0098 0.0168 0.0183 0.0147 0.0092 0.0077 0.0046 0.0082 0.0121 0.0161 0.0109 0.0077 0.0054 0.0062 0.0092 0.0115 0.0103 0.0098 0.0050 0.0109 0.0092 0.0103 0.0077 0.0366 0.0758 0.0871 0.0662 0.0345 0.0268 0.0138 0.0265 0.0515 0.0766 0.0436 0.0268 0.0161 0.0203 0.0322 0.0460 0.0387 0.0341 0.0149 0.0409 0.0322 0.0387 0.0249 1.3 Số liệu thống kê ô tiêu chuẩn tuổi 20 A (Năm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D1.3 (cm) 21.0 22.7 24.9 28.0 21.0 26.3 23.7 28.0 24.6 23.9 25.1 27.3 18.8 29.0 20.0 24.4 27.1 24.4 22.2 22.9 23.7 24.6 28.3 27.5 25.1 18.1 24.9 23.9 26.3 17.4 19.6 23.7 24.6 28.3 24.6 22.9 22.7 23.7 24.6 22.7 20.3 Kd 0.9 0.9 1.0 1.2 0.9 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 0.8 1.2 0.8 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 0.7 1.0 1.0 1.1 0.7 0.8 1.0 1.0 1.2 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 H (m) 18.0 16.0 20.0 21.0 19.0 20.0 19.0 21.0 19.0 20.0 18.0 20.0 17.0 21.0 18.0 19.0 19.5 20.0 18.0 19.0 19.0 20.0 21.0 21.0 19.0 18.0 20.0 19.0 20.0 19.0 18.5 18.0 19.0 20.0 19.5 18.0 19.0 19.0 20.0 19.0 18.5 Hdc (m) 10.0 9.0 13.0 12.0 7.0 12.5 11.0 13.0 12.0 14.0 8.0 13.0 10.0 14.0 10.5 13.0 12.0 14.0 7.0 12.0 11.0 19.0 14.0 14.0 13.0 8.0 9.0 12.0 13.0 7.0 12.0 12.0 13.0 14.0 11.0 10.0 12.0 12.0 13.0 12.5 11.0 39 Dt (m) 4.5 3.0 4.0 4.5 4.0 5.5 3.5 5.0 4.0 4.5 3.5 3.5 5.0 2.5 2.5 4.5 3.5 5.0 5.5 5.5 4.5 4.5 4.0 5.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.0 3.0 5.5 5.0 3.0 5.5 4.5 5.5 3.0 5.5 g (m2/cây) 0.0347 0.0405 0.0486 0.0616 0.0347 0.0544 0.0440 0.0616 0.0477 0.0449 0.0495 0.0585 0.0279 0.0660 0.0316 0.0467 0.0575 0.0467 0.0388 0.0413 0.0440 0.0477 0.0627 0.0595 0.0495 0.0258 0.0486 0.0449 0.0544 0.0237 0.0300 0.0440 0.0477 0.0627 0.0477 0.0413 0.0405 0.0440 0.0477 0.0405 0.0323 V (m2/cây) 0.3120 0.3238 0.4859 0.6471 0.3293 0.5442 0.4179 0.6471 0.4527 0.4489 0.4458 0.5848 0.2369 0.6925 0.2840 0.4438 0.5602 0.4672 0.3489 0.3927 0.4179 0.4765 0.6583 0.6250 0.4706 0.2319 0.4859 0.4264 0.5442 0.2256 0.2780 0.3959 0.4527 0.6270 0.4646 0.3720 0.3845 0.4179 0.4765 0.3845 0.2989 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 26.8 22.7 25.1 23.4 22.5 24.9 28.5 24.9 22.5 23.2 25.1 28.5 22.0 18.4 20.3 22.7 25.1 28.0 29.2 23.7 26.1 22.7 22.7 24.9 28.3 23.7 25.1 23.9 27.8 29.5 23.4 24.9 25.4 22.2 25.1 20.5 17.4 27.5 24.9 23.2 24.9 23.9 25.6 28.3 1.1 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.2 1.0 0.9 1.0 1.0 1.2 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 1.0 1.1 0.9 0.9 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 20.0 19.5 19.0 18.0 17.5 20.0 21.0 20.0 19.0 19.5 20.0 21.0 19.0 17.0 19.0 20.0 20.0 21.0 21.0 19.0 20.0 18.5 19.0 20.0 21.0 19.0 21.0 20.0 21.0 22.0 19.0 20.0 21.0 18.5 20.0 19.0 18.0 21.0 19.0 18.5 19.0 20.0 19.0 21.0 12.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.5 14.0 13.0 13.0 12.5 14.0 14.0 12.0 10.5 9.5 14.0 13.5 12.0 12.5 9.0 13.0 11.0 13.0 12.0 14.0 12.0 13.0 13.5 14.0 14.0 11.0 12.5 12.0 12.0 12.5 13.0 12.0 14.0 12.0 11.0 12.0 13.0 10.5 14.0 40 5.0 4.0 5.5 4.0 4.5 4.5 3.5 5.0 5.5 4.0 4.5 4.0 4.5 5.0 4.5 5.0 4.5 4.0 3.5 4.0 4.5 5.0 4.0 3.5 5.5 4.0 5.5 3.5 3.5 4.5 2.5 4.0 6.5 3.0 3.5 4.5 4.5 4.0 4.5 5.0 5.5 4.0 3.5 4.0 0.0564 0.0405 0.0495 0.0431 0.0396 0.0486 0.0638 0.0486 0.0396 0.0422 0.0495 0.0638 0.0379 0.0265 0.0323 0.0405 0.0495 0.0616 0.0671 0.0440 0.0534 0.0405 0.0405 0.0486 0.0627 0.0440 0.0495 0.0449 0.0606 0.0682 0.0431 0.0486 0.0505 0.0388 0.0495 0.0331 0.0237 0.0595 0.0486 0.0422 0.0486 0.0449 0.0515 0.0627 0.5643 0.3946 0.4706 0.3878 0.3466 0.4859 0.6696 0.4859 0.3763 0.4115 0.4954 0.6696 0.3603 0.2249 0.3070 0.4047 0.4954 0.6471 0.7041 0.4179 0.5342 0.3743 0.3845 0.4859 0.6583 0.4179 0.5201 0.4489 0.6360 0.7499 0.4094 0.4859 0.5302 0.3586 0.4954 0.3144 0.2137 0.6250 0.4616 0.3904 0.4616 0.4489 0.4889 0.6583 1.4 Số liệu thống kê ô tiêu chuẩn tuổi 25 A (Năm) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 D1.3 (cm) 34.7 38.5 34.4 31.2 24.2 28.3 37.6 43.0 40.4 43.3 32.5 31.2 36.6 37.3 32.8 36.9 31.2 32.5 29.9 34.1 35.7 37.6 32.5 26.8 32.8 36.9 30.3 42.0 32.5 30.9 44.6 43.6 37.6 32.2 30.3 39.5 26.4 37.9 32.5 40.4 37.3 Kd 1.0 1.1 1.0 0.9 0.7 0.8 1.1 1.2 1.2 1.2 0.9 0.9 1.0 1.1 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 0.9 0.8 0.9 1.1 0.9 1.2 0.9 0.9 1.3 1.3 1.1 0.9 0.9 1.1 0.8 1.1 0.9 1.2 1.1 H (m) 22.0 24.0 23.0 20.0 21.0 21.0 23.0 24.0 21.0 23.0 20.5 21.0 22.0 23.0 21.0 22.0 20.5 20.0 19.0 20.0 21.0 22.0 21.5 20.0 21.0 24.0 18.5 23.5 23.0 21.0 24.0 22.0 23.0 21.0 20.0 20.0 19.0 22.5 21.0 23.0 20.0 Hdc (m) 15.0 16.0 9.0 14.0 14.5 15.0 16.0 16.0 13.0 15.5 8.0 9.0 15.0 16.0 14.0 15.0 13.0 14.0 8.0 15.0 14.0 16.0 13.5 13.0 9.0 17.0 12.0 14.0 16.0 7.0 18.0 15.0 17.0 10.0 15.0 13.0 12.0 15.0 14.0 16.0 13.0 41 Dt (m) 4.5 4.0 4.0 4.5 5.0 5.5 3.5 5.5 4.0 4.5 5.5 3.5 5.0 6.0 5.0 4.5 3.5 5.0 5.5 5.5 4.5 4.5 6.5 5.0 3.5 5.0 4.5 5.0 6.0 4.5 4.5 4.0 3.0 5.5 6.0 3.0 5.5 4.5 5.5 5.0 5.5 g (m2/cây) 0.0946 0.1166 0.0929 0.0765 0.0460 0.0631 0.1109 0.1451 0.1284 0.1473 0.0828 0.0765 0.1053 0.1090 0.0845 0.1071 0.0765 0.0828 0.0704 0.0912 0.0999 0.1109 0.0828 0.0562 0.0845 0.1071 0.0719 0.1387 0.0828 0.0749 0.1561 0.1494 0.1109 0.0812 0.0719 0.1224 0.0548 0.1127 0.0828 0.1284 0.1090 V (m2/cây) 1.0405 1.3988 1.0680 0.7646 0.4829 0.6622 1.2749 1.7412 1.3484 1.6935 0.8491 0.8029 1.1582 1.2534 0.8869 1.1785 0.7838 0.8283 0.6683 0.9115 1.0487 1.2195 0.8905 0.5618 0.8869 1.2856 0.6647 1.6300 0.9526 0.7866 1.8726 1.6438 1.2749 0.8528 0.7186 1.2242 0.5211 1.2684 0.8698 1.4768 1.0899 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32.8 40.8 31.5 33.4 28.3 39.8 37.6 42.0 29.9 34.1 37.6 32.2 39.8 27.7 44.6 44.3 32.2 29.3 27.1 34.7 25.2 32.5 40.4 32.5 37.9 29.9 39.5 32.5 30.9 36.9 33.1 42.0 32.2 31.2 32.8 37.3 42.0 37.6 33.4 34.7 42.7 33.8 30.3 0.9 1.2 0.9 1.0 0.8 1.1 1.1 1.2 0.9 1.0 1.1 0.9 1.1 0.8 1.3 1.3 0.9 0.8 0.8 1.0 0.7 0.9 1.2 0.9 1.1 0.9 1.1 0.9 0.9 1.1 0.9 1.2 0.9 0.9 0.9 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 1.2 1.0 0.9 21.0 22.0 19.0 19.0 18.0 22.0 21.0 23.0 20.0 21.0 20.5 20.0 22.0 19.0 23.5 22.0 20.0 21.0 20.0 19.0 20.0 22.0 21.0 23.0 21.0 20.5 22.0 21.0 20.0 21.0 22.0 23.0 22.5 21.0 22.0 23.0 22.0 21.0 20.0 21.0 23.0 20.5 20.0 9.0 16.0 14.0 13.0 12.0 15.0 11.0 16.0 13.0 15.0 13.0 9.0 14.0 12.0 12.0 10.0 15.0 14.5 12.0 11.0 10.0 15.0 13.0 17.0 15.0 8.0 15.0 14.0 13.0 15.0 10.0 17.0 15.0 16.0 14.0 16.0 14.5 14.0 10.0 14.0 15.0 13.0 14.0 42 5.0 6.0 5.5 4.0 4.5 6.0 3.5 5.0 6.5 4.0 5.5 4.0 4.5 5.0 4.5 5.0 4.5 4.0 3.5 6.5 4.5 5.0 4.0 3.5 5.5 5.0 5.5 5.5 6.0 4.5 5.0 4.0 6.5 6.0 3.5 4.5 5.0 4.0 4.5 5.0 5.5 3.0 3.5 0.0845 0.1304 0.0780 0.0878 0.0631 0.1244 0.1109 0.1387 0.0704 0.0912 0.1109 0.0812 0.1244 0.0603 0.1561 0.1538 0.0812 0.0674 0.0575 0.0946 0.0497 0.0828 0.1284 0.0828 0.1127 0.0704 0.1224 0.0828 0.0749 0.1071 0.0861 0.1387 0.0812 0.0765 0.0845 0.1090 0.1387 0.1109 0.0878 0.0946 0.1430 0.0895 0.0719 0.8869 1.4349 0.7413 0.8339 0.5676 1.3684 1.1640 1.5954 0.7035 0.9571 1.1363 0.8122 1.3684 0.5725 1.8336 1.6921 0.8122 0.7076 0.5752 0.8986 0.4969 0.9112 1.3484 0.9526 1.1838 0.7211 1.3466 0.8698 0.7491 1.1249 0.9473 1.5954 0.9137 0.8029 0.9291 1.2534 1.5260 1.1640 0.8778 0.9932 1.6441 0.9170 0.7186 1.5 Số liệu thống kê ô tiêu chuẩn tuổi 30 A (Năm) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 D1.3 (cm) 42.4 35.7 30.9 31.5 33.8 38.9 45.5 46.2 33.4 34.1 36.3 31.2 25.2 23.9 41.7 40.8 39.8 42.7 37.9 39.8 32.5 27.7 37.9 43.9 30.3 38.2 43.6 46.8 48.1 38.5 32.5 27.4 25.2 33.4 29.3 40.8 42.7 37.9 36.0 39.8 Kd 1.2 1.0 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.3 0.9 0.9 1.0 0.8 0.7 0.6 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 1.1 0.9 0.8 1.0 1.2 0.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.0 0.9 0.7 0.7 0.9 0.8 1.1 1.2 1.0 1.0 1.1 H (m) 24.0 23.0 22.0 21.0 23.0 25.0 21.0 23.0 20.0 21.0 19.0 23.0 18.0 19.0 23.0 24.0 24.0 23.0 21.0 25.0 23.0 20.0 21.0 23.0 24.0 21.0 22.0 24.0 23.0 23.0 24.0 21.0 21.0 20.0 22.0 21.0 23.0 21.0 24.0 24.0 Hdc (m) 11.0 15.5 12.0 11.0 8.0 7.5 9.5 15.0 11.0 10.0 9.0 17.0 6.0 11.0 17.0 13.5 14.5 15.0 11.0 12.0 15.0 13.0 13.5 15.0 15.0 12.0 13.0 9.0 7.0 14.5 12.0 13.0 11.0 6.0 13.0 12.0 17.0 14.0 16.0 12.0 43 Dt (m) 5.5 5.0 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 5.0 5.0 6.0 5.5 6.5 5.0 6.0 5.0 4.5 3.5 5.0 6.0 5.5 4.5 4.5 5.5 5.0 3.5 6.0 4.5 5.5 6.0 5.5 6.5 4.0 3.0 5.5 5.0 6.0 6.5 4.5 5.5 5.0 g (m2/cây) 0.1408 0.0999 0.0749 0.0780 0.0895 0.1185 0.1628 0.1674 0.0878 0.0912 0.1035 0.0765 0.0497 0.0448 0.1366 0.1304 0.1244 0.1430 0.1127 0.1244 0.0828 0.0603 0.1127 0.1516 0.0719 0.1146 0.1494 0.1720 0.1815 0.1166 0.0828 0.0589 0.0497 0.0878 0.0674 0.1304 0.1430 0.1127 0.1017 0.1244 V (m2/cây) 1.6900 1.1485 0.8240 0.8194 1.0288 1.4813 1.7095 1.9251 0.8778 0.9571 0.9830 0.8793 0.4472 0.4255 1.5713 1.5654 1.4928 1.6441 1.1838 1.5550 0.9526 0.6026 1.1838 1.7437 0.8623 1.2038 1.6438 2.0646 2.0877 1.3405 0.9940 0.6183 0.5217 0.8778 0.7413 1.3697 1.6441 1.1838 1.2200 1.4928 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31.8 38.5 40.4 43.3 42.7 35.4 29.0 34.4 31.5 29.3 25.2 40.1 38.5 43.9 45.2 46.2 32.8 38.5 34.7 30.9 33.4 38.9 41.7 27.1 41.7 40.4 37.6 30.3 40.1 43.3 32.2 37.9 43.3 38.9 38.5 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 1.1 1.0 1.2 1.2 1.3 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1 1.1 0.7 1.1 1.1 1.0 0.8 1.1 1.2 0.9 1.0 1.2 1.1 1.0 22.0 19.0 23.0 25.0 24.0 22.0 17.0 21.0 22.0 21.0 20.0 23.0 25.0 24.0 21.0 23.0 21.0 23.0 19.0 21.0 20.0 22.0 22.0 18.0 24.0 25.0 23.0 21.0 19.0 24.0 23.0 23.0 21.0 22.0 20.0 10.0 7.5 16.0 14.0 18.0 17.0 7.0 12.0 10.5 15.5 13.0 8.5 16.5 12.0 11.0 9.0 10.5 12.0 9.0 9.5 7.0 14.0 16.0 10.5 16.0 14.0 14.0 14.0 13.0 12.0 8.0 16.5 13.0 13.0 15.5 44 5.5 6.5 6.0 5.5 6.5 4.5 6.0 3.5 5.0 6.5 6.0 5.5 4.0 4.5 5.0 4.5 5.0 4.5 4.0 3.5 6.5 4.5 5.0 4.0 6.0 5.5 5.0 5.5 4.5 6.0 4.5 5.0 4.0 5.5 6.0 0.0796 0.1166 0.1284 0.1473 0.1430 0.0981 0.0659 0.0929 0.0780 0.0674 0.0497 0.1264 0.1166 0.1516 0.1605 0.1674 0.0845 0.1166 0.0946 0.0749 0.0878 0.1185 0.1366 0.0575 0.1366 0.1284 0.1109 0.0719 0.1264 0.1473 0.0812 0.1127 0.1473 0.1185 0.1166 0.8758 1.1074 1.4768 1.8408 1.7155 1.0791 0.5604 0.9751 0.8584 0.7076 0.4969 1.4536 1.4571 1.8195 1.6857 1.9251 0.8869 1.3405 0.8986 0.7866 0.8778 1.3035 1.5030 0.5177 1.6396 1.6052 1.2749 0.7545 1.2008 1.7671 0.9340 1.2966 1.5462 1.3035 1.1657 Phụ lục Mơ hình biểu thị quan hệ M – A theo mơ hình Schumacher Mơ hình Schumacher có dạng: M = m*Exp(-b/A^-c) Source DF Sum of Squares Mean Square Regression 296544.52150 98848.17383 Residual 11681.77850 5840.88925 Uncorrected Total 308226.30000 (Corrected Total) 68596.46800 R squared = - Residual SS / Corrected SS = 0.82970 M = 31614*exp(-8.8482/A^0.2) R = 0,830 ZM = 31614*8.8482*0.2*(A^(-1.2))*2.7182^(-8.8482*A^(-0.2)) AM = (31614*2.7182^(-8.8482/A^0.2))/A PM = 100*(8.8482*0.2)*A^(-1.2) N 45 ... diện tích rừng nằm xã, huy n: Huy n ĐakTơ Huy nTuMơRơng Phạm vi ranh giới -Phía bắc giáp tiểu khu 252, 210, 213 -Phía Nam giáp tiểu khu 285, 286 huy n ĐakTơ -Phía Tây giáp huy n Ngọc Hồi 2.2 Điều... tháng 05 năm 2009 Phan Quốc Huy i TÓM TẮT Đề tài “Ngiên cứu đặc trưng lâm học rừng Thông ba (Pinus kesya) trồng loài đồng tuổi khu vực Đắc Tô tỉnh Kon Tum ” thực Công Ty Lâm Nghiệp huy n Đắc Tô tỉnh... THÔNG BA LÁ (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI Ở KHU VỰC ĐẮCTƠ TỈNH KONTUM Tác giả PHAN QUỐC HUY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nghành Lâm nghiệp Giáo viên hướng dẫn:
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI Ở KHU VỰC ĐẮCTÔ TỈNH KONTUM, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LÂM HỌC CỦA RỪNG THÔNG BA LÁ (PINUS KEYSIA) TRỒNG THUẦN LOÀI ĐỒNG TUỔI Ở KHU VỰC ĐẮCTÔ TỈNH KONTUM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn