KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1

93 10 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 06/2009 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Cơng Ty Cổ Phần Xây Lắp 1” Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh viên khóa 31, chun ngành Kế Tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày BÙI XUÂN NHÃ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để đạt thành ngày hôm nay, trước hết xin khắc ghi công ơn cha mẹ, người sinh thành, dưỡng dục, động viên ủng hộ đặt niềm tin nơi Tôi xin cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tồn thể q thầy khoa Kinh Tế truyền đạt cho kiến thức quý báu Đặc biệt xin chân thành cảm ơn thầy Bùi Xuân Nhã, người tận tình dìu dắt bảo tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm Ban Giám Đốc anh chị phòng kế tốn công ty Cổ Phần Xây Lắp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian thực tập công ty Cuối xin cảm ơn người bạn bên suốt thời gian học tập trường Ký tên Nguyễn Thị Hồng Nhung NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Tháng 06 năm 2009 “Kế Tốn Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Cơng Ty Cổ Phần Xây Lắp 1” NGUYEN THI HONG NHUNG June 2009 “Estimating Production Costs and Calculating Product Prices at Consassembling Joint Stock Company No 1” Khóa luận tìm hiểu, phản ánh cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ Phần Xây Lắp Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp thu thập số liệu, phương pháp vấn, phương pháp lịch sử để phản ánh, đánh giá công tác hạch tốn chi phí tính giá thành công ty Qua nghiên cứu cho thấy, bên cạnh ưu điểm, cơng tác kế tốn cơng ty vài bất cập Từ đó, tơi xin đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành cơng ty MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục hình iv CHƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung công ty Cổ Phần Xây Lắp 2.2 Chức năng, nhiệm vụ mục tiêu công ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm vụ 2.2.3 Mục tiêu 2.3 Những thuận lợi khó khăn cơng ty năm vừa qua 2.3.1 Thuận lợi 2.3.2 Khó khăn 2.4 Tổ chức máy quản lý công ty 2.4.1 Sơ đồ tổ chức máy công ty 2.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.5 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 2.5.1 Sơ đồ máy kế tốn cơng ty 2.5.2 Chức nhiệm vụ phận máy kế toán 2.6 Hình thức kế tốn áp dụng cơng ty CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU U 3.1 Nội dung nghiên cứu 11 11 3.1.1 Khái niêm xây dựng 11 3.1.2 Đặc điểm sản phẩm xây lắp 11 3.1.3 Phương thức xây lắp 12 v 3.1.4 Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 13 3.1.5 Giá thành sản phẩm xây lắp 14 3.1.6 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 15 3.2 Phương pháp nghiên cứu 29 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 29 3.2.2 Phương pháp vấn 29 3.2.3 Phương pháp lịch sử 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Những vấn đề ảnh hưởng ngành xây lắp đến cơng tác kế tốn 30 30 4.2 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty 32 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành 32 4.2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 32 4.2.3 Phương pháp tính giá thành 32 4.2.4 Kỳ tính giá thành 33 4.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 33 4.3.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33 4.3.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 41 4.3.3 Kế tốn chi phí sử dụng máy thi cơng 48 4.3.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung 50 4.3.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 65 4.3.6 Giá thành sản phẩm xây lắp 66 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 68 5.1 Kết luận 68 5.1.1 Về máy quản lý công ty 68 5.1.2 Về tổ chức máy kế toán 69 5.1.3 Cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 69 5.2 Kiến nghị 69 5.2.1 Về mặt chứng từ 70 5.2.2 Về việc ghi nhận chi phí tính giá thành 70 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GTGT Giá Trị Gia Tăng NN & PTNT Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn SXKD Sản Xuất Kinh Doanh TSCĐ Tài Sản Cố Định XDCB Xây Dựng Cơ Bản Z Giá thành GĐ Giám Đốc TK Tài khoản BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế KPCĐ Kinh phí cơng đồn NVL Ngun vật liệu viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy cơng ty Hình 2.2 Sơ đồ máy kế tốn cơng ty Hình 2.3 Sơ đồ kế tốn theo hình thức kế tốn máy 10 Hình 3.1 Sơ đồ hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 16 Hình 3.2 Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 17 Hình 3.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công trường hợp đơn vị xây lắp không tổ chức đội máy thi cơng riêng có khơng tổ chức kế tốn riêng cho đội thi cơng 19 Hình 3.4 Sơ đồ hạch tốn chi phí sử dụng máy thi công trường hợp đơn vị xây lắp tổ chức đội máy thi cơng riêng có phân cấp hạch tốn cho đội máy thi cơng 20 Hình 3.5 Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung 21 Hình 3.6 Sơ đồ hạch tốn tổng hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp 27 Hình 4.1 Sơ đồ tổng qt q trình hạch tốn 32 Hình 4.2 Lưu đồ luân chuyển chứng từ trường hợp 35 Hình 4.3 Lưư đồ luân chuyển chứng từ trương hợp 37 Hình 4.4 Lưu đồ luân chuyển chứng từ 43 ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Xây dựng ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất cơng nghiệp nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế quốc dân So với nghành sản xuất khác, nghành XDCB sản phẩm xây dựng có đặt điểm kinh tế - kĩ thuật riêng biệt nên việc quản lý đầu tư xây dựng khó khăn phức tạp, tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm mối quan tâm hàng đầu, nhiệm vụ hết quan trọng doanh nghiệp Để thực u cầu cần phải tăng cường cơng tác quản lý nói chung, quản lý chi phí giá thành nói riêng, trọng tâm cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành, đảm bảo phát huy tối đa tác dụng cơng cụ kế tốn với quản lý sản xuất Từ vấn đề nêu trên, cho phép phòng kế tốn cơng ty Cổ Phần Xây Lắp 1, với giúp đỡ thầy Bùi Xuân Nhã, giảng viên khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố HCM, chọn đề tài “Kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Cổ Phần Xây Lắp 1” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phản ánh đầy đủ qui trình tập hợp chi phí tính giá thành cơng ty Cổ Phần Xây Lắp Qua nhận xét cơng tác kế tốn, rút ưu nhược điểm Bên cạnh hội gắn kết kiến thức học với thực tiễn, nâng cao kiến thức học hỏi kinh nghiệm 1.3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Từ ngày 10/03/2008 đến ngày 10/06/2009 - Phạm vi không gian: Tại phòng Kế Tốn – Tài Chính cơng ty Cổ Phần Xây Lắp Cần tuyển thêm kế toán để đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc lớn 5.2.1 Về mặt chứng từ Thường xuyên nhắc nhở đội trưởng việc chuyển hóa đơn, chứng từ cơng ty hạn định, giúp kế tốn ghi nhận chi phí kịp thời tránh hợp dồn nhiều công việc vào tháng Các ủy nhiệm chi nên đánh số rõ ràng giúp cho việc kiểm tra, đối chiếu thực nhanh chóng 5.2.2 Về việc ghi nhận chi phí tính giá thành a Về kế tốn chi phí ngun vật liệu - TK 621 bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kế tốn nên mở TK 623 để theo dõi chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho máy thi cơng b Về kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp Hiện cơng ty mở TK 3341 để phản ánh tiền lương nhân viên văn phòng Còn tiền lương nhân viên quản lý thi công nhân viên điều khiển máy thi công đưa vào TK 3342 chưa hợp lý họ nhân viên thức cơng ty Kế toán nên mở thêm chi tiết TK 3341 (chi tiết theo cơng trình) để phản ánh chi phí tiền lương nhân viên quản lý nhân viên điều khiển máy thi cơng cơng trình nhân viên thức cơng ty Chi phí tiền lương cuối năm kết chuyển vào chi phí sản xuất chung chi phí máy thi cơng khơng nên đưa vào chi phí nhân cơng trực tiếp c Về chi phí máy thi cơng Cơng ty khơng tổ chức đội thi công riêng biệt phí máy thi cơng phải hạch tốn vào TK 623 ( trừ tiền th trọn gói máy thi cơng bên ngồi hạch tốn vào TK 627 quy định) Trình tự hạch tốn: - Chi phí khấu hao máy thi cơng: Hàng tháng trích khấu hao máy thi công: Nợ TK 1413 (chi tiết theo công trình) Có TK 2141 70 Đồng thời kế tốn ghi: Nợ TK 623 (chi tiết theo cơng trình) Có TK 1413 (chi tiết theo cơng trình) - Chi phí nhân viên điều khiển máy thi cơng Khi nhận chứng từ tiền lương đội gởi về, kế tốn ghi: Nợ TK 3341 Nợ TK 3342 Có TK 1413 (chi tiết theo cơng trình) Cuối năm, kế toán ghi: Nợ TK 623 (chi tiết theo cơng trình) Có TK 3341 Có TK 3342 - Chi phí vật liệu, dụng cụ, vật liệu mua ngồi chi phí tiền khác: Khi tốn cho nhà cung cấp theo yêu cầu đội, kế toán ghi: Nợ TK 1413 ( Chi tiết cho công trình) Có TK 112 Khi nhận hóa đơn đội chuyển về, kế toán ghi: Nợ TK 623 (chi tiết theo cơng trình) Nợ TK 133 (chi tiết theo cơng trình) Có TK 1413 (chi tiết theo cơng trình) d Về kế tốn chi phí sản xuất chung Đối TK 627: mở tài khoản cấp 6277- Chi phí dịch vụ mua ngồi (chi tiết theo cơng trình) tồn chi phí sản xuất chung cơng trình hạch tốn vào TK 6277, việc mở chi tiết 6277 khơng ý nghĩa Để phản ánh chi tiết chi phí sản xuất chung, kế tốn nên mở tài khoản chi tiết TK627 sau: TK 6271- Chi phí nhân viên phân xưởng TK 6272- Chi phí cơng cụ, dụng cụ phục vụ thi cơng TK 6273- Chi phí cơng cụ, dụng cụ phục vụ thi cơng TK 6277- Chi phí dịch vụ mua ngồi 71 TK 6278- Chi phí khác tiền Đối với chi phí nhân viên phân xưởng Chi phí nhân viên phân xưởng phải hạch tốn vào chi phí sản xuất chung Trình tự hạch tốn sau: Khi nhận chứng từ tiền lương từ đội chuyển về, kế toán ghi: Nợ TK 3341 (chi tiết theo cơng trình) Nợ TK 3342 (chi tiết theo cơng trình) Có TK 1413 (chi tiết theo cơng trình) Cuối năm kế toán làm bút toán kết chuyển: Nợ TK 627 (chi tiết theo cơng trình) Có TK 3341 (chi tiết theo cơng trình) Nợ TK 3342 (chi tiết theo cơng trình) Đối với khoản trích theo lương: - Các khoản trích theo lương nhân viên láy máy thi công nhân viên quản lý công trình phải hạch tốn vào TK 627, với quy định định 15/2006/QĐ/BTC Bộ Tài Chính Trình tự hạch tốn: Hàng tháng trích khoản theo lương vào chi phí sản xuất chung, kế tốn ghi: Nợ TK 1413 (chi tiết theo cơng trình) Có TK 3382 Có TK 3383 Có TK 3384 Đồng thời ghi: Nợ TK 627 (chi tiết theo công trình) Có TK 1413 (chi tiết theo cơng trình) Đối với chi phí th ngồi đơn vị thi cơng bên ngồi thực hạng mục cơng trình: Kế tốn hạch tốn chi phí vào chi phí sản xuất chung không với quy định kế tốn Chi phí nên hạch tốn vào TK154 Trình tự hạch tốn: 72 Khi tốn cho nhà cung cấp theo yêu cầu đội, kế toán ghi: Nợ TK 1413 ( Chi tiết cho cơng trình) Có TK 112 Khi nhận hóa đơn đội chuyển về, kế toán ghi: Nợ TK 154 (Chi tiết cho cơng trình) Nợ TK 133 (Chi tiết theo cơng trình) Có TK 1413 ( Chi tiết theo cơng trình) 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tập thể tác giả mơn Kế Tốn Kiểm Tốn, khoa Kinh Tế, Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Kế Tốn Tài Chính NXB Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 785 trang TS Võ Văn Nhị, 2006 Hướng Dẫn Thực Hành Kế Tốn Chi Phí Sản Xuất Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp, NXB Tài Chính 2006 TS Bùi Văn Dương, 2006 Hướng Dẫn Thực Hành Ghi Chép Tài Khoản Kế Toán Và Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp, NXB Thống Kê, 500 trang Thầy Lê Văn Hoa, Bài giảng môn học Kế Toán Doanh Nghiệp Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm, 2007 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... Nguyễn Thị Hồng Nhung NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Tháng 06 năm 2009 “Kế Tốn Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Xây Lắp Tại Công Ty Cổ Phần Xây Lắp 1” NGUYEN THI HONG NHUNG June 2009... sử dụng máy thi công trường hợp đơn vị xây lắp không tổ chức đội máy thi công riêng có khơng tổ chức kế tốn riêng cho đội thi cơng 19 Hình 3.4 Sơ đồ hạch tốn chi phí sử dụng máy thi cơng trường... hành - Trung tâm tư vấn thi t kế Làm tư vấn đầu tư, quy hoạch, bố trí cơng nghệ hệ thống kỹ thuật, địa hình Thi t kế đồng cơng trình, thi t kế chi tiết Cử người giám sát vẽ thi công Cuối năm gởi
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1, KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay