KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MỸ NGHỆ PHƯƠNG KIM THÀNH

91 11 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 18:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MỸ NGHỆ PHƯƠNG KIM THÀNH NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN CHUN NGÀNH KẾ TỐN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MỸ NGHỆ PHƯƠNG KIM THÀNH NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN CHUN NGÀNH KẾ TỐN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2009 LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ba Mẹ, người có cơng sinh thành, ni dưỡng dạy dỗ đến ngày hôm nay, người thương yêu cho điều kiện để học hành ngày hơm Cơng ơn khơng sánh Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức bổ ích suốt thời gian em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Bùi Công Luận, người tận tình bảo hướng dẫn em hồn thành khoá luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Doanh Nghiệp Tư Nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ PHƯƠNG KIM THÀNH tạo điều kiện cho em thực tập doanh nghiệp Cảm ơn anh chị kế tốn giúp em, giải thích thắc mắc suốt thời gian em thực tập, làm cho em hiểu kế tốn mơi trường thực tế Cuối xin cảm ơn tất bạn bè giúp đỡ để hồn thành tốt khố luận, xin chân thành cảm ơn TP.HCM, Ngày….tháng….năm Sinh viên NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN iv NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ BẢO KHUYÊN, khoa kinh tế, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07 năm 2009 “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ PHƯƠNG KIM THÀNH” NGUYEN THI BAO KHUYEN, Faculty Of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City, July 2009 “Accounting Production Cost And Unit Cost At PHUONH KIM THANH PTE” Mục tiêu kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Doanh Nghiệp Tư Nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ PHƯƠNG KIM THÀNH trình tìm hiểu thực tế,thu thập xử lý số liệu, mô tả lại q trình tập hợp chi phí tính giá thành doanh nghiệp để qua thấy điểm mạnh, điểm hạn chế cơng tác kế tốn để từ đề xuất ý kiến góp phần làm cho cơng tác kế tốn doanh nghiệp ngày tốt hơn, phù hợp với quy định v MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng x Danh mục hình ix Danh mục phụ lục xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Sự cần thiết đề tài 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.4.Sơ lược cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1.Khái quát doanh nghiệp 2.2.Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp 2.2.1.Cơ cấu tổ chức 2.2.2.Hình thưc tổ chức máy kế tốn 2.3.Quy trình cơng nghệ sản xuất CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.Các hình thức sổ kế toán 8 3.2.Những vấn đề chung chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 10 3.2.1.Chi phí sản xuất 10 3.2.2.Giá thành sản phẩm 12 3.2.3.Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 12 3.2.4.Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 12 3.2.5.Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm kỳ tính giá thành 13 3.3.Kế tốn chi phí sản xuất 13 3.3.1.Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 13 3.3.2.Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất 16 vi 3.3.3.Kế tốn chi phí sản xuất chung 19 3.3.4.Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng 24 3.3.5.Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 26 3.3.6.Tổng hợp chi phí sản xuất 27 3.3.7.Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 29 3.4.Kế toán giá thành sản phẩm 30 3.5.Phương pháp nghiên cứu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1.Tổng qt tình hình cơng tác kế tốn chi phí sản xuất giá thành doanh nghiệp 32 4.1.1.Đối với chi phí sản xuất 32 4.1.2.Đối tượng tính giá thành 32 4.1.3.Kỳ tính giá thành 32 4.1.4.Phương pháp tính giá thành 33 4.1.5.Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 33 4.2.Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 33 4.2.1.Kế tốn chi phí ngun vật liệu 33 4.2.2.Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 41 4.2.3.Kế tốn chi phí sản xuất khác 48 4.2.4.Kế tốn khoản thiệt hại sản xuất 53 4.3.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm 54 4.3.1.Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 54 4.3.2.Kế toán kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 59 4.3.3.Kế tốn tính giá thành sản phẩm 60 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 64 5.1.Kết luận 64 5.1.1.Bộ máy kế tốn 64 5.1.2.Hệ thống kế tốn 64 5.1.3.Cơng tác hạch tốn, quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 5.2.Đề nghị 66 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH bảo hiểm xã hội BHYT bảo hiểm y tế CCDC công cụ dụng cụ CP chi phí CPSXKDDD chi phí sản xuất kinh doanh dở dang DDCK dở dang cuối kỳ DN doanh nghiệp KK ĐK kiểm kê định kỳ KKTX kê khai thường xun KPC Đ kinh phí cơng đồn KTTC kế tốn tài NCTT nhân cơng trực tiếp NVL ngun vật liệu NVLTT nguyên vật liệu trực tiếp PP phương pháp SP sản phẩm SX sản xuất SPDD sản phẩm dở dang SPDDCK sản phẩm dở dang cuối kỳ SPDDĐK sản phẩm dở dang đầu kỳ TK tài khoản TSCĐ tài sản cố định viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức máy sản xuất kinh doanh Hình 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn doanh nghiệp Hình 2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất Hình 3.1 Sơ đồ hình thức chứng từ ghi sổ Hình 3.2 Sơ đồ hạch tốn chi phí NVL 16 Hình 3.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí NCTT 19 Hình 3.4 Sơ đồ hạch tốn chi phí SXC 23 Hình 4.1 Sơ đồ tập hợp chứng từ 32 Hình 4.2 Sơ đồ hạch tốn chi phí NVL 38 Hình 4.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng tháng 03/2009 43 Hình 4.4 Sơ đồ hạch tốn chi phí khác 51 Hình 4.5 Sơ đồ kết chuyển chi phí sản xuất 55 ix DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tổng hợp toán lương tháng 03/2009 45 Bảng 4.2 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ 50 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp chi phí dùng để phân bổ 61 Bảng 4.4 Bảng tính giá thành sản phẩm 61 x BẢNG DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chứng từ ghi sổ Phụ lục 2: Sổ TK 154 Phụ lục 3: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Phụ lục 4: Sổ chi tiết NVL Đất Phụ lục 5: Bảng toán lương Tháng 03/2009 Phụ lục 6: Bảng khấu hao TSCĐ Phụ lục 7: Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn NVL sản phẩm Phụ lục 8: Hoá đơn GTGT Phụ lục 9: Phiếu xuất kho NVL Phụ lục 10: Phiếu nhập kho thành phẩm xi 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... Phí Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Doanh Nghiệp Tư Nhân Gốm Sứ Mỹ Nghệ PHƯƠNG KIM THÀNH” NGUYEN THI BAO KHUYEN, Faculty Of Economics, Nong Lam University – Ho Chi Minh City, July 2009 “Accounting... trực tiếp sản xuất 16 vi 3.3.3.Kế tốn chi phí sản xuất chung 19 3.3.4.Kế tốn thi t hại sản phẩm hỏng 24 3.3.5.Kế toán thi t hại ngừng sản xuất 26 3.3.6.Tổng hợp chi phí sản xuất 27 3.3.7.Chi phí... thành phẩm xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Sự cần thi t đề tài Hoạt động sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải quản lý, kiểm tra chặt chẽ Hạch toán kế toán công cụ hữu hiệu thi u hệ thống quản lý kinh tế, tài đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MỸ NGHỆ PHƯƠNG KIM THÀNH, KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP GỐM SỨ MỸ NGHỆ PHƯƠNG KIM THÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay