Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ (Luận án tiến sĩ)

217 61 0
  • Loading ...
1/217 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 19:51

Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam BộTác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG THU TÁC ĐỘNG CỦA TÍN DỤNG VI ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA CÁC HỘ NGHÈO KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 34 02 01 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt v Danh mục bảng biểu vi Danh mục hình vii Tóm tắt luận án viii Lời cảm ơn x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 1.3 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi không gian 1.4.2.2 Phạm vi thời gian 1.5 Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu, nguồn liệu nghiên cứu 1.5.1 Cách tiếp cận 1.5.2 Phƣơng pháp phân tích nghiên cứu 1.5.3 Nguồn liệu nghiên cứu 10 1.6 Những điể m đóng góp luận án 10 1.7 Kết cấu luận án 11 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VI VỚI THU NHẬP CỦA HỘ NGHÈO 14 2.1 Tín dụng vi 14 2.1.1 Khái niệm 14 2.1.2 Vai trò tín dụng vi giảm nghèo 15 i 2.1.3 Khái quát hoạt động tín dụng vi nƣớc giới 17 2.2 Nghèo 22 2.2.1 Khái niệm 22 2.2.2 Chuẩn nghèo số quốc gia giới 23 2.2.3 Chuẩn nghèo Việt Nam 24 2.3 Thu nhập 25 2.3.1 Khái niệm 25 2.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập 27 2.3.3 Tín dụng vi hoạt động tạo thu nhập 31 2.4 Tổng quan lý thuyết tiếp cận tín dụng rào cản hạn chế khả tiếp cận tiếp cận tín dụng 33 2.4.1 Thông tin bất cân xứng giao dịch tín dụng hạn chế tín dụng 33 2.4.2 Vốn xã hội, đo lƣờng vốn xã hội khả tiếp cận tín dụng 36 2.4.3 Đặc điểm hộ gia đình, yếu tố mơi trƣờng sách với tiếp cận tín dụng40 2.5 Tổng quan tài liệu nghiên cứu có liên quan 41 2.5.1.Tín dụng vi với thu nhập 41 2.5.2 Tiếp cận tín dụng hộ gia đình 49 2.6 Cơ sở lý luận hình thành khung lý thuyết nghiên cứu thiết lập giả thuyết nghiên cứu 59 2.7 Khoảng trống nghiên cứu 62 2.8 Kết luận chƣơng 63 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 65 3.1 hình nghiên cứu 65 3.1.1 hình tín dụng vi tác động đến thu nhập hộ nghèo 65 3.1.2 hình yếu tố ảnh hƣởng đến tiếp cận tín dụng vi 68 3.1.3 Xây dựng sở chọn biến hình nghiên cứu 70 3.1.3.1 hình tín dụng vi tác động đến thu nhập (MH1) 70 3.1.3.2 hình tiếp cận tín dụng vi (MH2) 76 3.2 Đo lƣờng khái niệ m hình nghiên cứu 82 3.3 Thiết kế nghiên cứu 87 3.3.1 Tổng quát chung nghiên cứu 87 ii 3.3.1.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 87 3.3.1.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 87 3.4 Xác định kích thƣớc mẫu 88 3.5 Quy trình chọn mẫu thu thập liệu nghiên cứu 89 3.5.1 Chọn mẫu 89 3.5.2 Điều tra sơ 92 3.6 Kết luận chƣơng 92 CHƢƠNG 4: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VI TẠI KHU VỰCCÁC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 93 4.1 Khái quát chung đặc điể m kinh tế-xã hội khu vực Đông Nam Bộ 93 4.2 Khái quát tả liệu khảo sát khu vực 100 4.2.1 Đặc điểm hộ nghèo 100 4.2.2 Tình trạng nhà ở, đất sản xuất 102 4.2.3 Các sách 103 4.3 Khái quát hoạt động tín dụng vi Việt Nam khu vực 106 4.3.1 Tín dụng vi Việt Nam 106 4.3.2 Tín dụng vi khu vực Đông Nam Bộ 113 4.4 Một số tồn công tác giảm nghèo khu vực 116 4.5 Thống kê tả biến hình nghiên cứu 120 4.5.1 hình 1: Tín dụng vi với thu nhập hộ nghèo 120 4.5.2 hình 2: hình tiếp cận tín dụng vi 125 4.6 Kiểm định kết nghiên cứu 128 4.6.1 Kết hình tác động TDVM đến thu nhập 128 4.6.1 Kiểm định hình nghiên cứu 128 4.6.1.2.Thảo luận kết hệ số hồi quy MH1: Tác động tín dụng vi đến thu nhập hộ nghèo 131 4.6.1.3 Giả định khác biệt thu nhập nhóm hộ 138 4.6.2 Kết kiểm định hình tiếp cận tín dụng vi 138 4.6.2.1 Kết kiểm định 138 4.6.2.2 Thảo luận kết nghiên cứu MH2: hình tiếp cận tín dụng vi 140 4.7 Kết luận chƣơng 146 iii CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 147 5.1 Kết luận 147 5.2 Các giải pháp 149 5.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao thu nhập cho hộ nghèo thông qua hoạt động tín dụng vi 150 5.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao tiếp cận tín dụng cho hộ nghèo 157 5.2.3 Đề xuất giải pháp khác 160 5.3 Hạn chế nghiên cứu định hƣớng nghiên cứu tiế p theo 161 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan 163 Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 165 Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 171 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi khảo sát 182 Phụ lục 2: Danh sách vấn tham khảo ý kiến chuyên gia 186 Phụ lục 3: Bảng câu hỏi vấn tham khảo ý kiến chuyên gia 187 (Phần câu hỏi vấn cán tham gia công tác giảm nghèo địa phương) 187 Phụ lục Bảng câu hỏi vấn tham khảo ý kiến chuyên gia 188 (Phần câu hỏi vấn cán đơn vị cung cấp sản phẩm TDVM) 188 Phụ lục 5: Danh sách cán tập huấn thực khảo sát 189 Phụ lục Tổng hợp sách triển khai khu vực 201 Phụ phục 7: Thống kê kết hình nghiên cứu 194 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ADB Từ tiếng Việt Ngân hàng Phát triển châu Á BQĐN CEP Bình quân đầu người Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm Ctg ĐNB ĐTN HPN HHQTDND HCCB KHKT LĐTBXH NHTG NHNN NHCSXH NHHTX NHNNPTNT NGO Các tác giả Đơng Nam Bộ Đồn Thanh niên Hội Phụ nữ Hiệp Hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Hội cựu chiến binh Khoa học kỹ thuật Lao động Thương binh Xã hội Ngân hàng Thế giới Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngân hàng Hợp tác xã Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tổ chức phi phủ NT QTDND TCVM TCTK TT TK&VV TDVM UNDP Nơng thơn Quỹ tín dụng nhân dân Tài vi Tổng cục Thống kê Thành thị Tổ tiết kiện vay vốn Tín dụng vi Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc OEDC Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế VXH Vốn xã hội v Từ tiếng Anh The Asian Development Bank Capital Aid for Employment of the poor Microfinance Institution Non - Government Organization United Nations Development Programme Organization for Economic Co-operation and Development DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Chuẩn nghèo VN giai đoạn năm 2011-2015 36 Bảng 2.2 Bảng tổng hợp kết nghiên cứu có liên quan 65 Bảng 3.1 Tổng hợp sở chọn biến cho hình tác động TDVM với thu nhập 87 Bảng 3.2 Tổng hợp sở chọn biến cho hình tiếp cận TDVM 92 Bảng 3.3 Đo lường biến hình TDVM với thu nhập 93 Bảng 3.4 Đo lường biến hình tiếp cận TDVM 96 Bảng 3.5 Bảng chọn mẫu khảo sát 101 Bảng 4.1 Tỷ lệ hộ nghèo khu vực 106 Bảng 4.2 Tổng hợp mức chuẩn nghèo địa phương 108 Bảng 4.3 Xếp hạng hộ nghèo địa phương 110 Bảng 4.4 Thu nhập bình quân đầu người hộ 112 Bảng 4.5 Tổng hợp thống kê tả biến quan sát 114 Bảng 4.6 Thống kê báo cáo giảm nghèo khu vực khảo sát 117 Bảng 4.7 Thống kê số sách tín dụng khu vực khảo sát 127 Bảng 4.8 Thống kê khu vực sinh sống hộ 138 Bảng 4.9 Hệ số hồi quy hình TDVM với thu nhập 140 Bảng 4.10 Kết kiểm định phần số dư thay đổi 141 Bảng 4.11 Bảng tổng hợp đánh giá tác động TDVM với thu nhập 146 Bảng 4.12 Kiểm định khác biệt thu nhập hai nhóm hộ 149 Bảng 4.13 Kết hồi quy Binary Logistic 150 Bảng 4.14 Tổng hợp kết ảnh hưởng biến đến tiếp cận TDVM 152 Bảng 4.15 Tổng hợp biến hình tiếp cận TDVM 155 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Quy trình thực nghiên cứu 24 Hình 2.1 TDVM thu nhập 43 Hình 2.2 Khung lý thuyết nghiên cứu 71 Hình 3.1 hình tác động TDVM thu nhập 81 Hình 3.2 hình tiếp cận TDVM 88 Hình 4.1 Hoạt động TDVM VN 118 vii TĨM TẮT LUẬN ÁN Tín dụng vi (TDVM) TDVM ngày khẳng định công cụ quan trọng công tác giảm nghèo Với khởi xướng giáo sư kinh tế Muhammad Yunus, đến hình hoạt động TDVM ngày nhân rộng toàn giới Đối với quốc gia phát triển, hoạt động tổ chức TCVM hoạt động TDVM ngày đóng vai trò chủ lực thực sách giảm nghèo, giúp người nghèo giải vấn đề khó khăn sống Tuy nhiều tranh luận trái chiều tính hiệu nó, song ngắn hạn TDVM giúp cho hộ nghèo vượt qua cú sốc, khó khăn làm giảm tổn thương sống hàng ngày Bằng nghiên cứu này, TDVM khẳng định có tác động đến thu nhập hộ nghèo khu vực Đông Nam Bộ Thơng qua phân tích kiểm định thống kê với hình hồi quy tuyến tính đa biến hồi quy Binary Logistic, nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin 600 mẫu quan sát hộ nghèo khu vực, kết nghiên cứu cho thấy yếu tố TDVM với biến đại diện quy vốn vay tác động tích cực đến thu nhập hộ nghèo Bên cạnh đó, đặc điểm hộ nghèo thông qua yếu tố quy lao động tác động đến nguồn thu nhập hộ Ngoài yếu tố DVM đặc điểm hộ nghèo góp phần làm tăng thu nhập, đặc biệt nghiên cứu luận án tìm thấy sách hoạt động phi tài góp phần khơng nhỏ làm cho thu nhập hộ nghèo tăng lên đáng kể Đây xem yếu tố luận án mang tính thực tiễn khu vực nghiên cứu Hơn nữa, nghiên cứu tìm thấy có tương quan thu nhập với khả tiếp cận TDVM hộ nghèo, nâng cao tiếp cận TDVM góp phần cải thiện thu nhập cho hộ mục tiêu nghiên cứu luận án đặt cần phải làm sáng tỏ hình hồi quy Binary Logistic chứng minh giả viii định Kết nghiên cứu hình hồi quy Binary Logistic cho biết, nhân tố vốn xã hội, tần suất tham gia vốn xã hội, thu nhập vị trí địa lý nhà hộ gia đình tác động đến khả tiếp cận TDVM hộ nghèo Các giả định khả tiếp cận phân tích kỹ phần kiểm định kết nghiên cứu Từ đây, giải pháp nâng cao thu nhập thông qua việc nâng cao tiếp cận TDVM gợi mở đề xuất Tuy nhiên, việc thay đổi thu nhập cá nhân, hộ gia đình hay tổ chức phụ thuộc nhiều yếu tố khác có liên quan, yếu tố trình bày chi tiết phần hạn chế luận án Do vậy, nghiên cứu tác giả không tham vọng bao quát hết vấn đề nội nảy sinh liên quan đến thay đổi nguồn thu nhập cá nhân hay hộ gia đình, mà yếu tố thách thức mới, động lực khơi dậy khả tìm tòi cho nghiên cứu ix ... vay tác động tích cực đến thu nhập hộ nghèo Bên cạnh đó, đặc điểm hộ nghèo thông qua yếu tố quy mô lao động tác động đến nguồn thu nhập hộ Ngoài yếu tố DVM đặc điểm hộ nghèo góp phần làm tăng thu. .. hình tín dụng vi mô tác động đến thu nhập hộ nghèo 65 3.1.2 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến tiếp cận tín dụng vi mô 68 3.1.3 Xây dựng sở chọn biến mơ hình nghiên cứu 70 3.1.3.1 Mơ hình tín. .. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VI MƠ TẠI KHU VỰC VÀ CÁC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 93 4.1 Khái quát chung đặc điể m kinh tế-xã hội khu vực Đông Nam Bộ 93 4.2 Khái quát mô tả liệu khảo sát khu vực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ (Luận án tiến sĩ), Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay