Giáo án Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

8 32 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 15:15

BÀI 22 : TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC ( Tiết ) A) Mục tiêu Kiến thức : - Biết cách bước tính khối lượng chất tham gia sản phẩm phản ứng hóa học Kỹ : - Giải toán tính khối lượng chất tham gia sản phẩm phản ứng hoá học Thái độ : - Nghiêm túc, hăng say xây dựng bài, có tinh thần tập thể cao B) Trọng tâm : - Cách để xác định khối lượng chất tham gia sản phẩm C) Chuẩn bị : Giáo viên : Soạn , chuẩn bị đồ dùng học tập Học sinh : Nghiên cứu trước * Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề , kết hợp với phương pháp thuyết trình ( thơng báo ) D) Tiến trình dạy học I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học ( phút ) II) Nêu vấn đề : ( phút ) Làm để tính khối lượng chất tham gia sản phẩm theo phương trình hố học ? III) Các hoạt động học tập Hoạt động I : Bằng cách tính khối lượng chất tham gia sản phẩm ? ( 18 phút) Hoạt động giáo viên - Học sinh nghiên cứu sgk , nghiên cứu ví dụ : Trả lời câu hỏi : + Muốn tìm khối lượng sản phẩm ta phải làm ? Hoạt động học sinh Suy luận - tìm câu trả lời: + Ta phải tính số mol sản phẩm - Cho học sinh nhận xét , đánh giá , bổ sung cho + Muốn tính khối lượng chất phản ứng ta phải làm ? + Muốn tính số mol chất tham gia ta phải làm ? - Giáo viên cho học sinh lớp nhận xét , đánh giá Vậy em dựa vào ví để đưa bước tính khối lượng chất tham gia sản phẩm Cho học sinh nhận xét, đánh giá theo phương trình hố học - Nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi + Ta phải tính số mol chất tham gia dựa vào phương trình hố học để tính số mol sản phẩm + Ta phải tính số mol chất tham gia phản ứng ta phải tính đựơc số mol sản phẩm tạo thành, dựa vào phương trình hố học để tính số mol chất tham gia + Đưa bước tính sgk *) Tiểu kết : - Cách tính khối lượng chất tham gia sản phẩm + Viết phương trình hóa học + Tính số mol chất cho + Dựa số mol chất biết , để tính số mol chất chưa biết ( tính theo phương trình hóa học ) + Tính khối lượng chất tham gia sản phẩm tạo thành Hoạt động II : Luyện tập Hoạt động giáo viên - Cho học sinh làm tập b / 75 (14 phút) Hoạt động học sinh - Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi giáo viên a PTHH : Fe + 2HCl   FeCl2 + H2 nFe = 2,8 /56 = 0,05 mol + Theo phương trình hố học : + Cho học sinh đánh giá , nhận xét , Cứ mol Fe cần mol HCl bổ sung Vậy 0,05 mol Fe cần 0,1 mol HCl mHCl = n*M = 0,1*35,5 = 3,55 gam * Kết luận : - Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức cần lĩnh hội IV) Cũng cố T1: ( phút ) - Giáo viên cho học sinh làm tập sau t + Phương trình hóa học : CaCO3   CaO + CO2 Cần dùng mol CaCO3 , để điều chế 11,2 ( gam ) CaO - Hướng cố t Theo ta có phương trình hóa học : CaCO3   CaO + CO2 Ta có số mol CaO sinh : nCaO = 11,2 / 56 = 0,2 ( mol ) Theo phương trình ta có : mol CaCO3 1mol CaO 0,2 mol CaCO3 0,2 mol CaO Vậy 0,2 mol CaCO3 , điều chế 11,2 ( gam ) CaO V) Dặn dò : ( phút ) - Hướng dẫn học sinh học nhà , nghiên cứu kỹ lại - Bài tập : Làm tập a / 75 t0 Hướng dẫn tập : PTHH : 2CO + O2   2CO2 b Tính sơ mol O2 theo phương trình hố học c Mỗi ý cần tính số mol chất phản ứng tính số mol CO lại, tính số mol O2 cần dùng theo phương trình hố học, số mol CO tạo thành theo phương trình hố học - Nghiên cứu phần lại " Tính theo phương trình hố học" Em nghiên cứu phần lại nêu cách tiến hành tính thể tích chất khí tham gia sản phẩm theo phương trình hố học ? BÀI 22 : TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC ( Tiết ) A) Mục tiêu Kiến thức : - Biết cách bước tính thể tích chất tham gia sản phẩm theo phương trình hoá học Kỹ : - Giải tốn tính thể tích chất tham gia sản phẩm theo phương trình hố học Thái độ : - Nghiêm túc, hăng say xây dựng , có tinh thần tập thể cao B) Trọng tâm : - Cách tính thể tích chất khí tham gia sản phẩm C) Chuẩn bị : Giáo viên : Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng học tập Học sinh : Nghiên cứu trước * Phương pháp : - Chủ yếu sử dụng phương pháp đàm thoại nêu vấn đề , kết hợp với phương pháp thuyết trình ( thơng báo ) D) Tiến trình dạy học I) Ổn định tổ chức lớp : Kiểm tra sĩ số + ổn định tổ chức lớp học ( phút ) II) Kiểm tra cũ : ( phút ) Em nêu cách tính khối lượng chất tham gia sản phẩm theo phương trình hố học ? III) Nêu vấn đề : ( phút ) Làm để tính thể tích chất tham gia sản phẩm theo phương trình hố học ? IV) Các hoạt động học tập : Hoạt động I : Bằng cách tính thể tích chất tham gia sản phẩm ( 15 phút) Hoạt động giáo viên - Học sinh nghiên cứu sgk , nghiên cứu ví dụ 1: Trả lời câu hỏi + Muốn tìm thể tích sản phẩm Hoạt động học sinh - Suy luận – tìm câu trả lời: ta phải làm ? Cho học sinh nêu cách tính thể tính chất khí điều kiện tiêu chuẩn ? - Cho học sinh nhận xét , đánh giá + Muốn tính số mol sản phẩm ta phải làm ? - Cho học sinh nhận xét , đánh giá Cho học sinh nghiên cứu ví dụ sgk Trả lời câu hỏi + Muốn tính thể tích chất tham gia phản ứng hoá học ta phải làm ? + Muốn tính số mol chất tham gia phản ứng ta phải làm ? - Giáo viên cho học sinh lớp nhận xét , đánh giá + Vậy em dựa vào ví để đưa bước tính thể tích chất tham gia sản phẩm theo phương trình hố học + Phải tìm số mol sản phẩm phương trình hóa học + Ta phải tính số mol chất tham gia dựa vào phương trình hố học để tính số mol sản phẩm + Ta phải tính số mol + Ta phải tính số mol chất chất tham gia, sản phẩm phản ứng hoá học ( cho số liệu) - Đưa bước tính sgk *) Tiểu kết : - Cách tính thể tích chất tham gia sản phẩm + Viết phương trình hóa học + Tính số mol chất cho + Dựa số mol chất biết , để tính số mol chất chưa biết ( tính theo phương trình hóa học ) + Tính thể tích chất khí tham gia sản phẩm tạo thành Hoạt động II : Luyện tập Hoạt động giáo viên (12 phút) Hoạt động học sinh - Cho học sinh làm tập a / Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi giáo 75 viên a PTHH : Fe + 2HCl   FeCl2 - Cho học sinh đánh giá , nhận xét , + H2 nFe = 2,8 / 56 = 0,05 bổ sung mol Theo phương trình hố học : Cứ mol Fe thu mol khí H2 Vậy 0,05 mol Fe thu 0,05 mol khí H2 V H2(đktc) = n * 22,4 = 0,05 * 22,4 = 1,12 lít * Kết luận : - Giáo viên hệ thống lại nội dung kiến thức cần lĩnh hội V) Cũng cố T2: ( phút ) - Giáo viên cho học sinh làm tập sau t + Phương trình hóa học : CaCO3   CaO + CO2 Nếu có 3,5mol CaCO3 tham gia phản ứng sinh lít khí CO2(đktc) ? - Hướng cố t Theo ta có phương trình hóa học : CaCO3   CaO + CO2 Theo phương trình ta có : mol CaCO3 3,5 mol CaCO3 V 1mol CO2 3,5 mol CaO CO2(đktc) = n * 22,4 = 3,5 * 22,4 = 78,4 lít *) Kiểm tra đánh giá : ( phút ) - Giáo viên sử dụng câu hỏi trắc nghiệm + Nhôm tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,5 mol H2SO4 , thể tích khí H2(đktc) thu a) 22,4 ( lít ) ( lít ) b) 5,6 ( lít ) c) 11,2 ( lít ) d) 6,72 Đáp án : c VI) Dặn dò : ( phút ) - Hướng dẫn học sinh học nhà , nghiên cứu kỹ lại - Bài tập : Làm tập 2, 3c,d / 75 - Nghiên cứu " Luyện tập" Hệ thống lại kiến thức làm tập phần tập chuẩn bị cho tiết luyện tập sau ... b Tính sơ mol O2 theo phương trình hố học c Mỗi ý cần tính số mol chất phản ứng tính số mol CO lại, tính số mol O2 cần dùng theo phương trình hố học, số mol CO tạo thành theo phương trình hố học. .. phần lại " Tính theo phương trình hố học" Em nghiên cứu phần lại nêu cách tiến hành tính thể tích chất khí tham gia sản phẩm theo phương trình hố học ? BÀI 22 : TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC ( Tiết... Cách tính khối lượng chất tham gia sản phẩm + Viết phương trình hóa học + Tính số mol chất cho + Dựa số mol chất biết , để tính số mol chất chưa biết ( tính theo phương trình hóa học ) + Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học, Giáo án Hóa học 8 bài 22: Tính theo phương trình hóa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay