Giáo án Hóa học 8 bài 23: Bài luyện tập 4

5 70 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2018, 13:59

GIÁO ÁN HĨA HỌC LỚP Bµi 23: BÀI LUYỆN TẬP I - Mục tiêu Kiến thức - Biết cách chuyển đổi qua lại đại lượng n , m , V - Biết ý nghĩa tỷ khối chất khí Biết cách xác định tỷ khối chất khí dựa vào tỷ khối để xác định khối lượng mol chất khí Kỹ - Rèn luyện kỹ giải toán hóa học theo cơng thức PTHH Thái độ - Ham học hỏi, Tích cực, tìm tòi u thích môn học II - Chuẩn bị Chuẩn bị thầy Bảng phụ Chuẩn bị trò Đọc trước nội dung học III - Tiến trình dạy học - ổn định tổ chức: (1 phút) Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra cũ : (5 phút) ? Nêu bước chung tập tính theo PTHH - Bài a) Mở bài: (1 phút) Giúp em rèn luyện kỹ giải tốn hóa học theo cơng thức PTHH Chúng ta học hôm b) Các hoạt động dạy học: TaiLieu.VN Page Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động 1: Các kiến thức cần nhớ: (11 phút) GV: Phát phiếu học tập 1: Công thức chuyển đổi n, m, V: Hãy điền đại lượng ghi công thức chuyển đổi tương ứng n= Số mol chất (n) m V = 22,4 n M V m=n.M n= 22,4 Khối lượng HS làm việc theo nhóm Số mol chất Đại diện nhóm báo cáo kết (n) Thể tích GV: chốt kiến thức ? Hãy ghi lại cơng thức tính tỷ khối chất A với chất khí B Của chất khí A so với khơng khí Cơng thức tỷ khối: MA d A/ B = MA dA/ kk = MB 29 Hoạt động Bài tập (18 phút) - GV: Tteo đề tập lên bảng Bài tập 1: Hãy chọn câu trả lời - HS: câu sau: HS 1: làm câu 1 Chất khí A có dA/H 2= 13 A là: C A CO2 B CO C C2H2 D NH3 HS 2: làm câu 2 Chất khí nhẹ khơng khí là: TaiLieu.VN Page A N2 B C3H6 C O2 D NO2 A 3.Số nguyên tử O2 có 3,2g oxi là: HS 3: làm câu A 1023 B 1023 - C 6.1023 D 1,2 1023 D Gọi HS lên bảng làm GV sửa sai có Bài tập 2: (Số – SGK/79) HS đọc đề, tóm tắt đề Tóm tắt: Cho hợp chất K2CO3 Gọi HS lên bảng làm a Tính MK2CO3 b Tính % nguyên tố hợp chất GV sửa sai có HS lên bảng làm tập Giải: MK2CO3 = 39 + 12 + 16 = 138g Bài tập 3: Chữa tập số (SGK tr 79) %K = 78 100% = 56 % 138 %C = 12 100% = 9% 138 %O = 48 100% = 35% 138 - GV: Gọi học sinh đọc đề - GV: Gọi học sinh xác định dạng tập - GV: Trong bàit ập này, theo em có điểm đáng lưu ý - GV: u cầu nhóm học sinh thảo luận làm - GV: Gọi học sinh lên bảng giải TaiLieu.VN - HS: tập tính theo phương trình - HS: Bài tốn u cầu tính thể tích khí cacbonic điều kiện phòng Page V1 mol = 24 (lít) - HS: phương trình: CaCO3+2HCl CaCl2+CO2+H2O - HS: n CaCO = n M = 10 100 = 0,1 (mol) M CaCO3 = 40 + 12 +16 x = 100 (gam) a) Theo phương trình: n CaCl2 = n CaCO3 = 0,1 (mol) M CaCl = 40 + 35,5 x = 111 (gam) m CaCl = 0,1 x 111 = 11,1 (gam) b) n CaCO = m = 0,05 (mol) = M 10 Theo phương trình: n CO2 = n CaCO3 = 0,05 (mol) VCO2 = n x 24 = 0,05 x 24 =1,2 (lit) Hoạt động Củng cố(6 phút) GV? HS: TRả lời Cho sơ đồ phản ứng: CH4 + O2 CO2 + H2O Giải: a V CH4 = 2l Tính V O2 = ? CH4 + 2O2 b nCH4 = 0,15 mol tính VCO2 = ? mol mol TaiLieu.VN CO2 + H2O Page c CH4 nặng hay nhẹ khơng khí 2l xl x = 4l b Theo PT: n CH4 = nCO2 = 0,15 mol VCO2 = 0,15 22,4 = 3,36l c MCH4 = 16g d CH4/ kk = 16 = 0,6 lần 29 Dặn dò(1 phút) Chuẩn bị ôn tập học kỳ TaiLieu.VN Page ... = 138g Bài tập 3: Chữa tập số (SGK tr 79) %K = 78 100% = 56 % 1 38 %C = 12 100% = 9% 1 38 %O = 48 100% = 35% 1 38 - GV: Gọi học sinh đọc đề - GV: Gọi học sinh xác định dạng tập - GV: Trong bàit... Page c CH4 nặng hay nhẹ khơng khí 2l xl x = 4l b Theo PT: n CH4 = nCO2 = 0,15 mol VCO2 = 0,15 22 ,4 = 3,36l c MCH4 = 16g d CH4/ kk = 16 = 0,6 lần 29 Dặn dò(1 phút) Chuẩn bị ơn tập học kỳ TaiLieu.VN... (mol) VCO2 = n x 24 = 0,05 x 24 =1,2 (lit) Hoạt động Củng cố(6 phút) GV? HS: TRả lời Cho sơ đồ phản ứng: CH4 + O2 CO2 + H2O Giải: a V CH4 = 2l Tính V O2 = ? CH4 + 2O2 b nCH4 = 0,15 mol tính VCO2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hóa học 8 bài 23: Bài luyện tập 4, Giáo án Hóa học 8 bài 23: Bài luyện tập 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay