ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

88 21 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU- PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU NGUYỄN THỊ LỆ THỦY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU- PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU” NGUYỄN THỊ LỆ THỦY, sinh viên khóa 2005-2009, ngành KINH TẾ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày……………… TS PHAN THỊ GIÁC TÂM Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gởi dòng tri ân đến Cha Mẹ gia đình, người sinh thành, ni nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Xin cảm ơn tồn thể q thầy cô trường ĐHNL TPHCM, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức quý báu suốt thời gian qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PHAN THỊ GIÁC TÂM, tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn Cô Chú, Anh Chị công tác Ban Quản lý Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Bình Châu - Phước Bửu tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt thời gian thực tập địa phương Cho gởi lời cảm ơn đến bạn bè tôi, người giúp đỡ mặt tinh thần, đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên NGUYỄN THỊ LỆ THỦY NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ LỆ THỦY Tháng 06 năm 2009 “Định Giá Trị Kinh Tế Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Bình Châu-Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” NGUYEN THI LE THUY June 2009 “Economic Valuation of Binh Chau – Phuoc Buu protected area, Xuyen Moc District, Ba Ria – Vung Tau Province” Với mục tiêu xác định tổng giá trị kinh tế mà Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu mang lại cho người dân tỉnh BR-VT, đề tài sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên để hỏi mức sẵn lòng đóng góp người dân BR-VT cho việc bảo tồn Khu BTTN BC-PB, qua xác định tổng giá trị kinh tế rừng Với số phiếu vấn 160, kết thu tổng giá trị kinh tế mà khu BTTN BC-PB mang lại cho người dân BR-VT 84,574,677,360 đồng Con số cung cấp cho nhà làm sách thơng tin ban đầu giá trị kinh tế mà khu BTTN BC-PB mang lại Trong tương lai, dự án bảo tồn phát triển Khu BT thực thiếu kinh phí nguồn kinh phí quan trọng, góp phần làm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.4.Bố cục luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu liên quan 2.2.Tổng quan phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 2.2.1.Giới thiệu phương pháp CVM: 2.2.2.Thuận lợi hạn chế phương pháp CVM: 2.2.2.Tình giả định nghiên cứu CV: 2.2.3.Các cách hỏi WTP/WTA: 2.3 Tổng quan Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1.Cơ sở lý luận 16 16 3.1.1.Một số khái niệm 3.1.2.Vai trò định giá tài ngun mơi trường q trình định 22 3.1.3.Khn mẫu cho lượng giá khu bảo tồn thiên nhiên: 23 29 3.2 Nội dung phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Mô tả trạng sử dụng, công tác quản lý khu bảo tồn 29 3.2.2 Đánh giá nhận thức người dân khu bảo tồn 29 3.2.3 Xác định tổng giá trị kinh tế khu bảo tồn Bình Châu- Phước Bửu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1.Những khó khăn hoạt động quản lý rừng khu bảo tồn 34 v 4.2.Đánh giá nhận thức người dân tầm quan trọng KBTTN Bình Châu34 Phước Bửu 4.2.1.Các vấn đề người dân quan tâm 35 4.2.2.Nhận thức thay đổi diện tích Khu BTTN BC-PB 36 4.2.3.Nhận thức lợi ích tầm quan trọng khu bảo tồn 37 4.3.Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả 40 4.3.1.Phản ứng người vấn với mức giá đề nghị 40 4.3.2.Một số đặc điểm kinh tế - xã hội người vấn 41 4.4.Ước lượng mức sẵn lòng trả trung bình 43 4.4.1.Hồi quy mơ hình logit 43 4.4.2 Kiểm định tính hiệu lực mơ hình 46 4.4.3 Ước lượng mức WTP trung bình 48 4.5 Xác định tổng giá trị kinh tế khu BTTN Bình Châu- Phước Bửu 50 4.6.Đề xuất số phương hướng sử dụng bền vững tài nguyên khu BTTN BCPB 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Kiến nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BR – VT Bà Rịa – Vũng Tàu BTTN Bảo tồn thiên nhiên BC-PB Bình Châu – Phước Bửu ĐDSH Đa dạng sinh học WTP Mức sãn lòng trả WTA Mức sãn lòng nhận Ramsar Cơng ước vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt nơi cư trú loài chim nước IUCN Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế CVM Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên DLST Du lịch sinh thái BQL Ban quản lý HST Hệ sinh thái PRA Phương pháp nơng thơn có tham gia người nông dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1Tổng Giá Trị Kinh Tế Của Khu BTTN 21 Bảng 3.2 Mối Quan Hệ Giữ Các Bước Lượng Giá Khu BTTN 24 Bảng 3.3Phương Pháp Tính Giá Trị Sản Phẩm Dịch Vụ Có Thị Trường 27 Bảng 4.1Các Vấn Đề Môi Trường Được Quan Tâm 35 Bảng 4.2 Nhận Thức Về Sự Thay Đổi Diện Tích Khu BT 36 Bảng 4.3 Nguyên Nhân Làm Giảm Diện Tích KBT 36 Bảng 4.4 Tầm Quan Trọng KBT Đối Với Người Dân 37 Bảng 4.5Nguồn Tiếp Nhận Thông Tin Lợi Ích Của Khu BTTN 38 Bảng 4.6Lợi Ích Khu BTTN Được Lựa Chọn Nhiều Nhất 38 Bảng 4.7Thống Kê Số Lượng Người Đồng Ý, Không Đồng Ý 40 Bảng 4.8Lý Do Sãn Lòng Đóng Góp 40 Bảng 4.9 Lý Do Khơng Đóng Góp 41 Bảng 4.10 Một Số Đặc Điểm Kinh Tế-Xã Hội Người Được Phỏng Vấn 42 Bảng 4.11Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Logit ( Mơ Hình 1) 43 Bảng 4.12Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Logit ( Mơ Hình 1) 44 Bảng 4.13Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Logit ( Mơ Hình 2) 45 Bảng 4.14Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Logit ( Mơ Hình 2) 45 Bảng 4.15Mức Độ Phù Hợp Mơ Hình 47 Bảng 4.16Mức Độ Phù Hợp Mơ Hình 47 Bảng 4.17 Thống Kê Đặc Điểm Biến Mơ Hình 48 Bảng 4.18 Thống Kê Đặc Điểm Biến Mô Hình 49 viii DANH MỤC HÌNH Trang Hình 4.1 Lợi Ích Khu Bảo Tồn Được Lựa Chọn Nhiều Nhất ix 39 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục PRA Xã Bưng Riềng 22/4/09 Phụ luc Phiếu Phỏng Vấn Người Dân Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Phụ lục Kết Quả Ước Lượng Mơ Hình Phụ lục Kiểm Định Mức Độ Phù Hợp Mơ Hình Phụ lục Kiểm Định Mức Độ Phù Hợp Mơ Hình Phụ lục Một Số Hình Ảnh Khu BTTN BC-PB x 3.Khá quan trọng 4.Rất quan trọng A Tình trạng khu BT BC-PB - Dân cư sinh sống ven khu bảo tồn khơng có nghề nghiệp ổn định nên thường xuyên vào rừng chặt khai thác cũi gỗ trái phép ( năm 2008 phát lập biên 173 vụ vi phạm) - Do sống khó khăn, diện tích đất canh tác nhỏ ( 0,3 ha/ hộ) nên số hộ nghèo thường xâm lấn đất rừng để sản xuất nông nghiệp trồng hoa màu Những họat động làm phá vỡ cảnh quan cấu trúc khu rừng, làm cản trở trình tái sinh phục hồi rừng tạo nên nguy tiềm ẩn đến đời sống người dân địa phương (làm giảm chống lũ lụt ,hạn hạn) làm gi ảm lòai sinh vật quý khu bảo tồn 12.Anh chị có thắc mắc khơng ? Khơng Có ( giải thích cho người trả lời rõ) B Dự án: Để giải hai nguy gây ảnh hưởng tới khu bảo tồn Bình Châu Phước Bửu, Ban QL Khu BT sẽ: - Tiến hành trồng làm giàu khỏang 50ha rừng.Gồm lòai địa ( Muồng đen, Sao, Dầu) phụ trợ ( Keo tràm, Keo lai) Sau diện tích rừng khơi phục trở lại giao khóan cho người dân bảo vệ khai thác hợp lý - Đồng thời, có kế hoạch xây dựng dự án tín dụng nhỏ cho hộ nghèo (khoảng 929 hộ ) có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, may mặc, chạy xe, buôn bán…… nhằm hạn chế tình trạng phá rừng 13.Anh chị có thấy việc làm cần thiết không ? 0.Không cần thiết(chuyển sang câu 14) Không cần thiết 2.Cần thiết Rất cần thiết 99 Không biết, không quan tâm 14.Tại anh chi cho không cần thiết? 15 Theo anh chị, để giải nguyên nhân trên, quyền nên làm ? …… C: Cơ chế đóng góp Để thực dự án trên, cần đóng góp anh chị cho Quỹ bảo tồn phát triển khu BTTN Bình Châu Phước Bửu, quỹ lập quản lý Ban QL khu BTTN Bình Châu Phước Bửu Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận đóng góp người dân cung cấp kinh phí để thực dự án kể Số tiền anh chị đóng góp thu thêm hóa đơn tiền điện tháng, đóng liên tuc năm 16 Anh chị có thắc mắc khơng ? Khơng Có ( giải thích cho người trả lời hiểu) 17 Anh chị có sẵn lòng đóng góp X đồng thêm vào hóa đơn tiền điện tháng lên tục năm để dự án thực không ? ( mức giá đề nghi : 5,000 ; 10,000 ; 15,000 ; 20,000 ; 25,000) Không (sang câu 19) Có 18.Anh chị có chắn đóng góp số tiền để bảo tồn khu BTTN Bình Châu Phước Bửu khơng? Chắc chắn Có, ……………………………… Có, nhưng………………………………… Khơng 19 Lý khiến anh chị bỏ số tiền cho việc bảo tồn khu rừng Bình Châu Phước Bửu? Tơi nghĩ dự án tốt Tơi có khả chi trả 3.Vì khu BTTN BC-PB mang lại cho tơi nhiều lợi ích Cho hệ cháu tương lai Để bảo tồn cho khu BTTN Bình Châu Phước Bửu 100.Khác…………………………………………………………………… 20 Xin anh chị vui lòng cho biết anh chị khơng đồng ý đóng góp? Tơi thấy khu BTTN Bình Châu Phước Bửu khơng mang lại lợi ích 2.Tơi có nhiều khỏan chi tiêu phải làm 3.Hiện tơi khơng có tiền Đây trách nhiệm phủ 5.Tơi nghĩ số tiền tơi đóng góp khơng dùng mục đích mơ tả Tơi không tin dự án mang lại kết 7.Tôi nghĩ dự án thực khơng có đóng góp tơi 8.Người sử dụng rừng trả cho việc 100 Lý khác …………………………………………… 21 Mô tả tình hình anh chị ( pv viên đọc câu trả lời,chỉ chọn câu ) Muốn đóng góp khơng có khả Có khả muốn đóng góp Có khả khơng muốn đóng góp Khơng có khả năng, khơng sẵn sàng đóng góp 100 Khác …………………………………………………………… III Thơng tin người vấn: 22.Giới tính Nam Nữ 23.Tuổi: ……… 24.Số thành viên gia đình:……………………….người 25.Trình độ học vấn: Mù chữ Tiểu học 2.THCS 3.THPT Học nghề, Trung cấp Đại học, cao đẳng Sau đại học 26.Nghề nghiệp Thất nghiệp Nội trợ 2.Lao động phổ thông ( cơng nhân, chạy xe ơm…) 3.Lao động có tay nghề (sữa xe, thợ may, làm tóc….) Nơng dân Buôn bán nhỏ Kinh doanh 7.Công nhân Cán công nhân viên khối nhà nước Cán công nhân viên khối tư nhân 10 Học sinh, sinh viên 11 Nghĩ hưu 100 Khác……………………………………… 27.Anh chị có khai thác hay sử dụng trực tiếp từ rừng khơng? 1.Có Khơng 28.Nếu có, xin ghĩ rõ: 28.1 Loại hình khai thác:……………………… 28.2 Số tiền thu trung bình tháng…………………đồng/ tháng 29 Tổng thu nhập anh chị bao nhiêu:…………………đồng/tháng 30.Tổng thu nhập gia đình anh chị bao nhiêu:…………………đồng/tháng Kết thúc vấn, vấn viên hỏi người hỏi có thay đổi ý kiến câu trả lời không nhắc lại rằng: Với mức thu nhập tại, Anh chị sẵn lòng đóng góp ………………………VND/tháng để dự án thực Xin chân thành cảm ơn Ơng/Bà giúp chúng tơi hoàn thành vấn này! Phụ lục 3: Kết ước lượng mơ hình Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit Date: 06/19/09 Time: 01:42 Sample: 80 Included observations: 80 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob TN 4.12E-07 1.97E-07 2.091464 0.0365 QT 0.604335 0.301611 2.003690 0.0451 PRICE -9.27E-05 5.19E-05 -1.786391 0.0740 KTHAC 0.367006 0.697358 0.526280 0.5987 CT 1.698367 0.910561 1.865189 0.0622 C -3.224854 1.076298 -2.996247 0.0027 Mean dependent var 0.437500 S.D dependent var 0.499208 S.E of regression 0.171928 Akaike info criterion 0.423086 Sum squared resid 2.187377 Schwarz criterion 0.601738 0.494713 Log likelihood -10.92346 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -54.82514 Avg log likelihood LR statistic (5 df) 87.80336 Probability(LR stat) 0.000000 Obs with Dep=0 45 Obs with Dep=1 35 McFadden R-squared Total obs -0.136543 0.800758 80 Phụ lục 4: Kết ước lượng mơ hình ( sau bỏ biến KTHAC) Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit Date: 06/19/09 Time: 01:45 Sample: 80 Included observations: 80 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob TN 4.21E-07 1.98E-07 2.126187 0.0335 QT 0.586662 0.298994 1.962119 0.0497 PRICE -9.45E-05 5.13E-05 -1.841212 0.0656 CT 1.757173 0.906724 1.937935 0.0526 C -3.065264 1.028679 -2.979808 0.0029 Mean dependent var 0.437500 S.D dependent var 0.499208 S.E of regression 0.173109 Akaike info criterion 0.400594 Sum squared resid 2.247492 Schwarz criterion 0.549471 0.460283 Log likelihood -11.02376 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -54.82514 Avg log likelihood LR statistic (4 df) 87.60275 Probability(LR stat) 0.000000 Obs with Dep=0 45 Obs with Dep=1 35 McFadden R-squared Total obs -0.137797 0.798929 80 Phụ lục 5: Kết ước lương mơ hình Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit Date: 06/09/09 Time: 15:52 Sample: 80 Included observations: 80 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob TN 5.13E-07 1.46E-07 3.517841 0.0004 QT 0.911740 0.412519 2.210178 0.0271 PRICE -0.000147 5.19E-05 -2.825421 0.0047 DEN 0.455403 0.908063 0.501510 0.6160 C -3.735323 1.346887 -2.773301 0.0055 Mean dependent var 0.525000 S.D dependent var 0.502525 S.E of regression 0.179350 Akaike info criterion 0.389766 Sum squared resid 2.412476 Schwarz criterion 0.538642 0.449454 Log likelihood -10.59062 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -55.35173 Avg log likelihood LR statistic (4 df) 89.52222 Probability(LR stat) 0.000000 Obs with Dep=0 38 Obs with Dep=1 42 McFadden R-squared Total obs -0.132383 0.808667 80 Phụ lục 6: Kết ước lượng mơ hình ( sau bỏ biến DEN) Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit Date: 06/09/09 Time: 15:57 Sample: 80 Included observations: 80 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob TN 5.25E-07 1.40E-07 3.754716 0.0002 QT 0.957135 0.393582 2.431853 0.0150 PRICE -0.000145 5.06E-05 -2.875759 0.0040 C -3.590240 1.317681 -2.724666 0.0064 Mean dependent var 0.525000 S.D dependent var 0.502525 S.E of regression 0.178162 Akaike info criterion 0.367280 Sum squared resid 2.412360 Schwarz criterion 0.486382 0.415032 Log likelihood -10.69122 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -55.35173 Avg log likelihood LR statistic (3 df) 89.32103 Probability(LR stat) 0.000000 Obs with Dep=0 38 Obs with Dep=1 42 McFadden R-squared Total obs -0.133640 0.806849 80 Phụ lục 7: Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit Date: 06/19/09 Time: 01:45 Sample: 80 Included observations: 80 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Constant Probability Total Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 35 36 0 Total 45 35 80 45 35 80 Correct 44 35 79 45 45 97.78 100.00 98.75 100.00 0.00 56.25 0.00 1.25 0.00 100.00 43.75 -2.22 100.00 42.50 NA 100.00 97.14 % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 2.22 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Constant Probability Total Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 39.43 3.66 43.09 25.31 19.69 45.00 E(# of Dep=1) 5.57 31.34 36.91 19.69 15.31 35.00 Total 45.00 35.00 80.00 45.00 35.00 80.00 Correct 39.43 31.34 70.77 25.31 15.31 40.62 % Correct 87.62 89.54 88.46 56.25 43.75 50.78 % Incorrect 12.38 10.46 11.54 43.75 56.25 49.22 Total Gain* 31.37 45.79 37.68 Percent Gain** 71.71 81.41 76.56 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Phụ lục 8: Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit Date: 06/19/09 Time: 01:50 Sample: 80 Included observations: 80 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 42 44 38 42 80 Total 38 42 80 38 42 80 Correct 36 42 78 42 42 94.74 100.00 97.50 0.00 100.00 52.50 % Correct % Incorrect 5.26 0.00 2.50 100.00 Total Gain* 94.74 0.00 45.00 Percent Gain** 94.74 NA 94.74 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 0.00 47.50 Constant Probability Total Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 32.98 3.82 36.80 18.05 19.95 38.00 E(# of Dep=1) 5.02 38.18 43.20 19.95 22.05 42.00 Total 38.00 42.00 80.00 38.00 42.00 80.00 Correct 32.98 38.18 71.16 18.05 22.05 40.10 % Correct 86.79 90.91 88.95 47.50 52.50 50.12 % Incorrect 13.21 9.09 11.05 52.50 47.50 49.88 Total Gain* 39.29 38.41 38.83 Percent Gain** 74.84 80.87 77.85 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Phụ lục 9: Một số hình ảnh khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu Hình 1: Một góc biển Hồ Tràm Hình 2:Một góc rừng Khu BTTN BC-PB Hình 3: Suối nước nóng Bình Châu Hình 4: Các lồi động vật bị đe dọa tuyệt chủng khu BTTN BC-PB Khỉ lợn Cu li nhỏ Hình 5: Rừng khu BT khơng trước Hình 6: Gỗ khai thác trái phép bị thu giữ tai BQL Khu BT ... Tháng 06 năm 2009 “Định Giá Trị Kinh Tế Khu Bảo Tồn Thi n Nhiên Bình Châu-Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” NGUYEN THI LE THUY June 2009 “Economic Valuation of Binh Chau – Phuoc... bảo tồn thi n nhiên quốc tế (IUCN) khẳng định bảo tồn đa dạng sinh học mục tiêu khu BTTN: “Khu bảo tồn thi n nhiên khu vực đất liền biển khoanh vùng để bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên thi n... Do đó, nâng cao việc bảo vệ khu bảo tồn thi n nhiên quan trọng cần thi t, nên cần phải có nghiên cứu để thực việc Tuy nhiên chương trình xã hội khác, thi u nguồn vốn để thực trở ngại hàng đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU, ĐỊNH GIÁ TRỊ KINH TẾ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU PHƯỚC BỬU, HUYỆN XUYÊN MỘC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay