Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 15:27

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP Bài 20: TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ A MỤC TIÊU - Học sinh biết xác định tỉ khối khí A khí B biết cách xác định tỉ khối chất khí khơng khí - Củng cố khái niện ; mol, cách tính khối lượng mol B CHUẨN BỊ + Bảng nhóm C HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1( 15 / ) I Làm để biết khí A nặng hay nhẹ khí B GV : Để biết khí A nặng hay nhẹ khí B Ta so sánh MA với MB Đặt d A/B tỉ khối A so với B MA khối lượng mol A MB khối lượng mol B d A/B = MA MB ? Tìm cơng thức d A/B Bài tập : Cho biết khí oxi nặng hay nhẹ HS : khí H2 lần MO2 = 16 x = 32 g GV : Gọi HS lên bảng , chấm số MH2 = x = g HS => d O2/H2 = 32 : = 16 Bài tập : Em điền số thích hợp vào trống Vậy O2 nặng H2 16 lần GV : Chấm điểm cho nhóm TaiLieu.VN MA d A/ ? 32 Page ? 14 ? Hoạt động 2( 15 / ) II Bằng cách để biết khí A nặng hay nhẹ khơng khí Từ cơng thức : d A/B = MA MB HS : d A/kk = ? Nếu thay B khơng khí dA/kk = ? MA Mkk ? Tìm Mkk Mkk = 28 x 0,8 + 32 x 0,2 = 29 g ? Rút kết luận d A/kk = Bài tập : MA hay MA = 29.dA/kk 29 Khí CO2 nặng hay nhẹ khơng khí bao HS : MCO2 = nhiêu lần 16 x + 12 = 44 g GV : Gọi học sinh làm d CO2/kk Bài tập : Vậy CO2 nặng khơng khí 1,52 lần Khí A có cơng thức RO2 Biết khí A nặng khơng khí 1,5862 lần Xác định HS : cơng thớc khí A ? Xác định MA = 44 : 29 = 1,52 MA = 29 dA/kk = 29 1.15862 = 46 g ? Xác định MR MR = 46 - 32 ? Tìm R = 14 g => R N => Công thức A NO2 Hoạt động (10 /) LUYỆN TẬP – CỦNG CỐ Bài tập : Hợp chất A có tỉ khối so với H2 17 Hãy HS : TaiLieu.VN Page cho biết 5,6 lít khí A ( đktc ) có khối lượng n A = V / 22,4 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol ? Viết biểu thức tính khối lượng ? Từ kiện đề tính đại lượng M => = 17 x = 32 g A m A Bài tập : = 0,25 x 32 = 8,5 g Vì tự nhiên khí CO2 thường tích tụ đáy giếng khơi hay đáy giếng sâu HS: Giải thích Ho¹t ®éng ( / ) BÀI TẬP VỀ NHÀ : Bài tập : , 2, 3, ( SGK Tr : 69 ) ……………………………………………………………………………… TaiLieu.VN Page ... 29.dA/kk 29 Khí CO2 nặng hay nhẹ khơng khí bao HS : MCO2 = nhiêu lần 16 x + 12 = 44 g GV : Gọi học sinh làm d CO2/kk Bài tập : Vậy CO2 nặng khơng khí 1,52 lần Khí A có cơng thức RO2 Biết khí A nặng... CỦNG CỐ Bài tập : Hợp chất A có tỉ khối so với H2 17 Hãy HS : TaiLieu.VN Page cho biết 5,6 lít khí A ( đktc ) có khối lượng n A = V / 22,4 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol ? Viết biểu thức tính khối lượng... để biết khí A nặng hay nhẹ khơng khí Từ cơng thức : d A/B = MA MB HS : d A/kk = ? Nếu thay B khơng khí dA/kk = ? MA Mkk ? Tìm Mkk Mkk = 28 x 0 ,8 + 32 x 0,2 = 29 g ? Rút kết luận d A/kk = Bài tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí, Giáo án Hóa học 8 bài 20: Tỉ khối của chất khí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay